ESKLUSSIVA: Familja tallega li negliġenzi fl-isptar Mater Dei wasslu għall-mewt tal-omm

ESKLUSSIVA: Familja tallega li negliġenzi fl-isptar Mater Dei wasslu għall-mewt tal-omm

Il-familja Vella tallega li minn persuna fuq ruħha u ċajtiera, l-esperjenza tagħha fl-isptar Mater Dei wasslet biex fl-10 ta’ April tal-2022, Antonia Vella, ta’ 79 sena, ħadet l-aħħar nifsijiet ta’ ħajjitha.

F’kuntatt li l-familja ta’ Antonia għamlet ma’ Skoperta, irrakkuntat kif kollox beda mill-10 ta’ Marzu tal-2022 meta l-familja ħadet lil Antonia ċ-ċentru tas-saħħa ta’ Raħal Ġdid minħabba uġigħ kbir li kienet qed tħoss.

Minn hemm, wara li ġiet eżaminata, bagħtuha l-isptar Mater Dei fejn wara li għaddiet mill-ewwel stadju ta’ eżaminar, allegatament tħalliet tistenna għal madwar tliet kwarti, bit-tifel tagħha Thomas Vella jistqarr li ommu “kienet kwazi mitlufa minn sensiha bl-uġigħ,”. Xħin mar jiġbdilhom l-attenzjoni dwar dan, allegatament qalulu li ma kienx hemm biżżejjed sodod fl-emerġenza. Ftit minuti wara daħluha għat-testijiet u eventwalment ġie stabbilit li se tinżamm l-isptar.

Thomas Vella, iben Antonia, jispjega lil Skoperta kif l-għada l-Konsulent qalilhom li x’aktarx se jkollha bżonn li ssirilha operazzjoni għaliex kien qed jaħseb li għandha tiċrita jew toqba fil-musrana ta’ isfel. Huwa jkompli jispjega kif meta mar jara lil ommu sabha f’distress kbir u muġugħa ħafna u jallega li meta staqsa għat-tabiba, qalulu li “ma tistax taraha għalissa.” Jallega wkoll li f’dak il-mument, wieħed mill-infermiera qalilha “kemm ħa tgħajjat, ħa tqajjem lil kulħadd,” minflok mar jara x’kellha bżonn.

L-operazzjoni li kellha bżonn saret, iżda ma rnexxietx, u jumejn wara qalulhom li kellha bżonn operazzjoni oħra minħabba li fejn ġiet operata beda jillikja u nstab li kellha infezzjoni fid-demm.

Sa jumejn wara t-tieni operazzjoni, Antonia qalbet għall-aħjar iżda Thomas jgħid li l-għada li mar iżur lil ommu, sabha minfuħa ħafna. Jirrakkonta li meta staqsihom jekk humiex qed jagħtuha l-pillola tal-pipi li s-soltu tieħu, allegatament, l-infermiera qaltlu li se jagħtuhielha l-għada u ftit ħin wara qaltlu li se tmur iġġibielha.

Il-familja ta’ Antonia tallega li l-infermiera ma kinux jafu x’pilloli suppost kellha tieħu.

Tispjega lil Skoperta kif Antonia kellha qtugħ ta’ nifs kbir u insuffiċjenza tal-organi tant li eventwalment iddaħlet fit-taqsima tal-kura intensiva. Dan wara li żammewha kwarantina u għamlulha żewġ testijiet tal-Covid-19.

Hemmhekk, il-familja tallega li ġew mgħarrfa b’kumplikazzjonijiet li ħadd ma kien kellimhom dwarhom qabel. “Baqgħu ċċassati li aħna ma konna nafu b’xejn iżda meta staqsejt kif ħadd ma qalilna xejn, ir-risposta kienet li huma minn xħin daħlet l-ITU setgħu jgħidulna,” qal iben Antonia.

Thomas Vella qal li b’dak li qalulhom saru jafu li allegatament it-tieni operazzjoni saret tard wisq u l-infezzjoni li kellha kienet diġà infirxet mal-organi. Żied jgħid li waqt li kienet l-ITU, konsulenti differenti kienu jgħidulhom li l-kundizzjoni tagħha kienet ħażina ħafna u li ma setgħu jagħmlu xejn aktar milli għamlu.

