Select Page
Konsulent li ta servizz b’dedikazzjoni u mħabba – X’differenza għamel Dr Calvagna f’ħajtek?

Konsulent li ta servizz b’dedikazzjoni u mħabba – X’differenza għamel Dr Calvagna f’ħajtek?

Waħda mit-traġedji li bħalissa qiegħdin fuq fomm kulħadd hija dik li wasslet għat-telfa kbira mhux biss għall-familja tiegħu u dawk qrib tiegħu, iżda wkoll għall-pajjiżna, partikolarment dawk il-pazjenti kollha li xi darba jew oħra kellhom kuntatt ma’ Dr Calvagna.

Victor Calvagna, Konsulent tat-tfal morda bil-kanċer u President ta’ Puttinu Cares, miet fl-età ta’ 63 sena, ġimgħa wara li ttajjar minn karozza.

Il-mewta traġika tiegħu qajmet reazzjonijiet u emozzjonijiet ta’ diqa, dispjaċir, u forsi anki ta’ rabja, iżda qajmet ukoll reazzjonijiet ta’ mħabba, apprezzament u gratitudni lejn dan il-bniedem li ddedika ħajtu għal dawk li kienu jiġu bżonn is-servizz tiegħu.

Ħafna nies, partikolarment pazjenti u familjari tagħhom qed isellmu lil Dr Calvagna u jesprimu l-impatt li ħalla f’ħajjithom iddeskrivuh mhux biss bħala l-konsulent tagħhom jew ta’ wliedhom iżda wkoll ħabib, li kienu jsibuh f’kull ħin tal-ġurnata.

Bosta semmew il-fatt li mingħandu mhux biss irċevew għajnuna medika iżda wkoll sapport morali li għenhom jikkumbattu ż-żmien diffiċli li kienu fih.

Bla ebda dubju, Dr Calvagna se jibqa’ ħaj fil-qlub, u l-ħajja ta’ dawk li xi darba jew oħra kellhom kuntatt miegħu, u fil-legat li ħalla warajh.

Bħala tislima xierqa lil Dr Calvagna, u sapport lill-familja tiegħu u dawk qrib tiegħu, ħsibna biex nistaqsu lilek li qed taqra dan l-artiklu sabiex taqsam magħna hawn taħt, il-memorji tiegħek ma’ dan il-Konsulent tant maħbub u x’impatt għamel f’ħajtek.

“Nemmnu li Juan ġie fid-dinja biex bis-saħħa tiegħu ngħinu ġenituri oħra.” – Antoine u Solange Magri

“Nemmnu li Juan ġie fid-dinja biex bis-saħħa tiegħu ngħinu ġenituri oħra.” – Antoine u Solange Magri

Nitkellmu mal-koppja Antoine u Solange Magri, li ftit ġimgħat ilu tilfu lil binhom Juan disa’ ġimgħat biss wara li twieled

Antoine u Solange, tgħidulna ftit dwar il-vjaġġ diffiċli li mxejtu flimkien mill-mument li sirtu tafu bil-marda ta’ Juan sal-ġurnata li kellkom issellmu lit-tifel tagħkom għall-aħħar darba?

Nistgħu ngħidu li kien vjaġġ diffiċli u iebes immens li beda minn meta Juan kellu 16- il ġurnata u waqt żjara li kellu l-Breastfeeding Clinic, kienu qalulna biex neħduh għand pedjatra għaliex id-daqs ta‘ rasu kienet ikbar bi ftit min-normal. Il-pedjatra bgħatitna ġo klinika nagħmlu ultrasound ta‘ rasu fejn imbagħad ġejna irreferuti għall-isptar Mater Dei biex issirlu MRI. Ġewwa l-isptar għaddejna b’kollox ħames ġimgħat, sakemm ħa l-aħħar nifsijiet ta‘ ħajtu disa‘ ġimgħat wara li twieled.

Ġewwa Mater Dei sarulu żewġ operazzjonijiet f’rasu biex inaqsulu l-pressjoni minn fuq il-moħħ li kien qed jagħmel it-tumur fejn anke ngħata mediċina biex inaqqsu xi infezzjonijiet li setgħu jinqalgħu mill-operazzjoni.

X’kienet l-iktar deċiżjoni diffiċli li kellkom tieħdu, u minn fejn ġibtu s-saħħa biex teħduha?

Kif qalulna li Juan għandu tumur f’rasu kien xokk kbir għalina. Sfortunatament dan it-tumur tant huwa rari li t-tobba mill-ewwel qalulna li m’hemmx fejqan u kellhom jirreferu ma‘ tobba oħra ġewwa sptar fl-Ingilterra għaliex hawn Malta qatt ma kienu raw tumur ta‘ dan it-tip fuq tarbija tat-twelid.

Qalulna li nistgħu ntuh kimoterapija fejn stajna ntawlu l-ħajja minn ftit ġimgħat għal ftit xhur, massimu ta‘ sena. Aħna ma ridnix naraw lil Juan ibati u nafu li t-trattament li kien se jieħu kemm kellu effetti koroh għalhekk iddeċidejna li nħalluh kemm jista‘ jkun fil-paċi mingħajr tbatija u ma nagħtuhx dan it-trattatment. It-trattament ma jingħatax hawn Malta jiġifieri kieku kellna mmorru l-Ingilterra. Din kienet se tkun ta‘ periklu biex nivvjaġġaw bl-ajruplan għaliex kien se jkollu iktar pressa fuq il-moħħ minħabba l-air pressure.

Sfortunatament ma setax jiġi operat biex jitneħħa t-tumur għaliex kien jitlef ħafna demm u jkun hemm ċans li ma jgħix l-operazzjoni. It-tobba qalulna wkoll li dan it-tumur tant hu aggressiv li wara l-operazzjoni u t-trattament li jinghata kien se jerġa‘ jikber mill-ewwel. Aħna bħala ġenituri bdejna naħsbu li Juan aħjar ikollu ħajja qasira mingħajr ħafna tbatija milli ngħadduh minn dawn it-trattamenti biex intawlulu l-ħajja bi ftit xhur. Kienet deċiżjoni diffiċli immens però bdejna naħsbu wkoll fit-tifla tagħna Hazel li kien se jkollna nħalluha warajna għal xhur biex immorru l-Ingilterra.

