Select Page
“..Ferħ li qatt ma ħassejt qabel..” – Daniel Muscat Caruana

“..Ferħ li qatt ma ħassejt qabel..” – Daniel Muscat Caruana

Nitkellmu ma’ Daniel Muscat Caruana

Daniel, għaddew biss ftit ġranet mindu int u l-mara tiegħek Vanessa sirtu ġenituri. Kif qed tħossok?

Minkejja li tkun ilek tistenna dan il-mument għal disa’ xhur sħaħ, xorta waħda ma tkunx taf x’se tħoss eżattament wara li jitwieled. Waqt it-tqala jkun hemm antiċipazzjoni sħiħa, iżda fl-istess ħin bħala missier f’dak il-perjodu mhemmx wisq x’tista’ tagħmel ħlief tkun ta’ sapport għall-mara. L-ewwel darba li propjament irrealizzajt x’kien qed jiġri, kien waqt il-ħlas x’ħin il-midwife talbitni l-ħwejjeġ tat-tarbija sabiex tibda ssaħħanhom, għaliex kien verament wasal il-mument li jitwieled. Fil-fatt madwar nofs siegħa wara, Valentino twieled u x’ħin smajt għall-ewwel darba l-bikja tiegħu, ħassejt ferħ li qatt ma ħassejt qabel u li qatt ma immaġinajt li nista’ nħoss. Issa li għaddew ftit ġranet qed inħossu wkoll ir-responsabbilità li ġġib magħha din il-kariga ta’ ġenituri, iżda x-xogħol kollu li jrid isir u n-nuqqas ta’ rqad li jġib miegħu huwa kollu worth it, għax sempliċiment tħares lejh ukoll tħoss qalbek mimlija ferħ.

Kif qed jirnexxilkom tadattaw għal dan il-kapitlu ġdid f’ħajjitkom?

Il-bidla mil-lejl għan nhar mhix waħda faċli. Għalkemm tkun attendejt kors waqt it-tqala, li fil-każ tagħna din is-sena sar virtwalment, u għalkemm jgħallmuk ħafna dwar dak kollu li għandek tistenna, meta tkun fir-realtà hija storja differenti ħafna. Mhux dejjem faċli li tifhem x’għandha bżonn it-tarbija, iżda ġurnata wara ġurnata tibda tidra r-rutina ġdida. Qiegħdin naħdmu tajjeb ħafna t-tnejn li aħna flimkien u nipprova ngħin kemm nista’ lil Vanessa sabiex il-piż ma’ jaqax kollu fuqha. Issa li jiena se nirritorna lura għax-xogħol tiegħi ser jaqa’ aktar xogħol fuqha, però nittama li nkunu nistgħu nibqgħu nsibu bilanċ tajjeb biex naqsmu x-xogħol bejnietna.

Valentino, l-isem li tajtu lit-tifel tagħkom. Hemm xi raġuni partikolari?

Jiena trabbejt, u għadni ngħix ġewwa Ħal Balzan, ir-raħal verament għal qalbi. Minkejja li l-festa titulari tar-raħal tagħna hija ta’ Marija Annunzjata, f’Ħal Balzan hawn qima kbira wkoll lejn il-qaddis San Valentino, li sas-snin 90 kienet għadha tiġi ċċelebrata l-festa tiegħu bin-nar tal-art, banda u purċissjoni fl-ewwel Ħadd ta’ Lulju. Jiena propjament kont twilidt fis-7 ta’ Lulju 1991, meta kienet qiegħda tiġi ċċelebrata din il-festa. Dejjem xtaqt li l-ewwel tifel jew tifla li jkollna nagħtuhom isem relatat mat-tradizzjoni li ssemmi għal xi padrun tar-raħal. Meta kont għidt lil Vanessa b’din ix-xewqa hija qablet miegħi, u meta rajna l-possibilità hi kienet li ssuġġeriet Valentino bħala isem. Valentino huwa isem li fil-passat kien komuni ħafna ġewwa Ħal Balzan, kif ukoll il-kunjom Muscat. Hawnhekk issib ukoll triq imsemmija għal San Valentino u triq oħra msemmija għall-personaġġ Balzani Valent Muscat. Meta tħares lejn l-istorja tar-raħal, dejjem se ssib lil xi ħadd bl-isem Valentino.

Xi jfisser li tkun qed tistenna tarbija waqt pandemija?

It-tqala minnha nfisha diġà hija żmien diffiċli, speċjalment għall-mara għaliex filwaqt li ġġib magħha eċitament kbir għall-istennija tat-tarbija, iġġib magħha wkoll inċertezzi. It-tqala fi żmien il-pandemija kienet daqxejn iktar diffiċli għall-fatt li ridna noqgħodu ħafna aktar attenti fejn immorru u x’nagħmlu. L-aktar ħaġa inkwetanti kienet il-fatt li jekk tkun pożittiv waqt it-twelid, ikollok tinfired mit-tarbija sakemm tkun fiqt mill-Covid19. Dan il-fatt kien joħloqli ansjetà kbira, u għalhekk biex inkunu siguri għażilna li niżolaw ruħna għall-aħħar xahar tat-tqala sabiex inkunu moħħna mistriħ. Xi ħaġa oħra li kienet diffiċli kienet il-fatt li jien ma stajtx nidħol għall-visti tal-isptar ma’ Vanessa. Sfortunatament minħabba nies irresponsabbli li ma segwewx il-miżuri ta’ mitigazzjoni, kienu jbatu nies bħalna kull meta jkun hemm xi azzjoni min-naħa tan-nurses jew tobba, u dan kien iżid aktar it-tensjoni. Però matul dan iż-żmien dejjem sibna s-sapport u l-għajnuna mingħand il-midwives tal-Parent craft, speċjalment mingħand Sharon li kienet tmexxi l-grupp tagħna. Minkejja li dawn il-lezzjonijiet saru online, ħadna ħafna minnhom u konna nkunu qed nistennew din il-video call, għaliex apparti li nitgħallmu, kienet tkun ukoll mezz ta’ soċjalizzazzjoni fi żmien fejn ma stajna niltaqgħu ma’ ħadd.

Ritratt meħud minn Marlon Polidano

Il-fatt li sirt missier, biddillek xi ftit il-perspettiva ta’ kif tħares lejn il-ħajja?

