Select Page
Anke Jien (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Anke Jien (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Meta saru jafu bir-relazzjoni tagħna, il-ġenituri tagħha xejn ma kienu ħadu pjaċir.
“Inħobbok, Amelia………..” għidtilha dakinhar, eżatt malli erġajna wasalna quddiem ir-rixtellu.
U dakinhar, fetħitu b’idejha tirtogħod, għamlet pass ‘il ġewwa u waqfet għal ftit mingħajr ma kellmitni.
Kont indunajt li dik il-lejla, Amelia ma kinitx bħas-soltu. Is-soltu konna nidħqu. Niċċajtaw flimkien. Tħabbilli xagħri iswed, innukklat u folt.
Iżda dakinhar kont innutajt li Amelia kienet differenti. Kwieta wisq.
“Se jkolli nitlaq,” qaltli dak il-ħin, mingħajr ma daret tħares lejja.
Kieku għaddiet karozza riħ, laqtitni u sabtitni mal-faċċata tad-dar opposta ma kontx inħoss l-istess uġigħ li kont ħassejt dak il-ħin.
“X’inti tgħid, Amelia?”
Għal mument xtaqt li kont smajt ħażin.
“Ommi u missieri bagħtuni kulleġġ barra minn Malta.”
Ħassejt nifsi jinqata’.
U Amelia baqgħet ma daritx tħares lejha. Kont naf li kienet qiegħda tibki. Smajt leħinha miksur, rajt saqajha jirtogħdu. U dak il-ħin, rajt il-fossa taċ-ċurkett li kont xtrajtilha jien ileqq mad-dawl oranġjo tat-triq.
“Meta? U meta tiġi lura?”
“Ħames snin tal-inqas…………….”
“Niġi miegħek…………niġi narak, noqgħod hemm. Niġi. Toqgħodx tinkwieta……………”
“Jason,” qaltli bilkemm tinstema’. “Se jkollna nieqfu. Daqshekk.”
U dak il-ħin, ħassejt l-art tiblagħni u tkaxkarni fl-abbissi fittizji ta’ moħħi.
“X’inti tgħid? Għax qed tgħidli hekk?” staqsejtha b’għoqla fi griżmejja.
“Għax ma jridunix miegħek. Se jibgħatuni minħabba fik,” qaltli.
“Imma inti xorta waħda………………..jien inħobbok………” għidtilha, inħoss il-kesħa f’ġismi kollu, hekk f’salt wieħed.
“Ma nistax nibqa’ miegħek, Jason!” qaltli.
U dak il-ħin daret tħares lejja.
Inħsadt.
Wiċċha kien jidher deċiż.
Kienet iddeċidiet li titlaqni!
“Amelia……………”
“Nibqa’ nħobbok, Jason. Imma bejnietna spiċċa kollox. Tittamax fija………………”
“Nibqa’ nistennik! Naħliflek!” għidtilha u tant kemm għafast snieni ma’ xulxin li ħassejt il-ħanek juġgħani.
“Għix ħajtek. Mingħajri.”

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Anke Jien (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Anke Jien (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Lilha biss bqajt inħobb.
Amelia.
Għalkemm kienu għaddew ħmistax-il sena mill-aħħar li kont rajtha, kont għadni niftakar kollox fuqha.
Ir-riħa tfuħ ta’ xagħarha.
Dawk l-għajnejn kbar ileqqu.
Ħaddejn ruxxana meta konna ninħabbu.
Leħinha.
Anke l-forma ta’ subgħajha delikati u puliti kont għadni niftakar.
Għalija kienet id-dinja.
Għalkemm meta ltqajna kont għadni daqxejn ta’ ġuvni baħnan, moħħi fix-xalar u d-divertiment, malli bdejt noħroġ magħha ħassejtni ninbidel. Ħassejt li ridtha tkun marti għal dejjem.
Tiegħi. Tiegħi biss.
“Inħobbok Amelia,” kont ngħidilha kull filgħaxija qabel ninfirdu u naraha dieħla fid-daħla tar-rixtellu tad-dar il-kbira fejn kienet tgħammar flimkien mal-familja tagħha.
U hekk kif kienet tagħmel dejjem, kienet tieqaf bilwieqfa, iddur tħares lejha u f’dik il-ħemda tat-triq mudlama…………”anke jien……….” kienet tlissen.
Titbissem. U titlaq tiġri.
Perfett.
Dak il-ħin, għalija kien ikun perfett.
Ma kontx nagħti kas jekk kien ikun il-bard, ir-riħ, ix-xita…………..
Amelia kienet tħobbni.
U dak biss kien jimporta.
Dak il-Milied kont tajtha l-isbaħ rigal li qatt kienet qalgħet.
