Select Page
Bukkett Fjuri Ħomor (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Bukkett Fjuri Ħomor (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

U mhux hekk tgħid?
Din x’kienet ħasbet li hi?
Wara, kienu għaddew xi ġimgħatejn u kienet reġgħet ikkuntattjatu. Malli kien semagħha fuq il-linja għat-tieni darba, kien ħa qata’ ġol-fwied u ħass saqajh jinqatgħu! Ma kellux aptit ħasla oħra!
U din Agnes kienet reġgħet infexxet tkellmu ħażin!
“Lili ma tkellimnix hekk!” kien għajjat magħha u qatagħlha l-linja.
U dik kienet il-bidu ta’ gwerra qalila bejniethom.
Għamel ħabta jaqta’ l-linja malli jisma’ leħinha. Iżda mbagħad kien bagħat għalih id-direttur u qallu li ma setax jittratta lill-klijenti hekk għax minħabba dik il-mara ardita, kien kważi se jitlef ix-xogħol.
“U l-klijenti dejjem għandhom raġun, Neil,” kien qallu dak, b’nofs tbissima, mingħajr ebda idea ta’ kemm kien ilu jissaportiha fuq dik l-imbierka linja tat-telefon.
Hi kienet taf x’jismu.
U hu kien jaf x’jisimha.
Imma s’hemm biss.
Kultant, meta kien ikun kwiet jew għaddej isuq fil-karozza kien joqgħod jaħseb kif setgħet tidher din il-mara li tant kien sar jobgħod.
Imbagħad kien iddeċieda.
Kien jaf fejn kienet taħdem.
Kien jaf x’kien jisimha.
“Għandi bżonn inkellem lil Agnes Abela,” kien qal lill-mara pulita li kien hemm eżatt faċċata malli kien daħal fil-bini.
“Min ngħidilha li inti?” ħarset lejh dik, b’għajnejha mberrqin minn taħt in-nuċċali.
Għal mument kien immuta.
“Jiena Pawlu Borg……..” qalilha minn bejn xufftejn xotti għax ma kienx jaf x’kellu jaqbad jagħmel.
Kemm xtaq jaraha! Xtaq jara l-iżjed mara li kien jobgħod fuq wiċċ id-dinja!
U dik li kien hemm quddiemu qabdet il-linja tat-telefon u mingħajr ma ħallietu jismagħha, fesfset xi ħaġa minn taħt fih u bdiet iddawwar rasha lejh, turih li Agnes ma kinitx se tarah.
“Jiddispjaċini sinjur, imma hawnhekk hawn sigurtà kbira………….is-sinjura Agnes Abela mhix ser tarak!” qaltlu b’vuċi professjonali għall-aħħar, mingħajr emozzjonijiet.
“X’inhu? Imma jiena xtaqt inkellimha………….anzi…….” kien kompla jippersisti.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Bukkett Fjuri Ħomor (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Bukkett Fjuri Ħomor (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Poġġa t-telefon lura f’postu b’idu tirtogħod mhux ftit.
It-tbissima li kellu fuq fommu kienet tirrifletti mument ta’ sodisfazzjon personali.
Fl-aħħar!
Fl-aħħar kien se jpattihielha!
Kien ilu maħruq. Kien ilu jġemma’ fl-istonku!
U kien propju dak il-ħin li resaq lejn it-tieqa mdaqqsa li kellu fil-kamra tas-salott tal-appartament ċkejken li kien isejjaħ daru u qagħad għal mument iħares lejn il-veduta ta’ blokok kbar mibnija bil-konkos li kellu eżatt faċċata. Hekk biss kien jara. Bini. Aktar bini. U saħansitra aktar bini.
Ħa nifs twil u ħass il-pulmun jimtela’ bis-sodisfazzjon.
Kien ilu jberren kif kellu jsibha. Kif kellu jpattihielha.
Kull ma kien jaf kien isimha.
Agnes Abela.
U li kienet l-iżjed mara antipatka li qatt kien kellem f’ħajtu!
Infaqa’ jidħak. U għal mument kien se jixraq fil-bżieq tiegħu stess.
Issa kien jonqos il-final grandjuż tal-pjan viljakk li kien ħejja! Kien għad fadal l-aħjar parti!
Neil kien jaħdem f’uffiċċju tal-kummerċ bħala persuna li twieġeb it-telefon fuq problemi tal-konsumaturi. Xogħlu ma tantx kien jogħġbu, anzi biex ikun qal kollox kien jisħet is-siegħa u l-mument li kien ikollu joħroġ minn ġol-friex sħun ta’ filgħodu sabiex iħejji ruħu għal ġurnata telefonati ma jaqtgħu xejn fl-uffiċċju fejn kienu jkunu xi għoxrin ruħ, kollha bil-linja tat-telefon tagħhom. Kollha jagħmlu l-istess xogħol. Dahar ma’ dahar. Skrivanija m’oħra. Storbju ma jaqta’ xejn………….
“Ħellow, S u Ġ Limited, fiex nista’ naqdik?” kien dara jgħid l-istess sentenza għal madwar xi tletin darba kull minuta.
Agnes Abela.
Issa ma kinitx se taħrablu. Kemm kienet antipatka!
Kien iltaqa’ magħha fuq il-linja tat-telefon. Qatt ma kien raha minn wiċċha. Li kien jaf fuqha hu li kienet taħdem mad-ditta tal-produtturi li kienu jagħtuhom ix-xogħol. Din Agnes kienet ċemplet l-ewwel darba għall-ħabta ta’ nofs is-sajf u fil-bidu kien ħabat jaħseb li leħinha kien kważi ġentili.
Iżda malli kien infurmaha li l-prodotti li kienu jġibu mingħandhom kienu għadhom kollha hemm u li ħadd ma kien qed jixtrihom, kienet infexxet toffendih u tkellmu ħażin.
Lilu.
Lil Neil Frendo.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Dawra bid-Dgħajsa (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dawra bid-Dgħajsa (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

U fil-verità, it-tnejn li huma beżgħu xi ftit.
Issa jekk terġa’ tkun tarbija kerha bħal ma kien Adam James?
Iżda oħroġ il-għaġeb, din id-darba kienet tarbija sabiħa.
Tifla.
Tifla l-ġmiel tagħha.
Kemm kienet tixbaħhom!
Eżatt sabiħa bħalhom!
“Trudy…………insemmuha Trudy!” għajtet b’ħanġra daqsiex Antonia, hekk malli rat il-ġmiel ta’ tarbija quddiemha.
U beda għaddej iż-żmien.
Kullimkien kienu jeħduha magħhom!
Ikliet!
Festini!
Kienu saru joħorġu biha!
Juruha!
U jieħdu gost ifissdu fiha!
U dakinhar kienet se tagħlaq l-erba’ snin.
“Immorru dawra bid-dgħajsa llum Trudy!” qaltilha dakinhar Antonia, vera eċċitata.
Ġieli kienu jmorru jduru xi dawra bid-dgħajsa li kellhom.
U marru x-xtajta.
Telgħu fuq id-dgħajsa.
Lil Trudy poġġewha quddiem nett ħalli tkun tista’ tosserva l-ġmiel tan-natura.
“Mamà, ejja waħda! Ejja ħdejja!” sejħet Trudy lil ommha hekk kif ħarġu ‘l barra.
Antonia marret ħdejn Trudy.
Qabditha minn wara u flimkien bdew josservaw il-mewġ żgħir żgħir li kienet qiegħda tferraq id-dgħajsa.
“Mamà, terġax twaddabbni l-baħar bħal ma għamilt l-aħħar darba!” qaltilha Trudy.
Antonia ħarset lejn bintha.
Ħasset griżmejha jinxfu.
Ħasset rasha ddur biha.
Donald ra għajnejn Trudy donnhom ileqqu b’mod mhux normali.
Telefonata.
Pulizija.
Instabet dgħajsa fuq wiċċ il-baħar.
Vojta.
Le, stenna.
Kien hemm tifla fuqha.
Waħedha.
Ma kien hemm ħadd magħha.
“Fejn huma l-ġenituri tiegħek?” staqsewha l-pulizija.
Trudy ħarset lejhom u tbissmitilhom bilmod.
“Jien m’għandix ġenituri,” weġbithom. “Ġejt dawra bid-dgħajsa. Waħdi.”

Dawra bid-Dgħajsa (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dawra bid-Dgħajsa (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Adam James qatt ma kien joħroġ barra mid-dar. Qatt ma kien jilgħab ma’ tfal oħra. Qatt ma kienu jlibbsuh sabiħ. Qatt ma kien joħroġ barra fix-xemx.
U aktar ma beda għaddej żmien, donnhom aktar bdew jarawh ikrah.
“Illum għeluq sninek, Adam James………….” qaltlu dakinhar ommu Antonia.
U hu feraħ.
Ħares lejn ommu u missieru.
Kienu qiegħdin jagħmlu xi ħobż u frott f’ċestin żgħir tal-qasab.
Kienu qiegħdin ilibbsuh tibdila sabiħa!
Kienu qiegħdin jagħmlulu xagħru!
Għajnejh bdew ileqqu!
Kien qed jitbissem!
Kien se joħroġ barra għall-ewwel darba!
U hekk malli daħlu bih fil-karozza, ħares lejn ommu b’mod eċċitat.
“Fejn sejrin, ma?” staqsiha mis-sedil tan-naħa ta’ wara tal-karozza ta’ missieru.
“Dawra bid-dgħajsa,” weġbitu Antonia.
U waslu fuq xtajta sabiħa.
Ramel.
Mewġ żgħir jilgħab max-xtajta.
Kemm feraħ Adam James!
Telgħu fuq id-dgħajsa tagħhom li kienet marbuta mal-moll fin-naħa tal-blat u ħarġu ‘l barra.
Adam James bilkemm ried jemmen lil għajnejh!
Qatt ma kien ra dak il-ġmiel kollu!
“Mamà, irrid nara l-mewġ!” qalilha Adam James, jersaq fuq il-pruwa ħalli jara l-baħar aħjar.
U Antonia resqet warajh.
Adam James ta daqqa t’għajn lejn ommu u ra għajnejha jixegħlu b’mod mhux normali.
U dak il-ħin, Antonia ħarset lejn żewġha.
U Donald għamlilha iva b’rasu.
Ma kienx hemm bżonn kliem.
Imbuttatu.
Kemm tatu daqqa żgħira fuq dahru u ratu nieżel ġol-baħar.
Ma tawx kasu jipprova jżomm fil-wiċċ.
Lanqas baqgħu fil-post ħalli jisimgħu leħnu ċkejken jipprova jsejħilhom ħalli jsalvawh.
“Ibni jinsab nieqes……….” kienet infurmat lill-pulizija Antonia.
Iżda liċ-ċkejken Adam James ħadd ma kien sabu.
U donnhom kienu qegħdin aħjar mingħajru, għalkemm quddiem in-nies, kienu jagħmluha tal-vittmi.
Għaddiet sena.
“Donald,” qalet Antonia lil żewġha dakinhar filgħaxija hekk kif kienu qiegħdin għall-irdoss tal-fuklar. “Jiena tqila.”

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Dawra bid-Dgħajsa (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dawra bid-Dgħajsa (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Minjaf kemm se tkun sabiħa t-tarbija! Sabiħa bħalkom it-tnejn!” kienu ta’ spiss ilissnulhom in-nies.
U ma tantx damet aktar.
Ibnu Adam James twieled eżatt mat-tokki tat-tmienja ta’ filgħaxija.
U hekk malli rah għall-ewwel darba, Donald ħass għoqla tiela’ fi griżmejh.
Ibnu.
Suppost kellu jkun ferħan.
Suppost kellu jitbissem.
Ibusu.
Jgħannqu.
Suppost…………
Ra wiċċ martu jinbidel hekk ukoll malli tefgħet għajnejha fuqu.
Jiqras.
Jiddarras.
Dawk li kien hemm fil-kamra magħhom donnhom ippruvaw isabbruhom.
Donnhom ippruvaw jifirħulhom.
Donnhom…………..
Imma Donald bilkemm felaħ iċaqlaq xufftejh.
Hekk.
F’temp wieħed, ħass griżmejh jixxuttaw u rasu ddur bih.
Dan.
Dan kien ibnu.
Ma kienx kif kien qed jimmaġinah.
Kien ikrah.
Iva, ikrah.
Għajnejh żgħar żgħar kienu kważi deformati.
Xufftejh ma kinux kif suppost.
Rasu ovali.
U lanqas il-biki tiegħu ma kien wieħed ġust.
U ħass li għal mument, Donald kellu jgħattilu wiċċu.
Kien inħasad.
Iva, kien inħasad mhux ftit.
U hekk malli ħaduh id-dar, ma kienx hemm bżonn kliem bejniethom.
Qatgħu l-festini.
Ma baqgħu jistiednu lil ħadd id-dar.
Antonia ma baqgħetx toħroġ aktar mill-bieb ‘il barra.
Allaħares kellu jarah xi ħadd!
Ma ridux li xi ħadd jitfa’ għajnejh fuqhom!
Adam James ma kienx denju li jissejjaħ binhom.
Ma kien jixbaħ lil ħadd minnhom!
U ma kienx sabiħ!
Le, ma kienx sabiħ bħalhom!
U għaddew erba’ snin.
Erba’ snin eżatt.
Kienu ilhom jaħbuh hemm ġew f’darhom minn meta twieled.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications    OK No thanks