Il-perspettiva ta’ kif tħares lejn il-ħajja tinbidel bilfors. Filli ħajtek tkun tiegħek u filli trid taħseb għal persuna li hija kompletament dipendenti minnek. Issir tifhem ukoll l-imħabba li jkollok għall-ulied kemm hi kbira, li minkejja li forsi li xi kultant tkun ftit għajjien, x’ħin tħares lejh tinsa kollox. Tibda tifhem ukoll dak kollu li għaddew minnu l-ġenituri tagħna u tifhem aktar l-inkwiet li kien ikollhom fuq moħħhom, u forsi dak li għalina qabel kien għaġeb żejjed, illum naf li kien kollu għall-ġid tiegħi.

X’tixtieq tgħaddi lil Valentino dak li l-ġenituri għaddew lilek?

Nixtieq ngħaddi l-valuri kollha li tgħallimt mingħandhom, speċjalment li dejjem irid jaħdem u jistinka biex jimxi ‘l quddiem fil-ħajja. Nixtieq ngħallmu wkoll dejjem jirrispetta lil ħaddiehor u sabiex jasal fejn jasal fil-ħajja, jibqa’ dejjem jiftakar l-għeruq tiegħu. Nixtiequ wkoll ikun iħobb il-kultura ta’ pajjiżna u li jkun bniedem attiv fil-komunità bħal ma dejjem konna fil-famlija tagħna.

Fuq il-midja soċjali għidt li minn dejjem kont tirrispetta lin-nisa, imma issa ħafna aktar. Għaliex?

Minn dejjem kont nemmen li l-irwol tal-mara fis-soċjetà huwa importanti ħafna f’kull livell, kemm fil-famlija, fid-dinja tax-xogħol kif ukoll fil-politika. Sfortunatament is-soċjetà mhux dejjem tagħmilha faċli għall-mara li tasal fejn tixtieq, speċjalment jekk tkun qiegħda tieħu ħsieb l-ulied.

Fil-mument tal-ħlas, minkejja li pruvajt inkun ta’ sapport kemm stajt, xorta ħassejtni li ma stajtx nagħmel biżżejjed, speċjalment meta tara lill-mara tbati u muġugħha. Kienet impressjonanti li tara persuna tgħaddi minn l-esperjenza tal-ħlas u ġġib tarbija f’din id-dinja, u tirrealizza kemm il-mara hi kapaċi tkun b’saħħitha biex tgħaddi minnha, u ftit wara tkun kapaċi tieħu ħsieb it-tarbija li tkun għadha kemm welldet b’tant tbatija.

In-nisa kollha, ommijiet jew le, huma individwi b’kapaċitajiet kbar u għalhekk jistħoqqilhom ir-rispett kollu u nittamaw li l-isforzi biex naraw aktar nisa fid-dinja tax-xogħol u fit-tmexxija ta’ pajjiżna jħallu l-frott. Nemmen li rridu nimbuttaw aktar nisa jkunu attivi mhux billi nagħmlulhom kwota, iżda billi nagħmluhielom aktar faċli li jkunu attivi, għaliex bil-kapaċitajiet tagħhom biss huwa biżżejjed li jkollna aktar nisa f’pożizzjonijiet prominenti fis-soċjetà tagħna.

Daniel u Fiorella Chircop – “Nargumentaw ħafna imma ma noqgħodux mingħajr xulxin”

Daniel u Fiorella Chircop – “Nargumentaw ħafna imma ma noqgħodux mingħajr xulxin”

Nitkellmu ma’ Daniel u Fiorella Chircop

Kemm ilkom tafu lil xulxin? U kemm ilkom miżżewġin?

Daniel: Irrispondiha inti din ghax dejjem ninsa.

Fiorella: Ilna nafu lil xulxin 11-il sena, u ilna miżżewġin 8 snin.

Għidulna l-istorja ta’ kif iltqajtu..

Fiorella: Kelli staff party tal-Milied, kont naħdem mal-Melita dak iż-żmien. Konna ħa nagħmlu xow żgħir biż-żfin u drama mbagħad kellna l-party tal-Milied. Għamilnih fis-City Theatre li dak iż-żmien kien ta’ Daniel u bejn xow tagħna u ieħor kienu se jagħmlu biċċa comedy żgħira huma, u mbagħad wara x-xow kien hemm il-party u ltqajna hemm.

X’kienet l-ewwel impressjoni li kellkom fuq xulxin?

Daniel: Jien lil Fiorella kont rajta ġurnata qabel u hi ma kinitx ratni u kont għidt ara kemm hi ħelwa din, imma ħsibtha żgħira ħafna. Għidtilhom din min hi, u bdejt nitkixxef naqra fuqha.

Fejn kienet l-ewwel date uffiċjali? U min minnkom għamel l-ewwel pass?

Daniel: Jien għamilt l-ewwel pass, għax dakinhar tax-xow kont qiegħed backstage u mort inkellimha biex qisni nagħtiha l-kuraġġ u mbagħad wara fil-party mort infittixha, ħadna drink u nsomma minn hemm il’ quddiem ma ħarisniex lura.

Liema memorji tgħożżu l-aktar mill-ġurnata tat-tieġ tagħkom?

Fiorella: Naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet li niftakar li ħadt sorpriża kienet li jien dejjem xtaqt li meta nidħol il-knisja jkolli tapit abjad minflok aħmar u Daniel dejjem kien jgħidli le mhemmx għalfejn, u malli dħalt il-knisja nara dan it-tapit l-abjad jiġifieri tani sorpriża li ma kontx qed nistenniha.

Daniel: Min-naħa tiegħi, it-tieġ organizzajt ħafna minnu jien u Fiorella ma kinitx taf ħafna fuqu allura kienet inkwetata bħal pereżempju li mhux se jkun hemm biżżejjed ikel eċċ, u naħseb li nara li dak li organizzajt għoġob lil Fiorella u lill-mistednin kienet xi ħaġa speċjali ħafna però ovvjament il-ġurnata kollha kienet maġika.

Fiorella: Xi ħaġa oħra li niftakar, waqt it-tieġ kienet giet ħabiba tiegħi u kienet qaltli isma minni poġġi bilqiegħda tliet minuti kollox, ħares lejn kullimkien għax din ħa tibqa’ tiftakar, u veru għaliex dik il-biċċa għadni niftakarha sal-lum il-ġurnata, poġġejt, ħarist madwari u għidt dan it tieġ tiegħi u kienet xi ħaġa sabiħa ħafna.

