Select Page
Rakkont: Il-Presepju tal-Isptar (It-tielet parti minn erbgħa)

Rakkont: Il-Presepju tal-Isptar (It-tielet parti minn erbgħa)

Diane poġġiet bilqiegħda ħdejh. Għajr presepju żgħir illi kien hemm fil-ġenb tal-kamra, din il-kamra kienet vojta. Vojta u nadifa tazza.
“Għidli dwar il-mamà,” qaltlu.
Christian qabdilha idha u ta’ tifel ċkejken li kien, beda jiftaħ qalbu magħha.
“Xagħarha kien sabiħ. U kellha riħa……kellha riħa tfuħ ħafna.”
Damet hemm ħdejh sa xħin ġew xi rġiel li jaħdmu fis-sigurtà tal-isptar, jgħidulha li kellha toħroġ.
L-għada reġgħet marret. Magħha, ħaditlu ktieb u qagħdu jaqrawh ma’ xulxin. Missieru reġa’ kien qiegħed hemm u tgħidx kemm ħadet gost titkellem miegħu. Għamlet il-ħsieb li terġa’ tmur.
F’kemm ilna ngħidu, Miss Diane Curmi bdiet iżżur liċ-ċkejken Christian kuljum. Kien ikollha seba’ mitt sena sa ma jasal il-ħin li tmur tarah għaliex bdiet tħoss li dan it-tifel kellu karattru uniku u kienet saret tħobbu mhux ftit!
Kien wasal lejlet il-Milied. Miss Diane daħlet fil-kamra ta’ Christian u ratu qiegħed hemm fl-istess pożizzjoni tas-soltu.
“Qalulkom jekk jinsabx aħjar?” staqsiet lil missieru, li kien ikun ta’ kuljum bilqiegħda fl-istess siġġu.
“Iva, illum stess qalulna…..” weġibha.
“Illum għandi rigal għalik, Miss Diane,” ħatafha t-tifel.
“U bħalek minn fejn ġibtu?” staqsietu.
“Mhux affarik…..” qalilha.
Daħku flimkien.
It-tifel taha rigal żgħir, imgeżwer f’karta strazza li kienu jgeżwru l-pirmli tal-isptar fihom. Diane ħadet ir-rigal u fetħitu. Ġo fih, sabet bott tal-fwieha xi ftit imsaddad. Donnha nħasdet għax ma stennietx li kien ser jagħtiha xi ħaġa hekk. Apparti li kien jidher qadim…..
“Miss Diane, jekk jogħġbok, agħmel ftit minnu,” qalilha t-tifel, b’għajnejh kbar, kbar iħares lejha bil-ħniena.
Diane daret tħares lejn missieru li għamlilha iva b’rasu.
Eżatt malli għamlet ftit fwieħa mill-bott, il-kamra mtliet riħa tfuħ, li Diane żgur qatt ma kienet xammet bħalha! L-anqas l-aqwa ditta ta’ fwieħa li kienet iżżomm hi mal-kollezzjoni tagħha ma kienet tibda ma’ din ir-riħa tfuħ!
“Din ir-riħa tal-mamà!” qalilha Christian jagħlaq għajnejh u jidher emozzjonat. Diane resqet lejh u bdiet tgħannqu, bid-dmugħ nieżel minn ma’ wiċċha. L-emozzjonijiet li ħasset dak il-ħin ma kienet ser tinsihom qatt.
Dik kellha tkun l-aħħar ġurnata li kellha tara liċ-ċkejken Christian.
L-għada xħin marret tarah bħas-soltu, sabet kamra vojta. Bdiet iddawwar rasha ‘l hawn u ‘l hemm iżda ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li Christian kien għadu hemm. Is-sodda tal-isptar kienet magħmula u għajr il-presepju, il-kamra kienet vojta.

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Rakkont: Il-Presepju tal-Isptar (It-tieni parti minn erbgħa)

Rakkont: Il-Presepju tal-Isptar (It-tieni parti minn erbgħa)

