Dawra bid-Dgħajsa (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dawra bid-Dgħajsa (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Adam James qatt ma kien joħroġ barra mid-dar. Qatt ma kien jilgħab ma’ tfal oħra. Qatt ma kienu jlibbsuh sabiħ. Qatt ma kien joħroġ barra fix-xemx.
U aktar ma beda għaddej żmien, donnhom aktar bdew jarawh ikrah.
“Illum għeluq sninek, Adam James………….” qaltlu dakinhar ommu Antonia.
U hu feraħ.
Ħares lejn ommu u missieru.
Kienu qiegħdin jagħmlu xi ħobż u frott f’ċestin żgħir tal-qasab.
Kienu qiegħdin ilibbsuh tibdila sabiħa!
Kienu qiegħdin jagħmlulu xagħru!
Għajnejh bdew ileqqu!
Kien qed jitbissem!
Kien se joħroġ barra għall-ewwel darba!
U hekk malli daħlu bih fil-karozza, ħares lejn ommu b’mod eċċitat.
“Fejn sejrin, ma?” staqsiha mis-sedil tan-naħa ta’ wara tal-karozza ta’ missieru.
“Dawra bid-dgħajsa,” weġbitu Antonia.
U waslu fuq xtajta sabiħa.
Ramel.
Mewġ żgħir jilgħab max-xtajta.
Kemm feraħ Adam James!
Telgħu fuq id-dgħajsa tagħhom li kienet marbuta mal-moll fin-naħa tal-blat u ħarġu ‘l barra.
Adam James bilkemm ried jemmen lil għajnejh!
Qatt ma kien ra dak il-ġmiel kollu!
“Mamà, irrid nara l-mewġ!” qalilha Adam James, jersaq fuq il-pruwa ħalli jara l-baħar aħjar.
U Antonia resqet warajh.
Adam James ta daqqa t’għajn lejn ommu u ra għajnejha jixegħlu b’mod mhux normali.
U dak il-ħin, Antonia ħarset lejn żewġha.
U Donald għamlilha iva b’rasu.
Ma kienx hemm bżonn kliem.
Imbuttatu.
Kemm tatu daqqa żgħira fuq dahru u ratu nieżel ġol-baħar.
Ma tawx kasu jipprova jżomm fil-wiċċ.
Lanqas baqgħu fil-post ħalli jisimgħu leħnu ċkejken jipprova jsejħilhom ħalli jsalvawh.
“Ibni jinsab nieqes……….” kienet infurmat lill-pulizija Antonia.
Iżda liċ-ċkejken Adam James ħadd ma kien sabu.
U donnhom kienu qegħdin aħjar mingħajru, għalkemm quddiem in-nies, kienu jagħmluha tal-vittmi.
Għaddiet sena.
“Donald,” qalet Antonia lil żewġha dakinhar filgħaxija hekk kif kienu qiegħdin għall-irdoss tal-fuklar. “Jiena tqila.”

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Dawra bid-Dgħajsa (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dawra bid-Dgħajsa (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Minjaf kemm se tkun sabiħa t-tarbija! Sabiħa bħalkom it-tnejn!” kienu ta’ spiss ilissnulhom in-nies.
U ma tantx damet aktar.
Ibnu Adam James twieled eżatt mat-tokki tat-tmienja ta’ filgħaxija.
U hekk malli rah għall-ewwel darba, Donald ħass għoqla tiela’ fi griżmejh.
Ibnu.
Suppost kellu jkun ferħan.
Suppost kellu jitbissem.
Ibusu.
Jgħannqu.
Suppost…………
Ra wiċċ martu jinbidel hekk ukoll malli tefgħet għajnejha fuqu.
Jiqras.
Jiddarras.
Dawk li kien hemm fil-kamra magħhom donnhom ippruvaw isabbruhom.
Donnhom ippruvaw jifirħulhom.
Donnhom…………..
Imma Donald bilkemm felaħ iċaqlaq xufftejh.
Hekk.
F’temp wieħed, ħass griżmejh jixxuttaw u rasu ddur bih.
Dan.
Dan kien ibnu.
Ma kienx kif kien qed jimmaġinah.
Kien ikrah.
Iva, ikrah.
Għajnejh żgħar żgħar kienu kważi deformati.
Xufftejh ma kinux kif suppost.
Rasu ovali.
U lanqas il-biki tiegħu ma kien wieħed ġust.
U ħass li għal mument, Donald kellu jgħattilu wiċċu.
Kien inħasad.
Iva, kien inħasad mhux ftit.
U hekk malli ħaduh id-dar, ma kienx hemm bżonn kliem bejniethom.
Qatgħu l-festini.
Ma baqgħu jistiednu lil ħadd id-dar.
Antonia ma baqgħetx toħroġ aktar mill-bieb ‘il barra.
Allaħares kellu jarah xi ħadd!
Ma ridux li xi ħadd jitfa’ għajnejh fuqhom!
Adam James ma kienx denju li jissejjaħ binhom.
Ma kien jixbaħ lil ħadd minnhom!
U ma kienx sabiħ!
Le, ma kienx sabiħ bħalhom!
U għaddew erba’ snin.
Erba’ snin eżatt.
Kienu ilhom jaħbuh hemm ġew f’darhom minn meta twieled.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Min hu għajri? – Tanja Cilia

Min hu għajri? – Tanja Cilia

“Ibża għalih, u meta nerġa niġi, inħallsek il-bilanċ.”

