Select Page
“Għalija suċċess hu meta jirnexxili nnissel tbissima” – Tania Bartolo

“Għalija suċċess hu meta jirnexxili nnissel tbissima” – Tania Bartolo

Nitkellmu ma’ Tania Bartolo

Tania, wara 6 snin se tkun qed tagħmel ir-ritorn tiegħek fuq il-palk! Kif qed tħossok?

Inhossni ferm eċitata kif ukoll kuntenta li ħa naħdem ma’ nies li qatt ma ħdimt magħhom. Il-palk għalija huwa li dak li jagħmlek attriċi, mhux għax it-televiżjoni le ta imma li tħoss ir-rispons tan-nies miegħek hija xi ħaġa sabiħa immens.

Il-produzzjoni teatrali li se timmarka r-ritorn tiegħek hija Appuntamenti fl-Appartamenti. Għidilna ftit dwarha u dwar il-karattru li se tkun qed tinterpreta.

Iva, kummiedja sabiħa ħafna għall-familja kollha li qed tittella’ minn ACTion Productions u direzzjoni ta’ Sonic Aquilina. Il-karattru li se ninterpreta huwa ta’ Sandra, mart Lino Piccinino, karattru li se jkun qed jinterpretah Sandro Vella. Sandra tkun ftit imqarba u jogħġobh t-tabib Oscar. Sandra tħobb ftit il-fsied. Karattru sabiħ.

Min irid ikun jaf iktar, inħeġġiġkom biex tattendu dan il-weekend, is-Sibt it-12 u l-Ħadd it-13 ta’ Novembru ġewwa Teatru Dun Mikiel Xerri.

X’inhi l-aħħar ħaġa li tagħmel qabel toħroġ fuq il-palk?

L-aħħar ħaġa li nagħmel meta noħroġ fuq il-palk hi li nrodd is-salib u nagħmel ħames minuti waħdi nidħol fil-karattru. U nitlob ukoll lil San Ġinezju u lil Sant Antnin biex isibli l-linji mitlufin!

Dalwaqt se narawk ukoll fuq Ulied il-Lejl tinterpreta karattru ta’ soru. Għidilna ftit dwaru…

Ulied il-Lejl huwa għal qalbi ħafna għax kont mill-bidu nett mas-Sur Charles Stroud insibu locations u dak li jkun hemm bżonn mal-kru wkoll. Illum li l-filming huwa lest kollu nimmissja lil kulħadd għax konna veru qisna familja. Il-parti tas-soru ħdimtha għal qalbi ħafna. Is-soru tkun qalbha tajba però qatt ma tħalli lil ħaddieħor jgħaddiha biż-żmien. Ma nistax niżvela aktar imma l-karattru tiegħi tas-soru koka se nibdew narawh mis-sitt episodju.

Id-direttur ta’ Ulied il-Lejl, Charles Stroud, faħħar pubblikament is-sehem tiegħek fis-serje, mhux biss bħala attriċi iżda wkoll għall-għajnuna tiegħek minn wara l-kwinti. L-ewwel nett, xi tgħidilna dwar Charles Stroud? U kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek minn wara l-kwinti? X’sehem kellek?

Charles Stroud huwa bniedem ta’ dixxiplina u meta jidderieġi xi ħaġa jkun jaf x’inhu jagħmel. Kienet l-ewwel darba li ħdimt miegħu daqshekk mill-viċin u ma jiddispjaċini xejn għax nitgħallem ħafna minnu. Inzertajna li t-tnejn inħobbu l-epoka. Ix-xogħol ta’ wara l-kwinti huwa xogħol iebes u ta’ strapazz għax meta tkun trid tibda sett mill-bidu nett huwa ta’ taħbil il-moħħ. Charles ħadem ħafna ħafna u bl-għajnuna wasalna wkoll. Is sehem tiegħi kien li nsib il-locations, narmaw is-sett u peress li jiena għandi xi ftit props għen ftit ukoll. Grazzi tmur ukoll għas-sapport li nsib mir-raġel għax dejjem ikun hemm għalija.

Wara dawn il-proġetti, se nkomplu narawk fuq produzzjonijiet teatrali u televiżivi? Hemm xi pjanijiet oħra?

