Veru li Alla jibgħat il-kastigi? Fejn ikun Alla fit-tbatija?

Veru li Alla jibgħat il-kastigi? Fejn ikun Alla fit-tbatija?

Meta tiġri xi ħaġa ħażina u kerha madwarna, l-ewwel reazzjoni tagħna ħafna drabi tkun li nippruvaw nifhmu kif u għaliex ġrat.

Nistaqsu ċerti domandi u nkunu rridu spjegazzjoni ċara biex forsi nsibu ftit minn dak li jkun ġara.

Partikolarment meta jiġru diżastri naturali, huma ħafna li jgħidu li dan ikun “sinjal minn Alla,” “tbeżbiża,” u saħansitra “kastig minn Alla,” minħabba li skont dawn l-istess nies, huma ħafna li qed jimxu kontra l-kelma t’Alla.

Hemm ukoll ħafna li jistaqsu, “jekk dan mhux ġej minn Alla, għaliex jippermetti dan kollu?”, “Jekk Alla jista’ kollox, għaliex ma jwaqqafx dan kollu?”

Għamilna kuntatt ma’ Fr Brendan Gatt, u staqsejnieh dawn id-domandi.

Dan hu dak li qalilna:

Tassew, donnu hemm tendenza li meta jseħħ xi diżastru naturali ħafna nies iwaħħlu f’Alla, u dan fuq żewġ livelli; l-ewwel livell huwa dak fejn xi wħud isostnu li Alla qed jikkastiga lid-dinja għal xi ħaġa ħażina li l-bnedmin qed jagħmlu. Hemm imbagħad dawk li “jwaħħlu” f’Alla għax jgħidu: “Imma jekk Alla jista’ kollox, għalfejn ma jwaqqafx dan kollu?” Dawn it-tip ta’ mistoqsijiet qed narawhom issa meta qed jinħassu ħafna theżżiżiet (u rajna l-ħsara terribbli u l-imwiet fit-Turkija u s-Sirja) imma smajnihom ukoll ftit tas-snin ilu fil-konfront tal-imxija tal-Covid-19.

Għalkemm nifhem u nissimpatizza minn fejn ġejjin dawn il-mistoqsijiet, li huma leġittimi sa ċertu punt, ikollna ngħidu li ż-żewġ naħat qed jirriflettu żball fundamentali fil-mod ta’ kif nifhmu lil Alla.

Il-fatt li fid-dinja hemm ħafna mġiba li tmur kontra r-rieda t’Alla ma jfissirx li hu sejjer jibgħat il-kastigi permezz ta’ diżastri naturali. Min jimmaġina lil Alla jġib ruħu hekk, iktar qed jaħseb fl-allat tal-mitoloġija (pereżempju xi Zeus bis-sajjetta lesta f’idu) milli lil Alla kif urihulna Ibnu Ġesù Kristu. Għax mistoqsijiet bħal dawn saru anki lil Ġesù stess matul ħajtu. Darba għamlulu mistosqija dwar il-qtil ta’ xi pellegrini Galilin minn Pilatu, u t-tiġrif ta’ torri li ħalla tmintax-il ruħ mejta. U l-mistoqsija kienet jekk dawn in-nies kinux iktar ħatja minn ħaddieħor (i.e. jekk kienx jistħoqqilhom kastig). It-tweġiba ta’ Ġesù kienet: “taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta’ Ġerusalemm? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda.”(ara Luqa 13, 1-5).

Il-punt ta’ Ġesù huwa li Alla ma jibgħatx id-diżgrazzji bħala tpattija, sew meta d-diżgrazzji ikunu kkawżati minn forza naturali (bħal terremot jew għargħar, jew ukoll il-mard) u lanqas meta jiġu mill-kefrija tal-bniedem. Wara kollox, bosta drabi l-iktar li jbatu minn dawn iċ-ċirkustanzi huma l-iktar innoċenti. Alla jkun inġust u kattiv kieku jibgħat l-għargħar u t-terremoti (li spiss jeqirdu d-djar tal-iktar foqra) għall-korruzzjoni u l-ħażen ta’ bnedmin li huma fost l-iktar sinjuri fid-dinja! Għalfejn għandhom jeħlu t-Torok u s-Sirjani (pereżempju) għal dak li jseħħ fi New York, Londra, Beijing, Berlin jew Moska?