Kif qed jirnexxilkom tadattaw għal din ir-realtà diffiċli? Kif wasaltu biex taċċettaw u tadattaw?

Qed nattendu għal sezzjonijiet ta‘ terapija għand psikologu. Mhux faċli li tadatta speċjalment meta tmur lura d-dar wara l-isptar u tara l-affarijiet tiegħu vojta bħas-sodda fejn kien jorqod, il-puschair u l-ħwejjeġ tiegħu ġodda. Però bil-mod il-mod il-ħajja trid tkompli speċjalment fejn tidħol it-tifla tagħna Hazel u bis-saħħa tagħha qed nagħmlu ħafna kuraġġ u nagħmlu minn kollox biex inkomplu fejn ħallejna qabel ma dħalna l-isptar fejn ħajjitna nbidlet ta‘ taħt fuq.

Ovvjament żmien bħal dan jaffettwa lil dawk kollha qrib tagħkom, iżda kif affettwa lil Hazel? Kif qed tirreaġixxi?

Hazel għadha wisq żgħira biex tifhem x’inhi mewt u l-firda li ġġib magħha. Bis-saħħa tal-għajnuna li sibna l-isptar, kemm in-nurses, tobba u psikologi iggwidawna fuq kif għandna ngħidulha li Juan huwa ma jiflaħx ħafna u nispjegawlha l-mewt u li mhux se narawh iktar bi kliem li tifhem hi. Hazel kienet tiġi tarah l-isptar u kienet qed tifhem li Juan huwa ma jiflaħx ħafna. Meta ħalliena spjegajnilha li mar hdejn in-nannu Toni u l-Bambin u li sar anġlu u qiegħed il-ġenna.

Kif affettwakom il-fatt li dak li kontu għaddejjin minnu kien pubbliku?

Aħna ħassejna li billi ngħidu l-istorja tagħna nkunu qed ngħinu ġenituri oħra li diġà għaddew minn dak li għaddejna minnu aħna jew li sfortunatament għadhom se jgħaddu milli għaddejna minnu. Aħna nemmnu li Juan ġie fid-dinja biex bis-saħħa tiegħu nkunu qed ngħinu ġenituri oħra biex jagħmlu kuraġġ wara t-telfa ta‘ uliedhom. Iltqajna u kellmuna ħafna ġenituri li qalulna bit-telfa tal-anġli tagħhom.

Irnexxilkom twettqu x-xewqa tagħkom, dik li Juan jiġi kkremat. Għaliex ħadtu din id-deċiżjoni u x’differenza għamlet għalikom personali?

Minn meta sirna nafu li Juan se jkollu ħajja qasira, bdejna nippreparaw biex kemm jista‘ jkun lil Juan nagħmlulu ċelebrazzjoni sabiħa tal-ħajja li kellu f’din id-dinja. Id-difna għalina hija krudili wisq u bdejna nfittxu informazzjoni fuq kif nistgħu nagħmlu kremazzjoni li sfortunatament hawn Malta għadha mhux possibbli li ssir. Il-fatt li Juan kien se jibqa‘ magħna d-dar kienet ta‘ konsolazzjoni għalina.

Kif kien il-proċess biex dan iseħħ, u kemm taħsbu li hi importanti li din l-għażla tkun disponibbli f’pajjiżna wkoll?

Għamilna riċerka onlajn u kellimna lil Miran Sapiano minn Celebrate Life, li hija l-persuna li ħadet ħsieb il-funeral ta‘ Juan. Miran iggwidatna u tatna ħafna informazzjoni fuq il-proċess tal-kremazzjoni. Il-kremazzjoni saret ġewwa Catana fi Sqallija. Wara l-funeral, Juan ittieħed lura fil-kamra mortwarja ġewwa Mater Dei, fejn ġimgħa wara beda l-vjaġġ għal Sqallija. Aħna tlajna wkoll Sqallija l-għada li telaq Juan fejn morna niġbru l-urna. Kien proċess daqsxejn twil għaliex hemm ħafna xogħol ta‘ karti li jinvolvi ħafna nies bħal tobba forensiċi, ambaxxati u tas-sanità. Kellna bżonn permessi speċjali biex nerġgħu ndaħlu l-urna lura Malta. Li kieku l-kremazzjoni kienet issir f’pajjiżna żgur li kienet issir ħafna iktar malajr u tkun irħas fil-prezz. Li kieku ssir Malta tiffranka spejjeż oħra tal-ivjaġġar bħal ajruplan, karozza u lukanda fost oħrajn.

Kemm huwa importanti u fl-istess ħin ta’ sfida li fi żminijiet diffiċli bħal dawn ir-relazzjoni ta’ bejnietkom tinżamm b’saħħitha u tkunu ta’ sapport għal xulxin minkejja l-isfidi individwali tagħkom?

Dan huwa żmien fejn huwa importanti ħafna li nkunu ta‘ sapport għal xulxin. Juan huwa frott tal-imħabba tagħna u nħossuna li b’dan il-vjaġġ diffiċli sirna iktar close ta‘ xulxin. Wara t-telfa ta‘ Juan, qed napprezzaw ħafna iktar lil xulxin għax tiġi iktar konxju tat-telfa u l-firda li ġġib magħha.

Tħossu li hawn biżżejjed sapport u għajnuna għal familji li jgħaddu mill-istess esperjenza li għaddejtu intom?

Aħna kellna ħafna sapport u għajnuna minn ta‘ madwarna speċjalment mill-familji tagħna. Imnalla kienu huma għalina fejn kienu jġibulna ikel l-isptar u bżonnijiet oħra bħal ħwejjeġ nodfa, kif ukoll ħadu ħsieb lil Hazel sakemm aħna konna l-isptar. Minn hawn nirringrazzjawhom mill-qalb.