Qatt ma nista’ ngħid le Roberta. Hemm ħsieb għal xi ħaġa għas-sena d-dieħla imma s’hawn nista’ nasal. Nitkellmu fil-futur.

Kieku kelli ngħidlek li għandek opportunità li tieħu sehem f’serje televiżiva barranija li tixtieq int, liem tkun? U liem karattru tagħżel li tinterpreta?

Jekk tiġi opportunità għal serje televiżiva barranija naraw meta tasal. Però kieku kelli nagħżel naħseb nagħżel Il Segreto. Kull parti naċċetta għax nemmen li la tkun attur jew attriċi, tistudja l-karattru u tidħol għall-isfida, imma l-parti ta’ Pepa l-iktar li kont inħobb għax kien karattru tal-ġenn.

X’inhi d-definizzjoni ta’ suċċess għalik?

Is-suċċess għalija hu li kull parti li ninterpreta nwasslu lill-pubbliku mill-qalb. Meta niltaqa’ ma’ persuni u jgħiduli proset, għalija dak huwa suċċess għax inkun wassalt fid-djar tan-nies dak li jkun irid id-direttur mingħandi. Għalija, li nnissel tbissima fuq wiċċ dawk in-nies li jkunu għaddejjin minn xi sitwazzjoni diffiċli huwa suċċess ukoll.

“Li tlift lil oħti ta’ età żgħira ħafna biddlitli ħajti ta’ taħt fuq” – Stefania Attard Vella

“Li tlift lil oħti ta’ età żgħira ħafna biddlitli ħajti ta’ taħt fuq” – Stefania Attard Vella

Nitkellmu ma’ Stefania Attard Vella

Stefania, kif bdiet il-karriera tiegħek ta’ attriċi? U x’memorji għandek mill-ewwel produzzjoni li ħadt sehem fiha?

Bdejt n-namra tiegħi lejn il-palk minn età żgħira ħafna, tista’ tgħid meta kont l-iskola. Kont involuta fir-reċti li konna ntellgħu fuq il-palk għal żmien il-Milied, prize days eċċ, kemm fil-primarja u kif ukoll fis-sekondarja. Ta erbatax il-sena bdejt nattendi id-Drama Cente u minn hemm ma ħaristx lura, bqajt ninteressa ruħi u ninvolvi ruħi fid-drama.

Xi ħaġa li niftakar mit-tfulija tiegħi hi li bħala familja konna mmorru t-teatru spiss naraw ix-xogħol mill-aqwa li kien itella’ l-mibki imma qatt minsi Lino Grech, li huwa z-ziju ta’ missieri.

L-ewwel produzzjoni li hadt sehem fiha meta bdejt nikber ftit u li ma ninsa qatt hi play dwar il-ħajja ta’ Bernardette Soubirous fejn kelli l-parti impenjattiva u xejn faċli tal-Madre Superjura tagħha li xejn ma kienet titrattaha sew. L-ewwel produzzjoni televiżiva kienet L-Avukat Gawdenz Bilocca.

Liema mill-karattri li ħdimt s’issa kienu l-aktar ta’ sfida iżda ta’ tant sodisfazzjon?

Kelli ħafna partijiet li ħdimt kemm fuq palk u anke televiżjoni u tista’ tgħid li kollha kienu għal qalbi u li ħdimt ħafna biex ninterpreta bl-aħjar mod. Imma naħseb kieku kelli nagħżel, nagħżel il-parti għal qalbi ħafna ta’ Marija, li ta kull sena ninterpreta fid-dramm tal-passjoni mtella’ minn One 4 Two Productions, u li tkun kitba u direzzjoni ta’ Renzo Bonello.

Se tkun waħda mill-atturi tal-kummiedja ‘Għall-erwieħ’. Għidilna ftit dwarha u dwar il-karattru li se tkun qed tinterpreta.

Iva l-weekend li ġej, fil-5 u 6 ta’ Novembru se nkun qed nieħu sehem fil-Kummiedja ‘Għall-Erwieħ’ li se tittella’ fit-teatru tal-istitut Kattoliku, il-Furjana. Kummiedja ħelwa ħafna u m’għandix dubju li min ġej jarana se jieħu gost u jidħak daħka tajba.