“Vera? Jien indunajt li ma tantx jagħtu kasu……għax xagħru dejjem imħabbel, mhux maqtugħ, ħwejġu kif ġie ġie……” bdiet tgħidilha Diane, iżda x-xwejħa waqqfitha.
“Bħalissa jinsab rikoverat l-isptar. Kien qiegħed hawn barra quddiem id-dar jokrob bl-uġigħ u missieru mank ħadu l-isptar. Ċempilt ambulanza jiena stess u ġew ħaduh. Diġà ilu ġimgħa hemm.”
Diane ħasset ix-xfar t’għajnejha jaħarquha bid-dmugħ. U hi ħasbitu qed jigdeb! U ħalliet lit-tfal l-oħra jaqbdu miegħu, jiddieħku bih! Ma kienet tagħmel xejn biex twaqqafhom! Povru tifel! U dan kollu meta ma kellu lil ħadd fuq min idur!
Bla ma rringrazzjatha, telqet tħaffef lejn il-karozza u bdiet issuq lejn l-isptar minnufih.
Ma tantx damet ma sabet il-kamra fejn kien hemm Christian fis-sodda, iħares fil-vojt lejn it-tieqa li kien hemm fil-kamra, mimli pajpijiet ħerġin minn idejh iċ-ċkejknin li kellu.
Diane daħlet fil-kamra u għal mument ħassitha kważi tistħi għaliex minħabba l-mod ta’ kif kien maħdum il-bieb, ma kinitx indunat li fil-kamra kien hemm raġel bilqiegħda jħares lejn Christian. Dan ir-raġel deher pulit, liebes l-abjad u kellu xagħru sabiħ qastni.
“Int….?” bdiet tistaqsih.
“Jiena missieru,” qalilha.
Dak il-ħin kellha aptit tagħmillu priedka fuq ix-xorb iżda ffukat aktar lejn Christian li beda jifraħ tgħidx kemm malli raha.
“Miss Curmi!” beda jgħajjat bil-ferħ. “Ġejt tarani?”
“Iva Christian,” qaltlu kważi tlaqlaq.
“Immissjajtek Miss Curmi!” qalilha.
“Kif inti?”
“Issa ħafna aħjar. Illum żaqqi xejn ma weġgħatni.” Għajnejh kienu qiegħdin iħarsu lejha, ileqqu.
“Mela daqt tiġi lura…..”
“Daqt jiġi lura magħna,” ħatafha missieru.
Diane reġgħet ħarset lejh. Kellu arja ta’ wieħed raġel twajjeb u dak il-ħin, Diane ħassitha kważi ċerta li x-xwejħa li kienet toqgħod qrib tagħhom kienet esaġerat sew fuqu.
“Miss Curmi, ferħan ħafna li ġejt tarani!” qalilha Christian. “Inħossni ftit waħdi……meta kelli erba’ snin, il-mamà ħallietna……”

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Rakkont: Il-Presepju tal-Isptar (L-ewwel parti minn erbgħa)

Rakkont: Il-Presepju tal-Isptar (L-ewwel parti minn erbgħa)

“Dak żgur għax ma kellux aptit jiġi!” qalilha student ieħor, dik l-għodwa malli l-istudenti kollha sabu posthom fuq l-iskrivaniji relattivi tagħhom.
Instema’ d-daħk ġej mit-tfal kollha li kien hemm quddiemha.
“Issa oqogħdu kwieti ħalli nibdew il-lezzjoni,” qaltilhom tipprova tidher serja u komposta.
Miss Diane Curmi, li kienet tgħallem it-tielet klassi tal-iskola primarja tar-raħal, kienet qiegħda tinkwieta mhux ftit b’dawn l-assenzi kollha ta’ Christian. Dawn l-aħħar ġimgħat, iċ-ċkejken Christian kien qed jgħidilha kuljum li kien qed jaqbdu l-uġigħ f’żaqqu. Minħabba li ta’ spiss kien ikun maqtugħ għalih waħdu, mingħajr ħbieb, traskurat u xi ftit żgarbat, hi bilkemm kienet emmnitu. Ħasbet illi kien qed iġib l-iskużi ħalli jitlaq mil-lezzjonijiet u jmur id-dar. Iżda issa li kien ilu diġà xi ġimgħa sħiħa ma jiġix skola, l-għalliema kienet qiegħda titħasseb.
Dakinhar stess wara l-iskola, għalkemm kienet taf li mhux suppost tmur tagħmel viżti fid-djar tal-istudenti mingħajr permess, ħassitha obbligata li tmur tittawwal fid-dar ta’ Christian ħalli tara x’kien ġara eżatt.
Ħabbtet fuq il-bieb u daqqet il-qanpiena kemm-il darba.
Stenniet.
Reġgħet ħadet ċans tħabbat tal-aħħar. Iżda l-bieb baqa’ magħluq.
Eżatt malli kienet riesqa lejn il-karozza tagħha, semgħet vuċi tgħajtilha.
Diane ħarset lura u lemħet xwejħa qiegħda tħares lejha minn wara l-kantuniera.
“Min int?” staqsietha x-xwejħa li kienet liebsa fardal maħmuġ b’xi dqiq fuqu.
“Jien l-għalliema ta’ Christian,” qaltilha Diane.
“Ġejt tfittex lit-tifel?” staqsietha x-xwejħa.
“Iva,” weġbtiha.
Ix-xwejħa għamlitilha mossa biex tersaq eqreb lejha. Bdiet miexja lura minn fejn ġiet u sparixxiet bejn xi bini. Diane, peress illi ħasset li din ix-xwejħa setgħet tkun ta’ għajnuna, marret tħaffef warajha u nħasdet hekk kif sabitha quddiem wiċċha hekk malli lwiet il-kantuniera.
“Dak tfajjel twajjeb,” qaltilha x-xwejħa minn taħt l-ilsien, b’għajnejha mberrqin u turi s-swaba ta’ idejha mgħaddmin. “Miskin.”
“Għalfejn?” staqsietha Diane, tberraq għajnejha iżjed minn tagħha.
“Maħqur. Maħqur wisq. Ħadd ma jagħti kasu. Missieru jixrob, dejjem fis-sakra. U hu dejjem waħdu. Mitluq, mitluq.” Ix-xwejħa donnha kienet qiegħda tgħidilha sigriet kbir għaliex bdiet tħares ‘l hawn u ‘l hemm biex taċċerta ruħha li ħadd ma kien qiegħed jismagħha.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Rakkont: Dik li kienet tagħmel il-pupi (Ir-raba’ u l-aħħar parti)