L-isptar sibna ħafna sapport ukoll, kemm mit-tobba, nurses, managers u psikologi. Kienu anke jiġu jkellmuna u jgħaddu ftit tal-ħin magħna fil-kamra speċjalment meta konna Rainbow Ward. Grazzi kbira lil Angele u Rennie li jieħdu ħsieb Puttinu tal-għajnuna kbira li tawna wkoll kemm bħala sapport lilna kif ukoll lil Juan u lil Hazel. U grazzi ukoll lil dawk in-nies kollha li bagħtulna messaġġi u ċemplulna speċjalment lil sħabna.

Ħafna nies jammiraw il-fatt li minkejja t-telfa kiefra li ġarrabtu bqajtu taħsbu f’ħaddieħor, saħansitra ftit sigħat wara li Juan ħalliena, ipprovdejtu l-ikel lill-istaff u lill-pazjenti ta’ Rainbow Ward u l-familji tagħhom. X’ġiegħelkom tagħmlu dan?

L-istaff ta‘ Rainbow Ward dejjem ħadu ħsieb lil Juan daqs li kieku kien it-tifel tagħhom. Hemm staff vera ħelu u ta‘ sapport kbir għall-ġenituri. Tant irċevejna għajnuna u sapport minn Rainbow Ward li ridna nirringrazzjawhom ukoll u b’hekk iddeċidejna li nferħuhom daqsxejn kemm lill-istaff kif ukoll lill-pazjenti billi nipprovdulhom ikel mil-kafeterija tagħna.

Beħsiebkom tkunu parti minn inizjattivi biex bl-esperjenza diffiċli tagħkom tkomplu tgħinu iktar familji?

Iva speċjalment fejn jidħlu Puttinu, aħna lesti li ngħidu l-istorja tagħna biex nagħmlu kuraġġ lill-ġenituri oħra u anke jinġabru iktar flus biex ikunu jistgħu jgħinu familji oħra li jkollhom bżonn għajnuna minn Puttinu speċjalment meta jkunu tfal.

X’inhu l-messaġġ tagħkom għall-ġenituri li għaddejjin minn sitwazzjoni simili?

Din hija l-agħar esperjenza fil-ħajja; dik li tara t-tfal ibatu u jħallu din id-dinja qablek però dejjem irridu nżommu f’moħħna li l-ħajja trid tibqa‘ għadejja kemm għalina u għall-familji tagħna li jkunu qed ibatu magħna. Ngħidulhom biex ikunu ta‘ sapport għal xulxin u jgħinu lil xulxin. Isibu l-għajnuna adekwata u jmorru għat-terapija li tgħin ħafna f’dawn iż-żminijiet. Importanti li jmorru lura għax-xogħol jew isibu xi passatemp jew jipprattikaw xi sport biex b’hekk iżżomm ruħek impenjat kemm jista‘ jkun u tevita ċertu thewdin.

Filmat: “Il-Caritas tatni t-tifla lura għax kont tliftha.” – Omm dwar bintha li kienet tieħu d-droga

Filmat: “Il-Caritas tatni t-tifla lura għax kont tliftha.” – Omm dwar bintha li kienet tieħu d-droga

Cynthia, tirrakkonta kif darba fost l-oħrajn sabet xi affarijiet relatati mad-droga u saret taf li t-tifla tagħha Gianella qed tieħu d-droga.

Tirrakkonta kif mill-ewwel bdew jagħtuha l-għajnuna tagħhom iżda baqgħet tabbuża mid-droga, saħansitra għamlet 3 xhur sħaħ fejn ma kinux jafu x’sar minnha. Sakemm darba waħda tirċievi messaġġ mingħand Gianella, li kienet fi stat ħażin ħafna, fejn talbitha biex tgħinha u ma tħallihiex fil-ħofra li kienet tinsab fiha. Cynthia tgħid li dak kien verament it-turning point ta’ bintha u minn hemm bdiet taħdem sabiex tibdel ħajjitha.

Gianella tgħid kemm sabet sapport mill-ġenituri tagħha, inkluż minn missierha li waqt dan kollu kien marad bil-kanċer. Ix-xewqa tagħha kienet li qabel imut missierha jaraha clean, u proprju ftit qabel ma’ missierha miet f’idejha, waqfet tieħu d-droga.

Minn dakinhar ‘l hawn, Gianella baqgħet clean, u ilha sentejn u nofs.

Hija tgħid li llum missierha, minn fejn qiegħed, żgur li jinsab kburi ħafna biha.

“Il-Caritas lili tatni t-tifla żgħira li jien rabbejt lura, għax kont tliftha.” – Cynthia, omm Gianella

Il-Caritas għandha bżonn l-għajnuna tiegħek biex bil-qalb kollha tkompli tgħin aktar nies bħal Gianella u l-familja tagħha.

Bħalissa għaddejja l-maratona ta’ mħabba b’risq il-Caritas, sa nofsillejl, fuq l-istazzjonijiet kollha.

51002035 – €20

51902089 – €50

Pledge Line – 21331000

Bov Mobile – 79011655

Helpline – 21237935

Ftakar li bit-telefonata tiegħek tista’ tagħmel differenza fil-ħajja ta’ ħafna nies!

“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom

“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom

Illum se nitkellmu mal-koppja Karl u Dorianne Azzopardi dwar l-esperjenza li għaddew minnha mill-mument li ddeċidew li jadottaw u x’differenza għamlet f’ħajjithom Valentina, it-tifla adottiva tagħhom li f’Lulju li ġej tagħlaq 4 snin.

Karl u Dorianne… għidulna ftit dwarkom..

It-tnejn ġejjin minn familji modesti, li jħaddnu l-prinċipji tal-ħajja, fuq kollox is-sagrifiċċji tal-ġenituri lejn il-bżonn tal-familja.

Ilna nafu lil xulxin ‘il fuq minn 30 sena, din is-sena nagħlqu 24 sena miżżewġin. Is-sigriet tar-relazzjoni hi sempliċi, relazzjoni bbażata fuq imħabba sinċiera, l-importanza tal-kommunikazzjoni bejn il-koppja, ħin ta’ kwalità u t-toleranza.

Kif wasaltu għad-deċiżjoni li tadottaw?

