Meta l-qawsalla ma kinitx biss kuluri – Storja umana minn Stephanie Chircop

Meta l-qawsalla ma kinitx biss kuluri – Storja umana minn Stephanie Chircop

Dan l-aħħar iltqajt ma’ persuna li ili nafha mhux ħażin. Mara veru sempliċi, dejjem bi tbissima fuq fommha, iżda qarrieqa. Qarrieqa għaliex il-karattru tagħha ma jixhedx minn xiex għaddiet. Kapaċi titbissem u tferraħ lil ħaddieħor iżda minn ġewwa tkun l-iktar mara mnikkta u jirnexxilha tibki dmugħ inviżibbli.

Ma xtaqitx turi l-identità tagħha biex tissalvagwardja l-familja tagħha, avolja ma ssib l-ebda oġġezzjoni taqsam magħkom il-qarrejja l-ġrajjiet tagħha. Madanakollu bagħtitli xi ftit ritratti ta’ tfulita għaliex bil-qajla tingħaraf u apparti hekk il-ġrajja li rrakkontatli ġrat f’dak iż-żmien.

Ħajtek ma kinitx faċli u naf li kienu diversi l-battalji li għaddejt minnhom. Fejn se teħodna?

Se neħodkom miegħi fi tfuliti li ma kellix…mhux se tkun faċli għax meta naħseb fiha nitnikket. Donni għad għandi ferita li mhix magħluqa. Għadni nsofri r-riperkussjonijiet ta’ sitwazzjoni li ġejt fiha ntortament.

Lesta li taqsamha magħna?

Naf biċ-ċert li se nagħmel il-ġid għal min forsi għaddej mill-istess sitwazzjoni, allura iva. Aħfirli jekk kultant nieqaf innewwaħ ftit, iżda ma jkollix kontroll.

Kelli 6 snin. L-età tenera fejn jibda jinbena s-sub-konxju ta’ persuna u għaldaqstant suppost li ma tkunx esposta għal ebda disturbanza. Il-kbira minn tlett aħwa u l-ewwel wild mill-familja tan-naħa t’ommi.. Tista’ timmaġina x’bokka kellhom bija. Ommi kienet bin-negozju u missieri kien telaq mix-xogħol biex jieħu ħsiebna. Ma kien jonqosna xejn. Finanzjarjament konna miżmumin tajjeb ħafna. Konna niffrekwentaw skejjel privati, insiefru safra twila darba fis-sena, jekk mhux tnejn u tista’ tgħid li konna l-għira ta’ kull min kien jafna.

Kont fil-kamra tas-sodda nistenna lil ommi ġejja mix-xogħol. Missieri bħas-soltu kien laħaq temana u daħħalna fis-sodda biex norqdu. Din kienet l-unika ħaġa li kienet iġġiegħel lil ommi tgerger. Kienet tilmenta ta’ sikwit ma’ missieri għax kif tiġi mix-xogħol kienet issibna diġà reqdin u għaldaqstant ma tantx kienet tgawdina. Kienet tħoss li qed titlef it-trobbija tagħna u kienet veru taqa’ ħażin. Lil ħuti kienet tmur għajnhom bihom iżda jien, ta’ makakka li kont, dejjem kien jaqbadni l-bżonn li mmur it-toilet!

Dakinhar, missieri kien liebes pulit u ħsibthom se joħorġu. Ma kinitx se tkun l-ewwel darba li tiġi l-kuġina tiegħi toqgħod magħna. Ommi u missieri kienu jagħmlu ħilithom biex ikollhom ftit ħin ta’ kwalità bejniethom. Però dakinhar ma ġie ħadd…Kif inżilt mis-sodda u tajt is-salt biex noħroġ għal ġol-kcina smajt tisbita kbira. Inħsadt u waqaft quddiem il-kuritur. Ħuti qamu u hija ż-żgħir li kellu biss sentejn beda jibki. Instabat il-bieb ta’ barra…sabtuh. Sabtitu ommi hekk kif bdiet taqbad lil missieri mill-kaxxa ta’ sidru u tgħajjat u tolfoq u titolbu bil-ħniena biex ma jitlaqx. Dik ix-xena ma ninsiha qatt…

Għaliex ried jitlaq missierek?

Domt ma sirt naf. Kelli 10 snin fil-fatt meta sirt naf. Missieri kien ċempilli u qalli li se jgħaddi għalija għax għandu bżonn ikellimni. Ommi u missieri kienu ilhom diġà 4 snin mifrudin però fil-weekend baqgħu joħorġuna flimkien.

Kienu xi l-ħamsa ta’ filgħaxija u missieri għadda għalija, tlajt fil-karozza u lanqas kelli idea ta’ fejn konna sejrin. Qalli li xtaq ikellimni għaliex jien kont il-kbira u kien wasal iż-żmien li nsir naf il-verità fuq ir-raġuni għalfejn kellu jitlaq mid-dar. Xtaq li din il-verità toħroġ minn fommu. Qalli “Jien gay”. Niftakar li bqajt ċassa nħares lejh għax lanqas kont naf x’jiġifieri. U bil-paċenzja kollha qagħad jispjegali li l-ġibdiet sesswali tiegħu kienu lejn l-irġiel u mhux lejn in-nisa u li lil ommi kien iħobbha bħala l-ikbar ħabiba tiegħu. Għalkemm kont għadni żgħira kont inkwiżittiva immens iżda missieri ma xtaqx jirrakkontali għaliex iħossu hekk u minn meta beda jħossu hekk. Eventwalment dawn huma kollha risposti li sirt nafhom mingħand ommi maż-żmien, u missieri ma jinnegahomx.

F’dawk l-4 snin kienu għadhom joħorġuna flimkien, biex ma jagħmlulniex iktar ħsara, kien mingħalihom. Wara sirt naf li ommi baqgħet tħobbu u m’aċċettat qatt is-sitwazzjoni. Fil-fatt konna nitolbu lil Alla kuljum biex ‘id-daddy jerġa’ jiġi lura d-dar’…. Ommi tgħid li missieri qatt ma kien wera sinjali omosesswali u għalhekk kienet ħaditha bi kbira ħafna. Ma rathiex ġejja…

Inti tiftakar lil ommok u l-missierek jiġġieldu. Kif saret taf ommok?

Ommi mara sewwa ħafna u intelliġenti immens iżda lil missieri kienet tafdah b’għajnejha magħluqa. Darba fost l-oħrajn irċeviet telefonata anonima mingħand raġel. Qalilha sentenza u qata’ l-linja: “ċerta li żewġek qed imur jara lil ommu?” Ma kienet qaltlu xejn lil missieri, iżda bdiet tagħmillu l-għassa. LE, ma kienx imur jara lil ommu……Kien imur għand ħabib tiegħu, u kien ilu ġimgħat sħaħ, sakemm fl-aħħar waslet il-ġurnata li ġiet mix-xogħol u kif daħlet rat lil missieri liebes pulit lest biex joħroġ. Ma felħitx iktar u qaltlu.

Kienet skopriet li l-persuna li kien ittanta lil missieri kien ħabib tal-familja u li kienu għenuh kemm-il darba finanzjarjament għaliex kellu negozju u falla. Ħassitha ttraduta u felħitx wisq għaliha. Ftit jiem wara pruvat tikkommetti suwiċidju….belgħet il-pilloli kollha li kellha fil-‘medicine chest’. Però Alla ried itiha missjoni akbar f’ħajjitha. It-tobba salvawlha ħajjitha u għexet. Però kienet għadha m’għarfitx x’irid minnha l-Mulej. Kienet mara mdejqa u tagħli għax jisbaħ. L-imħabba li kellha għal missieri baqgħet b’saħħitha u m’għalqet qatt il-kapitlu tar-relazzjoni tagħhom. Batiet ħafna u mardet ukoll. Missieri kien jibki jipprova jfiehma li m’għandux kontroll fuq l-emozzjonijiet tiegħu u li qatt ma ried iweġġagħha.