Il-kummiedja hija dwar erbat erwieħ, ċenturjun, kavallier, fizzjal u ministru li inqabdu ġo villa u għal xi raġuni weħlu hemmhekk u m’għaddewx għall-ħajja ta’ dejjem. Lil dawn l-erwieħ ħadd ma jaf bihom sakemm tasal Sophie is-sid il-ġdida ta’ din id-dar. Jien se nkun qed ninterpreta l-parti ta’ Dolores, omm ir-raġel ta’ Sophie. Dolores għandha karattru partikolari ħafna u għalkemm ġiet fil-villa biex tissendika u tqatta’ ftit ħin fiha, ma tantx se jirnexxielha tagħmel dan għax il-villa se tfakkarha fil-passat tagħha u terġa’ tgħix il-memorji ta’ żminijiet sbieħ li għexet fil-villa. Issa biex wieħed ikun jaf eżattament ma’ min se tiltaqa’ Dolores u x’se jiġri eżatt, nistieden lill-qarrejja jiġu jarawna. Bħalissa għaddejjin bl-aħħar preparamenti, qegħdin tim ta’ atturi veru tajjeb u aħna li qed nieħdu sehem fil-kummiedja ukoll qed niehdu gost u nidħku aħseb u ara minn ġej jarana.

L-atturi sħabi li se jieħdu sehem huma: Renzo Bonello, Snits Mario Spiteri, Stefan Galea Debono, Dorian Micallef, Ismael Bonello, Liza Farrugia, Matthew Balzan, Kurt Gatt u Michael Stivala. Storja ta’ Ismael Bonello u kitba u direzzjoni ta’ Renzo Bonello.

Kif tipprepara ruħek qabel kull produzzjoni teatrali? U xi tkun l-aħħar ħaġa li tagħmel qabel titla’ fuq il-palk?

Qabel kull produzzjoni teatrali nħobb inqatta’ ftit ħin għall-kwiet waħdi ngħaddi l-linji, u nikkonċentra biss fuq il-produzzjoni li jkolli. Qabel nitla’ fuq il-palk, inrodd is-salib, ngħid talba żgħira u nitlob lil oħti tkun miegħi bħal ma nemmen li dejjem hekk tagħmel. Peress li hi ukoll kienet tirreċta, kull produzzjoni li nieħu sehem fiha niddedikaha għaliha.

Liema kienu l-ikbar kisbiet fil-karriera tiegħek s’issa?

Ħdimt ma’ kumpaniji u atturi differenti u sinċerament kull esperjenza tajba u inqas tajba għenitni nikber f’dan il-qasam. Nemmen ukoll li dejjem għad baqa’ x’nitgħallem, għalhekk l-akbar kisbiet huma l-esperjenzi varji ta’ produzzjonijiet li ħadt sehem fihom kemm fuq il-palk kif ukoll televiżjoni li għallmuni ħafna.

X’inhi l-isbaħ ħaġa u l-aktar parti diffiċli f’din l-industrija? U fejn tħoss li hemm bżonn isir progress?

L-isbaħ ħaġa hija r-rispons tan-nies li jsegwuk. Dan jagħmillek kuraġġ kbir u li juru li qed japprezzaw ix-xogħol tiegħek u l-partijiet varji li tkun interpretajt. Min-naħa l-oħra, għalkemm dan huwa tista’ tgħid passatemp, ikun hemm hafna preparamenti u studju ta’ skripts eċċ. Fi ftit kliem, trid ħafna ħin u dedikazzjoni. Inħoss li l-attur għandu jkun aktar stmat u apprezzat għall-ħidma tiegħu. Biex tittella’ produzzjoni ġieli jkun hemm xhur sħaħ ta’ preparamenti, rehearsals eċċ.

Lil hinn mit-teatru u t-televiżjoni, min hi eżattament Stefania?

Il-professjoni tiegħi hija dik ta’ għalliema. Jiena miżżewga u omm ta’ żewġt subien wieħed ta’ 12 u l-ieħor ta’ 15. Il-familja kollha tiegħi hija l-aktar ħaġa għażiża għalija. Fil-ħin liberu tiegħi (meta jkolli!!) apparti li nirreċta, inħobb inpenġi u nsajjar xi ħaġa ġdida. Li nara lil xi ħadd jitbissem u kuntent huwa l-akbar sodisfazzjon li jista’ jkolli.