Erbat ijiem qabel ommu ħalliet din id-dinja, Thomas jgħid li ċemplulhom biex jinfurmawhom li ma kinitx tinsab tajba u li aħjar imorru l-isptar.

“Xħin wasalna, ommi kienet mgħottija bil-liżar biss, imxarrba għasra, kiesħa silġ u mingħajr ħwejjeġ. Meta staqsejt biex jagħtuni kutra ħalli ngħattiha, qaluli li ma kellhomx u minflok tawni żewġ lożor,” jirrakkonta Vella.

Iben Antonia jirrakkonta kif dakinhar huma baqgħu fil-kamra tal-istennija u xħin daħal jittawlilha, mill-monitor induna li qalbha bdiet tħabbat bil-mod ħafna, u qisha qed tifga b’pipe li kellha. Jallega li t-tliet infermiera li kien hemm ħdejha m’għamlu xejn.

Jgħid li xħin ġie t-tabib li kien staqsa għalih hu stess, u staqsieh għaliex kienet qisha qed tifga, allegatament qalilhom li l-pipe ma kienx qiegħed kif suppost. Thomas isostni li xħin l-infermiera rranġat il-pipe, it-taħbita ta’ qalb ommu reġgħat bdiet tiela’.

Jallega wkoll li xħin mar jgħid lil oħtu bl-aħħar aħbar, infermiera li kienet semgħetu qaltlu li ommu “mhux ħierġa minn hawn”.

Jirrakkonta li matul l-istess lejl, l-infermier li kien qiegħed jieħu ħsieb il-mediċina ta’ ommu, qalilhom biex joqogħdu fil-kamra tal-istennija u allegatament mar biex jagħlaq il-bieb warajhom għaliex qalilhom li jekk il-bieb ma jingħalaqx, idoqq l-alarm.

“Ippruvajnih quddiemu u ma daqqx, allura ħallejtu mbexxaq. Xħin erġajt dħalt sibt lill-infermiera kollha mgħottijin bil-kutri, li meta staqsejt għal waħda jien aktar kmieni qaluli li ma kellhomx, u ħafna minnhom reqdin. L-infermier li kien ma’ ommi kien mimdud u kważi rieqed ukoll,” jallega Thomas Vella.

“Wara li ttawwaltilha, erġajt mort fil-kamra tal-istennija u xħin erġajt kont se nidħol laqgħetni infermiera u qaltli li ma nistax nidħol għax lil ommi qed jagħtuha l-mediċina. Iżda minn fejn kont jien, stajt nara li l-infermier li kien ma’ ommi, kien rieqed, u għedtilha li kien jaf bija. Wara li marret tistaqsih, qalilha biex iddaħħalni iżda meta ftit wara erġajt ħriġt u bexxaqt il-bieb, l-istess infermiera għalqet il-bieb warajja u ma stajtx nidħol, allura morna lura d-dar,” jallega iben Antonia.

Ikompli jirrakkonta kif l-għada filgħodu xħin mar iżur lil ommu għarraf lill-infermiera li kien hemm preżenti b’dak li kien ġara matul il-lejl u ssuġġerixxiet li jkellem lill-persuna inkarigata fuq l-infermiera. “Daħħlitni fl-uffiċċju tagħha u spjegajtilha dwar dak li kien ġara. Dehret li ma kinitx sorpriża b’dak li kont għadni kemm għedtilha iżda qaltli biex jekk ikolli bżonn xi ħaġa nistaqsi għaliha.”

Thomas jgħid li tkellem ukoll dwar dak li kien ġara mal-Konsulent u allegatament, hu u l-infermiera li kienet preżenti qalulu li lesti li jressqu l-każ lil persuni ta’ kariga ogħla. “Però s’issa għadni ma ħadt l-ebda risposta.”

Fl-10 ta’ April, il-familja Vella rċeviet telefonata fejn ġiet mgħarrfa li Antonia reġgħet qiegħda ħażin u biex tmur mill-aktar fiss. “Wasalna wara kwarta u xħin dħalna qalulna li ma lħaqnihiex għax kienet diġà mietet,” issostni l-familja.