Ommok kienet bin-negozju meta missierek telaq mid-dar. Ma min kontu toqgħodu?

Din kienet xokk fuq il-familja kollha, kemm tan-naħa t’ommi u kif ukoll tan-naħa ta’ missieri. Iz-zijiet, ħut missieri, ħaduha ħafna bi kbira u ma baqgħux ikelmu lil missieri. Missieri kien jiġi ghalina xi drabi iżda kien iħossu wisq ħażin biex jidher quddiem il-bieb t’ommi. Kellna nuqqas kbir tiegħu fil-fatt. Ħuti u jien lanqas qatt ma konna nfridna però waslet dik il-ġurnata fejn kellna ninfirdu minn ma’ xulxin. Ommi kienet tatni ċ-ċavetta tad-dar meta kelli 9 snin. Fost il-ġimgħa kont nasal mill-iskola d-dar, waħdi, nagħmel il-HW u nistudja għall-Junior Lyceum u kif inlesti nibda naħsel l-art ħalli meta tiġi ommi ssib kullimkien nadif. Kienet tasal xi l-għaxra ta’ bil-lejl għajjiena mejta. Kienet tpoġġi fuq is-sufan u tnixxi żewġt demgħat. Qatt ma rajtha titbissem iktar.

Darba marret tkellem lis-sorijiet tal-istitut. Xtaqet li jżommuna kuljum sakemm tasal lura mix-xogħol ħalli ma ninfirdux. Kif rawha ħasbuha mara msawta. Kienet għolbot ħafna u ddgħajfet immens. Ma ridux iżommuna. Iżda mbagħad iz-zijiet ftiehmu bejniethom u kienu għamlu roster. Nhar ta’ Tnejn ommi ma kinitx taħdem. Għalija kienet l-isbaħ ġurnata fost il-ġimgħa. Naslu mill-iskola u nsibu lil ommi d-dar. Konna nkunu qisna rbaħna l-lotterija, ferħanin….

Mingħajr ma niżvela kemm għandek żmien, qabel, li tkun ‘gay’ kienet taboo. Missierek kien ħareġ fl-apert jew le?

Ma kienx ħareġ fl-apert però n-nies kollox ikunu jafu, u emminni meta ngħidlek li n-nies kapaċi jkunu kattivi. Kont niġi bullied ħafna l-iskola wkoll u kont nibki. Il-preċiż diskors kien ‘missierek pufta’ u kienu jafu qabel ma kont naf jien!! Kemm kont inweġġa’ nara l-ġenituri ta’ sħabi flimkien u tiegħi le… X’qatt kont għamilt jien biex jistħoqqli hekk?

Taħseb li għadha taboo illum il-ġurnata jew le?

Hawn min huwa homophobic iva iżda s-sitwazzjoni nbidlet ħafna llum. Hawn iktar edukazzjoni u anki drittijiet li jipproteġu lill-persuni LGBTIQ. Illum inħares lejn dawk li kienu jgħajruni u kważi kollha għandhom lil xi ħadd LGBTIQ fil-familja. Allaħares nibqgħu b’dik il-mentalità fuq l-orjentazzjoni sesswali tal-individwi. Imma ovvjament hemm lok għall-progress.

Fil-bidu semmejt li għadek issofri riperkussjonijiet. X’tip ta’ riperkussjonijiet issofri?

Ħafna wkoll. Meta kbirt u ġejt biex nagħżel l-imħabba ta’ ħajti, ma kontx sana biżżejjed fid-deċiżjoni. Għażilt persuna li kienet ‘father figure’ iktar milli raġel li jħobbni. Dak kien in-nuqqas li kelli f’ħajti. U dak il-vojt għadu hemm. Missieri għadu jagħmel parti kbira minn ħajti u nħobbu ħafna, iżda dik it-toqba li ħalla fi tfuliti għadha vojta u ma jimliha ħadd u xejn.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lil min għaddej mill-istess sitwazzjoni?

Nifimhom u nibki magħhom. Ma tantx nista’ nkun ta’ sulliev għalihom għaliex is-sabar biss irid ikollhom. Dan bħal meta jmutlek xi ħadd. Mhux se ġġibu lura. Trid taċċetta li jkun qed jiġri, taħfer u tibqa’ tħobb, u jekk ikun hemm it-tfal involuti, jaħdmu flimkien biex it-tfal ibatu mill-inqas. Wieħed irid iżomm f’moħħu wkoll li min ikun omosesswali jkun qed ibati wkoll għaliex ma jkunux iridu jweġġgħu lil min iħobbu. Diffiċli tifimha jekk ma tkunx għaddejt minnha.

Irringrazzjajt minn qalbi lil din il-mara ta’ dan ir-rakkont u wegħditni li xi darba tirrakkontali xi ġralha f’żogħżitha.

Jekk għandek xi storja li tixtieq taqsam magħna, anki b’mod anonimu, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Ridt ngħix – Storja umana minn Stephanie Chircop

Ridt ngħix – Storja umana minn Stephanie Chircop

Diċembru huwa xahar speċjali ħafna. Xahar li huwa assoċċjat mat-twelid ta’ Ġesù Bambin u bħala poplu nisrani huwa għal qalbna ħafna. Bħala poplu nemmen li għandna qalbna kbira ħafna, altruisti u dejjem lesti biex ngħinu lil min hu inqas ixxurtjat minna, speċjalment fejn jidħol mard. Fil-fatt Diċembru huwa assoċċjat ukoll ma’ dan u għaldaqstant kull sena tiġi organizzata l-ikbar maratona għall-ġbir ta’ fondi, l-Istrina.

L-istorja li għandi llum hija storja li fl-Istrina nisimgħu ħafna bħalha. Iżda l-każijiet ma jissemmewx kollha. Dan huwa wieħed minnhom.

Min hi Anika?

Jiena mara ta’ 39 sena, miżżewġa u għandi zewgt itfal subien, wieħed ta’ 11-il sena u ieħor ta’ 3 snin. Naħdem bħala beauty therapist u għandi karattru ferrieħi ħafna, tant, li meta nara lil xi ħadd imdejjaq jew għaddej minn xi problema nara x’nagħmel biex inferħu. M’ghandix kwiet u qisni nieħu l-irwol ta’ buffu kull fejn immur 😊 L-hena tiegħi nara lil kulħadd jitbissem u jiddispjaċini ferm meta nara n-nies ibatu.

Għaddejt minn esperjenza li ġabitek wiċċ imb’wiċċ mal-mewt. Aqsam magħna din l-esperjenza.

Meta l-ħajja tkun kollha ward u żahar, qajla tgħaddilek minn moħħok li qatt tista’ ġġarrab xi saram! U għalkemm dejjem issimpatizzajt ma’ min ibati, xorta ma tkunx tista’ tifhem eżatt minn xiex ikun għaddej, sakemm ma tmissx lilek.

Kollox beda fit-28 ta’ Diċembru tal-2019, meta kont qed ninħasel u eżaminajt ftit sidri. U hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità li nirringrazzja lil min hu ikkonċernat mis-settur tas-saħħa ta’ kemm jieħdu ħsieb li jedukaw il-poplu. Ħassejt boċċa taħt dirgħajja u qalbi waqfet. Għamilt appuntament biex immur nagħmel ultrasound minnufih biex inserraħ rasi u anki ras il-familja tiegħi. Minn hemm, ir-radjoloġista bagħtitni għal aktar testijiet u fis-16 ta’ Jannar ta’ din is-sena (jiġifieri 11-il xahar ilu) tawni aħbar li ħadd ma kien qed jistenna. Qaluli li kelli kanċer tas-sider, u l-agħar li wieħed jista’ jimmaġina. Kanċer aggressiv u ‘malignant’. Kanċer li skont l-istatistika, persuna tista’ titlef il-battalja miegħu fi żmien tliet xhur u anki xahrejn!