Iżda Ġesù xorta waħda joħroġ tagħlima minn dan kollu, għax joffrilna twissija. Jgħidilna li għalkemm m’għandniex naraw id-diżgrazzji bħala kastig, xorta waħda narawhom bħala twissija: ifakkruna li l-ħajja hi qasira u fraġli. U għaldaqstant nagħmlu tajjeb li ngħixu kull mument ta’ ħajjitna bl-għarfien li jista’ jkun l-aħħar wieħed. Jekk ngħixu b’dan l-ispirtu, żgur li nagħmlu l-għażliet tal-ħajja b’iktar responsabbiltà; żgur li nġibu ruħna aħjar ma’ xulxin. Jekk inżommu f’moħħna li f’mument ninsabu hawn imma f’teptipa t’għajn nistgħu nsibu ruħna quddiem Alla, probabbilment ngħixu ħafna aħjar.

It-tieni punt, dwar il-għalfejn Alla ma jwaqqafx il-ħażen milli jseħħ, huwa waħda mill-mistoqsijiet l-iktar fundamentali tal-filosofija. Alla żejjen il-bniedem bil-libertà, u allura ma jindaħallux fl-imġiba tiegħu, għalkemm permezz tal-grazzja jipprova jdawwlu sabiex jagħmel it-tajjeb u mhux il-ħażin. Imma l-mument li Alla jwaqqaf lill-bniedem milli jagħmel xi azzjoni ħażina, ikun qed ixellef il-libertà tiegħu (free will bl-Ingliż). Hekk il-bniedem ma jkunx tassew ħieles, imma jispiċċa qisu robot f’idejn Alla. Għax biex jien inħobb tassew (kif Alla jixtieq li nħobbu lilu u lil dawk ta’ madwari) hemm bżonn li nkun liberu wkoll li ma nħobbx. Inkella, jekk inħobbok bilfors, xi mħabba tkun?

L-istess jgħodd għan-natura u l-ħolqien. Alla fil-maġġor parti taċ-ċirkustanzi jħalli n-natura tiegħu l-kors tagħha, anki meta l-konsegwenzi ma jkunux sbieħ. Għax jekk Alla joqgħod jintervjeni f’kull mument u jgħawweġ ir-regoli tan-natura u tal-ħolqien (dawk li aħna nsejħulhom mirakli) allura l-libertà vera ma teżistix. Id-dinja tkun qisha ġugarell f’idejn tifel li jiddeċiedi kollox hu. Huwa proprju meta n-natura titħalla timxi l-kors naturali tagħha li l-bnedmin jitgħallmu jkunu responsabbli għall-għemil tagħhom, u jitgħallmu wkoll jagħmlu ġesti ta’ eroiżmu, bħalma naraw nies erojċi jirriskjaw ħajjithom biex isalvaw lil min ikun fil-periklu.

U aħna nemmnu wkoll li Alla jżejjen bl-għerf lix-xjentisti u lil dawk li għandhom is-setgħa fid-dinja, sabiex isibu mezzi dejjem aħjar biex jipprevjenu d-diżastri u biex nikkonservaw ir-riżorsi naturali u s-saħħa tal-ħlejjaq. Fil-fatt tul l-istorja, spiss kien quddiem diżastri, gwerer, u mard serju, li x-xjenza għamlet qabża kbira ‘l quddiem. Imma kieku Alla jintervjeni quddiem kull diżastru naturali u jwaqqfu, tkun dinja artifiċjali u falza. Il-mirakli huma eċċezzjoni rari ħafna, mhux in-norma.

Dan kollu ma jfissirx li Alla mhuwiex sensittiv għat-tbatija tal-bniedem; aħna nemmnu li Alla kapaċi joħroġ il-ġid anki mid-deni, u allura quddiem ċirkostanzi koroh bħal dawn ċertament sejjer jippremja lil dawk li jagħmlu l-ġid, u jilqa’ fi ħdanu lil dawk li innoċentement tilfu ħajjithom. Ġesù tul ħajtu f’din id-dinja dejjem wera simpatija u kompassjoni kbira għal dawk li jbatu; anzi, ibati magħhom hu stess, li żgur kien innoċenti għalkollox.