Għalkemm bagħtet ittra lill-Customer Care ta’ Mater Dei u aktar tard saret laqgħa u tkellmu dwar l-esperjenza tagħhom quddiem bord, sad-data li ġie ppubblikat dan l-artiklu, il-familja għadha ma tafx x’ġara eżatt u ma semgħet minn l-ebda awtorità.

Id-deċiżjoni tal-familja Vella li titkellem pubblikament dwar l-esperjenza tagħha ttieħdet bl-għan li tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet ikkonċernati u ssir ġustizzja kif ukoll issostni biex nies oħra ma jkunux vittmi bħalhom. “Kif ġara lilna jista’ jiġri lil ħaddieħor.”

Aġġornament bir-reazzjoni tal-Ministeru tas-Saħħa:

Mistoqsi minn Skoperta għar-reazzjoni tiegħu dwar dawn l-allegazzjonijiet, il-Ministeru tas-Saħħa qal li l-Amministrazzjoni tal-Isptar Mater Dei diġà kienet f’kuntatt u organizzat laqgħa ma’ din il-familja biex jiġu ċċarati u indirizzati t-tilwimiet imsemmija. (Dan qalitu wkoll il-familja Vella kif imsemmi fl-artiklu aktar ‘il fuq)

Il-Ministeru tas-Saħħa qal ukoll li f’Ottubru li għadda l-familja ngħatat kopja tal-file mediku tal-pazjenta, filwaqt li żied jgħid li minn dakinhar ‘l hawn l-isptar ma rċieva l-ebda korrispondenza addizzjonali mingħand il-familja.

F’reazzjoni għar-risposta tal-Ministeru tas-Saħħa, il-familja Vella qalet li kienet hi li qed tistenna risposta mingħand l-amministrazzjoni tal-isptar dwar x’azzjoni kienet se tittieħed u mhux bil-kontra.

Il-familja Vella tħoss li għandha dritt li tkun taf jekk min hu inkarigat ħax azzjoni fuq dawn l-infermiera, u jekk ittieħdet, x’tip ta’ azzjoni ħa. “Anzi jmisshom jekk ħadu azzjoni juru biċ-ċar lil kulħadd ħalli jserħu moħħ in-nies li hemm min jagħti każ u li jekk isiru dawn in-negliġenzi, mhumiex se jiġu mwarrba iżda tittieħed azzjoni mistħoqqa. Kif jistgħu jixhdu l-kummenti fuq dan l-artiklu, hemm ħafna nies li għaddew minn stejjer simili ta’ li dik għaddejna minnha aħna minħabba t-traskuraġni li hemm,” żiedet tgħid il-familja Vella.

Angele kuntenta li tinsab lura d-dar mal-familja tagħha

Angele kuntenta li tinsab lura d-dar mal-familja tagħha

Angele De Leuw Muscat tinsab kuntenta li nhar it-Tnejn waranofsinhar irritornat id-dar mal-familja tagħha.

Dan qalu r-raġel tagħha Casper De Leuw Muscat, li bħalma għamel matul dawn l-aħħar ġimgħat, aġġorna dwar il-kundizzjoni ta’ Angele.

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, Casper qal li għalkemm kellha mumenti ibsin u muġugħa, Angele tinsab kuntenta li qiegħda d-dar, u hu wkoll.

Huwa spjega li bl-għajnuna ta’ Hospice Malta, CommCare u Healthmark, Angele qed tingħata l-għajnuna professjonali u dak kollu li għandha bżonn.

Filwaqt li bl-għajnuna tal-familja u l-ħbieb tagħhom se jkunu qed jibdew rutina ġdida, il-mira ta’ żewġha se tibqa’ li jara lil Angele toħroġ mis-sodda li tinsab fiha.

Casper jistqarr li bħalissa jinsab f’sitwazzjoni stramba, għaliex minkejja li Angele marret lura d-dar, ma ħarġitx mill-isptar għax tinsab aħjar.

It-tobba qablu miegħu li Angele tmur id-dar biex tkun tista’ tqatta’ l-aħħar ġranet jew ġimgħat ta’ ħajjitha mal-familja tagħha.