Jien persuna sensittiva ħafna u xi kultant ninħeba wara tbissima meta qalbi tkun imkissra biċċiet. Il-fatt li tlift lil oħti ta’ eta żghira ħafna biddilli ħajti ta’ taħt fuq, imma nibqa’ nipprova. Naqa’ u nerġa’ nqum. Xi ħaġa pożittiva hi li llum il-ġurnata hawn nies apposta li jisimgħuk u jgħinuk. Il-mistoqsijiet mhux dejjem ikun hemm risposti għalihom imma għall-inqas tifhem li mhux waħdek tkun qed iġġorr il-piż tal-ħajja li xi kultant taf tkun iebsa mmens.

Waħda mir-relazzjonijiet li tant tgħożż hija dik li kellek ma’ oħtok. Min kienet din il-mara tant speċjali? U liem memorji mit-tfulija tagħkom tgħożż l-aktar?

Ohti Mariel kienet u għadha parti importanti minn ħajti, mhux biss oħti imma ħabiba tal-qalb li magħha kont nitkellem fuq kollox u li bħalha ftit issib. Kienet mara b’qalb kbira u dejjem bit-tbissima fuq wiċċha, dejjem lesta biex tgħin lil ta’ madwarha. Kull memorja kemm tat-tfulija nilgħabu u nimbxu lil xulxin kif ukoll ta’ meta kbirna u konna niltaqgħu spiss bit-tfal tagħha u tiegħi, nibqa’ ngħożżhom għal dejjem.

Peress li t-tnejn konna nvoluti fid-drama għandi memorji sbieħ ukoll ta’ meta konna fuq il-palk flimkien. Waħda mill-aktar memorji li niftakar ta’ meta konna żgħar hija ċ-ċajtiet li konna nagħmlu, peress li kellna leħinna simili ħafna. Ġieli anke tad-dar kienu jitħawwdu ma’ min kienu qed jitkellmu.

Wieħed mill-aktar mumenti imbarazzanti li ma tinsa qatt.

Wieħed mill-aktar mumenti mbarazzanti kien ftit taż-żmien ilu waqt li qed nieħu sehem f’kummiedja fuq il-palk. Kont għadni kif dħalt wara l-palk, wara li spiċċat xena u kelli nerġa’ noħroġ wara ftit. Għal xi raġuni li sal-lum stess għadni ma nafx x’inhi, ma ħrigtx fuq il-palk, mhux talli hekk talli lanqas indunajt li jien ħadt żball. Wara ftit indunajt, imma kien tard wisq. L-atturi bravissimi sħabi li kelli miegħi irranġaw u improvizzaw. Wara tgħidx kemm skużajt ruħi u ħassejtni veru ħazin. Darba biss grat u nispera ma terġax tiġri!

Liema xena minn film tqanqallek l-aktar sentimenti kull darba li taraha?

Il-film ‘The Notebook’ jogħġobni wisq, ma niddejjaqx narah għal ħafna drabi anke jekk naf kull xena bl-amment. L-atturi bravissimi kienu tajbin immens f’kull xena u l-istorja hija waħda sabiħa immens u mimlija emozzjonijiet.

X’kienet l-akbar lezzjoni li tgħallimt f’ħajtek?

L-aktar lezzjoni li għallmitni l-ħajja hija li ngħix ġurnata b’ġurnata, u ma ninkwetax iżżejjed, għax illum hawn u għada ħadd ma rah. Għandi napprezza kull ħaġa li għandi madwari, anke l-inqas ħaġa u li m’hawnx affarijiet isbaħ minn sempliċiment tgħanniqa, kelma ta’ kuraġġ jew sempliċi xi ħadd joqgħod ħdejk jew jisimgħek fi żmien diffiċli, anke jekk ma jgħid xejn. L-imħabba hija l-akbar forza qawwija li teżisti fid-dinja.

X’jispirak u jimmotivak f’xogħlok u fil-ħajja personali tiegħek?

Jispirawni nies pożittivi li għalkemm ikunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli f’ħajjithom, jibqgħu jfittxu u jittrażmettu l-pożittività. Inħossni motivata bil-fatt li dejjem nitgħallem affarijiet ġodda u nżomm ruħi infurmata. Meta naħdem ma’ grupp ta’ nies li kollha niġbdu ħabel wieħed u naħdmu għal għan wieħed ukoll hija xi ħaġa li tagħtini motivazzjoni kbira.