Kelma ħelwa sserraħ bħaż-żejt fuq il-feriti…

Kelli għalliema li kienet tinsisti li naqraw l-hekk imsejħa “kotba klassiċi”, biex ‘iżjed ‘il quddiem’, jiġifieri issa li kbirna, meta xi ħadd jagħmel referenza għalihom, ma nibqgħux ċassi għax inkunu nafu minn fejn ġejjin xi kwotazzjoni, jew xi incident partikolari.

Wieħed minn dawn il-kotba kien Pilgrim’s Progress ta’ John Bunyan, li, niftakar, kull meta kont naqbdu f’idi kien jaqbadi nagħas kbir u bilkem kont inkun naf x’qed naqra; eżatt kif kien jiġrili meta nipprova naqra War and Peace.

Imma mid-dehra, xi frażijiet weħlu mal-ħitan tal-kurituri ta’ moħħi, għax ftakart fih meta smajt taħdita li semmiet kemm dak il-ktieb kif ukoll l-istorja tal-Ħanin Samaritan.

Bħalissa moda il-pluraliżmu reliġjuż u s-sekulariżmu, tant li ssib min hu ‘modern’ u ma jridx li uliedu ikunu ‘indottrinati’.

L-ironija hi li l-parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb, li tinstab fil-Bibbja, xorta għadha tintuża biex tispjega r-Regola tad-Deheb li teżisti kważi f’kull reliġjon… għandna nittrattaw lil ħaddieħor kif irridu nkunu trattati aħna stess.

Santu Wistin (ħalli għalih!) jagħmel interpretazzjoni allegorika u spiritwali. Jgħid is-sinifikat tal-vjaġġ li r-raġel, li jirrappreżenta lill-umanità kollha. Ġeriko huwa l-qamar, għax jitla’, jimla, jonqos, u jinżel.

Ir-raġel kien “nieżel” minn Ġerusalemm għal Ġeriko; mela, dan qabad in-niżla minn stat ta’ grazzja għal stat ta’ dnub, stat aggravat mill-attakk tal-ħallelin li ħallewh għaxi, u nehhewlu l-ħwejjeg, jiġifieri, l-istat tal-grazzja.

Is-Samaritan ma jnaddafx il-feriti tar-raġel bl-ilma biss, imma “..ferra l-inbid, u ż-żejt…” Jiġifieri, ma għamilx kollox ta’ kafkaf.

Barraminhekk, ħa lill-midrub fid-dverna, biex jistrieħ. Hemm kien hemm ikel bnin, biex jerġa jikseb is-saħħa.

Jekk irridu ngħixu bis-sħiħ il-ħniena, irridu ma nagħmlux l-affarijiet b’nofs kedda’, biex inkunu għamilnihom.

Forsi meta din it-tagħlima, meta nagħmluha allegorija, hija ftit jew xejn esaġerata; imma tgħid, m’aħniex imdorrijien naraw l-eżagerazzjonijiet fis-serje li nsegwu fuq it-televixin?

Raġel kien nieżel minn Ġerusalemm għal Ġeriko; l-Adam, mimli bill-fiduċja fih innifsu, u jaħseb li ħadd ma jista’ għalih: Ġeriko qiegħed 825 pied taħt il-livell tal-baħar.

Attakkawh il-ħallelin; għax meta l-bniedem jitbiegħed jaħseb li hu invinċibbli, jinduna kemm għandu bżonn lil ħaddieħor.

Ħadulu l-ħwejjeġ: il-libsa li kienet sabiħa ħafna u tqum tant flus, ma baqgħetx tiegħu. Tgħid, isib min jagħtih oħra?

Telquh u ħallewh għal mejjet – il-Levita, il-qassis, qasam it-triq. Rajt ma rajtx, gedwed waħdu. Fl-aħħar wasal is-Samaritan. Ħass għalih, infaxxalu l-feriti wara li dewwih biż-żejt u bl-inbid.

Lil tad-dverna, tah żewġ dinari u qallu, “Ibża għalih, u meta nerġa niġi, inħallsek il-bilanċ.” Fiha x’tomgħod, din. Meta nikkategorizzw lin-nies f’tajbin jew ħżiena fuq il-bażi tal-liġijiet materjali, tkun xi ħaġa superfiċjali.

U aħna? Nibżgħu li jekk nagħmluha maz-zopp, f’għeluq is-sena, insiru bħalu? Jew nitniġġsu mill-arja ta’ madwar dawk li telqu l-fidi għax ġratilhom xi traġedja? Ninjoraw lil min ikun jixtieq kelma ta’ faraġ, għax hekk jaqbel, ma jmurx xi ħadd jarana miegħu u jittimbrana bl-istess titlu, bħal mal-qassis u l-Levita beżghu li ma jibqgħux indaf, skont il-liġi Testment il-Qadim?

Is-Samaritan ma staqsiex fejn kien il-qassis, jew fejn telaq il-Fariżew, jew fejn staħba l-għalliem tal-Lhud.

Is-Samaritan intebaħ li kien hemm il-bżonn, u għen kif seta’, b’li kellu dak il-ħin.

Kelma helwa hi bħal żejt fuq il-feriti ta’ qalb mimlija uġigħ.

Enable Notifications OK No thanks