Ifhem, hi hekk kienet qaltli, waqt li bdiet iżżomm il-kaxxa żgħira f’idejha jirtogħdu, tiftaħ b’ġentilezza l-karta kkulurita li kien hemm madwarha u tħares lejn il-fossa kbira li kien hemm fuq il-wiċċ taċ-ċurkett.
Fossa bajda. Djamant.
Ma kontx għidtilha dakinhar.
Ma kontx għidtilha li biex nixtrilha dak il-ġojjell, kont ksirtha għal ftit żmien ma’ missieri għax kont begħt xi għodda li kelli fil-garaxx.
“Qalbi……………” kienet qaltli.
U peress li kienet toqgħod maġenb tagħna, kont erġajt wassaltha lejn darha bil-mixi.
“Inħobbok……….” erġajt lissint minn taħt.
“Anke jien, Jason……………” weġbitni, leħinha qisu balzmu fiż-żiffa ta’ dik il-lejla xitwija.
Imma l-affarijiet mhux dejjem imorru kif inkunu ppjanajnihom.
Fil-ħajja, tippjana mod u ġieli jiġri l-oppost.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Il-Ktieb tal-Mużika (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Ktieb tal-Mużika (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

U jekk le, jekk le, forsi Abigail kellha namra għat-tpinġija u ma kienx jaf……..
Qabad il-ktieb u telaq ‘il barra. Mar id-dar ta’ zitu. Iz-zija tiegħu kienet waħda mill-għalliema li kienet għallmet f’dik l-iskola tal-mużika, fejn kien jattendi hu meta kien żgħir.
“Dik x’kien sar minnha Amanda?” staqsiha.
“Amanda…….” qaltlu xi ftit imbikkma, hekk malli għamlitlu bela’ kafè u poġġew bilqiegħda fuq il-parapett quddiem veduta li tgħaxxqek.
“Amanda kienet waqfet tiġi l-iskola tal-mużika malli bdejna l-ħames sena……..tiftakar?” staqsietu.
“Le. Ma kontx nagħti kasha.” Leħnu kien xott. Ma kienx jaf għala lil Amanda qatt ma kien jaħmilha. Qatt ma kellu grazzja magħha.
“Iva, kienet waqfet milli tiġi.”
“Grazzi,” qalilha.
“Paolo….” għajtitlu, eżatt malli kien wasal lejn il-bieb ta’ barra ta’ darha. “Dak il-ktieb fil-ħames sena konna nużawh.”
Paolo għamel żmien jhewden fuq il-ktieb tal-mużika. Iżda l-mistoqsijiet tiegħu baqgħu mhux imwieġba.
Sakemm………
Sakemm iltaqa’ ma’ sieħbu Danny.
Danny kien ġie għandu bla ħsieb, fetħu tnejn birra u qagħdu jirrilassaw ftit fis-salott.
Għal mument, Paolo kien nesa dwar il-ktieb u dak kollu li kellu x’jaqsam miegħu.
“Ara dak!” daħaq Danny hekk xħin rah fuq it-tavolin. “Il-ktieb li bdejna nitgħallmu fuqu.”
“Int tiftakarha lil Abigail?” staqsieh Paolo.
“U żgur! Min ma jiftakarhiex lil Abigail?” staqsieh sieħbu bi tbissima. “Tiftakar, inti kont tilgħab il-futbol dak iż-żmien? Domt ġimgħa biss għax xbajt? U kont laqqatt xi daqqa ta’ ballun f’nofs wiċċek?”
“Insejt madoff…….”
“Insejt? U ajma! Kellek flokk b’numru ħamsa fuqu! Ara kemm niftakar!”
Paolo donnu kesaħ għal dawk il-kelmiet.
Jiġifieri dik it-tpinġija……..forsi……jista’ jkun……….
“U lil dik Amanda tiftakarha?” staqsieh Paolo taqbdu r-rogħda.
“U żgur li niftakarha, Alla jaħfrilha.”
“Mietet?”
“U ejja Paolo fejn qed tgħix?” staqsieh sieħbu. “Insejt? L-aħħar darba li konna rajniha hu meta inti kont tfajtilha d-dudu tal-ħarir ġol-ikel! U kienet telqet ‘il barra tibki!”
Paola ħass ix-xfar t’għajnejh jaħarquh.
“U kienet tajritha karozza………” qallu. “Insejt?”
“Ma kontx naf.” Ħass l-għaraq ixoqq għalih.
“Tgħidx kemm kienet tiffansjak dik! Insejt kemm kienet tħarislek?”

Il-Ktieb tal-Mużika (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Ktieb tal-Mużika (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Meta tkun tfal hux? Xħin kien jaraha tħares lejh fil-klassi; għaliex ħlief tħares lejh il-ħin kollu ma kinitx tagħmel, kien joqgħod jgħajjibha u jħarsilha bl-ikrah.
Issa ma setax jiftakar eżatt, imma lil Amanda dak iż-żmien tgħidx kemm kien jaqbad magħha u jgħid kontriha mat-tfal l-oħra.