61 immigrant salvati Malta, jittieħdu Kreta

61 immigrant salvati Malta, jittieħdu Kreta

61 immigrant salvati minn bastiment tal-merkanzija f’Malta, waslu Kreta sigħat wara li tifla ta’ 4 snin li kellha problemi ta’ saħħa mietet waqt li kienet qed tittieħed bl-ajru lejn il-gżira Griega.

Ma kienx ċar jekk dawn kinux l-istess nies li ftit jiem ilu ġie rrappurtat li kienu mitluqin għal ġranet sħaħ fuq dgħajsa tas-sajd li kienet qed tegħreq, qrib Malta, wara li ppruvaw ibaħħru mil-Libanu għall-Italja.

L-immigranti qalu lill-awtoritajiet li kienu Sirjani, Libaniżi u Palestinjani.

Id-dgħajsa telqet mill-belt ta’ Tripli fit-Tramuntana tal-Libanu madwar 10 ijiem ilu lejn l-Italja, u kienu ilhom jiem mingħajr ikel, ilma u ħalib tat-trabi.

“Kont inħossni li mhu se nasal imkien. Illum qed ngħix kuntent fil-ħajja li xtaqt” – Clayton Pace

“Kont inħossni li mhu se nasal imkien. Illum qed ngħix kuntent fil-ħajja li xtaqt” – Clayton Pace

Nitkellmu ma’ Clayton Pace

Clayton, nistgħu ngħidu li issa int wieħed mill-atturi stabbiliti f’pajjiżna. Ħafna jafuk bħala attur, iżda lil hinn mid-dinja tar-reċtar. Min hu Clayton Pace?

Ħajti ddur ħafna mad-drama, veru, anki għall-fatt li d-drama hi x-xogħol tiegħi. Però lil hinn mid-drama jien persuna li dejjem infittex xi ħaġa ġdida fil-ħajja. Ir-rutina tal-ħajja ddejjaqni, b’hekk nipprova dejjem nagħmel xi ħaġa differenti. Jien sapporter kbir tat-tim tal-Inter, fejn fil-passat kont anki segretarju ta’ wieħed mill-klabbs Maltin tal-Inter. Iżżewwiġt f’April li għadda lill-mara Lenies u għandna tifel jismu Noah… il mimmi t’għajnejna!

Kif bdiet il-passjoni tiegħek għad-drama?

Jien nemmen li attur jitwieled mhux isir. Niftakarni meta kont żgħir fi żmien l-iskola, kont inkun aktar kuntent meta jkollna xi play ġejja u jien kien ikolli parti, milli meta ngħaddi mill-eżamijiet! Bħala karattru ma niftakarx wisq, dak iż-żmien kien ikollna bosta plays teatrali, kemm l-iskola kif ukoll il-mużew. Però għalkemm ilni nirreċta mindu kont tifel, kien il-karattru fis-serje Katrina li tani l-ispinta ‘l quddiem.

Liema mill-karattri li ħdimt s’issa kienu l-iktar ta’ sfida u tħoss li għenuk tikber bħala attur?

Kull karattru fih tiegħu, però naħseb l-akbar sfida li kelli kien Sorelle, fejn kelli ninterpreta żewġ karattri differenti fl-istess serje. Għamilt żmien twil nipprattika biex inkun nista’ noffri żewġ karattri diversi lit-telespettauri.

X’inhuma l-aspirazzjonijiet tiegħek bħala kittieb u produttur tad-drama?

Bla dubju ta’ xejn il-film taċ-ċinema id-destin kien il-highlight tal-karriera tiegħi s’issa. Però x-xewqa tiegħi hi dik li xi darba nikteb serje għal fuq it-televiżjoni.

Teatru jew televiżjoni? U għaliex?

Ikolli bilfors nagħżel it-televiżjoni. Sfortunatament ħajti hija ġlieda kontra l-ħin, u t-teatru jeħodlok ħafna ħin. B’hekk kelli nelimina t-teatru minn ħajti. Għallinqas ejja ngħidu għalissa.