Aħna nemmnu ħafna bid-destin…..iżżewwiġna relattivament żgħar meta tikkumpara maż-żminijiet tal-lum u mingħajr kundizzjonijiet wara żmien ta’ għerusija fejn sirna nafu lil xulxin pass wara pass.

Bejn ix-xogħol u l-ħajja ta’ koppja normali, qatt ma konna koppja li noqogħdu nippjanaw meta rridu t-tfal, għax konna dejjem nemmnu li dan għandu jseħħ naturali. Iż-żmien beda għaddej u wasalna f’punt fejn ħassejna li nħarsu lejn din l-alternattiva….. alternattiva hekk sabiħa u li kien hemm qbil reċiproku. Ħadd ma sforza lil ħadd.

Kemm dam għaddej il-proċess sakemm ingħatajtu l-konferma li tistgħu tadottaw?

Madwar 16-il xahar minn meta ddeċidejna li mmorru għall-programm li jwassal għall-adozzjoni.

X’tiftakru mill-mument li sirtu tafu li kontu se ssiru l-ġenituri adottivi ta’ Valentina?

Ma tantx hemm kliem li tista tiddeskrivi dak il-mument hekk sabiħ….meta niftakru għadna nġorru dik l-emozzjoni sabiħa ferm sal-lum….

Il-proċess jinqasam fi tlett fażijiet. Fil-bidu tal-aħħar fażi, hemm dik li tissejjaħ ‘matching process’ u dan jiskattah l-aġenzija li l-koppja li tkun għażlet li tkompli l-proċess. L-aġenzija tibgħat profil u dettalji tat-tifel jew tifla li tkun ġiet matched mal-koppja, u l-koppja tkun trid tikkunsidra dan u tagħti risposta jekk tridx tkompli l-proċess fuq dan it-tifel jew tifla…fil-każ tagħna Valentina.

Niftakru li kien il-Ħadd filgħaxija, jien kont fis-sitting room u Dorianne kienet fil-kċina……irċevejna sms notification u e-mail f’dan ir rigward mill-aġenzija.

Ftehmna li naraw id-dettalji separatament, u li ‘nittestjaw’ dak li nħossu individwalment……..u li nkunu onesti mall-ewwel……… nista’ ngħid li fi ftit ħin, it-tnejn konna pożittivi u ħassejna ferħ kif ukoll dik ix xi ħaġa minn ġewwa li qed tgħidilna biex immexxu b’dik it-tifla tagħna u li rridu nkomplu din il-mixja flimkien!!

Kemm għadda żmien sakemm wasal il-waqt li tmorru għaliha? U x’kien jinvolvi l-proċess?

Il-matching seħħ għall-ħabta ta’ Diċembru u morna għal Valentina f’Ġunju – madwar sitt xhur. Il-proċess mhux faċli għax maqsum fi tlett fażijiet b’kollox.

L-ewwel fażi tinvolvi kors mal-appoġġ li bih il-koppja minbarra li taċċerta ruħha fuq dan il-pass tkun qed titgħallem x’inhu l-proċess tal-adozzjoni, qisu risk assessment fejn wieħed jiġi espost kemm għal dak li hu tajjeb kif ukoll għal dak li jista’ jkun iebes u diffiċli, ir-realtà.

It-tieni fażi tieħu forma aktar formali fejn il-koppja tgħaddi minn forma ta’ due diligence li jinkludi fost affarijiet oħra ‘home study’ report kif ukoll aspetti relatati mas-saħħa u l-qagħda ekonomika tal-koppja eċċ. Il-koppja finalment tkun soġġetta għal test ma’ psikologa professjonali wkoll.

It-tielet u l-aħħar fażi hi l-iktar iebsa għax tinvolvi dak il-matching process li hu żmien ta’ stennija, iżda wara l-matching jibda naħseb dak li hu l-aktar iebes ….. proċess legali li jieħu xhur u li waqtu kollox jista’ jiġri peress li jista’ jkun hemm ‘second thought’ mill-omm naturali kif ukoll il-koppja ma jkollhiex kontroll ta’ kemm se jdum il-proċess.

Fil-każ tagħna l-proċess dam bejn 5 u 6 xhur li waqthom tkun qed issegwi b’limitazzjoni t-tifla kif qed tikber fil-home u fl-istess ħin is-seduti tal-qorti jkunu qed jiġu aġġornati …….fl-aħħar però wasal il-mument biex immorru għax kienet waslet l-aħħar seduta u l-‘judge’ talab li l-ġenituri adottivi potenzjali jkunu preżenti fiżikament għall-aħħar seduta….. ferħ u ansjetà fl-istess ħin….. Valentina kienet matched magħna meta kellha bejn 2 to 3 months u meta morna għaliha kienet 9 to 10 months……

L-Aġenzija Tama kienet ta’ appoġġ kbir tul il-proċess kollu speċjalment meta morna għal Valentina…. Pajjiż li ma tantx tkun taf fuqu aktar u aktar tkun ġo post kemm xejn rimot….…qtajna one way għax ma tkunx taf eżatt l-eżittu kif ukoll hemm ħafna dokumentazzjoni fosthom passaport u visa la darba kollox ikun sew u tkun trid tiġi lura….

Aħna qattajna madwar sitt/seba’ ġimgħat hemmhekk però kienet esperjenza sabiħa għax tkun qed tibda tibbondja mat-tifla….

Kien hemm drabi li kellkom dubji jew biżgħat li ma kienx se jirnexxilkom taslu għal dak li xtaqtu?

Bħal kwalunkwe ħaġa fil-ħajja però speċjalment fil-proċess ta’ adozzjoni, kien hemm ansjetà kif ukoll dawk il-mumenti ta’ biża’….speċjalment meta tkun qed issegwi l-proċess day by day, qiegħdin ‘il bogħod u ma tantx tista’ tagħmel wisq ħlief tistenna…

X’tiftakru mill-mument li finalment mortu għal Valentina?

Determinazzjoni kbira, ħsibijiet u sa ċertu punt ‘stress’ li sejjer pajjiż daqshekk ‘il bogħod u ma tafx jekk hux se tiġi lura biż-żgħira jew le……però kemm jien u kemm Dorianne kellna dik il-paċi u serenità kif ukoll determinazzjoni li ndumu kemm hemm bżonn u niġu lura b’Valentina.