Ikun Nisrani ħażin min jistaqsi mistoqsijiet bħal dawn (dwar Alla fejn ikun fit-tbatija)? Lanqas xejn! Alla żejjinna bid-don tal-fidi imma tana wkoll l-intelliġenza u r-raġuni. U dawn kollha qegħdin biex nużawhom; nagħmlu tajjeb li nistaqsu l-mistoqsijiet li jiġuna f’qalbna. Imma mbagħad nagħmlu tajjeb ukoll li bil-qalb naċċettaw li Alla huwa mħabba, u huwa infinitament ikbar minna. U allura quddiem it-tbatija tal-ħajja nistgħu nduru lejh, u għalkemm ma nifhmux dejjem, inħalluh ifarraġna u jagħtina l-paċi tiegħu, fl-għarfien li jista’ joħroġ il-ġid mid-deni, u joffrilna l-ħajja ta’ dejjem meta l-ħajja f’din id-dinja tintemm.

“Kultant ikun jeħtieġ li titgħallem issib il-kuraġġ biex twarrab b’dinjità” – Jessika

“Kultant ikun jeħtieġ li titgħallem issib il-kuraġġ biex twarrab b’dinjità” – Jessika

Ftit sigħat wara l-aħħar kwartifinali tal-Malta Eurovision Song Contest, fejn ġew magħżula l-24 semifinalista, il-kantanta Jessika tkellmet dwar id-deċiżjoni li ħadet.

Jessika, li kienet qed tipparteċipa bil-kanzunetta Unapologetic, m’għaddietx għall-fażi li jmiss.

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, il-kantanta qalet li għalkemm hija persuna li tiġġieled għal dak li hija passjonata dwaru, kultant ikun jeħtieġ li titgħallem issib il-kuraġġ biex tħalli affarijiet li jkunu lil hinn mill-kontroll tiegħek. “Il-kuraġġ li twarrab b’dinjità,” tgħid Jessika.

Sostniet li titgħallem tagħmel dan ma jfissirx li tkun qtajt qalbek imma riżultat ta’ għerf, maturità u rispett lejk innifsek li jkunu sawwru fik is-snin u l-esperjenzi.

“Bi tbissima fuq wiċċi u b’rasi mgħollija se jkolli noqgħod pass lura u nieħu pawża fuq ħolma li ħdimt ħafna għaliha f’dawn l-aħħar snin. Ħadd ma jista’ jgħid li ma nħobbx lil Malta tiegħi. Is-segwaċi li kienu dejjem miegħi, jafu x’tajt biex inkun fuq dak il-palk bil-bandiera tiegħi,” stqarret Jessika.

Filwaqt li qalet li ma tneħħi xejn mill-artisti ta’ talent li qed jipparteċipaw fil-MESC, żiedet tgħid li tixtiqilhom l-aħjar mhux biss fil-MESC imma dejjem.

Jessika kompliet tgħid li se tfittex modi u mezzi oħra biex taqsam il-mużika tagħha mal-pubbliku.

Fl-aħħar nett hija rringrazzjat lin-nies li kienu l-qawwa tagħha. “Nittama li tkomplu tisimgħu u taqsmu l-mużika tiegħi.”

Ara l-mument li tħabbar ir-rebbieħ tat-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent

Ara l-mument li tħabbar ir-rebbieħ tat-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent

Wara serata mimlija talent, bl-erba’ ġurija preżenti, Ray Attard, Valentina Rossi, Sarah Zerafa u Gordon Bonello, u ppreżentata minn Gianni Zammit, it-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent intemm ilbieraħ b’Kyran Bonello bħala r-rebbieħ ta’ din l-edizzjoni.

Iż-żeffiena Dancing Angels ikklassifikaw fit-tieni post filwaqt li l-mużiċista Beth, li kienet ingħatat il-Golden Buzzer minn Gordon Bonello, ikklassifikat fit-tielet post.

Il-finalisti kienu Dancing Angels, La Voix Harmonies, Sheron, Guitar Projects, Kyran Bonello, United Performers, Street Elements, Olivia Lilith u Beth.