Ġrat xi praspura jew xi ħaġa partikolari dakinhar?

Daniel: Praspura…Sander kien il-bestman u waħda mill-affarijiet li għamel kienet li ħawwad il-fjuri tal-irġiel kollha, imbagħad aktar tard ħawwad il-ġlekkijiet, anki tiegħi, jiġifieri jien spiċċajt niżżewweġ bil-ġlekk ta’ xi ħaddieħor! Aktar minn hekk ma ġrawx affarijiet partikolari li nibqgħu niftakruhom, kollox għal grazzja t’Alla mexa tajjeb.

It-tlett itfal tagħkom, xi jfissru għalikom?

Fiorella: Bażikament ngħixu għalihom. Il-ġurnata impenjattiva ħafna għaliex il-ħin kollu għaddejjin, minn filgħodu sa filgħaxija, anki issa waqt li qed nagħmlu din l-intervista. Ifissru kollox għalina.

Daniel: Eżatt kull ma tagħmel tagħmlu biex ikollhom ħajja tajba u jkunu kuntenti u fil-verità għalkemm mhumiex kollox fir-relazzjoni imma naħseb iżidu dawk l-affarijiet maġiċi. Il-maġija naħseb li jżiduha t-tfal. Importanti l-ġenituri imma t-tfal jagħtu wisq sabiħ fil-ħajja.

Minkejja l-impenji tagħkom tax-xogħol u dawk marbuta mal-irwoli ta’ ġenituri, jirnexxilkom issibu ħin ta’ kwalità għalikom it-tnejn?

Fiorella: Iva importanti, aħna nagħmlu mezz li dejjem jew noħorġu nieklu, jew noħorġu nieħdu drink mal-ħbieb. Ovvjament meta ma kellniex il-covid konna għamilna wegħda lil xulxin li nsiefru darbtejn fis-sena, weekend, jiġifieri żewġ iljieli kollox. Darba mmorru f’Novembru u darba f’Ġunju, jien u Daniel biss biex inqattgħu ftit ħin flimkien u waħedna għax nemmen li huwa bżonnjuż ħafna.

Daniel: Jekk ma nibqgħux f’relazzjoni tajba lanqas it-tfal ma jkollhom ġenituri għax allaħares qatt ma tibqax flimkien hux, jispiċċa kollox.

Fiorella: Nemmen li hija importanti ħafna li jkollok ħin mar-raġel u t-tfal tħallihom naqra warajk għal ftit tal-ħin u tkun mar-raġel.

Liema żmien kien l-aktar ta’ sfida għar-relazzjoni tagħkom?

Daniel: Naħseb meta nħares lejn dawn is-snin kollha, kien hemm żminijiet naħseb fejn ikun hemm xi problemi, bħal meta pereżempju konna fiz-zoo u waqafna, ikun hemm qisu dik it-transition, anki ta’ kemm tkun qed taqla’ flus, u naħseb meta jkun hemm xi ostakli finanzjarji naħseb tkun naqra problematika l-ħaġa. Il-bqija naħseb kollox jirnexxilna nsolvu. Dan iż-żmien tal-covid ovvjament ma kienx l-aktar żmien ħafif, la għalina u lanqas għal ħaddieħor imma dejjem inkunu hemm għal xulxin, forsi tkun daqxejn inqas faċli l-biċċa tax-xogħol imma dejjem jirnexxilna ngħaddu s’issa.

Kien hemm xi esperjenzi partikolari li tħossu li għenu biex ir-relazzjoni tagħkom tkompli tissaħħaħ?

Fiorella: Aħna nħobbu nsiefru ħafna jiġifieri naħseb biex inkun onesta, bħalissa li għandna s-sitwazzjoni tal-covid u ma nistgħux insiefru vera nħossha għaliex Daniel jaħdem ħafna u l-unika ħin li nqattgħu flimkien huwa meta nsiefru u bħalissa ma nistgħux. Naħseb dawk huma l-aktar esperjenzi tagħna li jgħinu fir-relazzjoni tagħna.

Daniel: Fuq din il-mistoqsija jien personali naħseb, l-aktar affarijiet li saħħew ir-relazzjoni hija meta tara l-affarijiet li ġraw madwarna pereżempju meta tlift lil ħija, tkun taf li m’intix hawn għal dejjem, li l-persuna l-oħra tista’ titlifha. Ftit ilu ħabiba tiegħi kienet ħa titlef ħajjitha f’sekonda. Tapprezza li dak li hemm ħdejk mhuwiex hemm għal dejjem u ma tistax tieħdu forgranted u naħseb dik iġġiegħlek tapprezza dak li għandek u anke meta tiltaqà ma’ nies li żżewġu magħna jew warajna u m’għadhomx flimkien tibda tgħid thank God, aħna għadna hawnhekk, u nispera li nibqgħu hekk.

Xi tqisu bħala prijoritajiet għar-relazzjoni tagħkom?

Fiorella: Li nsibu ħin għal xulxin u ngħinu ħafna lil xulxin. It-tfal jirrekjedu ħafna xogħol ukoll imma naqsmu kollox flimkien, id f’id u ngħinu lil xulxin.

Daniel: Bħalissa looking forward li fil-futur se jkollna dar ġdida u looking forward li nibdew ngħixu ħajja ġdida mal-familja tagħna fid-dar il-ġdida. Naħseb bħalissa dik waħda mill-prijoritajiet li għandna, li nlestu d-dar u nerġgħu nibdew il-ħajja normali.

X’jogħġobkom l-aktar f’xulxin?

Daniel: Jien Fiorella togħġobni kollha kif inhi, ma nbiddlilha xejn, u minn dejjem. Bħala karattru għandna problema kbira għax it-tnejn simili ħafna allura jkollna ħafna argumenti għaliex veru simili. Tgħidli, tkun simili jkollok l-argumenti, iva ta, għaliex it-tnejn naqra rasna iebsa u t-tnejn qisna rridu nikkmandaw, allura qisu kollox b’żewġ kaptani għandna.