Tgħid x’kien sar minnha dik? Kien ilu ħafna ma jisma’ fuqha jew jaraha x’imkien.
Il-kurżità ta’ min seta kien sid dan il-ktieb ġegħlitu jibda jqalleb minn paġna għal oħra forsi jara jekk dan il-ktieb kellux xi ħjiel oħra li kien jappartjeni lill-ewwel imħabba ta’ ħajtu u ċioè Abigail. Jew l-iktar tifla li kien jobgħod meta kienu tfal u ċioè Amanda.
Jew forsi ħadd minnhom.
Imma hekk xħin beda jqalleb, innota tpinġija fuq paġna vojta.
Tifel imħażżeż bil-lapes liebes flokk b’numru ħamsa fuqu.
Minjaf? Tgħid għal xiex kien dak…..? Forsi kien xi maħbub ta’ sid il-ktieb………beda jhewden waħdu.
Imbagħad qalleb erba’ paġni oħra u lemaħ tifla u tifel impinġijin flimkien, libsin donnu lbies ta’ tieġ…….
“Din riedet tiżżewweġ……” qal waħdu bi tbissima.
Issa l-kurżità kienet kibret. Tgħid il-ktieb…….
Imbagħad ftakar li lil Amanda ta’ sikwit kien jaraha tħażżeż fuq il-kotba.
Qalleb paġna oħra u ra tifel b’rasu maqtugħa u dudu tal-ħarir impinġi maġenbu.
Kompla jqalleb u fl-aħħar paġna ra tebut impinġi u tifla ġo fih.
Inħasad.
Dawn it-tpinġijiet kienu xi ftit turbolenti u għalkemm kienu mpinġijin b’mod sabiħ, donnhom kien fihom messaġġ.
Poġġa l-ktieb fuq l-iskrivanija u ħareġ fil-parapett ipejjep sigarett. Kienet qabditu r-rogħda jħares lejn dawk it-tpinġijiet.
Amanda.
Issa kien qed iħossu kważi ċert li Amanda kienet għamlithom. Ma kien jaf lil ħadd aktar b’dawk l-inizjali fir-raħal u li kienet tħobb tpinġi ħlief hi.

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Il-Ktieb tal-Mużika (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Ktieb tal-Mużika (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Kien għadu jiftakar qisu lbieraħ, l-ewwel klassi fl-iskola tal-mużika fejn kien attenda, il-ħbieb kollha li kien iltaqa’ magħhom u li parti minnhom kien għadu jiffrekkwenta sal-ġurnata tal-lum.
“Grazzi,” qal lil Doris wara li ħallasha u telaq ‘il barra bih f’idu, iżommu b’mod ferm prezzjuż.
Malli wasal id-dar, intefa’ fuq l-iskrivanija u bi tbissima fuq fommu, fetħu.
Il-ktieb tal-mużika.
X’memorji!
Dawk in-noti!
Il-paġni kollha sofor u mikulin xi ftit bil-kamla.
Malli beda jdawwar il-paġni, għajnejh waqgħu fuq tħarbix żgħir fil-kantuniera ta’ fuq tal-ewwel paġna.
‘A.S.’
Dan il-ktieb donnu kien jappartjeni xi darba lil xi ħadd b’dawk l-inizjali, ħaseb bejnu u bejn ruħu. Hu kien jaf lil kull min kien idoqq fir-raħal u għalhekk beda jaħseb ta’ liema tifel jew tifla seta’ kien dan il-ktieb.
“Abigail Sammut…….” qal l-isem b’leħen għoli, li dewa madwar l-appartament modern fejn kien joqgħod.
Abigail kienet l-ewwel tifla li kien qatt ħabb. Kienu fil-klassi tal-mużika flimkien u tgħidx kemm kienu jaqblu. Kienet l-isbaħ tifla li qatt kien ra. Sikwit kienu jmorru lejn id-dar flimkien dak iż-żmien. Sikwit kienu joħorġu flimkien filgħaxija u jmorru jaraw xi film iċ-ċinema jew xi mixja fil-kampanja.
Abigail.
Kienet iżżewwġet u għandha t-tfal. U hu……..hu kien għadu waħdu. Mhux għax ma kellux min iridu tafx…….għax tfajliet kellu kemm irid. Kien jaf li kien ġuvni ħelu.
Amanda Sengall.
Qalbu għamlet tikk.
Dik ukoll kellha l-istess inizjali. U ma tantx kellu grazzja magħha dak iż-żmien meta kienu tfal. Isimha donnu ġie waħdu f’moħħu. Qisu poġġihulu xi ħadd.
Amanda.
Amanda kienet tifla xi ftit imdellka, xagħarha iswed ħafna, dejjem waħedha, dejjem kwieta. Qatt ma kienet tlissen kelma. U hu. Hu kien jistkerraħha.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications    OK No thanks