X’inhuma l-akbar sfidi li wieħed jiffaċċja f’dan il-qasam? U x’sodisfazzjon jagħtik lilek personali?

L-akbar sfida bla dubju ta’ xejn huma l-pagamenti. Il-ħlas li nieħdu bħala atturi hu tad-daħq. Jien biex inkun nista’ naħdem fuq drama biss, ikolli nagħmel ħafna aktar xogħol. Minn kitba, nipproduċi, nirreċta, nieħu ħsieb l-iskola u ħafna affarijiet oħrajn. Sfortunatament m’għandniex dak iċ-ċans li niffukaw fuq oġġett wieħed biss u dak ikun xogħolna. Naħseb dik hija l-ħaġa li titfagħna lura milli ntellgħu xogħol professjonali bħal ma jtellgħu ċerti produzzjonijiet barranin.

F’Settembru se tkun wieħed mill-protagonisti prinċipali fis-serje ġdida bl-isem ta’ Iċ-Ċavetta ta’ Pandora. X’tista’ tgħidilna fuq din is-serje u l-karattru li se tkun qed tinterpreta?

Iċ-Ċavetta ta’ Pandora se jkun differenti ħafna minn dak li mdorrijin naraw. Din is-serje se tkompli mal-programm li kienet tagħmel Ruth Frendo snin ilu bl-isem ta’ Pandora… Però din id-darba se jkompli bhala drama. Nixtieq ngħid ħafna affarijiet fuqu għax ninsab eċitat immens dwar dan il-proġett, però ninsab marbut għax għadu ma ħareġ xejn pubblikament s’issa apparti żewġ ritratti u intervista qasira ta’ Ruth Frendo.

Il-familja, xi tfisser għalik u xi rwol għandha f’dak kollu li jirnexxilek twettaq fil-karriera tiegħek?

Il-familja tiegħi hi kollox għalija. Kien hemm żmien mhux il-bogħod bdejt anki naħseb biex nibdel il-karriera tiegħi sabiex ikolli aktar ħin mal-familja. Però minflok għamilt hekk, sibt bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-familja. Li nista’ ngħid hu li nħossni xxurtjat ta’ barra minn hawn bis-sapport li ttini l-mara Lenies. Ħafna offerti li jkolli tkun hi li ttimbutani biex neħodhom ġieli. Jiġifieri qiegħed fejn qiegħed anki bis-saħħa tagħha.

Liema kisbiet tħossok l-iktar kburi bihom?

Naħseb Id-Destin kien u għadu l-baby tiegħi fejn tidħol drama. Film li ktibt u pproduċejt jien stess. Minn ħolma tat-tfulija għal film fiċ-ċinema Maltija fejn wasal ukoll biex ġie nnominat bħala wieħed mil-aqwa 5 films li kellna f’pajjiżna skont il-Malta Films Awards li saru f’Jannar li għadda.

X’kienet l-akbar lezzjoni li tgħallimt f’ħajtek?

Li temmen fik innifsek. Meta kont iżgħar kelli s-self esteem tiegħi il-veru baxx. Kont inħossni li mhu se nasal imkien. Speċjalment fl-iskola fejn ma kontx wieħed mit-tajbin. Però ġrat xi ħaġa f’ħajti li ġegħlitni nagħti l-100 fil 100 tiegħi. Sal-lum irnexxieli nasal s’hawn. Imkien speċjali, però tajjeb biżżejjed biex ngħix kuntent fil-ħajja li xtaqt.

Kieku kellek tinterpreta karattru f’xi film klassiku, liem ikun? U għaliex?

Naħseb il-parti ta’ Al Pacino f’GodFather. Jogħġbuni ħafna l-films tal-mafia, u Godfather hu wieħed mill-favoriti tiegħi.

Temmen fid-destin, jew taħseb li dak kollu li jiġri huwa riżultat tad-deċiżjonijiet u l-għażliet tagħna?

Din hija xi ħaġa li tħawwadni ħafna. Irrid nemmen li d-deċiżjonijiet nagħmluhom aħna. Imma ġieli jiġru affarijiet li qishom ikunu ppjanati…fejn jaslu għandek fil-mument li l-aktar ikollok bżonnhom. Min-naħa l-oħra nerġa’ nispiċċa kif bdejt, irrid nemmen li d-deċiżjonijiet nagħmluhom aħna.

