Tarbija tat-twelid salvata minn taħt it-tifrik fis-Sirja

Tarbija tat-twelid salvata minn taħt it-tifrik fis-Sirja

Tarbija tat-twelid ġiet salvata minn taħt it-tifrik ta’ bini fil-Majjistral tas-Sirja li nqered fit-terremot li seħħ nhar it-Tnejn li għadda.

Rapporti minn midja barranija qalu li huwa mifhum li ommha welldet ftit wara li seħħ it-terremot u mietet wara li welldet. Missier, l-erba’ aħwa u z-zija tat-tarbija nqatlu wkoll fit-terremot.

Huwa mifhum li għalkemm ma kinitx fi stat tajjeb meta ttieħdet l-isptar minħabba xi tbenġil u effetti mill-kesħa qawwija, issa t-tarbija tinsab f’kundizzjoni stabbli.

Ritratt: CNN

Veru li Alla jibgħat il-kastigi? Fejn ikun Alla fit-tbatija?

Veru li Alla jibgħat il-kastigi? Fejn ikun Alla fit-tbatija?

Meta tiġri xi ħaġa ħażina u kerha madwarna, l-ewwel reazzjoni tagħna ħafna drabi tkun li nippruvaw nifhmu kif u għaliex ġrat.

Nistaqsu ċerti domandi u nkunu rridu spjegazzjoni ċara biex forsi nsibu ftit minn dak li jkun ġara.

Partikolarment meta jiġru diżastri naturali, huma ħafna li jgħidu li dan ikun “sinjal minn Alla,” “tbeżbiża,” u saħansitra “kastig minn Alla,” minħabba li skont dawn l-istess nies, huma ħafna li qed jimxu kontra l-kelma t’Alla.

Hemm ukoll ħafna li jistaqsu, “jekk dan mhux ġej minn Alla, għaliex jippermetti dan kollu?”, “Jekk Alla jista’ kollox, għaliex ma jwaqqafx dan kollu?”

Għamilna kuntatt ma’ Fr Brendan Gatt, u staqsejnieh dawn id-domandi.

Dan hu dak li qalilna:

Tassew, donnu hemm tendenza li meta jseħħ xi diżastru naturali ħafna nies iwaħħlu f’Alla, u dan fuq żewġ livelli; l-ewwel livell huwa dak fejn xi wħud isostnu li Alla qed jikkastiga lid-dinja għal xi ħaġa ħażina li l-bnedmin qed jagħmlu. Hemm imbagħad dawk li “jwaħħlu” f’Alla għax jgħidu: “Imma jekk Alla jista’ kollox, għalfejn ma jwaqqafx dan kollu?” Dawn it-tip ta’ mistoqsijiet qed narawhom issa meta qed jinħassu ħafna theżżiżiet (u rajna l-ħsara terribbli u l-imwiet fit-Turkija u s-Sirja) imma smajnihom ukoll ftit tas-snin ilu fil-konfront tal-imxija tal-Covid-19.

Għalkemm nifhem u nissimpatizza minn fejn ġejjin dawn il-mistoqsijiet, li huma leġittimi sa ċertu punt, ikollna ngħidu li ż-żewġ naħat qed jirriflettu żball fundamentali fil-mod ta’ kif nifhmu lil Alla.

Il-fatt li fid-dinja hemm ħafna mġiba li tmur kontra r-rieda t’Alla ma jfissirx li hu sejjer jibgħat il-kastigi permezz ta’ diżastri naturali. Min jimmaġina lil Alla jġib ruħu hekk, iktar qed jaħseb fl-allat tal-mitoloġija (pereżempju xi Zeus bis-sajjetta lesta f’idu) milli lil Alla kif urihulna Ibnu Ġesù Kristu. Għax mistoqsijiet bħal dawn saru anki lil Ġesù stess matul ħajtu. Darba għamlulu mistosqija dwar il-qtil ta’ xi pellegrini Galilin minn Pilatu, u t-tiġrif ta’ torri li ħalla tmintax-il ruħ mejta. U l-mistoqsija kienet jekk dawn in-nies kinux iktar ħatja minn ħaddieħor (i.e. jekk kienx jistħoqqilhom kastig). It-tweġiba ta’ Ġesù kienet: “taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta’ Ġerusalemm? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda.”(ara Luqa 13, 1-5).