Fi żmien erba’ ġimgħat għamluli t-testijiet kollha neċessarji u lestewni għall-operazzjoni. Kienet diffiċli biex jiddeċiedu x’se jagħmluli u dan għaliex deċiżjonijiet bħal dawn jistgħu ifissru ħajja jew mewt! Però xi ħaġa ġewwa fija dejjem kienet tgħidli li se jgħaddili. Mill-bidu kelli spirtu qawwi ta’ kuraġġ. Kont inħares lejn żewġi u wliedi u kont ngħid ‘ma tarax! Jien se ngħix. Ma rridx immut!’

Il-professur ried jiltaqa’ miegħi qabel l-operazzjoni biex jispjegawli x’kienu se jagħmluli. Ħasda kbira….mastectomy kienu se jagħmluli, jiġifieri jaqtgħuli sidri barra. B’hekk biss setgħu jneħħu l-iktar ċelloli ikkankrati possibbli!

Is-sensazzjoni li tħoss hekk kif tiġi f’sensik u tmiss sidrek u tiskopri li m’għadux hemm hija xi ħaġa inspjegabbli, iżda fl-istess ħin irringrazzjajt lil Alla li llum il-ġurnata x-xjenza tant kibret li salvatli ħajti..mingħajr ma ninsa ngħid li t-talb għandu qawwa kbira u li Alla huwa ikbar minn kollox u minn kulħadd.

Ġieli bżajt li se tmut?

Inkun qed nigdeb jekk ngħidlek li m’għadditlix minn moħħi, ghaliex kienet l-ewwel ħaġa li ħsibt meta tawni l-aħbar li jien marida. Però, tant kelli rieda kbira biex ngħix li l-mewt ma tajthiex spazju tidħol fi ħsibijieti. Ix-xewqa tiegħi li ridt noħroġ rebbieħa fuq din il-marda kienet kbira wisq.

X’żammek hajja? Minn fejn ġibtu dan l-ispirtu kuraġġuż?

Żammewni ħajja t-tfal u l-familja. Is-sapport u l-imħabba ta’ dawk kollha li b’ xi mod jew ieħor kienu hemm għalija f’dan iż-żmien tant diffiċli. Il-kuraġġ iva ġibtu għal dawk ta’ madwari. Bqajt kemm jista’ jkun għadejja bir-rutina normali daqs li kieku ma kelli xejn, anki meta kont qiegħda nieħu l-kura tal-kimoterapija. Iddeċidejt li nħares lejha mhux bħala xi ħaġa li ġabitli ħafna uġigħ iżda bħala xi ħaġa li se tmexxini lejn il-fejqan. Ħaġa waħda ngħid. Il-moħħ kollox! Jekk moħħok ikun b’saħħtu biżżejjed jegħleb kull forma ta’ marda.

X’taspira għall-futur?

Għandi ħafna aspirazzjonijiet għall-futur, fosthom li nara lil uliedi jirnexxu. Iżda nixtieq nagħmel differenza fil-ħajja ta’ dawk li għaddejjn mill-istess sitwazzjoni. Nixtieq inkun ta’ għajnuna. Nixtieq naqleb is-saram li għaddejt minnu f’xi ħaġa pożittiva. U minnufih sibt l-opportunità grazzi għalikom ta’ skoperta.net biex inkun nista’ naqsam din l-esperjenza mal-qarrejja.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lil kull min għaddej minn sitwazzjoni simili?

Il-messaġġ tiegħi huwa sempliċi imma mhux faċli biex twettqu. Qatt taqtgħu qalbkom. Il-marda hija kiefra ħafna, veru, u l-kimoterapija fiha t-tbatija taghha wkoll. Biss kull bidu fih it-tmiem. Issa sta għalikom tiddeċidux li t-tmiem għandu jkun tmiem ħajjitkom jew tmiem il-marda! Dejjem ħarsu ‘I quddiem u mhux lura. Agħmlu l-kuraġġ u qawwu qalbkom u jekk taħsbu li għandkom bżonn iktar għajnuna itolbuwha. Hawn ħafna anġli fuq din l-art lesti li jagħtu l-għajnuna tagħhom. U ta’ dan ngħid grazzi minn qiegħ qalbi, anki f’isem familti.

Tisma’ kemm tisma’ bħalha din l-istorja qatt mhu biżżejjed. Din is-sena kienet diġà kiefra bil-pandemija. Ejjew inwarrbu dik ix-xi ħaġa żgħira biex biha nsalvaw il-ħajja ta’ ħaddieħor. L-Istrina fil-qrib. B’xi ħaġa żgħira mingħand il-ħafna nerġgħu nlissnu tbissima fuq fomm il-batut.

GRAZZI

Jekk għandek xi storja li tixtieq taqsam magħna, anki b’mod anonimu, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Filmat: Abbandunat għax bla vuċi – Stephanie Chircop

Filmat: Abbandunat għax bla vuċi – Stephanie Chircop

Niltaqa’ ma’ ħafna nies differenti, grazzi għal xogħli, però jkolli nammetti li qatt ma tħajjart nikteb fuq każ simili, avolja jeżistu bil-bosta. Propjament qatt ma kont bsart kemm storja bħal din kienet se taffettwani, tant li ddeċidejt li naqsamha magħkom il-qarrejja ta’ skoperta.net. Mhix intervista bħas-soltu fil-fatt għaliex lil min ippruvajt inkellem ma setax jikkomunika miegħi sewwa. Tista’ tgħid li m’għandux vuċi.

L-ewwel ftit minuti li qattajt maġenbu ma kinux jixhdu minn xiex għadda. B’xi mod, forsi anki għax għandu karattru ferrieħi, qed jirnexxielu jħalli warajh it-trawma kerha li għadda minnha, anki bl-għajnuna tan-nies li jieħdu ħsiebu b’tant imħabba. Mill-ftit informazzjoni li ġbart fuqu, din hija l-istorja tiegħu…

Kien għadu jitwieled, vulnerabbli ħafna. Ommu kienet tgħix ma’ familja li kienet tieħu ħsiebha sewwa. M’inhix ċerta jekk kienx hu l-ewwel wild, però li naf żgur huwa li ommu kienet fis-seba’ sema bih! Ma kinitx titilqu sekonda minn taħt għajnejha. Kienet tgezzu magħha f’sodditha ttih il-ħalib, però ma tantx damet wisq! Din il-familja ma riditux! Iddeċidiet li ma kienx hemm post għal xi ħadd ieħor fid-dar…ratu żejjed. Tista’ tgħid li kien diġà twieled taħt stilla sewda. Lanqas ommu ma kellha vuċi għaliex riedet min-nies u ma damitx wisq ma rrealizzat li se jifirduhom. Bdiet tagħmel f’qalbha u ma bdietx tiekol. Biex il-firda tagħmel l-inqas ħsara possibbli, sid id-dar iddeċieda li jitfgħu għall-addozzjoni wara ġimgħa u nofs biss li twieled, u mhux talli hekk, talli tah prezz! Prezz miżeru ta’ €200!

Ċempel guvni għalih mill-ewwel, mar jarah, refgħu fi ħdanu, ħa grazzja miegħu u ddeċieda li jieħdu. Ħallas il-flus mitluba u telaq. Lanqas biss se nipprova nimmaġina x’għamlet ommu kif ratu sejjer. Kienet għadha kemmxejn batuta wara l-ħlas u lanqas felħet tqum minn fuq is-sodda. Kull min hu ġenitur jista’ jipprova jimmaġina….Il-gravità tas-sitwazzjoni ma kinitx dik biss, iżda kif wieħed isir jaf x’kienet l-intenzjoni ta’ dan il-ġuvni wara din l-addozzjoni!

In-nanna ta’ dan il-ġuvni kellha familja kbira u kienet dejjem imdorrija bin-nies id-dar. Kif jiġri naturalment, kulħadd jikber, jiżżewweġ u jkollu familja. Inzertat kienet armla wkoll għaliex ir-raġel tagħha miet żgħir u għaldaqstant din il-mara spiċċat tgħix waħedha f’dar kbira u bdiet tagħmel f’qalbha. Mingħajr ma qagħad iqis xejn, in-neputi tagħha ma tantx dam ma ħa deċiżjoni żbaljata mmens.. deċiżjoni li kien se jkollha riperkussjonijiet irreparabbli! Iddeċieda fuq il-ħajja ta’ ħaddieħor mingħajr kunsens.

Dan il-ġuvni kien iħobb il-band ‘Rolling Stones’. Kien mar jara l-aħħar kunċert tagħhom u kellu l-kollezzjoni tal-albums tagħhom. Jagger semmieh, ovvjament għal-lead singer tal-band Mick Jagger! ! U ddeċieda li jtih lin-nanna bħala rigal tal-Milied! Mara ta’ 70 sena, marida u bilkemm tista’ timxi sewwa. Kif ratu nħasdet, però kienet diffiċli ferm biex ma tiħux grazzja miegħu għaliex kien veru gustuż. Iż-żgħir, wara kollox kollu ħelu! Ma riditx tikser lin-neputi tagħha u aċċettat li trabbih u tatu l-imħabba, avolja ma tikkompara qatt ma dik ta’ ommu…Jagger ħabbha wkoll, anzi miġnun kien fuqha. Ma kienx jinqala’ minn ħdejha, avolja biż-żmien imħabbet in-nanna bdiet tiddeterjora u bdiet tarah bħala piż żejjed….

Għalkemm kien għadu żgħir Jagger kien induna però imħabbtu għaliha baqgħet tissaħħaħ. Ħaseb li b’imħabbtu se jratbilha qalbha, iżda mar ħażin. Ma bdietx titimgħu sewwa. Kien hemm drabi fejn kien jirreġetta l-ikel u anki jagħmel taħtu. Qatt ma ħaditu għand it-tabib avolja kien ikun marid. Biex inkun għidt kollox, in-nanna kienet tgħix b’penzjoni miżera għall-aħħar u ma kellha l-ebda għajnuna finanzjarja, lanqas mingħand in-neputi tagħha! Ma baqgħetx taħslu lanqas, u għaldaqstant il-qagħda iġenika tiegħu bdiet tiddeterjora wkoll, tant li bdiet tikkawżalu ħafna nfezzjonijiet. Għolob ħafna u ma kienx għad fadallu saħħa, lanqas jibki….

In-neputi tan-nanna kien ilu ħafna ma jmur iżurha, iżda darba fost l-oħrajn ċemplitlu. Għadda jittawlilha, u ma damx ma irrealizza xi żball kien wettaq sentejn qabel! Onestament veru nbati biex nifhem kif xi ħadd li jħobbok mingħajr ebda kundizzjoni jista’ qatt xi darba jdejqek li tkun trid teħles minnu!! In-neputi ma kienx lest li jidħol għal dik ir-responsabbiltà! Ħajtu ma kienet aġevolanti xejn, però kellu bilfors isib soluzzjoni. U hawnhekk tidħol Rosalind.

Rosalind hija fil-fatt it-tfajla li jien kellimt biex ġbart din l-informazzjoni. Tfajla żagħżugħa veru ħelwa li ddeċidiet li tiddedika parti kbira minn ħajjitha biex tieħu ħsieb lil Jagger, mhux lilu biss iżda lil ħafna iktar bħalu li ġew litteralment imqaċċta minn ma’ djul ommhom għall-eġoizmu sfrenat uman u mbagħad abbandunati! Ma riditx ittini intervista formali għaliex il-ħin kien limitat ħafna u kważi kważi kont qed intellifha, iżda nixtieqkom xi darba tisimgħuha tagħti l-opinjoni tagħha fuq dawn l-atti li għalkemm forsi wħud minnhom ikunu mingħajr intenzjoni ħażina, xorta jkunu bla qalb. Skoprejt kemm hawn każijiet simili, tant, li Rosalind ġiet bżonn l-għajnuna voluntarja. Fil-fatt illum il-ġurnata għandha l-għajnuna, però titlob bil-ħniena biex min jista’ jagħti daqqa t’id jikkuntattjaha.

Qabzitli demgħa meta qaltli minn xiex għadda Jagger… ir-rakkont tagħha mit-telefonata tan-neputi sakemm iffirma biex itiha lil Jagger kienet xi ħaġa inspjegabbli, speċjalment meta b’leħinha miksur qaltli kemm dam f’rokna jibki lin-nanna…dik il-persuna li nesa lil ommu għaliha..dik il-persuna li tant ħabb mingħajr kundizzjoni u li ħaseb li ma hi se tittradih qatt! L-esperjenza ttrawmatizzatu ħafna, tant, li veru kienet diffiċli biex jerġa’ jafda. Rosalind u l-voluntiera ħadu ħsiebu, ħaduh għand it-tabib u fejquh..iżda l-ferita f’qalbu se tibqa’ hemm ħajtu kollha! Madanakollu x’ħin iltqajt miegħu u kellimtu, irnexxieli nċaqalqu ftit. Resaq lejja u missli jdejja. Ma stajtx nieqaf nibki għaliex irrealizzajt kemm għandu bżonn imħabba. Jaħasra veru….

Jagger għamel sentejn man-nanna, u kienu biżżejjed biex immarkawh. Illum jinsab fil-kura ta’ Rosalind u sħabha u qed jistenna lil xi ħadd li lest itih dak li ħaqqu, l-imħabba.

Iva, Jagger huwa kelb ħelu, tar-razza German Pointer, għadu ġeru u ilu mal-AAA sitt xhur.

Jagger, bħal ħafna oħrajn, qed jistenna l-imħabba tieghek. Jekk int lest li ttih dak li jixraqlu, ċempel lil AAA fuq 79730921 u staqsi għal Rosalind.

Nirringrazzjak bil-quddiem.

Awdjo: Vjaġġ li ġarrafni u wellidni mill-ġdid – Storja umana minn Stephanie Chircop

Awdjo: Vjaġġ li ġarrafni u wellidni mill-ġdid – Storja umana minn Stephanie Chircop

Iltqajt ma’ ġuvni barrani tlett snin ilu u bqajna ħbieb. Naf li ilu joqgħod Malta żmien twil iżda qatt m’għaddietli minn moħħi nistaqsih kif u għaliex, sakemm xi ħadd interessatu l-ewwel storja umana ta’ Skoperta u ġie jtarraffli xi ħaġa żgħira fuq l-istorja ta’ ħajtu. Inzertajt inkellmu bil-kunfidenza u staqsejtu minnufih nistax naqsam l-esperjenza tiegħu mal-qarrejja tagħna..

“Ma niħux gost nitkellem fuqha għax il-konsegwenzi ta’ dak li għaddejt minnu nibqa’ nġorrhom miegħi ħajti kollha, iżda ma niddejjaqx naqsamha miegħek għax naf li l-intenzjoni tiegħek hija waħda ġusta. Nixtieq li l-qarrejja jkunu jafu minn xiex għaddejt ħalli jitgħallmu jaraw il-pożittiv u japprezzaw iktar ħajjithom,” kienet ir-risposta tiegħu. Minnufih qbadt id-djarju u l-pinna u beda r-rakkont. Tefa ħarstu ‘l isfel, ħa nifs fil-fond u dak li s-soltu jkun wiċċ daħkani, issa sserja u tbikkem….

Iddesskrivi ftit min int u minn fejn ġej.