Matul dan kollu, sibtu s-sapport u l-għajnuna li kellkom bżonn?

Ħafna, familja, ħbieb, mill-Appoġġ, li l-ewwel u t-tieni fażi jsiru magħhom però ma nistgħux ma nsemmux l-Aġenzija TAMA speċjalment lil Debbie u Shirley…dawn it-tnejn marru lil hinn mill-ħin u d-dedikazzjoni li jagħtu.

Xi tfisser għalikom it-tifla tagħkom Valentina? U x’differenza għamlet f’ħajjitkom?

Ħajjitna. Imħabba reċiproka u motivazzjoni.

Qalbitilna ħajjitna ta’ taħt fuq, fil-pożittiv ovvjament. Ma nistgħux nimmaġinaw ħajjitna mingħajrha!! Nirringrazzjawha talli aċċettatna…

Kif tqassmu r-responsabilitajiet tagħkom bħala ġenituri? Kif tkun ġurnata tipika tagħkom?

Ix-xogħol tiegħi jirrkjedi ħinijiet twal għalhekk Dorianne avolja taħdem part time, tqatta’ ħafna mill-ħin għat-trobbija ta’ Valentina. Nippruvaw irrabbuha f’ambjent ta’ familja tradizzjonali. Ovvjament Dorianne bħala l-omm tradizjonali tqatta’ aktar ħin magħha. Però, jien nipprova nagħmel il-parti tiegħi ukoll speċjalment fil-weekend meta nitfi l-iswitch u nqatta’ ħafna mill-ħin ma’ Valentina u Dorianne……insibu bilanċ.

Beħsiebkom tkellmu lil Valentina dwar il-ħajja li kellha f’pajjiżha la darba tikber? X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar dan?

Fuq dan is-suġġett kien hemm qbil minn qabel bdejna l-proċess, aħna ħa nkunu open ma’ Valentina, pass wara pass……naħsbu li billi nkunu onesti magħha mill-ewwel għax meta tikber żgur tkun hi li tapprezza dan il-proċess kif ukoll dik hi l-verità, allura aħna mrobbijin li nkunu onesti ma’ xulxin, prinċipju li nħaddnu ta’ kuljum.

Bħala ġenituri, x’inhuma x-xewqat tagħkom għal Valentina?

Li jkollha trobbija normali, saħħa, imħabba u edukazzjoni tajba….li tikber kuntenta u li jkollha l-kwalitajiet biex issir indipendenti u tapprezza l-ħajja bħall-ġenituri adottivi tagħha…nisperaw ukoll li d-dinja ta’ għada tkun tista’ tippermetti dawn l-aspetti b’mod aħjar.

X’messaġġ tgħaddu lil dawk kollha li jixtiequ jagħmlu dan il-pass f’ħajjithom?

Għal dawk kollha li forsi bħalissa qed jikkunsidraw dan il-pass, ngħidulhom biex jagħmlu kuraġġ u jħarsu ‘l quddiem b’mod pożittiv. Ma jgħaġġlux għax il-pass hu kbir speċjalment għal koppji li forsi m’għandhomx jew s’issa ma kellhomx ulied naturali. Tridu tkunu preparati għal tibdil fir-rutina, u lesti għas-sagrifiċċji li jġib miegħu t-tkabbir tal-familja..

Però, serħu raskom li finalment hemm l-akbar sodisfazzjon li l-ħajja tista’ tagħtik speċjalment meta tara mħabba reċiproka kif ukoll l-iżvilupp tal-persuna tal-persuna miexja ‘l quddiem.

Kemm hi ħaġa sabiħa meta minn età daqshekk żgħira Valentina tgħajjatlek papà u mamà……emozzjoni li ma’ tistax tiddeskriviha….

Meta l-qawsalla ma kinitx biss kuluri – Storja umana minn Stephanie Chircop

Meta l-qawsalla ma kinitx biss kuluri – Storja umana minn Stephanie Chircop

Dan l-aħħar iltqajt ma’ persuna li ili nafha mhux ħażin. Mara veru sempliċi, dejjem bi tbissima fuq fommha, iżda qarrieqa. Qarrieqa għaliex il-karattru tagħha ma jixhedx minn xiex għaddiet. Kapaċi titbissem u tferraħ lil ħaddieħor iżda minn ġewwa tkun l-iktar mara mnikkta u jirnexxilha tibki dmugħ inviżibbli.

Ma xtaqitx turi l-identità tagħha biex tissalvagwardja l-familja tagħha, avolja ma ssib l-ebda oġġezzjoni taqsam magħkom il-qarrejja l-ġrajjiet tagħha. Madanakollu bagħtitli xi ftit ritratti ta’ tfulita għaliex bil-qajla tingħaraf u apparti hekk il-ġrajja li rrakkontatli ġrat f’dak iż-żmien.

Ħajtek ma kinitx faċli u naf li kienu diversi l-battalji li għaddejt minnhom. Fejn se teħodna?

Se neħodkom miegħi fi tfuliti li ma kellix…mhux se tkun faċli għax meta naħseb fiha nitnikket. Donni għad għandi ferita li mhix magħluqa. Għadni nsofri r-riperkussjonijiet ta’ sitwazzjoni li ġejt fiha ntortament.

Lesta li taqsamha magħna?

Naf biċ-ċert li se nagħmel il-ġid għal min forsi għaddej mill-istess sitwazzjoni, allura iva. Aħfirli jekk kultant nieqaf innewwaħ ftit, iżda ma jkollix kontroll.

Kelli 6 snin. L-età tenera fejn jibda jinbena s-sub-konxju ta’ persuna u għaldaqstant suppost li ma tkunx esposta għal ebda disturbanza. Il-kbira minn tlett aħwa u l-ewwel wild mill-familja tan-naħa t’ommi.. Tista’ timmaġina x’bokka kellhom bija. Ommi kienet bin-negozju u missieri kien telaq mix-xogħol biex jieħu ħsiebna. Ma kien jonqosna xejn. Finanzjarjament konna miżmumin tajjeb ħafna. Konna niffrekwentaw skejjel privati, insiefru safra twila darba fis-sena, jekk mhux tnejn u tista’ tgħid li konna l-għira ta’ kull min kien jafna.