Għal xiex tħossok l-aktar grat f’ħajtek?

Il-familja li għandi. Kulħadd għandu l-personalità tiegħu. Naħseb li l-aktar ħaġa diffiċli hu li ssib persuna li jkun jifhmek u jkun viċin ta’ dak li tkun tħobb. Jien irnexxieli nsib mara fotokopja tiegħi… milli jidher mhux se nikbru qatt! Għax il-praspar inħobbuhom wisq. Nispera li t-tifel jitla’ bħalna wkoll!

X’inhi d-definizzjoni ta’ suċċess għalik?

Faċli u importanti. KUNTENTIZZA.

Clayton, bi pjaċir niżvelaw li se tkun qed tingħaqad mat-tim ta’ skoperta.net u mill-ġimgħa d-dieħla se tkun qed twassal lis-segwaċi intervista kull ġimgħa. X’inhu l-messaġġ tiegħek għas-segwaċi ta’ skoperta.net? U tagħtina xi ħjiel żgħir fuq il-personalità li se niskopru aktar dwarha nhar il-Ġimgħa?

Iva, ninsab ħerqan ħafna biex nibdew noħorġu x-xogħol li ħdimt fuqu għalikom is-segwaċi ta’ Skoperta. Dejjem kont nammira x-xogħol li jsir fiha, u li issa se nkun anki jien parti mit-tim jagħtini emozzjoni ta’ ferħ. L-ewwel personalità hija attriċi ġdida però bravissima. Din l-aħħar sena daħlet f’ħafna djar għax kienet il-parti prinċipali fuq serje li qed jixxandar fuq Net Television. Attriċi li tagħmilni ferm kburi biha… Din l-attriċi ilha tattendi l-iskola tiegħi Mixta Drama minn mindu kellha madwar 11-il sena biss!

Minn wieħed li jiddejjaq quddiem il-kamera għaċ-Champion King ta’ Liquorish!

Minn wieħed li jiddejjaq quddiem il-kamera għaċ-Champion King ta’ Liquorish!

Nitkellmu mar-rebbieħ tat-18-il edizzjoni ta’ Liquorish, Christian Fenech

Christian, ir-rebbieħ tat-18-il edizzjoni ta’ Liquorish! Kont qed tistenna li se tirċievi daqstant rispons mill-pubbliku tant li tasal biex tirbaħ?

Ma bsartx li ħa nispiċċa nirbħu, għalkemm waqt li kien għaddej il-programm kont sorpriż bis-sapport u l-kummenti sbieħ tal-pubbliku.

Kif iddeċidejt li tapplika għal Liquorish?

Jien dejjem kont nidejjaq napplika għar-raġuni tal-kameras. Imbagħad sieħbi ried japplika u ħeġġiġni biex napplikaw flimkien u spiċċajt għamilt kuraġġ bih.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek ta’ din l-avventura? Kienet viċin l-aspettattivi li kellek?

Avventura tal-ġenn. Xi ħaġa li waħdek żgur ma tagħmilhiex. Ħsibtha se tkun differenti f’ċerti affarijiet imma l-bqija tkun taf li sejjer għal avventura.

Liema kienu l-isbaħ u l-aktar mumenti diffiċli għalik fl-avventura?

Hemm ħafna mumenti sbieħ imma wieħed mill-iktar mumenti sbieħ naħseb kien xħin morna kayamandi, fejn it-tfal bix-xejn għandhom ferħ tal-ġenn. Waħda mill-agħar naħseb meta kellna dak l-ammont kbir ta’ dud.

Id-destinazzjoni kienet l-Afrika t’Isfel, x’kien li laqtek l-aktar minn dak kollu li rajt?

L-aktar li impressjonatni kienet il-ġenerożità tan-nies tal-lokal.

Jekk ngħidlek tiddeskrivi lit-tmien parteċipanti l-oħra b’żewġ aġġettivi kull wieħed, xi jkunu?

Laura, taf issajjar ħafna u ċajtiera.

Fabio, ċajtier u kreattiv.

Karl, kwiet u għandu qalb tad-deheb

Victor, leader u sportiv.

Aneliese, bubbly u tħobb tgħin.