Ara l-mument li tħabbar ir-rebbieħ tat-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent:

Dawn huma l-prestazzjonijiet tat-tliet parteċipanti li ġabu l-akbar ammont ta’ voti fis-serata finali:

Rakkont: Ma kelli xejn (Ir-raba’ u l-aħħar parti)

Rakkont: Ma kelli xejn (Ir-raba’ u l-aħħar parti)

Kienet wisq familjari!
Wisq.
Ġrejt lejn il-persuna li kien għad hemm maqbuda fil-karozza bid-demm fuq wiċċha u rajt rasha mifqugħa mal-ħġieġa ta’ quddiem!
Ġesu tiegħi! Imma kif jista’ jkun?
Ħassejt saqajja jogħtru hekk kif rajt geġwiġija ta’ nies iħarsu lejh mingħajr ħadd ma kien resaq fuqu, probabbli għax kienu qegħdin jistennew l-ewwel għajnuna.
“Pa?” ħarġitli minn taħt l-ilsien, kważi ċerta li ħadd ma kien ser jismagħni.
Imma…………..
Imma dan……………..dan kien missieri!
Lanqas flaħt insib leħni!
Dak il-wiċċ tant familjari.
Dawk l-għajnejn li tant kienu demmgħu għalija.
Dawk l-idejn li tant kienu ħadmu għalija.
Kien qiegħed hemm bla ħajja!
“Pa?” erġajt bdejt ngħajjat, din id-darba jismagħni kulħadd u jagħmluli l-wisa’ ħalli ngħaddi eżatt minn ġo nofshom.
Mort niġri lejh, indunajt li l-ħġieġa tal-ġenb kienet imfarrka u ressaqt idi lejn wiċċu.
Nibża’ u le fl-istess ħin.
Ħaddejh kienu għadhom sħan!
Avolja kien tilef ħafna demm!
Le! Le!
“Pa?” erġajt sejjaħtlu, din id-darba leħni aktar prominenti, inħoss qalbi ser tinqasam biċċiet.
Imma missieri ma weġibnix!
Kien tard wisq.
L-impatt kien wisq qawwi.
Kien għaddej b’wisq veloċità!
“Imma kif jista’ jkun?” bdejt nibki u ngħajjat, nipprova nemmen li din kienet biss ħolma kerha.
Kont trattajtu ħażin!
Kont ġegħiltu jaħseb li ma kontx inħobbu.
Imma mhux veru kien!
Le, mhux veru!
“Jien inħobbok pa!” bdejt inwerżaq, niftaħ il-bieba kif stajt, nidħol fil-karozza u nbennen il-ġisem bla ħajja tiegħu.
U dak il-ħin rajthom fuq is-sedil ta’ wara.
Libsa.
U żarbun għadu fil-kaxxa.
Kien ġej isuq riħ ħalli jilħaq lili!
Ħalli jilħaq ikolli x’nilbes għall-festin!
Ma flaħtx inżomm id-dmugħ hekk kif sibt l-irċevuti tal-oġġetti u għamara fid-dar li kien biegħ ħalli jkollu biex jixtrili!
Ma stajtx nieqaf nibki!
Kien propju dak il-ħin li ndunajt
Indunajt li qabel kelli ħafna.
U issa ma kelli xejn.

Kyran Bonello jirbaħ it-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent

Kyran Bonello jirbaħ it-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent

Ftit tal-ħin ilu wasal fi tmiemu t-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent.

Kyran Bonello huwa r-rebbieħ ta’ din l-edizzjoni.

Sa mill-ewwel dehra tiegħu, Kyran saħħar mhux biss lill-ġurija bil-leħen anġeliku tiegħu iżda wkoll lil kull min kellu x-xorti li jisimgħu, kemm mis-sala kif ukoll dawk mid-dar.

Kienet Sarah Zerafa li tatu l-Golden Buzzer, biex b’hekk Kyran awtomatikament kiseb postu fil-live shows.

Huwa rnexxielu jiġbed l-attenzjoni tal-pubbliku internazzjonali wkoll hekk kif l-ewwel prestazzjoni tiegħu ġiet imtella’ fuq il-paġna ta’ Facebook ta’ Got Talent Global.

Magħżula l-24 semifinalista tal-Malta Eurovision Song Contest

Magħżula l-24 semifinalista tal-Malta Eurovision Song Contest

Ilbieraħ fl-aħħar serata tal-kwartifinali ppreżentata minn Ryan u Josmar, ġew magħżula l-24 kanzunetta semifinalista.

L-artisti se jkunu qed jikkompetu fis-semifinali nhar il-Ħamis 9 ta’ Frar biex jiksbu posthom fil-finali tal-Malta Eurovision Song Contest li se ssir nhar is-Sibt 11 ta’ Frar fejn insiru nafu min se jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision f’Mejju li ġej.

Is-semifinalisti huma dawn:

Enable Notifications OK No thanks