Il-punt ta’ Ġesù huwa li Alla ma jibgħatx id-diżgrazzji bħala tpattija, sew meta d-diżgrazzji ikunu kkawżati minn forza naturali (bħal terremot jew għargħar, jew ukoll il-mard) u lanqas meta jiġu mill-kefrija tal-bniedem. Wara kollox, bosta drabi l-iktar li jbatu minn dawn iċ-ċirkustanzi huma l-iktar innoċenti. Alla jkun inġust u kattiv kieku jibgħat l-għargħar u t-terremoti (li spiss jeqirdu d-djar tal-iktar foqra) għall-korruzzjoni u l-ħażen ta’ bnedmin li huma fost l-iktar sinjuri fid-dinja! Għalfejn għandhom jeħlu t-Torok u s-Sirjani (pereżempju) għal dak li jseħħ fi New York, Londra, Beijing, Berlin jew Moska?

Iżda Ġesù xorta waħda joħroġ tagħlima minn dan kollu, għax joffrilna twissija. Jgħidilna li għalkemm m’għandniex naraw id-diżgrazzji bħala kastig, xorta waħda narawhom bħala twissija: ifakkruna li l-ħajja hi qasira u fraġli. U għaldaqstant nagħmlu tajjeb li ngħixu kull mument ta’ ħajjitna bl-għarfien li jista’ jkun l-aħħar wieħed. Jekk ngħixu b’dan l-ispirtu, żgur li nagħmlu l-għażliet tal-ħajja b’iktar responsabbiltà; żgur li nġibu ruħna aħjar ma’ xulxin. Jekk inżommu f’moħħna li f’mument ninsabu hawn imma f’teptipa t’għajn nistgħu nsibu ruħna quddiem Alla, probabbilment ngħixu ħafna aħjar.

It-tieni punt, dwar il-għalfejn Alla ma jwaqqafx il-ħażen milli jseħħ, huwa waħda mill-mistoqsijiet l-iktar fundamentali tal-filosofija. Alla żejjen il-bniedem bil-libertà, u allura ma jindaħallux fl-imġiba tiegħu, għalkemm permezz tal-grazzja jipprova jdawwlu sabiex jagħmel it-tajjeb u mhux il-ħażin. Imma l-mument li Alla jwaqqaf lill-bniedem milli jagħmel xi azzjoni ħażina, ikun qed ixellef il-libertà tiegħu (free will bl-Ingliż). Hekk il-bniedem ma jkunx tassew ħieles, imma jispiċċa qisu robot f’idejn Alla. Għax biex jien inħobb tassew (kif Alla jixtieq li nħobbu lilu u lil dawk ta’ madwari) hemm bżonn li nkun liberu wkoll li ma nħobbx. Inkella, jekk inħobbok bilfors, xi mħabba tkun?

L-istess jgħodd għan-natura u l-ħolqien. Alla fil-maġġor parti taċ-ċirkustanzi jħalli n-natura tiegħu l-kors tagħha, anki meta l-konsegwenzi ma jkunux sbieħ. Għax jekk Alla joqgħod jintervjeni f’kull mument u jgħawweġ ir-regoli tan-natura u tal-ħolqien (dawk li aħna nsejħulhom mirakli) allura l-libertà vera ma teżistix. Id-dinja tkun qisha ġugarell f’idejn tifel li jiddeċiedi kollox hu. Huwa proprju meta n-natura titħalla timxi l-kors naturali tagħha li l-bnedmin jitgħallmu jkunu responsabbli għall-għemil tagħhom, u jitgħallmu wkoll jagħmlu ġesti ta’ eroiżmu, bħalma naraw nies erojċi jirriskjaw ħajjithom biex isalvaw lil min ikun fil-periklu.

U aħna nemmnu wkoll li Alla jżejjen bl-għerf lix-xjentisti u lil dawk li għandhom is-setgħa fid-dinja, sabiex isibu mezzi dejjem aħjar biex jipprevjenu d-diżastri u biex nikkonservaw ir-riżorsi naturali u s-saħħa tal-ħlejjaq. Fil-fatt tul l-istorja, spiss kien quddiem diżastri, gwerer, u mard serju, li x-xjenza għamlet qabża kbira ‘l quddiem. Imma kieku Alla jintervjeni quddiem kull diżastru naturali u jwaqqfu, tkun dinja artifiċjali u falza. Il-mirakli huma eċċezzjoni rari ħafna, mhux in-norma.

Dan kollu ma jfissirx li Alla mhuwiex sensittiv għat-tbatija tal-bniedem; aħna nemmnu li Alla kapaċi joħroġ il-ġid anki mid-deni, u allura quddiem ċirkostanzi koroh bħal dawn ċertament sejjer jippremja lil dawk li jagħmlu l-ġid, u jilqa’ fi ħdanu lil dawk li innoċentement tilfu ħajjithom. Ġesù tul ħajtu f’din id-dinja dejjem wera simpatija u kompassjoni kbira għal dawk li jbatu; anzi, ibati magħhom hu stess, li żgur kien innoċenti għalkollox.

Ikun Nisrani ħażin min jistaqsi mistoqsijiet bħal dawn (dwar Alla fejn ikun fit-tbatija)? Lanqas xejn! Alla żejjinna bid-don tal-fidi imma tana wkoll l-intelliġenza u r-raġuni. U dawn kollha qegħdin biex nużawhom; nagħmlu tajjeb li nistaqsu l-mistoqsijiet li jiġuna f’qalbna. Imma mbagħad nagħmlu tajjeb ukoll li bil-qalb naċċettaw li Alla huwa mħabba, u huwa infinitament ikbar minna. U allura quddiem it-tbatija tal-ħajja nistgħu nduru lejh, u għalkemm ma nifhmux dejjem, inħalluh ifarraġna u jagħtina l-paċi tiegħu, fl-għarfien li jista’ joħroġ il-ġid mid-deni, u joffrilna l-ħajja ta’ dejjem meta l-ħajja f’din id-dinja tintemm.

Ritratti ta’ qsim il-qalb juru missier iżomm id bintu li nqatlet fit-terremot

Ritratti ta’ qsim il-qalb juru missier iżomm id bintu li nqatlet fit-terremot

Diversi fotografi li jinsabu fiż-żoni milquta qed jippubblikaw diversi ritratti li juru s-sitwazzjoni devastanti li jinsabu fiha bħalissa t-Turkija u s-Sirja wara t-terremot qawwi ta’ nhar it-Tnejn li għadda.

Uħud mir-ritratti juru wkoll in-nies, li kollha kemm huma għandhom storja, kollha kemm huma qed jiffaċċjaw konsegwenzi xejn sbieħ li ġab miegħu t-terremot.

F’għajnejhom wieħed jista’ jara n-niket għal dak li tilfu, it-tbatija li għaddejjin minnha u l-biża’ għal dak li għad jista’ jiġri.

Fost ir-ritratti ta’ qsim il-qalb li qed jiġu ppubblikati hemm dawk meħuda mill-fotografu Adem Altan, ippubblikati mis-CNN, li juru missier, fil-belt Torka ta’ Kahramanmaras, iżomm id bintu ta’ 15-il sena li nqatlet fit-terremot, maqbuda taħt it-tifrik.

Ritratt: CNN/Adem Altan

Il-WHO tgħid li sa 23 miljun ruħ jistgħu jiġu affettwati mit-terremot

Il-WHO tgħid li sa 23 miljun ruħ jistgħu jiġu affettwati mit-terremot

L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) qalet li kważi 23 miljun ruħ jistgħu jiġu affettwati mit-terremot qawwi li laqat in-Nofsinhar tat-Turkija fis-sigħat bikrin ta’ nhar it-Tnejn li għadda, li ħalla ‘l fuq minn 5,000 ruħ mejta u eluf oħra midruba.

Qalet li l-indikazzjonijiet juru li potenzjalment, 23 miljun ruħ huma esposti, inklużi madwar 5 miljun popolazzjoni vulnerabbli, inklużi aktar minn 350,000 persuna anzjana, 1.4 miljun tifel u tifla.

Il-kap tal-WHO esprima t-tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni, u sejħilha “tellieqa kontra l-ħin.”

Huwa esprima wkoll it-tħassib tiegħu dwar żoni fejn għad m’hemmx informazzjoni dwarhom.

Kesħa qawwija u borra jagħmlu s-sitwazzjoni fit-Turkija aktar diffiċli

Kesħa qawwija u borra jagħmlu s-sitwazzjoni fit-Turkija aktar diffiċli

Il-ħidma ta’ salvataġġ qed tieħu aktar ħin milli mixtieq hekk kif il-ħaddiema tas-salvataġġ qed jikkumbattu ma’ kesħa u xita qawwija u borra hekk kif qed jagħmlu l-almu tagħhom biex isalvaw kemm jista’ jkun vittmi ta’ terremot devastanti fix-Xlokk tat-Turkija.

It-temperaturi mistennija jkomplu jinżlu aktar matul din il-ġimgħa.

Sal-lum li ġie ppubblikat dan l-artiklu, ġew irreġistrati aktar minn 5,000 persuna mejta u 15,000 midruba fit-Turkija u fuq il-fruntiera fis-Sirja wara li seħħ it-terremot fis-sigħat bikrin tat-Tnejn.

Theżżiżiet qawwija oħra laqtu lit-Turkija matul il-lejl.

Theżżiża b’qawwa ta’ 5.4 laqtet in-naħa tal-Lvant tal-pajjiż kmieni dalgħodu, skont l-Istudju Ġeoloġiku tal-Istati Uniti. Nofsiegħa biss qabel, ġiet irreġistrata aftershock ta’ 4.5.

Kien hemm mill-inqas 14-il terremot kbir fir-reġjun minn nofsillejl u madwar 285 aftershock.

Iż-żoni milquta huma mimlija nies li tilfu djarhom u mbeżża’ minn theżżiżiet oħra li jistgħu jinħassu.

Pajjiżi madwar id-dinja qed jibagħtu timijiet speċjalizzati, klieb u tagħmir biex jgħinu fil-ħidma ta’ salvataġġ.

Iżda t-terremot ikkawża ħsara kbira lil tliet ajruporti madwar it-Turkija, u ħoloq ukoll sfidi għall-konsenji tal-għajnuna.

Wara appell internazzjonali għall-għajnuna, il-President tat-Turkija Recep Tayyip Erdogan qal li 45 pajjiż offrew appoġġ.

L-Unjoni Ewropea qed tibgħat timijiet ta’ tfittix u salvataġġ fit-Turkija, filwaqt li timijiet oħra ta’ ħaddiema ta’ salvataġġ mill-Olanda u r-Rumanija diġà jinsabu fi triqithom. Ir-Renju Unit qal li se jibgħat 76 speċjalista, tagħmir u kelb ta’ salvataġġ.

Franza, il-Ġermanja, l-Iżrael, l-Istati Uniti u l-Iran wiegħdu wkoll li jgħinu. Il-President Russu Vladimir Putin offra għajnuna kemm lit-Turkija kif ukoll lis-Sirja.

Grupp ta’ 32 pumpier Malti fi triqtu lejn it-Turkija

Grupp ta’ 32 pumpier Malti fi triqtu lejn it-Turkija

Grupp ta’ 32 pumpier Malti, u kelb jinsabu fi triqithom lejn it-Turkija biex flimkien ma’ ħaddiema oħra minn bosta pajjiżi, jassistu fil-ħidma kontimwa ta’ salvataġġ li għaddejja bħalissa.

Dan wara li dalgħodu, terremot b’qawwa ta 7.8 laqat lit-Turkija u s-Sirja, ikkawża diżastru u eluf ta’ mwiet.

Il-grupp Malti, li hu parti minn tim mħarreġ biex ifittex lin-nies qalb it-tifrik, se jkun qed jagħmel dan fiż-żoni milquta mit-terremot fit-Turkija, bit-tama li jiġu salvati kemm jista’ jkun nies minn qalb it-tifrik.

Sal-ħin li ġie ppubblikat dan l-artiklu, ġew irreġistrati aktar minn 2,700 persuna mejta.

Enable Notifications OK No thanks