Marylou, ma taqta’ qalba qatt u ċajtiera.

Francesca, persuna li tieħu gost tkun fil-kumpanija tagħha u dejjem bi tbissima.

Irò, avventuruża u sportiva.

Din is-sena spikkat b’mod partikolari l-għaqda fost il-parteċipanti. X’taħseb li kienet ir-raġuni li minkejja li kontu karattri differenti xorta waħda kien hemm daqstant għaqda bejnietkom?

Konna grupp li kulħadd ta s-sehem tiegħu. Naħseb l-iktar ħaġa li żammitna magħqudin hi li kulħadd issaporta u ta ċans lil xulxin.

Bqajtu żżommu kuntatt wara li ġejtu lura?

Ija, għalkemm ma niltaqgħux ta’ spiss xorta għad hemm kuntant ta’ spiss bejnietna.

Uħud jgħidu li ċerti reazzjonijiet u attitudni f’reality shows bħal Liquorish isiru “għal quddiem il-kamera”. Issa li esperjenzajt Liquorish, x’inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar dan?

Naħseb f’ċerti affarijiet ma jkunx minnu dan, is-sabiħ tiegħu hu li tkun il-vera inti, naħseb in-nies dik ikunu jridu jaraw.

Kif kienet l-esperjenza tagħkom bħala grupp mat-tim ta’ Liquorish li kien preżenti magħkom?

Nahseb ħafna mis-sabiħ tal-esperjenza huwa l-grupo, mhux biss il-post u l-isfida li tkun fiha. It-tim li jkun wara l-kwinti organizzat, jieħu ħsiebna naħseb iġegħlek tħossok ħafna iktar sikur bih magħna.

Il-famuża “Champion King” ċertament se tibqa’ assoċjata miegħek! Minn fejn ġiet din?

Ija ija, ħafna nies ma nkunx nafhom u jarawni barra, hekk isejħuli! Dik għandi sieħbi, immoru niġru flimkien u kellu vizzju ġieli jgħid champion king, u spiċċat imwaħħla miegħi!

Kien hemm xi mumenti ħelwin li tiftakar li ġraw minn wara l-kwinti?

Ħafna mlli jkun ġara hemm kważi jkun inqabad mill-kamera. Kien ikollna ċajta kull filgħaxija qabel norqdu, mingħand Fabio, li ta’ kull filgħaxija konna nkunu qed nistennewha għax konna nidħku daħka.

Kif affettwak lilek personali l-fatt li kellkom tibqgħu hemm aktar ġranet milli kien mistenni minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid-19?

Ma ħadthiex daqshekk ħażin, l-iktar li ridt nirranġa minħabba x-xogħol, il-bqija iktar żmien hemm, itwal il-vaganza. Kellna ċ-ċans li nduru naqra l-post bħala turisti wkoll.

X’impatt ħalliet din l-avventura fuqek personali?

Kemm għandna napprezzaw il-ħajja iktar. Waħda mill-isbaħ affarijiet li esperjenzajt hi li tkun bla mobile, tapprezza ħafna l-ħin u lil ta’ madwarek, tara dawk in-nies li m’għandhom xejn imma xorta bi tbissima liema bħalha, jaċċettawk ġo darhom, naħseb għandna fejn nitgħallmu ħafna minnhom.

Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li int persuna pubblika. Kif qed taffettwak din? U xi jsemmulek l-aktar in-nies meta jiltaqgħu miegħek?

Tieħu pjaċir meta jwaqqfuk in-nies u jsemmulek xi waqtiet mill-avventura, li tkun intgħoġbot jew li ma tkunx, bħal ħafna jsemmulek ta’ meta kilna d-dud. l-iktar li jsemmuli imma taċ-champion king!

X’inhi l-akbar ħolma tiegħek?

Nixtieq ħafna li xi darba nitlaq indur id-dinja. S’issa għadha biss ħolma imma.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lil kull min hu mħajjar li japplika għal Liquorish iżda għal xi raġuni jew oħra jżomm lura?

Li jekk inti mħajjar, toqgħodx lura għax tkun qed titlef. Illum ngħid imnalla kien sieħbi li ġegħlni napplika għax għamiltha. Jekk tħobbu l-avventura din hija esperjenza tal-ġenn.

Enable Notifications OK No thanks