Rakkont: Dik li kienet tagħmel il-pupi (Ir-raba’ u l-aħħar parti)

Uħud kienu jgħidu li kienet mietet fil-mitħna hemm fuq. Oħrajn kienu jgħidu li tant ħaditha bi kbira, kienet telqet minn hemm.
U llum ġietni l-kurżita. U ridt nitla’ fuq biex nara.
“Ejja miegħi,” għidt lil Maria. Maria kienet qisha oħti. Dejjem flimkien. Konna sirna ħbieb xi ħames snin ilu, meta kienet ġiet tgħix f’dan ir-raħal.
“Aħjar le……..” qaltli.
U dak il-ħin rajt xufftejha jiġġebdu donnha kienet qiegħda tibża’.
“U ejja!” għidtilha.
Kważi ġbitha ‘l fuq. Tlajna l-għolja. Wasalna quddiem il-mitħna. Ħassejt qalbi tħabbat mija mija. Il-pupa li kienet għamlitli kienet għadha fil-moħba, sabiħa daqs li kieku kienet għadha ġdida.
Il-paletti tal-mitħna kienu mikulin u kien hemm xi rwejjaħ mhux pjaċevoli. Jien ersaqt lejn il-bieb, indunajt li kien imsakkar u mbuttajtu ftit.
Infetaħ.
Għal mument, kont ser indur lura għax bdejt nibża’.
Iżda Maria kienet warajja u donnha issa riedet tidħol.
Ersaqna mal-bieb u ttawwalna ‘l ġewwa. Maria mbuttat il-bieb u dħalna.
Bdejt nirtogħod. Bdejt nibża’.
“Dik x’inhi?” staqsejt lil Maria.
Rajt qisha forma ta’ mara fuq is-siġġu. Donnha kienet iċċassata tħares ‘il quddiem. Qalbi għamlet tikk.
Pupa.
Kienet pupa.
Eżatt bħalha.
Eżatt bħalma kienet hi.
Xagħar kulur id-deheb. Par għajnejn kbar kannella.
Kont insejt kif kienet.
Iż-żmien inessi.
Imbagħad dort inħares lejn Maria. Maria kienet qiegħda tħares lejja b’mod mhux tas-soltu.
U ndunajt.
Maria resqet eqreb lejja. Għamlet subgħajha l-werrej quddiem xufftejha.
“Xxxxxxxxxx,” qaltli. “Tgħid lil ħadd.”
Neħħiet il-parrokka u n-nuċċali tal-vista. U ħarist lejn xuxitha dehbi u għajnejha kbar kannella.
U kont naf.
Kont naf li kont qed inħares lejha.
Lejn dik li xi darba kienet tagħmel il-pupi.

Rakkont: Dik li kienet tagħmel il-pupi (It-tielet parti minn erbgħa)

Rakkont: Dik li kienet tagħmel il-pupi (It-tielet parti minn erbgħa)