Żied jgħid li t-tobba qed jisperaw li Angele tħalli din id-dinja b’mod trankwill għaliex jibżgħu li jekk dan ma jkunx il-każ, tkun trawma għalih u għat-tfal.

Madankollu, filwaqt li t-tobba huma rrassenjati li Angele mhix għal hawn, żewġha u hi mhumiex.

Casper stqarr li waqt li raha tiżfen fis-sodda ma’ waħda mill-kanzunetti favoriti tagħha, irrealizza li Angele ma xerrdet l-ebda demgħa fuq is-sitwazzjoni li tinsab fiha, ma kellha l-ebda mument ta’ disperament jew tħassret lilha nnifisha.

“Kellha tant uġigħ, sofriet b’mod inkonċepibbli u għadha konvinta li se tmur għall-aħjar. Ġisimha jidher li ma jaqbilx ma’ dik id-dikjarazzjoni u qiegħda fi ġlieda enormi, imma llum għadni kif erġajt indunajt kemm hi b’saħħitha,” stqarr Casper.

Ftit qabel ma l-kundizzjoni ta’ Angele marret għall-agħar, talbet l-għajnuna tal-pubbliku sabiex tkun tista’ tattendi irtir dwar meditazzjoni, li hi ssostni li għenitha ħafna fiżikament anki fejn medikament ma kienx hemm soluzzjoni.

Casper qal li l-biljetti għall-irtir ta’ Awwissu, li riedet tmur Angele huma bbukkjati, u rnexxielu wkoll jibbukkja ieħor għal Settembru.

Temm jgħid li dan huwa dak li qed jimmiraw għalih, u li huwa l-aktar għan importanti għalih għall-jiem, ġimgħat u xhur li ġejjin: li jerġa’ nġib lil Angele fuq saqajha.

Din hija l-kanzunetta li Casper qasam flimkien mal-kutba fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu.

Dejjem fi ħsibijietna.

Uffiċjalment ħieles mit-terapija wara 3 snin kimoterapija

Uffiċjalment ħieles mit-terapija wara 3 snin kimoterapija

Aħbar sabiħa mtella’ fuq il-paġna ta’ Facebook ta’ Puttinu Cares hija dik ta’ Luca Piccione.

Wara battalja mal-lewkimja u 3 snin kimoterapija, illum Luca Piccione huwa uffiċjalment ħieles mit-terapija.

Jum speċjali għal Luca u l-familja tiegħu hekk kif mil-lum ‘il quddiem jista’ jerġa’ jibda jgħix ħajja sana mal-għeżież tiegħu u jwettaq kull ħolma li jista’ jkollu f’ħajtu.

L-istorja ta’ Luca hija ispirazzjoni u twassal messaġġ ta’ tama. Fil-ħajja, anki jekk il-mina tkun wisq mudlama, tista’ ssib id-dawl li eventwalment iwasslek għal barra.

Nawguraw l-isbaħ xewqat lil Luca!

“Medikament ma jista’ jsir xejn aktar iżda jekk kollox jibqa’ kif inhu, Angele gejja lura d-dar”

“Medikament ma jista’ jsir xejn aktar iżda jekk kollox jibqa’ kif inhu, Angele gejja lura d-dar”

Jekk Angele tibqa’ fl-istat li tinsab fih bħalissa, għada se tkun qed tirritorna fil-kumdità ta’ daharha flimkien mal-familja tagħha li tant iħobbuha.

Dan ħabbru żewġha Casper De Leuw Muscat fis-sigħat bikrin ta’ dalgħodu.

Waqt li fakkar il-memorji sbieħ li għexu bħall-bieraħ 6 snin ilu fil-ġurnata taż-żwieġ tagħhom, Casper qal li għalkemm ma kienx l-anniversarju li kienu qed jimmaġinaw li jkollhom, ilbieraħ kien jum sabiħ xorta waħda.

Huwa rrakkonta li għalkemm filgħodu ma kinitx fi stat daqstant tajjeb, matul il-ġurnata Angele kienet fi stat aħjar tant li bdiet tiekol bil-qalb, titbissem u tiċċajta mal-familja u l-ħbieb li marru jżuruha.