Kont fil-kamra tas-sodda nistenna lil ommi ġejja mix-xogħol. Missieri bħas-soltu kien laħaq temana u daħħalna fis-sodda biex norqdu. Din kienet l-unika ħaġa li kienet iġġiegħel lil ommi tgerger. Kienet tilmenta ta’ sikwit ma’ missieri għax kif tiġi mix-xogħol kienet issibna diġà reqdin u għaldaqstant ma tantx kienet tgawdina. Kienet tħoss li qed titlef it-trobbija tagħna u kienet veru taqa’ ħażin. Lil ħuti kienet tmur għajnhom bihom iżda jien, ta’ makakka li kont, dejjem kien jaqbadni l-bżonn li mmur it-toilet!

Dakinhar, missieri kien liebes pulit u ħsibthom se joħorġu. Ma kinitx se tkun l-ewwel darba li tiġi l-kuġina tiegħi toqgħod magħna. Ommi u missieri kienu jagħmlu ħilithom biex ikollhom ftit ħin ta’ kwalità bejniethom. Però dakinhar ma ġie ħadd…Kif inżilt mis-sodda u tajt is-salt biex noħroġ għal ġol-kcina smajt tisbita kbira. Inħsadt u waqaft quddiem il-kuritur. Ħuti qamu u hija ż-żgħir li kellu biss sentejn beda jibki. Instabat il-bieb ta’ barra…sabtuh. Sabtitu ommi hekk kif bdiet taqbad lil missieri mill-kaxxa ta’ sidru u tgħajjat u tolfoq u titolbu bil-ħniena biex ma jitlaqx. Dik ix-xena ma ninsiha qatt…

Għaliex ried jitlaq missierek?

Domt ma sirt naf. Kelli 10 snin fil-fatt meta sirt naf. Missieri kien ċempilli u qalli li se jgħaddi għalija għax għandu bżonn ikellimni. Ommi u missieri kienu ilhom diġà 4 snin mifrudin però fil-weekend baqgħu joħorġuna flimkien.

Kienu xi l-ħamsa ta’ filgħaxija u missieri għadda għalija, tlajt fil-karozza u lanqas kelli idea ta’ fejn konna sejrin. Qalli li xtaq ikellimni għaliex jien kont il-kbira u kien wasal iż-żmien li nsir naf il-verità fuq ir-raġuni għalfejn kellu jitlaq mid-dar. Xtaq li din il-verità toħroġ minn fommu. Qalli “Jien gay”. Niftakar li bqajt ċassa nħares lejh għax lanqas kont naf x’jiġifieri. U bil-paċenzja kollha qagħad jispjegali li l-ġibdiet sesswali tiegħu kienu lejn l-irġiel u mhux lejn in-nisa u li lil ommi kien iħobbha bħala l-ikbar ħabiba tiegħu. Għalkemm kont għadni żgħira kont inkwiżittiva immens iżda missieri ma xtaqx jirrakkontali għaliex iħossu hekk u minn meta beda jħossu hekk. Eventwalment dawn huma kollha risposti li sirt nafhom mingħand ommi maż-żmien, u missieri ma jinnegahomx.

F’dawk l-4 snin kienu għadhom joħorġuna flimkien, biex ma jagħmlulniex iktar ħsara, kien mingħalihom. Wara sirt naf li ommi baqgħet tħobbu u m’aċċettat qatt is-sitwazzjoni. Fil-fatt konna nitolbu lil Alla kuljum biex ‘id-daddy jerġa’ jiġi lura d-dar’…. Ommi tgħid li missieri qatt ma kien wera sinjali omosesswali u għalhekk kienet ħaditha bi kbira ħafna. Ma rathiex ġejja…

Inti tiftakar lil ommok u l-missierek jiġġieldu. Kif saret taf ommok?

Ommi mara sewwa ħafna u intelliġenti immens iżda lil missieri kienet tafdah b’għajnejha magħluqa. Darba fost l-oħrajn irċeviet telefonata anonima mingħand raġel. Qalilha sentenza u qata’ l-linja: “ċerta li żewġek qed imur jara lil ommu?” Ma kienet qaltlu xejn lil missieri, iżda bdiet tagħmillu l-għassa. LE, ma kienx imur jara lil ommu……Kien imur għand ħabib tiegħu, u kien ilu ġimgħat sħaħ, sakemm fl-aħħar waslet il-ġurnata li ġiet mix-xogħol u kif daħlet rat lil missieri liebes pulit lest biex joħroġ. Ma felħitx iktar u qaltlu.

Kienet skopriet li l-persuna li kien ittanta lil missieri kien ħabib tal-familja u li kienu għenuh kemm-il darba finanzjarjament għaliex kellu negozju u falla. Ħassitha ttraduta u felħitx wisq għaliha. Ftit jiem wara pruvat tikkommetti suwiċidju….belgħet il-pilloli kollha li kellha fil-‘medicine chest’. Però Alla ried itiha missjoni akbar f’ħajjitha. It-tobba salvawlha ħajjitha u għexet. Però kienet għadha m’għarfitx x’irid minnha l-Mulej. Kienet mara mdejqa u tagħli għax jisbaħ. L-imħabba li kellha għal missieri baqgħet b’saħħitha u m’għalqet qatt il-kapitlu tar-relazzjoni tagħhom. Batiet ħafna u mardet ukoll. Missieri kien jibki jipprova jfiehma li m’għandux kontroll fuq l-emozzjonijiet tiegħu u li qatt ma ried iweġġagħha.

Ommok kienet bin-negozju meta missierek telaq mid-dar. Ma min kontu toqgħodu?