Għalkemm lanqas it-tobba ma kienu taw verifika eżatt ta’ biex kienet mietet bintu, dan l-imbierek daħħalha f’rasu li l-pupa kienet ġabitilhom is-saħta.
Dakinhar filgħodu ħareġ jiġri bil-pupa f’idu, qisu wieħed mitluf minn sensih u beda jgħajjat u jwerżaq mar-raħal kollu.
“Qatlitha! Il-pupa misħuta! Dik li tagħmel il-pupi hemm fuq misħuta!” beda jgħajjat u jsabbat il-pupa ‘l hawn u ‘l hemm.
Ma tantx taw kasu.
Bdew jaħsbu li kien qed iġib ruħu hekk għax kien imweġġa’ bil-mewt tat-tifla.
Iżda lanqas biss laħqet għaddiet ġimgħa, li raġel ieħor li kien mar jordna pupa oħra għan-nepputija tiegħu mingħand dik li kienet tagħmel il-pupi, ma ġralhomx l-istess traġedja!
Pupa. Uġigħ. Mewt ta’ tifla!
Issa r-raħħala bdew jaħsbu ħażin.
Kien propju dak il-ħin li donnhom lil dik li kienet tagħmel il-pupi bdew jistkerrħuha!
Ħareġ wieħed minnhom jgħajjat kemm jiflaħ li l-pupi kienu qegħdin iġibu s-saħta. U kull min kellu pupa ħariġa barra fil-pjazza u għalkemm kienet ħasra kbira, għamluhom kollha fuq xulxin u tawhom in-nar!
Ħuġġieġa!
Jien kont hemm. U kont waħda minnhom.
Iżda jew forsi għax ma bdejtx nemmen fis-saħta jew forsi għax il-pupa li kelli kienet wisq għal qalbi, tiegħi ma ħriġthiex magħhom. Anzi, tfajtha ġo kaxxa u ħbejtha.
Kont hemm fil-pjazza u rajthom jaħarquhom u bdejt inxomm ir-riħa tad-drappijiet u xagħarhom jieħdu n-nar.
U propju dak il-ħin, ilmaħt bħal dell fuq l-għolja. Dell ta’ tarf ta’ libsa twila skura, li donnha kienet qiegħda tosserva kollox minn fuq.
U xi erbat ijiem wara niżlet l-għolja biex tixtri u tgħidx kemm għajjruha u ħammġulha unurha, dawk l-istess nies li sa ftit qabel kienu jfaħħruha.
U issa kienu għaddew xi għaxar snin minn dakinhar.
U hi…………….hi qatt ma reġgħet dehret ‘l hemm.
Ħadd qatt ma reġa’ raha.
Minjaf x’kien sar minnha?

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Rakkont: Dik li kienet tagħmel il-pupi (It-tieni parti minn erbgħa)

Rakkont: Dik li kienet tagħmel il-pupi (It-tieni parti minn erbgħa)

Iżda oħroġ il-għaġeb, qatt ma naqsithom.
Kull darba li kienu jkunu jordnaw pupa mingħandha, dakinhar miftiehem, kienu jsibu kaxxa kbira kkulurita u mgeżwra quddiem il-bieb ta’ darhom! U ġo fiha kien ikun hemm pupa isbaħ minn dik ta’ qabilha!
Din l-istorja kien ilha għaddejja ġmielha.
It-tfajla li kienet tagħmel il-pupi kienet ilha tagħmlilhom pupi sbieħ għal dawn l-aħħar sitt snin u kulħadd kien jirrispettaha. U kulħadd kien ikun ħerqan ħalli jmur jordna mingħandha. Magħhom kienu jtellgħu l-flus, ritratt sabiħ u jmorru jistennew l-isbaħ pupa!
Sa dakinhar.
Sa dakinhar li ġrat dik id-diżgrazzja.
Petra kienet tifla ta’ ħames snin. Ovvjament meta kien ser ikollha jum għeluq sninha, missierha kien ħaseb biex jitla’ għand it-tfajla li kienet tagħmel il-pupi sabiex jordnalha waħda.
Wara li t-tfajla li kellha xagħarha twil iżżejjed, kemmxejn imħabbel u kienet liebsa ħwejjeġ qodma ta’ ġewwa, għamlitlu iva b’rasu u għalqet il-bieb f’wiċċu, il-missier niżel iħaffef in-niżla, qalbu mimlija ferħ, b’seba’ mitt sena fuqu ħalli jara pupa eżatt bħal bintu lesta għal dakinhar tal-festin.
Iżda x-xorti riedet mod ieħor.
Sebaħ dak il-jum misħut.
Il-missier mar iħaffef lejn il-bieb ta’ barra. Fetaħ il-bieb. Sab il-kaxxa, daħħalha ġewwa. Bintu fetħet il-kaxxa waqt il-festin u t-tifla ferħet mhux ftit bil-pupa!
Iżda dak il-lejl, hekk kif iċ-ċkejkna kienet rieqda flimkien mal-pupa li kienet eżattament il-fotokopja tagħha, ħasset xi weġgħa kbira f’sidirha u ħalliet din id-dinja ħesrem.
Il-missier beka mhux ftit.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications OK No thanks