Casper spjega li medikament ma jista’ xejn aktar ħlief li jippruvaw jikkontrollaw is-sintomi u jżommuha kemm jista’ jkun komda. Stqarr li minkejja li t-tobba jaħsbu li Angele tista’ tħalli din id-dinja fi ġranet jew ġimgħat, ma jistgħux jispjegaw kif Angele tkun daqshekk tajba f’ċerti mumenti, fis-sitwazzjoni li qiegħda fiha.

Fl-aħħar nett, Casper qal li m’hemmx kanzunetta adattata aktar għall-okkażjoni mill-kanzunetta Coming Home, kantanta mill-band, Firelight, li kantat fit-tieġ tagħhom 6 snin ilu.

“Onestament ma nafx kif se jiżvolġu l-affarijiet fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Imma Angele ġejja d-dar,” temm jgħid Casper.

Dejjem fi ħsibijietna.

Angele tagħmel ftit passi ‘l quddiem

Angele tagħmel ftit passi ‘l quddiem

Wara li l-ġimgħa li għaddiet, ir-raġel ta’ Angele, Casper De Leuw Muscat qasam l-aħbar li Angele kienet fi stat kritiku, ilbieraħ qasam aħbar isbaħ u li tirrifletti t-tama li hu u martu dejjem jisħqu fuqha.

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, Casper De Leuw Muscat irrakkonta kif ilbieraħ kienet l-iktar ġurnata li Angele kienet ħafna aħjar mill-istat li kienet fih sitt ijiem ilu, fejn kien qed ikollha ħafna mumenti li ma kinitx qed tkun f’sensiha.

Matul dawn l-aħħar ijiem, kuljum kien hemm xi forma ta’ titjib, bdiet tkun aktar konxja, tiekol aktar u anki tikkomunika aħjar, iżda lbieraħ mhux biss l-iktar darba li kielet, imma rnexxielha tiekol ukoll waħedha.

Żewġha stqarr li għalkemm is-sitwazzjoni tagħha għadha fraġli, u qed jeħduha ġurnata b’ġurnata, qed jipprepara biex meta jkun possibbli, jieħu lil martu lura d-dar.

Huwa qal li qed jaħdem sabiex martu jkollha l-kura professjonali u l-għajnuna kollha meħtieġa, fid-dar, fl-ambjent tagħha stess biex ikollha ċans aħjar li tirkupra minn dan kollu.

Ir-raġel ta’ Angele qal li jemmen li flimkien ma’ dawk li qed jagħtuhom is-sapport u l-għajnuna, jemmen li jista’ jsir miraklu.

Dejjem fi ħsibijietna.

“Bis-sempliċità u t-tjubija tiegħek urejtna kemm kont maħbuba minn kulħadd” – Omm Kacey Sciberras

“Bis-sempliċità u t-tjubija tiegħek urejtna kemm kont maħbuba minn kulħadd” – Omm Kacey Sciberras

Ilbieraħ bosta nġabru fil-parroċċa ddedikata lid-Duluri f’San Pawl il-Baħar sabiex jagħtu l-aħħar tislima lil Kacey Sciberras, it-tfajla ta’ 17-il sena li tilfet ħajjitha f’inċident tat-traffiku f’Ħ’Attard fis-sigħat bikrin ta’ nhar il-Ħadd 21 ta’ Mejju.

F’kitba kommoventi fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, Doris, omm Kacey, irringrazzjat lil kull min b’xi mod ħaseb fihom f’dan iż-żmien tant diffiċli.

Għażiża Kacey tagħna bis-sempliċità u t-tjubija tiegħek urejtna kemm kont maħbuba minn kulħadd. Irnexxielek tgħaqqad lilna kollha sabiex għamilnielek l-isbaħ ċelebrazzjoni li stajna nagħtuk u kif kien ħaqqek fuq din l-art. Mur tir mal-anġli sabiħa tiegħi, mur fejn missieri u qraba tagħna li ċerta li laqgħuk fis-sema. Inħobbuk ħafna Kac….dejjem dejjem f’qalbna. Żomm idejk fuqna.
Doris, omm Kacey

F’isem it-tim ta’ Skoperta, inwasslu l-kondoljanzi tagħna lill-familja Sciberras, ħbieb u dawk kollha qrib.

Enable Notifications OK No thanks