Din kienet xokk fuq il-familja kollha, kemm tan-naħa t’ommi u kif ukoll tan-naħa ta’ missieri. Iz-zijiet, ħut missieri, ħaduha ħafna bi kbira u ma baqgħux ikelmu lil missieri. Missieri kien jiġi ghalina xi drabi iżda kien iħossu wisq ħażin biex jidher quddiem il-bieb t’ommi. Kellna nuqqas kbir tiegħu fil-fatt. Ħuti u jien lanqas qatt ma konna nfridna però waslet dik il-ġurnata fejn kellna ninfirdu minn ma’ xulxin. Ommi kienet tatni ċ-ċavetta tad-dar meta kelli 9 snin. Fost il-ġimgħa kont nasal mill-iskola d-dar, waħdi, nagħmel il-HW u nistudja għall-Junior Lyceum u kif inlesti nibda naħsel l-art ħalli meta tiġi ommi ssib kullimkien nadif. Kienet tasal xi l-għaxra ta’ bil-lejl għajjiena mejta. Kienet tpoġġi fuq is-sufan u tnixxi żewġt demgħat. Qatt ma rajtha titbissem iktar.

Darba marret tkellem lis-sorijiet tal-istitut. Xtaqet li jżommuna kuljum sakemm tasal lura mix-xogħol ħalli ma ninfirdux. Kif rawha ħasbuha mara msawta. Kienet għolbot ħafna u ddgħajfet immens. Ma ridux iżommuna. Iżda mbagħad iz-zijiet ftiehmu bejniethom u kienu għamlu roster. Nhar ta’ Tnejn ommi ma kinitx taħdem. Għalija kienet l-isbaħ ġurnata fost il-ġimgħa. Naslu mill-iskola u nsibu lil ommi d-dar. Konna nkunu qisna rbaħna l-lotterija, ferħanin….

Mingħajr ma niżvela kemm għandek żmien, qabel, li tkun ‘gay’ kienet taboo. Missierek kien ħareġ fl-apert jew le?

Ma kienx ħareġ fl-apert però n-nies kollox ikunu jafu, u emminni meta ngħidlek li n-nies kapaċi jkunu kattivi. Kont niġi bullied ħafna l-iskola wkoll u kont nibki. Il-preċiż diskors kien ‘missierek pufta’ u kienu jafu qabel ma kont naf jien!! Kemm kont inweġġa’ nara l-ġenituri ta’ sħabi flimkien u tiegħi le… X’qatt kont għamilt jien biex jistħoqqli hekk?

Taħseb li għadha taboo illum il-ġurnata jew le?

Hawn min huwa homophobic iva iżda s-sitwazzjoni nbidlet ħafna llum. Hawn iktar edukazzjoni u anki drittijiet li jipproteġu lill-persuni LGBTIQ. Illum inħares lejn dawk li kienu jgħajruni u kważi kollha għandhom lil xi ħadd LGBTIQ fil-familja. Allaħares nibqgħu b’dik il-mentalità fuq l-orjentazzjoni sesswali tal-individwi. Imma ovvjament hemm lok għall-progress.

Fil-bidu semmejt li għadek issofri riperkussjonijiet. X’tip ta’ riperkussjonijiet issofri?

Ħafna wkoll. Meta kbirt u ġejt biex nagħżel l-imħabba ta’ ħajti, ma kontx sana biżżejjed fid-deċiżjoni. Għażilt persuna li kienet ‘father figure’ iktar milli raġel li jħobbni. Dak kien in-nuqqas li kelli f’ħajti. U dak il-vojt għadu hemm. Missieri għadu jagħmel parti kbira minn ħajti u nħobbu ħafna, iżda dik it-toqba li ħalla fi tfuliti għadha vojta u ma jimliha ħadd u xejn.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lil min għaddej mill-istess sitwazzjoni?

Nifimhom u nibki magħhom. Ma tantx nista’ nkun ta’ sulliev għalihom għaliex is-sabar biss irid ikollhom. Dan bħal meta jmutlek xi ħadd. Mhux se ġġibu lura. Trid taċċetta li jkun qed jiġri, taħfer u tibqa’ tħobb, u jekk ikun hemm it-tfal involuti, jaħdmu flimkien biex it-tfal ibatu mill-inqas. Wieħed irid iżomm f’moħħu wkoll li min ikun omosesswali jkun qed ibati wkoll għaliex ma jkunux iridu jweġġgħu lil min iħobbu. Diffiċli tifimha jekk ma tkunx għaddejt minnha.

Irringrazzjajt minn qalbi lil din il-mara ta’ dan ir-rakkont u wegħditni li xi darba tirrakkontali xi ġralha f’żogħżitha.

Jekk għandek xi storja li tixtieq taqsam magħna, anki b’mod anonimu, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Ridt ngħix – Storja umana minn Stephanie Chircop

Ridt ngħix – Storja umana minn Stephanie Chircop

Diċembru huwa xahar speċjali ħafna. Xahar li huwa assoċċjat mat-twelid ta’ Ġesù Bambin u bħala poplu nisrani huwa għal qalbna ħafna. Bħala poplu nemmen li għandna qalbna kbira ħafna, altruisti u dejjem lesti biex ngħinu lil min hu inqas ixxurtjat minna, speċjalment fejn jidħol mard. Fil-fatt Diċembru huwa assoċċjat ukoll ma’ dan u għaldaqstant kull sena tiġi organizzata l-ikbar maratona għall-ġbir ta’ fondi, l-Istrina.

L-istorja li għandi llum hija storja li fl-Istrina nisimgħu ħafna bħalha. Iżda l-każijiet ma jissemmewx kollha. Dan huwa wieħed minnhom.

Min hi Anika?

Jiena mara ta’ 39 sena, miżżewġa u għandi zewgt itfal subien, wieħed ta’ 11-il sena u ieħor ta’ 3 snin. Naħdem bħala beauty therapist u għandi karattru ferrieħi ħafna, tant, li meta nara lil xi ħadd imdejjaq jew għaddej minn xi problema nara x’nagħmel biex inferħu. M’ghandix kwiet u qisni nieħu l-irwol ta’ buffu kull fejn immur 😊 L-hena tiegħi nara lil kulħadd jitbissem u jiddispjaċini ferm meta nara n-nies ibatu.

Għaddejt minn esperjenza li ġabitek wiċċ imb’wiċċ mal-mewt. Aqsam magħna din l-esperjenza.