Jien ġuvni mill-Eritrea. Fortunatament ommi u missieri għadhom ħajjin. Konna disat itfal iżda tlieta mietu, ma tantx niftakar biex…fadalli żewġ aħwa nisa u erba’ rġiel. Niftakarna ngħixu fil-faqar u fil-gwerra, ġo villaġġ jismu Afeba. Minn dejjem kont inħobb l-iskola iżda l-qagħda finanzjarja tagħna m’għamlitiex possibbli biex inkompliha. Kienet deċiżjoni iebsa ħafna għaliex eżatt kif tieqaf mill-iskola jiġbruk għall-armata. Skola ma stajtx inkompli għax ridt ngħin lil familti, u għaldaqstant għażla waħda kien għad fadal, naħdem bil-moħbi u ngħix moħbi mill-gvern. Ovvjament il-ġenituri tiegħi ma ridunix nidħol fl-armata għax kienu jistmgħuk ħażin ħafna. Il-pajjiż jitmexxa b’dittatorjat u biex tkun stmat trid tinsa lill-familja, tagħmel li jgħidulek, tinsa l-valuri u tispiċċa qisek annimal mingħajr emozzjonijiet. Missieri kien fl-armata u baqa’ sakemm ħarab. Hekk għadu fil-fatt, maħrub! Kien jiġi jarana bil-moħbi u tista’ tgħid li ommi rabbietna waħedha. Jekk Alla ħares qatt jinqabad, joqtluh.

Kif iddeċidejt li taħrab mill-pajjiż?

Kont inħossni neżisti u mhux ngħix. Kont inħares lejn ommi u missieri u kont nara l-bahh. Kont nara t-tbatija f’għajnejhom, ħajja mingħajr futur. Kont iddeċidejt li ma rridx ngħix bħalhom. Ħija ta’ qabli kien ħarab sentejn qabel, iżda mar l-Iżrael. Beda ħajtu mill-bidu u llum jgħix ħajja diċenti. Meta kelli sittax-il sena diġà kont daħħaltha f’rasi li nagħmel bħalu. Il-ġenituri tiegħi ma ridunix nitlaq, ovvjament biex jipproteġuni. Ħafna kienu dawk li ħarbu u spiċċaw maqtula. Ma kkonvinċewnix. Kont lest li mmut milli ngħix hekk..madanakollu veru ma kellix idea ma’ xiex kont se nħabbat wiċċi.

(…ħallejtu jirrakkonta…)

Qomt ikkargat. Lestejt barżakka bi ftit ikel, bagalja żgħira bi ftit ħwejjeġ u lestejthom fejn il-bieb ta’ barra bil-lest. Kien Marzu tal-2013, kont għadni nagħlaq 17-il sena u kont eċitat ħafna imma mbeżża’ fl-istess ħin. Ħija kien qabbadni ma’ xi nies biex ituni l-informazzjoni kollha li kelli bżonn u mill-Israel kien jibgħatli l-flus li kelli bżonn għat-trasport. Ma kontx se naħrab wahdi. Kelli xi ħbieb li kienu jafu n-nies u għamlu l-arranġamenti meħtieġa. Is-suldati kienu jgħassu kullimkien u għaldaqstant il-ħarba bil-fors kellha tkun mal-lejl. Il-pjan kien li naqsmu l-fruntiera biex nidħlu l-Etijopja. 

Tlaqna għall-ħabta tad-disgħa u nofs ta’ filgħaxija u qbadna nimxu. Wara ħdax-il siegħa mixi fid-dlam wasalna ftit il-bogħod mill-fruntiera. Kienu t-tmienja u nofs ta’ filgħodu. Ħaffirna gandott fil-ħamrija u staħbejna hemm il-ġurnata kollha sakemm reġa’ dalam. Konna għajjenin mejta u saqajja bdew juġgħuni ħafna. Iż-żarbun selaħni u saħansitra ħariġli anki d-demm minn ma’ subajja. Marret għajnna bina u stenbaħna fl-għaxra ta’ bil-lejl.

Qomna, ġbarna l-affarijiet u komplejna l-mixja. Wara tlett sigħat wasalna l-Etijopja. Laqgħuna grupp suldati li kienu jafu bina u talbuna l-flus mill-ewwel. Tajnihom elf u tmien mitt dollar kull wieħed u eskortawna ġo kamp apposta. Ma konniex waħedna. Kien hemm ħafna Eritreani li kienu qed jiġu interrogati. Bdew jifirduhom. Bażikament dawn isaqsuk ħafna mistoqsijiet biex ikunu jafu min int, x’kien xogħlok jew qatt kontx taħdem mal-gvern. Dawn tal-aħħar kienu jżommuhom għalihom biex permezz tagħhom ikunu jistgħu jitkixxfu x’inhu jagħmel il-gvern Eritrean. Lilna tefgħuna ma’ dawk li ma kellhomx bżonn iżda ittrattawna tajjeb. Kienu jitimgħuna u jipprovdulna xi mediċini wkoll. Però irrealizzajna li dawk l-elf u tmien mitt dollar servew biss biex nidħlu l-Etijopja. 

Qabel bdiet il-gwerra, waħda mill-kuġini tiegħi marret tgħix fil-Belt kapitali tal-Etijopja, Addis Ababa, u baqgħet hemm. Iddeċidejt li naħrab u mmur għandha. Sħabi riedu jiġu miegħi iżda ma kellhiex fejn iżżommna kollha allura telqu għal rashom. Madanakollu xorta żammejna kuntatt bil-mowbajl. Għamilt xahar għand kuġinti. Xejn xejn stennejt anki l-ġrieħi ta’ saqajja jingħalqu u striħajt sewwa. Fil-frattemp sħabi u jien ippjanajna l-vjaġġ li jmiss u ħija mill-Iżrael reġa’ bagħtli iktar flus. Il-waqfa li jmiss kienet is-Sudan. Kuġinti ma riditnix nitlaq iżda l-ħolma ewlenija tiegħi kienet li nasal l-Ewropa u nibda ħajti hemm. 

Qalulna li kellna bżonn ħames mitt dollaru għat-trasport, din id-darba trakk. Iltqajt ma’ sħabi u tlajna. Konna tmienja mistoħbija fuq wara iżda issa bdejna nħabbtu wiċċna ma’ nies bla qalb. Għaddewna mid-deżert u f’ħin minnhom waqafna. Is-sewwieq fetaħ il-kaxxa ta’ wara u ordna lil wieħed minn sħabi biex jinżel. L-iskop kien li nħallsu iktar flus. Inzerta kellu xi ħaġa tal-flus u tahomlu kollha. Erġajna waqafna darb’oħra u reġgħu niżżlu żewġ persuni oħra li kienu magħna, fosthom tfajla. Ma kellhomx flus u telaqhom hemm.

Għadni nisma l-bikja ta’ dik it-tfajla…kemm għajtet u xejret idha għarkupptejha fuq ir-ramel… Kienet għadha kemm tgħidli li tixtieq tgħin lil ħutha jistudjaw u tagħmel lill-ġenituri tagħha kburin biha. Ma flaħtx inħares lejha sakemm niżlet il-bieba tat-trakk. Żgur li mietu għax lanqas ikel ma kellhom. Hemm bdejt nittrawmatizza ruħi. Bdejt niċċassa u beda jitlaq l-aptit. Ma bqajtx inżomm amment ta’ ħin u ġranet iżda b’xi mod qbiżna l-fruntiera u dħalna s-Sudan. Qabduna mill-ewwel! Arresstawna u tefgħuna jumejn il-ħabs. Inqatgħetilna li jeħduna lura lejn il-kamp Etijopjan iżda kif qbadna t-triq, is-sewwieq ħataf l-opportunità biex jaqla l-flus, kif jagħmel kulħadd. Talabna elfejn dollaru kull wieħed biex iwassalna Khartoum u tajnihomlu. Kollha konna ngħinu lil xulxin fil-flus. Għamilna patt flimkien li jiġri x’jiġri nibqgħu flimkien u naslu fid-destinazzjoni flimkien. Ma kontx ngħidilhom, iżda iktar ma beda jgħaddi żmien iktar bdejt niddubita li dan se jseħħ. 

Is-Sudaniżi kienu kattivi. Sawtuna ħafna anki sakemm konna l-ħabs. Sawtuna għalxejn. Ġismi kien imfarrak u bdejt nimrad. Is-sewwieq waqqafna f’nofs triq, niżżel lil wieħed minn sħabi u talbu għoxrin elf dollaru. Ma kellniex flus u sparalu f’saqajh. Hemm irrealizzajt li l-possibilità li mmut kienet kbira mhux ħażin. Għaddieli ħsieb, ftaħt il-bieba u ħrabt niġri. Hemm kienet l-aħħar darba li rajt lil sħabi. B’xi mod irnexxieli nagħmel kuntatt ma’ ħija u qabbadni ma’ ħabib tiegħu li kien jgħix fl-inħawi u mort noqgħod ftit miegħu. Ma nafx kif kont daqsekk iffurtunat. 

Wara gimgħatejn kien reġa’ jmiss vjaġġ ieħor. Il-ħabib tagħna qabbadni ma’ xi ħadd u ftehmna li jwassalni sal-villaġġ bi trakk, minn fejn u mbagħad kelli naqbad karozza oħra sal-Libja. Irnexxieli nippakkja ftit ikel u ilma, ftit ħwejjeġ u anki flus iżda kont beżgħan ħafna. Ma bdejt nafda lil ħadd iżda ma kellix għażla oħra ħlief li nieħu r-riskju u noqgħod għal li jgħiduli. Hekk stess issa ħaj jew mejjet ma tantx kienet se tagħmilli differenza. Il-ħolm li kelli beda jisfaxxa fix-xejn…Irkibt fit-trakk u radamni bil-ġebel biex ma nidhirx. Tbenġilt kollni u kont qisni qlajt xebgħa. Wasalna bit-trakk ġo dan il-villaġġ u laqagħni raġel. Segwejtu u laqqani ma’ sebgħa u għoxrin persuna oħra li kienu se jivvjaġġaw miegħi sal-Libja.

Li ma konniex nafu huwa li din id-darba ridna noqogħdu ġo karozza żgħira ta’ ħames persuni. Magħna kien hemm xi nisa wkoll fosthom anki waħda tqila u oħra b’tifel. Qgħadna kollha fuq xulxin u sitta minna mindudin ġol-but tal-karozza. Ġiegħlna narmu l-ikel u x-xorb għax ma kellniex fejn inżommuh u għamilna ġimgħatejn nivvjaġġaw. Min kien taħt bdew jinqalgħulu problemi serji fin-nervituri u waħda min-nisa mietet fgata. Qalbi riedet toħroġ. Ma flaħtx nara iktar tbatija quddiem għajnejja. Dan il-vjaġġ ma ried jispiċċa qatt. Konna nivvjaġġaw bil-lejl u bi nhar mingħajr waqfien għal ġimgħatejn sħaħ u ftit qabel ma wasalna l-Libja miet raġel ieħor. Issa konna sitta u għoxrin persuna, sitta u għoxrin katavru miexi waħdu, bil-ġuħ, imnittnin u għajjenin mejta. Tefgħuna ġo kamra ma’ ħafna nies oħra, mhux kollha Eritreani. Qalulna li issa rridu nixtru dgħajsa ġdida u jekk ma nkunux tliet mitt persuna ma nistgħux nivjaġġaw! Ħallasna sitt mitt dollaru biex tefgħuna ġo din il-kamra. Tawna xi ħaġa x’nieklu u bdiet il-vjolenza grassa.

Stupraw in-nisa kollha li kien hemm, fosthom anki tfajla quddiem ir-raġel tagħha u binhom. Telagħli l-istonku. Sawtuna bl-addoġġ sakemm kissruna. Talbuna elf u sitt mitt dollaru biex nixtru d-dgħajsa. Tlabt lil Alla jieqaf miegħi dakinhar iktar mis-soltu għaliex ma ħsibtx li kont se nsebbaħ sal-għada filgħodu, iżda marret għajni bija ġo waħda mill-irkejjen ta’ din il-kamra. 

Qajjimni l-ħoss tal-bieb iżaqżaq. Kif ftaħt għajnejja daħal raġel jgħajjat biex noħorġu. Kienu għadhom is-siegħa ta’ filgħodu. Ħriġna barra, imxejna sax-xatt u sibna dgħajsa żgħira u qadima tistenniena! Fejn kienet id-dgħajsa li xtrajna? Tliet mija u ħamsin irkibna, 284 raġel, 60 mara anki tqal, u sitt itfal. Id-dgħajsa kellha fuq u isfel. Tant kienet qadima d-dgħajsa li mal-ħin l-injam beda jitherra u beda dieħel l-ilma. Konna wisq nies fuqha u kien importanti ferm li ninqasmu sewwa biex inżommu l-bilanċ, inkella ninqelbu. Kif għaddew siegħa u nofs l-ilma beda jwassal sa żaqqna. Issa beda l-paniku. Dan ma bediex jgħin lid-dgħajsa għaliex bdiet tixxengel ‘l hawn u ‘l hinn.

Wieħed mill-irġiel li kont għamilt ħbieb miegħu inzerta kellu mowbajl żgħir u ħarġu. Kif xegħlu sibna li kellu ftit reception u rnexxielu jagħmel kuntatt mal-Italja. Nirringrazzja lil Alla kull ħin u kull mument li dawn irrisspondew għall-għajnuna u minnufih bdew il-proċeduri tas-salvataġġ. Ma setgħux isibuna! Għamilna ġurnata u lejl sħiħ fl-istess post negħrqu bil-mod. Kif kulħadd kien qata’ qalbu smajna l-ħoss tal-helicopter fil-bogħod. Kif waslu fuqna ġbidna n-nisa li kienu bit-tfal u għennihom jitilgħu fuq il-helicopter. Minn kif smajt lil xi ħadd jitkellem irrealizzajt li konna ninsabu fil-baħar Mediterran u xi ħadd semma li t-teritorju kien ta’ Malta. Ftit ħin wara li telaq il-helicopter resqet lejna tug boat kbira. Kienet tug boat Maltija. Bil-ferħ li kellna qbiżna għal fuqha u ħafna minna spiċċajna fil-baħar. Ħadd ma kien jaf jgħum! Iżda l-Maltin qalbhom tajba ħafna, ħadu ħsiebna, libbsuna ġakketta tas-salvataġġ u geżwruna bil-kutri. Kont marid ħafna, ma flaħtx nibki. Però bkejna flimkien, u bkejna anki għal dawk li ma rnexxielhomx jaslu s’hawn, inkluż sħabi. Kull sena għadna niċċelebraw dik il-ġurnata…u din ukoll għaliex tgħinna niftakru fejn konna qabel sirna li aħna llum.

Meta wasalt Malta?

Wasalt Malta fl-4 ta’ Lulju tal-2013. Jiġifieri għamilt erba’ xhur nivvjaġġa. 

X’inhu l-istat tiegħek illum?

Illum jien għandi 25 sena. Sirt ċittadin Malti. Naħdem bħala kok ġo ristorant rinomat. Inħossni grat ħafna lejn l-imgħallma tiegħi, talli laqgħuni u mix-xejn, magħhom bnejt karriera. Emmnu fija u tawni opportunità niżviluppa t-talenti tiegħi. 

X’inhu l-messaġġ li tixtieq tgħaddi lil kull min qed jaqra l-esperjenza tiegħek?

L-ewwelnett ma nixtieq lil ħadd jgħaddi minn dak li għaddejt jien. Kont f’ħalq il-mewt kemm-il darba iżda nemmen li Alla ma ridnix. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-Maltin ta’ kemm għandhom qalbhom kbira u ġiegħluni nħossni qisni qiegħed id-dar. Fil-ħajja ħadd ma jagħżel fejn u kif jitwieled. Hawn min hu xxurtjat u hawn min mhuwiex ixxurtjat. Iżda mis-sema ‘l isfel kulħadd uman, aħna ta’ liema nazzjonalità aħna, reliġjon u kultura. Il-gwerer u l-mibegħda ġiegħluni ninqata’ minn mal-familja. Kemm ikollna ħajja isbaħ kieku nħobbu u naċċettaw lil xulxin. Fid-dinja tirrenja iktar paċi.

Jikkonkludi r-rakkont b’dan il-messaġġ

Kelli opportunitajiet diversi nintervista immigranti u refuġjati oħra però kull storja hija unika. Ma stajtx inniżżel kull dettal li qalli għax kieku ma kont nispiċċah qatt ir-rakkont.  Kull darba li ngħix l-esperjenza magħhom, mingħajr ma jafu jkunu qed jgħinuni nżomm iktar saqajja mal-art. Kemm għandna għaliex inkunu grati għal kull ġurnata li nsebbħu qawwijin u b’saħħitna. 

Nirringrazzja minn qalbi lil din il-persuna talli sabet il-kuraġġ taqsam l-esperjenza magħna.

Minn ħolma għall-infern – L-ewwel storja umana minn Stephanie Chircop

Minn ħolma għall-infern – L-ewwel storja umana minn Stephanie Chircop

Intervistajt mara li xtaqet tibqa’ anonima, fuq l-esperjenza li għaddiet minnha f’żgħozitha u li tista’ tgħid bidlitilha ħajjitha. Persuna li rat applikazzjoni fuq il-gazzetta għal opportunità fuq xogħol ta’ hairdresser barra minn xtutna, applikat u sabet ruħha ittrafikata għal skopijiet żienja.

X’ħajjrek tapplika għal dan ix-xogħol?

Jien minn dejjem kont inħobb ix-xagħar. Kont ili naħdem minn mindu kelli 14-il sena u l-ħolma tiegħi dejjem kienet li xi darba nkomli nitħarreġ u niftaħ hairdressing salon għal rasi. Kif rajt l-applikazzjoni fuq il-gazzetta ġġennint għax kienet dik l-opportunità li kont ilni nistenna! Din kienet opportunità li naħdem ġewwa s-Saudi Arabja ġo salon rinomat għal sitt xhur. Ċempilt in-numru li kien hemm fuq l-applikazzjoni, qabditni mara Maltija u għamilna appuntament biex niltaqgħu sabiex nitkellmu iktar fid-dettal.

Ġrejt ngħarraf mill-ewwel lil ommi u l-missieri bl-appuntament, avolja jkolli nistqarr li ommi ma tantx kellha feeling sabiħ fuq din il-biċċa. Sewwa jghidu, qalb l-omm tħebber!’

Kemm kellek żmien?

Kelli 20 sena u kont fil-fjur ta’ żgħożiti. Kont għarusa ġuvni li kien jirrisspettani ħafna u ma ridnix immur! Ovvjament, kont diġà deċiża u għażilt li mmur xorta. Kelli kollox lest biex niżżewweġ iżda rnexxieli nikkonvinċieh li dan il-pass kien pass importanti ħafna għall-ġid finanzjarju tagħna. U għaddiet tiegħi!

Kif mar l-appuntament u x’kienet l-offerta li għamlitlek?

Kollox kien jidher sabiħ u kollox beda jħajjarni. Kienet mara attraenti ħafna u tan-negozju. Kellha kariżma u ħadet grazzja miegħi. Riditni nitla’ għal sitt xhur u offrietli li noqghod fl-appartament tagħha biex tiffrankali l-flus. Qaltli li se tgħallimni ħafna u li se tagħtini saħansitra paga tajba wkoll. Talbitni d-dokumenti mill-ewwel għaliex qaltli li f’pajjiż Għarbi jdumu ftit biex jgħadduhom peress li mara! Iżda serħitli rasi li magħha ma kien se jonqosni xejn.

Waslet il-ġurnata tas-safra. Ħudni fuq vjaġġ sas-Saudi Arabja.

Niftakar qisu l-bieraħ Steph. Kont veru eċċitata li se tibda l-avventura tiegħi. L-għarus tiegħi wassalni l-ajruport għax hi kienet diġà telqet. Ftehmna li niltaqgħu Kajr, l-Eġittu u qaltli biex nitgħatta minn rasi sa saqajja minhabba l-kultura tagħhom. Tinsiex li f’postijiet Għarab in-nisa ma kinux stmati, u għadhom. Però kienu agħar mil-lum il-ġurnata. Sakemm ħadt l-ewwel pass fuq l-eskelejter, l-għarus tiegħi ma telaqnix minuta u għadni niftakar kemm għafasli qalbi bil-biki li beka. Sa l-aħħar ma ridnix immur! Iżda ma stajtx indur lura, issa tard wisq.

Irkibt l-ajruplan waħdi sa Kajr u kif inżilt stennejtha fl-ajruport għax dawk kienu l-istruzzjonijiet li tatni. Irġiel biss kull fejn tħares, nisa ma tarax. Stennejt ftit mhux ħażin, imbagħad ċemplitli biex tgħidli li kienet waslet. Kont bilqiegħda fil-gate tal-connection flight u fil-pront nisma’ raġel jgħajjat ‘Madame Madame’. Kienet hi! Kienet liebsa libsa bajda trasparenti mill-iktar indiċenti u kull raġel li kien hemm dar magħha, donnhom xi servjenti. Irrealizzajt li f’dawn il-postijiet kellha s-saħħa u kienet mara importanti. Qalbi għamlet tikk! U dlonk irrealizzajt ukoll li dħalt f’nassa kbira.

Irkibna l-ajruplan u ġejna mogħtija l-aqwa postijiet bħala VIP fil-Club Class. Kulħadd idur magħna u jaqdina mill-koxxa. Kien vjaġġ twil għall-ajruport internazzjonali King Abdulaziz u għajjejt ħafna. Matul il-vjaġġ tatni iktar struzzjonijiet u ħakmitni ħafna biża. Qaltli biex ma nieħu xejn mingħand ħadd, ma nkellimx irġiel u ma ndaħħalx irġiel id-dar. Diġà kont bdejt nisħet is-siegħa u l-mument li qiegħda hemm u irrealizzajt mill-ewwel kemm ħallejt imħabba warajja. Ħallejt nies li kienu jipproteġuni. Issa ma kelli lil ħadd. Issa kont waħdi!

Wasalna fl-ajruport ta King Abdulaziz u ġie r-raġel tagħha għalina. Hemm skoprejt li kienet miżżewġa, iżda għal xi raġuni r-raġel tagħha ma kienx jidher sewwa. Kien qisu marid u bdiet tistmah qisu xi skjav. Kien akkumpanjat minn xi rġiel oħra. L-affarijiet li qaltli biex ma nagħmilx bdiet tagħmilhom hi. Tiċċaċċra mal-irġiel li kienu magħna fil-karozza b’ħafna kunfidenzi. Kulħadd iħares lejja b’intenzjonijiet żienja. Ħassejtni mneżża’. Ħassejtni mneżża’ minn kull dinjità u rispett. Il-vjaġġ tal-karozza kien wieħed twil ukoll, però wasalna b’wiċċ il-ġid. Niżżlulna l-bagalji u minnufih bdiet iddawwarni mal-palazz u anki mas-salon li kien parti minnu. Salon il-ġmiel tiegħu, kbir, spazjuz u atrezzat b’apparat mill-aqwa, lissint tbissima. Kien imiss imbagħad li teħodni fil-kamra tiegħi. Kmajra żgħira ħafna b’sodda, gwardarobba u skrivanija. Kollox ippustjat bl-eżatt, iżda kellha gallarija ċkejkna. Lanqas kienet qisha parti mill-palazz li urietni.

Hi kienet hairdresser ukoll? Kif kienet l-esperjenza tal-hairdressing?

Le. Kellha mpjegata oħra magħha. Ma kinitx tħallina nitkellmu. Kienet toqgħod għassa fuqna. Hemmhekk it-tradizzjonijiet huma differenti għall-ahhar. Konna naħdmu ħinijiet twal ħafna u xagħar in-nisa kien oħxon immens. It-tiġijiet kienu jsiru fit-tlieta ta’ filgħodu u l-għarusa kienet iġġib magħha reġiment bridesmaids. Konna naħdmu qisna annimali u konna mmexxulha l-ħanut aħna. Meta wasalt biex nieħu l-ewwel paga skoprejt li kienet paga minima u ma tagħtilix! Qaltli li se ġġemmagħhomli hi u tagħtihomli qabel nitlaq. Ma kinitx titmani, kont insofri l-ġuħ u bdejt nimrad. Kont inbati b’uġigħ ta’ ras qawwija. It-tabiba kienet tatni xi pilloli u kont naħbihom fil-keffa ta’ libsa partikolari. Darba fost l-oħrajn qamet f’nofs ta’ lejl, ġiet fil-kamra, fetħet il-gwardarobba, qabdet il-libsa u ċartitha sakemm waqgħu l-pilloli mal-art. Ikkonvinċejt ruħi li din il-mara kienet imxajtna! Darb’oħra kont qed naħdem u waqgħajt mal-art b’ħass ħażin. Ma riditx teħodni l-isptar iżda żewġha offra li jeħodni hu. Ma nafx kif aċċettat! Skoprejt li waqgħajt f’enemija u t-tabiba qaltli li kelli bżonn insostni ruħi sew għax kont anki fil-periklu li nitlef ħajti.

Għalfejn imradt?

Ma kinitx titmani! U jien ma kellix flus biex nixtri l-ikel. Apparti hekk ma stajtx noħroġ mid-dar għax kif kienu jaraw mara waħedha barra kienu jiġbruha l-pulizija! Ġieli kienet tagħtini l-fdalijiet tal-platt tagħha u kont inħossni xxurtjata. Kienet tgħidli biex nuża t-tips biex nixtri l-ikel, u meta kont nixtri kienet teħodhomli. Biex nagħmel belgħa te kien ikolli naħbi t-tea bag! Ir-raġel tagħha ma kienx joqgħod magħha. Iżda ġieli kont ninzertah fil-palazz u kemm-il darba tajt is-salt biex inkellmu! Kien raġel beżżiegħ però kien jitħassarni ħafna. Kien jagħtini xi ikel hu. Darba iddubbali karta u pinna u iddeċidejt li nikteb ittra lill-familja. Ġieli ħallietni nċemplilhom iżda kienet toqgħod maġenbi u ġġegħlni ngħidilhom li jien kuntenta u li kollox kien sew. Kont nibki kull filgħaxija, kif immidd rasi fuq l-imħadda. Kont indawwar il-kuruna tar-rużarju li ommi wadbitli fil-basket ma’ jdejja u kont nitlob. Maż-żmien it-talb beda jiġi karba biex ma nsebbaħx filgħodu.. Ma ridtx ngħix iktar. Kont nitlob lil Alla biex jeħodni. Kienu jkunu ħafna l-mumenti li kont inħares lejn il-gallarija bħala l-unika opportunità biex intemm dan il-martirju. Iżda Alla ma ridnix..

Għalfejn tqis din l-esperjenza bħala traffikar uman?

L-iskop ta’ dan kollu kien hekk biss. Kienu jiġu rġiel differenti kull filgħaxija u kienet iddaħħalhom fil-kamra tiegħi. Darba ġie raġel u qalli li ħajjartu ħafna minn fuq ir-ritratti. Hemm skoprejt li kienet teħodli r-ritratti mingħajr kunsens, meta kont inkun rieqda u kienet turihom lill-irġiel. Riditni naħdem għaliha kemm bħala hairdresser kif ukoll f’affarijiet oħra. Mill-ftit saħħa li kien għad fadalli xi ħaġa kienet qisha tagħtini ftit kuraġġ. Din ma kienet xejn għajr l-imħabba li kelli tistennieni d-dar. U daħħalt f’rasi li se nerġa’ ningħaqad magħhom akkost ta’ kollox. Ma stajtx naħrab għax ma kellix flus.

Bdejt nipprova nikkonvinċiha li nixtieq ninżel lura Malta biex niżżewweġ u nerġa’ nitla’. Kienet tiddieħak bija iżda darba fost l-oħrajn ġiet id-dar b’libsa tat-tieġ! Qaltli li riditni niżżewweġ bil-libsa li xtratli. Kienu għaddew sitt xhur fl-infern tad-dinja u kienet qaltli li qatgħetli passaġġ. Qaltli li se twassalni l-ajruport u li ma kienet se tgħini xejn biex immur lura. Il-pagi ma tathomli qatt! Qaltli li se tagħtihomli malli nerġa’ nitla’ lura. Kien il-mod li użat biex tirrikattani.

Kemm domt is-Saudi Arabja u rnexxielek tinżel lura Malta?

Domt kwazi seba xhur. Irnexxieli nikkonvinċiha u ħallietni nitlaq. L-affarijiet tiegħi ma ħallitnix neħodhom. Il-ħwejjeġ, il-flus u l-affarijiet li tellajt miegħi ħallejthom kollha warajja. Kulma ħadt kien il-passaport u l-handbag. Ir-raġel tagħha kien wassalni l-ajruport u kien tani xi ftit flus. Ma kellix saħħa. Il-vjaġġ ma ried jispiċċa qatt. Sakemm kont qed nistenna fl-ajruport kienu se jarrestawni l-pulizija għax ħasbuni prostituta! Bdejt naqta’ qalbi iżda l-fidi li kelli f’Alla ma ħallitnix.

Kif wasalt Malta spiċċajt l-isptar. L-għarus tiegħi u l-familja kienu rrabjati ħafna iżda ma flaħtx għal iktar inkwiet. Kont ċempiltilha u għidtilha li ma kontx se nersaq iktar lejn is-Saudi Arabja. Hedditni li tirrovinali ħajti. L-għada li żżewwiġt spiċċajt l-isptar u bqajt nimrad ħajti kollha. Però rnexxieli niftaħ is-salon tiegħi li grazzi lil Alla żamm is-suċċess sakemm ħriġt bil-penzjoni.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lil dawk kollha li qed jaqraw l-istorja tiegħek?

Il-Bambin iħares lil kulħadd minn dak li għaddejt minnu jien. Qatt m’għamilt xejn ħażin u qatt ma weġġgħajt lil ħadd. Kont insibha diffiċli biex nifhem għaliex kien jixraqli dan kollu. Fil-ħajja trid tapprezza s-sabiħ kollu li jkollok madwarek għaliex kultant inħoss li aħna aljenati wisq u megħdijja bil-materjaliżmu. Kienet fil-fatt l-imħabba li żammitni ħajja. U dan huwa l-messaġġ tiegħi. Tintilfux titpeċpċu tħarsu lejn l-istilel u tinsew tħarsu lejn il-qamar!

Nirringrazzja minn qalbi lil din il-mara talli qasmet miegħi din l-esperjenza. Ikolli nammetti li qabżitli demgħa wkoll. Tirrealizza kemm hawn min ibati, ħafna drabi fis-silenzju, u kemm għandna nkunu grati għal kull ġurnata li nsebbħu qawwijin u sħaħ.

Enable Notifications OK No thanks