Fiorella: Li togħġobni f’Daniel hija d-determinazzjoni jiġifieri jekk irid jagħmel xi ħaġa ħa jagħmilha, hard working ħafna, u jogħġobni mill-apparenza wkoll hux għax importanti.

X’differenza tagħmlu kuljum fil-ħajja ta’ xulxin?

Daniel: Fiorella tagħmili differenza kbira għax xi kultant għalkemm nagħmel ħafna affarijiet u hard worker, qisni nintilef u xi kultant il-kelma ta’ Fiorella, anki fil-business, tidderiġini, tgħidli kelma u nirrealizza li jien ma nkunx ħsibtha hekk u barra minn hekk aħna nċemplu lil xulxin xi mitt darba kuljum. Kontinwament naffettwaw il-ħajja ta’ xulxin, fil-pożittiv ovvjament.

Fuq xiex targumentaw l-aktar? U fuq xiex taqblu l-aktar?

Daniel: Fuq kollox u fuq kollox! Nargumentaw fuq l-iżgħar affarijiet imma kif għidtlek naqblu kollox, u kultant tad-dwejjaq, għaliex anke jogħġobna l-istess ikel, jogħġbuna l-istess nies, idejquna l-istess nies, xi kultant nibdew ngħidu l-istess affarijiet u ma nkunux għidnihom lil xulxin imma imbagħad it-tnejn li aħna fuq l-inqas ħaġa nispiċċaw noħolqu argument enormi u fil-verità ma jkun verament fuq xejn, qisna boloh.

Min minnkom iċedi l-ewwel f’argument?

Fiorella: Jiena.

Daniel: U anki jien inċedi sirt.

Fiorella: Imma jien aktar għaliex jien li għandi ngħid ngħidulek imbagħad nippretendi li jgħaddilek mill-ewwel.

Irrakkuntawlna praspura li għamiltu bħala koppja..

Daniel: Għamilna ħafna għax fis-safar jiġrulna ħafna. Darba Fiorella kienet qed issuq il-quadbike u kienet se taqa’ żewġ sulari għax ma setgħatx twaqqfu. Imbagħad fejn konna morna għall-quadbikes kien waqqafhom għal dejjem minn dakinhar minħabba Fiorella. Kemm-il darba konna se nitilfu xi ajruplan jew nitħawwdu għax aħna l-ewwel darba li sifirna weħedna kienet bil-kbir għaliex konna morna Thailand weħedna! Bħalissa ma tantx nista’ niftakar imma nagħmlu ħafna praspar.

Min minnkom hu l-aktar romantiku?

Daniel: Jien żgur.

Fiorella: Daniel romantiku, avolja ma tantx għadu għax qabel it-tfal kien ħafna aktar romantiku naħseb, imma l-ħin bħalissa huwa naqra limitat biex inkunu romantiċi imma xorta hu aktar.

X’kien l-isbaħ ġest li għamiltu lil xulxin?

Daniel: Għamilna ħafna ġesti u sorpriżi lil xulxin. Darba ħadtha Venezia bħala sorpriża għal Jum San Valentinu. U din il-ġimgħa jew ta’ qabel, aħna bħalissa qed noqgħodu ftit attenti minħabba l-ispejjeż minħabba li qed nagħmlu d-dar, u Fiorella ġemmgħet ammont ta’ flus u xtratli smart watch, u jien għalija qisha tatni d-dinja, qisha tatni karozza. Daqshekk nieħu pjaċir.

Fiorella: Aħna nħobbu nagħtu affarijiet lil xulxin, mhux f’okkażjonijiet partikolari, fil-Milied u fil-birthdays ġieli ma nagħtu xejn imma imbaghad inħobbu nagħtu affarijiet lil xulxin out of the blues.

Xi tfisser l-imħabba għalikom?

Fiorella: L-imħabba tfisser kollox għalija. Inħossni iffurtunata li għandi lil Daniel li jħobbni, jirrespettani u jifimni. Niltaqa’ ma’ ħafna nies li mhumiex iffurtunati bħali u veru nixtieq li kulħadd ikollu l-esperjenza li għandi jiena. Hija xi ħaġa sabiħa li tħobb u tkun maħbub u tagħti l-imħabba lit-tfal. L-imħabba li għandna għal xulxin tirrifletti fuq it-tfal ukoll.

Daniel: Jien lil Fiorella ħabbejtha mill-ewwel ftit ġranet u naħseb li l-imħabba aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar tikber.

Fiorella: Ma noqgħodux mingħajr xulxin.

Daniel: Għalkemm niġġieldu u nargumentaw ħafna ma noqgħodux mingħajr xulxin, anke jekk pereżempju ssiefer waħedha u norqod waħdi, inħossni differenti.

X’inhuma l-aspirazzjonijiet tagħkom bħala koppja?

Daniel: Kif għidna qabel, li nlestu d-dar u mmorru noqgħodu fiha, tfal ma rridux aktar għax isss għandna tlieta u biżżejjed. Issa nrabbu t-tfal, inkabbruhom u nsibu aktar ħin biex ingawdu lil xulxin. Aħna minn dejjem kellna t-tfal fir-relazzjoni tagħna għax meta konna noħorġu flimkien fil-bidu kellna lil Chad imbagħad ġie Max u issa Cara, jiġifieri issa meta jikbru ftit ieħor nibdew ingawdu aktar lil xulxin u nsiefru ħafna aktar.

X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom fuq Jum San Valentinu? Tiċċelebrawh?

Daniel: Huwa jum sabiħ, jiena kollox jogħġobni għax hawn ħafna jgħidu li huwa kummerċjali imma jiena naħseb li huwa okkażjoni bħal okkażjonijiet oħrajn fejn ikollok opportunità li tiftakar aktar f’dik il-ħaġa li suppost tiftakar spiss. Pereżempju l-mother’s day, ma tiftakarx f’ommok u ġonna it-tfal tiegħek f’dik il-ġurnata biss imma matul is-sena kollha, u l-istess Jum San Valentinu. Forsi jfakkrek kemm int iffurtunat li l-partner tiegħek għadha jew għadu hemm u li int iffortunat li għandek dik l-imħabba li tant hawn min jixtieq.

Kif beħsiebkom tqattgħu Jum San Valentinu?

Daniel: Bit-tfal żgur.

Hemm xi kurżitajiet oħra li tixtiequ taqsmu magħna?

Daniel: Wegħda li għamilt lill-mara tiegħi llum, li hija li se nibda nkun aktar pacenzjuż biex nieħdu r-ritratti tal-familja għax jien taqbiżli malajr u vera m’għandniex ritratti. Għandha raġun Fiorella u kelli żball jiena, irridu nibdew nieħdu għaliex inkella mhux ħa jkollna memorji.

Sander u Alison Agius – X’differenza jagħmlu fil-ħajja ta’ xulxin?

Sander u Alison Agius – X’differenza jagħmlu fil-ħajja ta’ xulxin?

Nitkellmu ma’ Chrysander u Alison Agius

Kemm ilkom tafu lil xulxin? U kemm ilkom miżżewġin?

Sander/Alison: Ilna nafu lil xulxin madwar 20 sena u ilna miżżewġin 14-il sena.

Għidulna l-istorja ta’ kif iltqajtu..

Sander: Jien sirt naf lil ommha li nzertat kienet ġejja btala magħna mal-programm MINIBUGZ li kien isir fuq NET TV. Kienet l-unika darba li qatt sifirt ma’ fans ta’ programm u għamiltha!! Għax min qatt kellu jgħidli li parti mill-grupp kellu jkun hemm il-futura mara ta’ ħajti. It-tour leader kien l-onor. David Agius li għadu sal-lum jgħid li għandu mertu minn dan kollu.

X’kienet l-ewwel impressjoni li kellkom fuq xulxin?

Sander: Ħeq…jien għoġbitni mill-ewwel Kellha għajnejha jisrqulek qalbek. U biex ngħid is-sew għidt naħseb din mhux se toħroġ miegħi imma rnexxieli!!

Alison: Iii kemm hu differenti minn kif jidher fuq it-television!

Fejn kienet l-ewwel date uffiċjali? U min minnkom għamel l-ewwel pass?

Sander: L-ewwel bewsa għalkemm mhux fuq date uffiċjali kienet l-Italja stess id-dolomiti waqt il-btala, fit-triq waqt li nieżla balla xita!! Dates kellna ħafna wara dik, għax nista’ ngħid li kien l-uniku perjodu f’ħajti fejn ġenn kien ikolli biex nitlaq mix-xogħol u mmur niltaqa’ magħha!

Alison: L-ewwel date ġie għalija d-dar u kellu l-istereo jgħajjat u ġegħlni nistħi, imma mbagħad ħadt gost.

Liema memorji tgħożżu l-aktar mill-ġurnata tat-tieġ tagħkom?

Sander/Alison: Il-ġurnata tat-tieġ minn kollox inqala’, allura mhux li tant tinsiha faċilment. Aħna kellna naslu l-post tar-riċeviment bid-dgħajsa minn ta’ Lies il-Belt Valletta wara li spiċċajna mill-knisja ta’ Ġieżu. Iċ-ċelebrazzjoni naħseb tibqa’ l-iktar f’moħħna għaliex kienet vera speċjali. Wara l-knisja però nqala’ baħar qawwi u għalkemm morna xorta waħda bil-lanċa, ġara li ma stajniex ninżlu lura biha u allura kellna naraw x’se nivvintaw biex inwasslu lura 300 ruħ. Kellna tieġ żgħir però bin-nies li verament kienu ħbieb tagħna u kien ta’ divertiment kontinwu.

Kif tiddeskrivu l-karattru ta’ xulxin?

Sander: Ras iebsa mill-kbar u ġieli tiddeċiedi l-affarijiet mingħajr ma biss tkun semagħtek. Qalbha tajba immens u qalbha żgħira wkoll għax malajr titħassar lil dak li jkun. Persuna li taf tħobb u ta’ rispett kbir.

Alison: Ras iebsa, jekk jgħid le le…qalbu tajba u li jiġih f’moħħu jagħmlu…no matter what.

X’jogħġobkom l-aktar f’xulxin?

Sander: L-ispontanjetà u l-fatt li nqatta’ kemm inqatta’ ħin magħha ma niddejjaq qatt. Hija l-kumpanija ideali. U forsi tgħid mhux ovvja daqs kemm ilkom tafu lil xulxin! Mhix ovvja għax għalkemm dejjem flimkien, qatt ma niddejqu u dejjem tivvintali xi waħda ġdida…

Alison: Li nieħu gost miegħu u ma niddejjaq qatt. Tista’ tagħmel konverżazzjoni miegħu bis-sens għax mhux dejjem faċli ssib xi ħadd hekk.

Liema żmien kien l-aktar ta’ sfida għar-relazzjoni tagħkom?

Sander: Kull żmien fih l-iebes tiegħu u s-sabiħ tiegħu. Naħseb sakemm inkunu qed ngħixuh flimkien dejjem s’issa rnexxilna ngħinu u nadhru lil xulxin.

Alison: Meta mietet omm Sander għax kienet daqqa għalina. U waqt iż-żmien tal-pandemija għaddejna wkoll minn problemi finanzjarji.

X’differenza tagħmlu fil-ħajja ta’ xulxin?

Sander: Li kieku m’hemmx hi, kieku jien ma nagħmilx l-ideat kollha li jiġuni f’moħħi! Is-sapport u l-iskjettezza tagħha jżommuni dejjem b’saqajja ma’ l-art. Tgħidli wkoll kif nilbes għax jekk inħalli f’idejn l-istint tiegħi, ma ninġabarx. Min-naħa l-oħra hi tinkwieta ħafna u jien ninkwieta biss meta jiġru l-affarijiet, imnalla hekk għax kieku panic station. Inħobbu wkoll l-istess affarijiet u allura din tagħmel il-ħajja tagħna kumplimentuża.

Alison: Jien mingħajru ma nagħmel xejn għax ikun hu li jispirani u jimbuttani biex nagħmel l-affarijiet. Xorta jqabbiżhieli għax fitt…imma nsomma.

Xi tpoġġu fiċ-ċentru tar-relazzjoni tagħkom?

Sander/Alison: Li nkunu kuntenti u l-problemi li jkollna nitkellmuhom.

Kien hemm xi esperjenzi partikolari matul is-snin li għenu biex ir-relazzjoni ta’ bejnietkom tkompli tissaħħaħ?

Sander/Alison: Bħal kull koppja ntoppi jkun hemm dejjem. Titgħallem u timmatura u dejjem issir partner aħjar.

Fuq xiex targumentaw l-aktar u fuq xiex taqblu l-aktar?

Sander: Nargumentaw fuq it-television, il-ħwejjeġ li nħalli jiġru, il-fissazzjoni fuq it-tindif, in-nuqqas t’attenzjoni fil-parking, ħela ta’ dawl, u xiri bl-addoċċ, dik il-lista tiegħi ovvjament, hi min jaf x’lista għandha. Naqblu ħafna fejn jidħol safar, ħruġ, ikel.

Alison: Fuq l-imbarazz li jħalli jiġru, u l-arredament tad-dar għax jien inkun irrid stil u hu jrid ieħor. Naqblu fuq il-ħruġ, safar eċċ.

Min minnkom iċedi l-ewwel f’argument?

Sander: It-tnejn ninfaqgħu u jgħaddilna malajr. Ġieli jien indum ftit iktar għax għandi l-isfortuna li nieħu kollox a la lettera meta f’argument mhux kull ma jintqal ikun minnu.

Alison: JIEN.. għax jien ninsa’ xi nkun għidt u jgħaddili malajr.

Min minnkom hu l-aktar romantiku?

Sander: Naħseb li hi! Jien ġieli ttini siegħa tajba…imma iktar hi. Anzi jien salvaġġ naqra.

Alison: Hu jew xejn jew ibellħek imma t-tnejn mhux li aħna ħafna romantiċi.

X’kien l-isbaħ ġest li għamiltu lil xulxin?

Sander: Naħseb il-ġest li nieħdu ħsieb xulxin isir ta’ kuljum u dak huwa l-ikbar sforz.

Alison: Il-ftit li jagħmel ta’ kuljum.

Irrakkuntawlna praspura li għamiltu bħala koppja..

Sander: Oooh…din irridu ktieb biex ngħaqqduhom. Alison tibża’ mill-ġrieden. Qiegħdin Malaysia wara li żbroffa vulkan u ma stajniex immorru BALI, però dak rakkont ieħor u waqt li qed nieklu jitfaċċa ġurdien u għollietli l-mejda bil-birra kollha fuqi. Is-sid tefgħetna ġewwa u donnu dan il-ġurdien apposta reġa’ qasam minn ġor-restaurant u reġgħet għollietli l-mejda. Il-vili s-sid tal-ħanut ġegħlitni nħallas tal-birra!!

Alison: Waqt li qiegħdin imsifrin Sander jaqbad il-bagalja tiegħi tqila ċomb u jpoġġiha fuq bus. Fil-pront titla’ din iċ-ċiniża anzjana u bi skoss tinqala’ l-bagalja u ttiha daqqa kbira. Din bdiet tgerger ħafna u jien ma nifhimx u iktar nidħak għax hekk jiġrili meta naqa lil xi ħadd jaqa’ jew jaqla’ daqqa.

Xi tfisser l-imħabba għalikom?

Sander: Rispett u paċenzja ta’ kuljum.

Alison: Li jiġri x’jiġri tkun hemm għal dik il-persuna.

X’inhuma l-aspirazzjonijiet tagħkom bħala koppja?

Sander: Xejn kbir ta….li nqumu filgħodu, kafè u ngawdu l-kumplament tal-ġranet mill-aħjar li nistgħu.

Alison: Ngħixu kwieti, kuntenti u relaxed u jekk jista’ jkun induru d-dinja.

X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar Jum San Valentinu?

Sander: Jien għalija jista’ lanqas biss jiġi!! Ma jagħmillix differenza f’ħajti. Fl-istess ħin bħal kull festa oħra, għal min iħobb jiċċelebrah, sewwa jagħmel għax il-ħajja hija mimlija okkażjonijiet issa jagħmlux sens jew le…dik storja oħra!!

Alison: Jum San Valentinu għandu jkun kuljum, però huwa sabiħ li tiċċelebra jum iddedikat għall-imħabba, issa l-imħabba m’hemmx għalfejn biss għal partner, imma familja, ħbieb eċċ.

Kif beħsiebkom tqattgħu Jum San Valentinu?

Sander/Alison: Min jaf!! Dak is-sabiħ tar-relazzjoni tagħna, li filli nkunu fuq sufan id-dar…filli kapaċi nispiċċaw b’xi flixkun inbid jekk insibu booking! Niċċelebraw il-ħajja!!

Manuel u Steve Aquilina – X’inhu l-pass li jmiss f’ħajjithom bħala koppja?

Manuel u Steve Aquilina – X’inhu l-pass li jmiss f’ħajjithom bħala koppja?

Nitkellmu ma’ Manuel u Steve Aquilina

Kemm ilkom tafu lil xulxin? U kemm ilkom miżżewġin?

Manuel/Steve: Ilna flimkien 23 sena u ilna 6 snin miżżewġin.

Għidulna l-istorja ta’ kif iltqajtu..

Manuel: Jien ġejt noqgħod Malta fl-1996, u wara madwar sena ltqajna f’training session. U xi ġimgħa wara ltqajna xi tliet darbiet oħra barra b’kumbinazzjoni. Jiġifieri veru ‘it was meant to be’. Imbagħad iddeċidejna li nibdew niltaqgħu u noħorġu flimkien.

X’kienet l-ewwel impressjoni li kellkom fuq xulxin?

Manuel: It-tnejn għoġobna lil xulxin fiżikament. Fuq Steve il-fatt li jien mill-Ingilterra, u li kien jitkellem bl-Ingliż ġibidni lejh. Naħseb ukoll il-fatt li jien kont wiċċ ġdid u ma kont naf kważi lil ħadd peress li dak iż-żmien kont ilni Malta biss xi sena, ridt insir naf aktar lil Steve għax kont narah bħala raġel pożittiv u attraenti ħafna.

Fejn kienet l-ewwel date uffiċjali? U min minnkom għamel l-ewwel pass?

Steve: L-ewwel date li kellna kienet ikla fid-dar tal-ġenituri ta’ Manuel. L-ironija hija li jien ma mortx waħdi imma ma’ ħabiba tiegħi, Daphne. Naħseb li ridt inħossni sikur peress li jien pjuttost persuna naqra ‘old school’.

Liema memorji tgħożżu l-aktar mill-ġurnata tat-tieġ tagħkom?

Manuel: Għalija, il-perjodu kollu ta’ 7 xhur kien qisu ħolma, mill-proponiment fuq it-torri Eiffel fi Frar, għall-unjoni ċivili f’April sal-aħħar ġurnata tal-5 ta’ Settembru 2014. Għandna ħafna memorji sbieħ imma waħda mill-isbaħ kienet x’ħin kantajt lil Steve ‘This I Promise You’. Mument li ma ninsih qatt. Kont emozzjonat ħafna, nipprova nkanta u nibqa’ sintonizzat u fl-istess waqt li kont qed nipprova nżomm milli nibki. Steve kien emozzjonat ħafna wkoll f’dak il-mument. Hija memorja sabiħa li nġorr u anke maqbuda fuq il-kamera mill-fotografu tagħna wkoll.

Ġrat xi praspura jew xi ħaġa partikolari dakinhar?

Manuel: Ma naħsibx, kollox mar tajjeb u kif ippjanat dakinhar. L-unika ħaġa li tiġi f’moħħi hija l-fatt li ma ħallejtx lil Steve jilbes in-nuċċali tiegħu dakinhar (biex ma jtellifx id-dehra li kien se jkollu) u kellu jitlob lil ħuh biex isellfu tiegħu waqt iċ-ċerimonja minħabba li ma setax jaqra l-vows tiegħu!

Kien hemm xi esperjenzi partikolari matul is-snin li tħossu li għenu biex ir-relazzjoni ta’ bejnietkom tkompli tissaħħaħ?

Manuel: Meta tgħix flimkien, kull ġurnata tkun esperjenza. Matul dawn is-snin bnejna rabta inseparabbli li tatna l-iktar ħaġa importanti. Rispett lejn xulxin.

Xi tpoġġu fiċ-ċentru tar-relazzjoni tagħkom?

Manuel/Steve: L-imħabba, rispett u nifhmu lil xulxin.

X’jogħġobkom l-aktar f’xulxin?

Manuel: Żgur li aħna t-tnejn attirati lejn id-dehra ta’ xulxin, ovvjament. Imma ferm iktar profond minn hekk, Steve huwa persuna li tieħu ħsieb u tifhem ħafna. Jagħmel minn kollox biex jarak kuntent.

Steve: F’Manuel jogħġobni l-fatt li jagħti ħafna fir-relazzjoni tagħna, qalbu tajba, sensittiv għal dak li nħoss, u jagħmel dak li jista’ biex jagħmilni kuntent.

Fuq xiex targumentaw l-aktar? U fuq xiex taqblu l-aktar?

Manuel: Hmm, nargumentaw forsi fuq l-ebusija tiegħi. Jien opinjonat ħafna u għandi personalità qawwija li mhux dejjem iċċedi meta jkun meħtieġ. Rigward affarijiet li għandna komuni hemm ħafna. Aħna nħobbu ngawdu l-ħajja, l-ikel, l-ivvjaġġar, in-nies u kulturi oħra. It-tnejn li aħna naqsmu l-istess idea li għandek ħajja waħda u għalhekk trid tgħixha bl-aħjar mod possibbli. It-tnejn li aħna ambizzjużi ħafna u dik tgħin fir-relazzjoni tagħna.

Min minnkom iċedi l-ewwel f’argument?

Manuel: Jien ngħid li t-tnejn li aħna nċedu f’sitwazzjonijiet differenti.

Irrakkuntawlna praspura li għamiltu bħala koppja..

Steve: Hemm wisq!! Forsi waqt il-wirjiet tal-cabaret meta kont ninsa xi kostum jew kont nitfa’ l-backing track il-ħażina biex meta jkun se jkanta Manuel u kien ikollu jimprovizza dak il-ħin. Ovvjament, kien jagħtini ħasla wara imma konna nidħku wkoll għax ħadd ma kien jinduna li ma kien ikollu l-ebda idea tal-kliem.

X’differenza tagħmlu fil-ħajja ta’ xulxin kuljum?

Manuel: Naħseb li t-tnejn li aħna għandna bżonn lil xulxin. Ħajjitna ddur madwar xulxin, kbirna flimkien u b’idejna fuq qalbna nemmnu li hekk irridu nibqgħu sakemm jasal iż-żmien li nħallu din id-dinja. Meta tkun trid tagħmel ħafna ma’ xi ħadd u ħajtek ma tkunx l-istess mingħajrhom, allura tħoss li tkun inseparabbli!

Min minnkom hu l-aktar romantiku?

Manuel: Steve, apparentement. Kemm-il darba nisma’ “Manuel, int m’intix romantiku daqsi.” Ikolli nammetti li veru.

X’kien l-isbaħ ġest li għamiltu lil xulxin?

Manuel: F’għeluq snini ftit tas-snin ilu, Steve issorprendini b’ikla speċjali ħafna. Kien qalli biex nippakkja ilbies sabiħ u dik il-lejla stess morna Milan biss biex nieklu fil-lukanda Bulgari u rritornajna Malta l-għada. Dik kienet naqra kbira! Min-naħa tiegħi, meta konna Pariġi u ipproponejt lil Steve fuq it-torri Eiffel fir-ristorant bi stilla Michelin. Kien speċjali ħafna għalina mhux biss minħabba l-ovvju, imma f’dik is-sena Steve kien għaddej minn testijiet għall-kanċer tal-pulmun (kien alram falz li sirna nafu aktar tard) u għalhekk kont ippjanajt li nipproponilu ħalli ngħaqqdu r-relazzjoni tagħna flimkien permezz tal-unjoni ċivili ikun x’ikun ir-riżultat. Kien perjodu estremament emozzjonali f’ħajjitna.

Xi tfisser l-imħabba għalikom?

Manuel/Steve: Kollox. Li tkun komplut mal-persuna li trid tqatta’ l-bqija ta’ ħajtek magħha.

X’inhuma l-aspirazzjonijiet tagħkom bħala koppja?

Manuel/Steve: Li nkunu dejjem kif aħna llum. Li dejjem inkunu hemm għal xulxin matul iż-żminijiet tajbin u ż-żminijiet ħżiena. Li dejjem naqsmu l-imħabba li għandna għal xulxin u li xi darba fil-futur inkunu nistgħu naqsmu dik l-istess imħabba mat-tifel jew tifla li naddottaw u nibdew il-familja tagħna.

X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom fuq Jum San Valentinu? Tiċċelebrawh?

Manuel/Steve: Aħna ma’ nagħtux lil dan il-jum l-importantza kummerċjali li jagħmlu xi koppji. Għalina, ngħixu ħajja fejn kontinwament inkunu flimkien, u naqsmu mumenti sbieħ u l-imħabba li għandna għal xulxin. Ma nemmnux li dan kollu għandu jkun f’jum wieħed meta hemm 364 ġurnata oħra fis-sena biex tiċċelebra l-imħabba tiegħek.

Kif beħsiebkom tqattgħu Jum San Valentinu?

Manuel/Steve: Apparti li nqattgħu l-Ħadd flimkien f’Għawdex fejn ngħixu, mistednin biex inqattgħu nofs ta’ nhar ma’ xi ħbieb Għawdex stess għat-te ta’ wara nofsinhar u nqattgħu l-kumplament tal-ġurnata flimkien. Għandha tkun ġurnata sabiħa oħra.

Hemm xi ħaġa jew xi kurżitajiet partikolari oħrajn li tixtiequ taqsmu magħna?

Manuel/Steve: Kull ma nistgħu ngħidu huwa li bħalissa qed naħdmu fuq proġett ‘life changing’ li ilna nikkunsidraw għal ftit snin issa. Is-sena li għaddiet ikkonfermajna li ridna nibdew insegwu din il-ħolma u qattajna l-aħħar 9 xhur naħdmu fuqha. Jista’ jkun li tieħu ftit tas-snin. Nisperaw li nkunu nistgħu naqsmu l-aħbar sabiħa magħkom fil-futur jekk kollox imur kif ippjanat. Fingers crossed!

Ron u Francesca – “L-imħabba tfisser li tagħti iktar milli tirċievi”

Ron u Francesca – “L-imħabba tfisser li tagħti iktar milli tirċievi”

Nitkellmu ma’ Ronald Briffa u Francesca Polidano

Kif iltqajtu?

Ron/Francesca: Kienet ftit ikkumplikata din.. Iltqajna permezz ta’ ħabib komuni. Bla ħsieb ħafna u bla pjan ta xejn.

X’kienet l-ewwel impressjoni li kellkom fuq xulxin?

Francesca: Diġà kelli idea ta’ Ron imma meta’ ltqajna wiċċ imb’wiċċ irrealizzajt li ftit kien hemm differenza bejn il-persuna tal-midja u l-persuna reali.

Ron: Kont innutajt li Francesca kienet tidher ħafna iktar matura għall-età li kellha…u nnutajt ukoll li kellha wallet ħafna ikbar u isbaħ minn tal-oħrajn.

Fejn kienet l-ewwel date uffiċjali? U min għamel l-ewwel pass?

Ron/Francesca: Din kurjuża għax qatt ma kien hemm uffiċjalità tar-relazzjoni. Qishom l-affarijiet imxew ‘il quddiem b’pass naturali ħafna.

X’jogħġobkom l-aktar f’xulxin?

Ron: Francesca hi l-iktar organizzata.

Francesca: Ron hu l-iktar li jżomm l-affarijiet ħfief fir-relazzjoni.

X’differenza tagħmlu fil-ħajja ta’ xulxin kuljum?

Ron/Francesca: X’aktarx li minkejja l-impenji separati tagħna, nafu li nistgħu noqgħodu fuq xulxin għas-sapport u l-kuraġġ.

Liema żmien kien l-aktar ta’ sfida għar-relazzjoni tagħkom?

Ron/Francesca: X’aktarx l-2020, bl-isfidi kollha li ġabet magħha.

Xi tpoġġu fiċ-ċentru tar-relazzjoni tagħkom?

Ron/Francesca: Li nkunu sempliċi kemm jista’ jkun, mingħajr xinxilli żejda li jistgħu jbiegħduk mill-valur veru ta’ relazzjoni.

Kien hemm xi esperjenzi matul iż-żmien li ilkom flimkien li tħossu li għenu biex ir-relazzjoni tagħkom kompliet tissaħħaħ?

Ron/Francesca: Iva. Kull esperjenza pożittiva tatna ħafna kuraġġ. Kull esperjenza li ħtieġet sfida tatna tagħlima.

Irrakkuntawlna xi praspura li għamiltu bħala koppja..

Francesca: Darba, meta konna l-Amerka, Ron kellu problema mal-flushing tat-toilet, tant li l-ilma far u baqa hiereġ fil-kamra. Kellna nsejħu għall-assistenza.

Fuq xiex targumentaw l-aktar? U fuq xiex taqblu l-aktar?

Ron/Francesca: Fuq il-ħin u l-organizzazzjoni. Naqblu fuq l-ippjanar u t-tiftix ta’ ħin għalina.

Min minnkom iċedi l-ewwel f’argument?

Ron: Francesca.

Kif tippreferu li tqattgħu l-ħin ta’ kwalità ta’ bejnietkom?

Ron/Francesca: X’aktarx b’ikla tajba.

Xi tfisser l-imħabba għalikom?

Ron/Francesca: Li tagħti iktar milli tirċievi.

Min minnkom hu l-aktar romantiku?

Francesca: Ron…żgur!

X’kien l-isbaħ ġest li għamiltu lil xulxin?

Ron/Francesca: Li minkejja kollox, bqajna hemm għal xulxin.

X’inhuma l-aspirazzjonijiet tagħkom bħala koppja?

Ron/Francesca: Li nibqgħu nagħmlu l-istess affarijiet li għamluna dak li aħna.

X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar Jum San Valentinu? Tiċċelebrawh?

Ron/Francesca: Sfortunatament jum li ħa valur ħafna iktar kummerċjali…Qatt ma’ ċċelebrajnieh għar-raġuni li nemmnu li relazzjoni għandha tiġi ċċelebrata kuljum!

Kif beħsiebkom tqattgħu Jum San Valentinu?

Ron/Francesca: M’hemmx pjanijiet speċjali għall-jum, però nittamaw li jkollna ċ-ċans li nagħmlu dak kollu li jagħtina sodisfazzjon, bħal xi ikla jew mixja tajba ta’ ‘skoperta’ f’Malta.

Enable Notifications    OK No thanks