Meta l-ħajja tkun kollha ward u żahar, qajla tgħaddilek minn moħħok li qatt tista’ ġġarrab xi saram! U għalkemm dejjem issimpatizzajt ma’ min ibati, xorta ma tkunx tista’ tifhem eżatt minn xiex ikun għaddej, sakemm ma tmissx lilek.

Kollox beda fit-28 ta’ Diċembru tal-2019, meta kont qed ninħasel u eżaminajt ftit sidri. U hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità li nirringrazzja lil min hu ikkonċernat mis-settur tas-saħħa ta’ kemm jieħdu ħsieb li jedukaw il-poplu. Ħassejt boċċa taħt dirgħajja u qalbi waqfet. Għamilt appuntament biex immur nagħmel ultrasound minnufih biex inserraħ rasi u anki ras il-familja tiegħi. Minn hemm, ir-radjoloġista bagħtitni għal aktar testijiet u fis-16 ta’ Jannar ta’ din is-sena (jiġifieri 11-il xahar ilu) tawni aħbar li ħadd ma kien qed jistenna. Qaluli li kelli kanċer tas-sider, u l-agħar li wieħed jista’ jimmaġina. Kanċer aggressiv u ‘malignant’. Kanċer li skont l-istatistika, persuna tista’ titlef il-battalja miegħu fi żmien tliet xhur u anki xahrejn!

Fi żmien erba’ ġimgħat għamluli t-testijiet kollha neċessarji u lestewni għall-operazzjoni. Kienet diffiċli biex jiddeċiedu x’se jagħmluli u dan għaliex deċiżjonijiet bħal dawn jistgħu ifissru ħajja jew mewt! Però xi ħaġa ġewwa fija dejjem kienet tgħidli li se jgħaddili. Mill-bidu kelli spirtu qawwi ta’ kuraġġ. Kont inħares lejn żewġi u wliedi u kont ngħid ‘ma tarax! Jien se ngħix. Ma rridx immut!’

Il-professur ried jiltaqa’ miegħi qabel l-operazzjoni biex jispjegawli x’kienu se jagħmluli. Ħasda kbira….mastectomy kienu se jagħmluli, jiġifieri jaqtgħuli sidri barra. B’hekk biss setgħu jneħħu l-iktar ċelloli ikkankrati possibbli!

Is-sensazzjoni li tħoss hekk kif tiġi f’sensik u tmiss sidrek u tiskopri li m’għadux hemm hija xi ħaġa inspjegabbli, iżda fl-istess ħin irringrazzjajt lil Alla li llum il-ġurnata x-xjenza tant kibret li salvatli ħajti..mingħajr ma ninsa ngħid li t-talb għandu qawwa kbira u li Alla huwa ikbar minn kollox u minn kulħadd.

Ġieli bżajt li se tmut?

Inkun qed nigdeb jekk ngħidlek li m’għadditlix minn moħħi, ghaliex kienet l-ewwel ħaġa li ħsibt meta tawni l-aħbar li jien marida. Però, tant kelli rieda kbira biex ngħix li l-mewt ma tajthiex spazju tidħol fi ħsibijieti. Ix-xewqa tiegħi li ridt noħroġ rebbieħa fuq din il-marda kienet kbira wisq.

X’żammek hajja? Minn fejn ġibtu dan l-ispirtu kuraġġuż?

Żammewni ħajja t-tfal u l-familja. Is-sapport u l-imħabba ta’ dawk kollha li b’ xi mod jew ieħor kienu hemm għalija f’dan iż-żmien tant diffiċli. Il-kuraġġ iva ġibtu għal dawk ta’ madwari. Bqajt kemm jista’ jkun għadejja bir-rutina normali daqs li kieku ma kelli xejn, anki meta kont qiegħda nieħu l-kura tal-kimoterapija. Iddeċidejt li nħares lejha mhux bħala xi ħaġa li ġabitli ħafna uġigħ iżda bħala xi ħaġa li se tmexxini lejn il-fejqan. Ħaġa waħda ngħid. Il-moħħ kollox! Jekk moħħok ikun b’saħħtu biżżejjed jegħleb kull forma ta’ marda.

X’taspira għall-futur?

Għandi ħafna aspirazzjonijiet għall-futur, fosthom li nara lil uliedi jirnexxu. Iżda nixtieq nagħmel differenza fil-ħajja ta’ dawk li għaddejjn mill-istess sitwazzjoni. Nixtieq inkun ta’ għajnuna. Nixtieq naqleb is-saram li għaddejt minnu f’xi ħaġa pożittiva. U minnufih sibt l-opportunità grazzi għalikom ta’ skoperta.net biex inkun nista’ naqsam din l-esperjenza mal-qarrejja.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lil kull min għaddej minn sitwazzjoni simili?

Il-messaġġ tiegħi huwa sempliċi imma mhux faċli biex twettqu. Qatt taqtgħu qalbkom. Il-marda hija kiefra ħafna, veru, u l-kimoterapija fiha t-tbatija taghha wkoll. Biss kull bidu fih it-tmiem. Issa sta għalikom tiddeċidux li t-tmiem għandu jkun tmiem ħajjitkom jew tmiem il-marda! Dejjem ħarsu ‘I quddiem u mhux lura. Agħmlu l-kuraġġ u qawwu qalbkom u jekk taħsbu li għandkom bżonn iktar għajnuna itolbuwha. Hawn ħafna anġli fuq din l-art lesti li jagħtu l-għajnuna tagħhom. U ta’ dan ngħid grazzi minn qiegħ qalbi, anki f’isem familti.

Tisma’ kemm tisma’ bħalha din l-istorja qatt mhu biżżejjed. Din is-sena kienet diġà kiefra bil-pandemija. Ejjew inwarrbu dik ix-xi ħaġa żgħira biex biha nsalvaw il-ħajja ta’ ħaddieħor. L-Istrina fil-qrib. B’xi ħaġa żgħira mingħand il-ħafna nerġgħu nlissnu tbissima fuq fomm il-batut.

GRAZZI

Jekk għandek xi storja li tixtieq taqsam magħna, anki b’mod anonimu, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks