“Jeħtieġ li aktar persuni b’diżabilità jitkellmu dwar il-bżonnijiet tal-intimità u s-sesswalità” – Lynn Aquilina

“Jeħtieġ li aktar persuni b’diżabilità jitkellmu dwar il-bżonnijiet tal-intimità u s-sesswalità” – Lynn Aquilina

Nitkellmu ma’ Lynn Aquilina

Lynn, għidilna ftit dwarek. Min hi Lynn Aquilina?

Mela Lynn hi mara ta’ 31 sena li tħobb il-ħajja u tħobb tgħix. Jien persuna sensittiva, nisma’ u nosserva ħafna. Inħobb nesperjenza affarijiet ġodda, anke jekk ġieli nibża’ jew nippanikkja ħafna għax inħalli l-ħsibijiet jiġru bija! Nemmen li kieku, ma ppruvajtx u ma nippruvax affarijiet u esperjenzi ġodda ma niltaqax ma’ nies ġodda li jgħinuni biex kemm jista’ jkun dejjem noħroġ l-aħjar tiegħi u ma neħilx mal-limitu tad-diżabilità fiżika li għandi. Minkejja dan kollu li għidt, inħoss li għadni ma nafx ma nafx min jien, għax kuljum ninbidel u niskopri ħaġa ġdida fija li ma kontx naf qabel.

Il-kapaċità tiegħek li tesprimi ruħek b’mod tajjeb ħafna u profond permezz tal-kitba, hija xi ħaġa li wieħed ma jistax ma jinnutax dwarek. Kif nibtet il-passjoni tiegħek tal-kitba, u x’libertà tagħtik?

Il-passjoni tal-kitba tmur lura għal meta kont fir-raba’ sena tal-primarja. Niftakar, l-għalliema kienet taqralna kuljum mill-kotba ta’ Trevor Zahra. Minn dak iż-żmien ‘il quddiem għidt li rrid insir bħal dan l-awtur bravu ħafna. Qrajt il-kotba kollha tiegħu għax jaffaxxinani kif jiżvolġi l-istejjer tiegħu bi kliem sempliċi u b’ritmu mexxej. Insomma f’kelma waħda sar l-idolu tiegħi, tant li fis-sekondarja meta kien ikollna komponiment kont nipprova nuża’ l-istil ta’ kitba tiegħu. L-għalliema kienu qaluli li għandi talent, imma bqajt ma ħadtux bis-serjetà sakemm spiċċajt mis-sekondarja.

Kont spiċċajt inqatta’ ħafna ħin id-dar, fija kien hemm vojt u monotonija kbira tant li waqajt f’dipressjoni. Imbagħad wara ħafna insistenza mingħand ħabibti ħarbixt l-istorja tiegħi. Minn hemm ma ħaristx lura, kuljum nikteb xi ħaġa, anki jekk tkun sentenza waħda biss. Bil-kitba, jien nista’ mmur u nimraħ kullimkien. Tilliberani għax meta nikteb jien ninsa għal ftit il-limitazzjonijiet fiżiċi tiegħi u nidħol f’dinja oħra. Dinja fejn l-ispirtu tiegħi jtir ‘il fuq mingħajr ma jwaqqfu ħadd.

X’definizzjoni għandha d-diżabilità għalik personali?

Għalija d-definizzjoni tad-diżabilità tvarja ħafna. Skont iċ-ċirkostanzi li nkun fihom u l-burdati li jkolli. Ikun hemm ġranet fejn inħossni qisni għandi ġgant jgħaffeġ fuqi u rrid inkompli bil-ġurnata tiegħi, bih idur miegħi kullimkien. Drabi oħra lanqas biss taffettwani li jien b’diżabilità, għax inkun qed inħossni tajba fija nnifsi. Imma jien inħobb nara l-limitazzjonijiet fiżiċi tiegħi bħala gaġġa li ssakkarni milli nagħmel dak li nixtieq. Għalkemm dejjem nipprova nsib mezzi kif indur ma’ din il-gaġġa, ġismi, biex fl-aħħar xorta nagħmel dak li nixtieq.

Kemm-il darba titkellem dwar l-intimità u s-sesswalità. L-ewwel nett, int personali kif tiddistingwi bejn dawn it-tnejn?

L-intimità u s-sesswalità huma konnessi u relatati ħafna ma’ xulxin, imma mhumiex l-istess. Għalija l-intimità hi u sseħħ kull meta nagħżel li nara lill-persuna l-oħra mhux bl-għajnejn fiżiċi tiegħi, iżda bl-għajnejn ta’ ruħi. Dawn l-għajnejn li jaraw il-bżonnijiet l-aktar profondi tal-oħrajn biex hekk nitqanqal minn ġewwa ħalli mhux biss ngħinhom, iżda mmur pass oltre minn hekk, insir naf l-istorja tagħhom u nitwaħħad magħhom, mhux għall-pjaċiri tiegħi, imma għax jinteressani u nħobb verament lill-oħrajn.

Is-sesswalità, imbagħad hi dak kollu li jagħmilni l-mara li jien. L-ewwel aspett tas-sesswalità jistedinni biex jien inħobb, nirrispetta u nkun konxja tas-sbuħija tal-feminilità tiegħi. Imbagħad għalija, l-att sesswali jikkumplimenta u jgħaqqad is-sbuħija tiegħi, ma’ dik ta’ ħaddieħor biex nikber fl-għarfien li ma nistax ngħix mingħajr ma nħobb verament biex nagħti ħajja lill-ieħor u eventwalment jista’ jkun hemm lok ta’ ħolqien ta’ ħajja wkoll.

Mill-perspettiva tiegħek, x’inhuma l-isfidi li trid tiffaċċja b’mod kontinwu fejn jidħlu l-intimità u s-sesswalità? X’inhuma n-nuqqasijiet li tħoss l-aktar bħala mara?

Fejn jidħlu l-persuni b’diżabilità, l-intimità u s-sesswalità għadhom tabù. Personalment din ir-realtà ttaqqalni ħafna għax ikolli ngħixha waħdi, naħbi l-bżonnijiet, ix-xewqat u l-emozzjonijiet naturali tiegħi. Ngħixha waħdi fis-skiet għax inħoss li s-soċjetà inġenerali ma tqishomx dawn il-bżonnijiet tal-persuna b’diżabilità u ma tiddistingwix bejn intimità u sesswalità. Jista’ jkun li persuna b’diżabilità tkun trid biss l-intimità, din tinkludi tgħanniq, karezzi, tmellis fix-xagħar, tpoġġi fuq xi ħadd eċċ.

L-akbar nuqqas li naħseb li hawn hu li persuni b’diżabilità ma jitkellmux biżżejjed fuq dawn il-bżonnijiet tagħhom fil-pubbliku. Allura, imbagħad ovvja li n-nies t’hemm barra ma jistgħux ikunu jafu vera xi nħossu aħna, jistgħu biss jispekulaw!

X’inhuma x-xewqat tiegħek f’dan ir-rigward? X’tixtieq li jsir?

Nixtieq li aktar nies ma jinħasdux u ma jibżgħux meta nesprimi dawn il-bżonnijiet li għandi. Ħeq, jien bniedma tad-demm u l-laħam bħal kulħadd! Hemm bżonn li jsiru aktar diskussjonijiet edukattivi fuq dan is-suġġett fuq it-televixin u l-midja soċjali.

X’inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar is-servizzi ta’ sex workers għal persuni b’diżabilità?

Naqbel li jkun hawn is-servizz ta’ sex workers, iva għaliex le. Basta dan ikun regolat u jkun hemm persuni mħarrġa sew kif jiffaċċjaw u jittrattaw persuni b’diżabilità, l-aktar meta dawn ikunu vulnerabbli.

Jekk dan it-tip ta’ servizz jiġi legalizzat f’Malta, tikkunsidra li tagħmel użu minnu int personali?

Mistoqsija diffiċli din! Kieku mmur żgur imma mhux għas-sess, l-ewwel ħaġa li nixtieq nagħmel hu li niskopri lil ġismi, għax minħabba li ma nużax idi sew ma nistax inkun intima miegħi nnifsi. Minħabba f’hekk f’dan l-aspett inħoss li għadni tifla u mhux mara. Allura nitlob l-għajnuna tas-sex worker biex nagħmel dan, rigward jekk nagħmilx is-sess ma’ sex worker illum bħalissa ngħid le. U ngħid le, għax nixtieq relazzjoni u s-sess waħdu narah bla sens mhux komplut, qisni mort ikla u qbiżt fid-deżerta mill-ewwel. Is-sess mingħajr relazzjoni u intimità nħoss li jitlef l-iskop u s-sbuħija tiegħu.

Liema mentalità tas-soċjetà ġenerali tħoss li hemm bżonn tinbidel l-aktar? U int, xi tħoss li tista’ tagħmel, jew x’qed tagħmel biex tagħti sehmek għal din il-bidla?

Thank God il-mentalità tas-soċjetà inġenerali lejna l-persuni b’diżabilità tjiebet ħafna, l-aktar fl-oqsma tal-aċċessibiltà u l-edukazzjoni għalkemm bħal f’kollox baqa’ xi jsir. Biss l-iżjed setturi li narahom baqgħu lura huma tax-xogħol u s-sesswalità. Mhux ħa noqgħod nirrepeti dwar is-suġġett tas-sesswalità, biss ma nafx għala persuna toqgħod lura milli turi affezzjoni lejn persuna b’diżabilità. Forsi jista’ jkun li dak li jkun joqgħod lura għax ma jkunx irid li l-persuna b’diżabilità tiggranfa miegħu bħal qarnita u tifhmu li jrid relazzjoni magħha, ma nafx eżatt. Biss ma fiha xejn ħażin billi tgħannaq u tikkarezza lil persuna b’diżabilità. L-importanti li jkun hemm komunikazzjoni ċara u diretta fuq l-emozzjonijiet taż-żewġ persuni kkonċernati.

Fil-qasam tax-xogħol, hi ħaġa frustranti ħafna li aħna l-persuni b’diżabilità jkollna l-kwalifiċi kollha meħtieġa u ma nsibux xogħol għas-sempliċi raġuni li min iħaddem ma jemminx fina. Min-naħa tiegħi, nieħu kull opportunità biex nitkellem fuq id-diżabilita’. Fil-fatt ħloqt grupp fuq Facebook jismu ‘People with Cerebral Palsy in Malta’. Fih inqajjem kuxjenza fuq dawn is-suġġetti u oħrajn li jolqtu lilna direttament bħala nies b’diżabilità.

Is-saħħa mentali u persuni b’diżabilità. X’inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar dan?

Nemmen li s-saħħa mentali tal-persuni b’diżabilità trid tkun kemm jista’ jkun dejjem fl-aħjar forma possibbli. Għax diġà hu piż kbir li wieħed iġorr il-limitazzjonijiet fiżiċi tiegħu kuljum bil-konsegwenzi u l-kumplikazzjonijiet kollha li dawn iġibu magħhom. Għalija li nkun mentalment b’saħħti hi xi ħaġa li ma nistax ngħaddi mingħajrha għax inkella ma nkunx nista’ nkampa mal-ostakli tad-diżabilità. Apparti minn hekk, tgħallimt u qed nitgħallem kif it-toqol tal-ħajja ta’ kuljum naqsmu ma’ dawk il-persuni li jien nafda biex dan il-piż ma jagħlaqnix fija nnifsi biex nipprova nkun pożittiva.

Inkun korretta jekk ngħid li int persuna reliġjuża ħafna? X’differenza jagħmel dan il-fatt fil-ħajja ta’ kuljum tiegħek?

Jien ma ngħidx li jien persuna reliġjuża għax għalkemm nieħu sehem fil-quddies kważi kuljum, hemm xi affarijiet fil-knisja li jien ma naqbilx magħhom. Imma ngħid li jien persuna li nħaddan il-fidi Kattolika. Iva, għalija l-fidi f’Ġesù hi kollox, għax bil-fidi jien kapaċi ngħix din it-tbatija tad-diżabilità bit-tama u bi skop li din ma tkunx kollha għalxejn. Anzi nħoss li Alla jrid u għandu sejħa partikolari permezz tad-diżabilità u jridni nwassal imħabbtu permezz tal-istess diżabilità.

Taħseb li l-Knisja Kattolika għadha tħares u tirreferi għall-persuni b’diżabilità bħala “anġli” u “speċjali”?

Iva, sfortunatament din il-mentalità tal-‘anġli u speċjali’ ilha magħna minn meta twaqqfet id-Dar tal-Providenza. Diffiċli ħafna tneħħi din il-mentalità, l-aktar għaliex huma ftit dawk il-persuni b’diżabilità li jinvolvu ruħhom fi gruppi taż-żgħażagħ bħali, li hi ħasra għax kull persuna għandha x’toffri. Nixtieq nara aktar nies b’diżabilità jinvolvu ruħhom fil-knisja biex ngħaddu l-messaġġ li aħna mhux karità biss irridu imma għandna x’nagħtu ukoll.

Naf li int taħdem. X’inhu x-xogħol tiegħek? U kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek fid-dinja tax-xogħol?

Jien ilni naħdem għal dawn l-aħħar 4 snin bħala data inputer ma’ kumpanija privata. Ix-xogħol lili tani d-dinjità li jistħoqqli u fejn qabel kont nistħi u naħrab mill-mistoqsija meta jistaqsuni x’nagħmel, issa m’għadnix. Peresss li naħdem dejjem mid-dar, nixtieq li jkolli l-opportunità li niltaqa’ mal-impjegati wiċċ imb’wiċċ, imma overall għal qalbi ħafna li japprezzaw xogħli.

Lynn, ma nistax ma nsemmilekx il-ħbiberija speċjali li ċertament hija importanti ħafna għalik. Xi jfisser għalik David? X’differenza jagħmel f’ħajtek u x’jagħmel il-ħbiberija tagħkom speċjali?

Inħossni mbierka ħafna li għandi ħabib bħal David. Għandi ħafna ħbieb u kollha jgħinuni ħafna, min b’mod u min b’ieħor, imma David jispikka fosthom kollha. Konna ltqajna mill-grupp tal-LAND, grupp għall-persuni b’diżabilità biex jissoċjalizzaw u hu kien ġie magħna bħala volontier. Imbagħad sirna ħbieb tal-qalb madwar 4 snin ilu meta kont għaddejja minn żmien diffiċli. Minn dakinhar sal-lum dejjem sibtu hemm għalija. Għamilna minn kollox flimkien, morna l-Olanda u ħa ħsiebi hu, immorru weekend breaks, iniżżilni l-baħar waħdu eċċ eċċ.

Niftakar darba qalli, li hu jrid jgħinni nagħmel dak li nħoss ġewwa fija, imma li ma nkunx nista’ noħorġu fuq barra minħabba d-diżabilità. Għalija, David huwa ħija li m’għandix, tant għandna ħbiberija intima bejnietna li min ma jafx li David miżżewweġ jaħseb li qiegħdin flimkien! Daqshekk hi speċjali l-ħbiberija tagħna u nittama li tibqa’.

Għidilna ftit dwar il-kotba li ktibt s’issa. Minn fejn ġiet l-idea u l-ispirazzjoni għalihom? Hemm pjan għal ktieb ieħor?

Mela, l-ewwel ktieb tiegħi jismu ‘Namra’ hu ġabra tal-ħsibijiet u l-poeżiji tal-bidu nett tal-kitba tiegħi u t-tieni ktieb jismu ‘Tiżwiqa’. ‘Tiżwiqa’ jikkonsisti f’10 novelli qosra soċjo-reliġjużi. Kollox jispirani jien, l-aktar l-esperjenzi li ngħaddi minnhom jien u persuni viċin tiegħi. Issa bdejt nikteb rumanz, forsi nippubblikah ‘il quddiem.

Għandek xi ħolm li tixtieq twettaq?

Jien persuna li ngħix ġurnata b’ġurnata, kull opportunità li tħabbatli l-bieb neħodha, però ma nippjanax ħafna għal quddiem għax jekk ma jirnexxilix inwettaq dak li jkolli f’moħħi naqa’ ħażin ħafna. Li nixtieq li nerġa’ nsiefer u nagħmel aktar avventuri partikolarment ma’ David.

X’inhu l-aħħar messaġġ tiegħek?

Nixtieq nirringrazzjakom għax permezz ta’ din l-intervista erġajt skoprejt affarijiet fija nnifsi li kont insejt.

Lynn se tkun ukoll qed tikkontribwixxi b’mod regolari fuq skoperta.net!

M’haju allibbirari – Wirja tal-Arti mill-artista Rebecca Ranieri

M’haju allibbirari – Wirja tal-Arti mill-artista Rebecca Ranieri

M’haju allibbirari hija t-tieni wirja għal Rebecca Ranieri. Iżda f’din il-wirja, għad-differenza tal-ewwel waħda, Rebecca se tkun qiegħda tesibixxi waħedha. L-ewwel wirja tagħha kienet dik li ttellgħet waqt ProTaGoNiesTea.


Ranieri ma tridx tillimita ruħha għal-limitazzjonijiet u għall-mistoqsijiet li jaf jiġu imposti fuqha meta tiġi identifiktata bħala artista. Fl-istudjow tagħha, tingħalaq f’dinja għaliha, fejn kollox jintefa’ u l-mistoqsijiet jissiktu. Hemm toħloq figuri li iktar jorbtuha mad-dinja spiritwali milli dik reali. Figuri misterjużi, sfukati li jinħolqu anke b’użu ta’ tekniki spontanji. Tintilef f’dinja oħra biex toħloq esseri li permezz tagħha aħna wkoll, l-osservaturi, nistgħu napprezzaw xi tħoss u x’qiegħda tara waqt dawn il-mumenti intimi; waħedha msakkra fl-istudjow tagħtina ċans inkunu preżenti għall-ħsus tagħha.


M’haju allibbirari hija frażi Siċiljana, li tfisser “Irrid nillibera lili nnifsi”. Rebecca kibret bid-djalett Siċiljan madwarha, permezz ta’ nannuha, minn età żgħira kienet tqatta’ kull Sajf ġewwa Sqallija. Permezz ta’ din il-wirja, Ranieri tixtieq toħloq rabta u kuntatt ma’ dik il-parti fiha li baqgħet tappartjeni għal Sqallija. Ma’ mumenti, memorji u ħsus li għadhom iħufu fiha u li jaf hi stess mhux dejjem konxja tagħhom.

Il-kunċett ta’ din il-wirja jdur madwar armla Siċiljana, armla li tilfet kull tip ta’ affezzjoni li tista’ toffrilha d-dinja. Tgħaddi l-ġranet msakkra waħedha fid-dlam, imdawra bil-memorji, bid-dlam u bis-skiet, skiet li jtarrax. Titrejjaq minn din is-sofferenza biss meta tpinġi.


Rebecca Ranieri trid teħodna lura permezz ta’ din l-armla, fi żminijiet oħra meta l-mewt kienet tinħass preżenti. Li minn żmien il-Griegi kienu jqabbdu lill-qaddejja tagħhom idoqqu mużika tal-mewt. Iktar ‘il quddiem fiż-żmien iżda li kważi, kważi minsija ġewwa Sqallija, il-familjari tal-mejjet kienu jduru madwaru u permezz ta’ kant kienu jitkellmu miegħu. Jitkellmu miegħu bi ħlewwa u jfakkruh f’mumenti sbieħ u koroh li għaddew flimkien; jistaqsuh mistoqsijiet li se jibqgħu mingħajr tweġiba għalihom; jesprimu d-diżappunti tagħhom b’ton t’affettwazzjoni; jirringrazzjawh tal-għerf li għex bih u li għad jirrikorru għalih fil-futur.

F’kelma waħda, ipinġu bi kliem ix-xeni ta’ matul il-ħajja tal-mejjet. Fl-isfond ta’ dan kollu kien ikun hemm ukoll għajjat u twerżiq għat-telfa li ġarrbu.


Kienu jinkrew ukoll bekkejja, piagnone, nisa li jiġu mħallsa sabiex jibku lill-mejjet. Il-kulur iswed kien il-kulur tal-viżtu, tal-ħwejjeġ, tal-biċċiet tad-drapp li jiġu marbuta bħala referenza mal-bieb tad-dar li soffra telfa; tal-velijiet u tad-drapp użat fil-kamra tad-dfin.
Illum nistkerħu u nevitaw is-suġġett tal-mewt. Nittrattawh bħala suġġett li ma jikkonċernaniex, bħala xi ħaġa li mhux se taffettwana personalment imma tikkonċerna dejjem lil ħaddieħor. Fil-passat, kienet storja oħra, il-mewt kienet dejjem preżenti; kienet xi ħaġa familjari u dejjem iddur mas-saqajn. Il-fatt li l-ħajja tal-bniedem kienet iqsar minn dik tal-lum kien ikompli jsaħħah dan il-fatt, speċjalment bl-ammont kbir ta’ mwiet tat-tfal minħabba n-nuqqas t’avvanz li kien għad hawn fil-mediċina.


Rebecca Ranieri f’M’haju allibbirari qiegħda tissombolizza dan kollu permezz t’armla Siċiljana. Armla Siċiljana tipika li tħaddan l-uġigħ li ġġib magħha t-telfa, tħalli dan l-uġigħ jikkunsmaha u twerżaq twerżiq li ħadd ma jista’ jisma’ għax hu twerżiq ġewwieni. Ma tridx toħloq wirja tal-ħsus tagħha, trid biss tpinġi.


Kull biċċa arti f’din il-wirja tirrapreżenta frazzjoni partikolari mid-dinja intima u sentimentali ta’ Rebecca. Il-memorji, il-ħsibijiet u l-ħsus.


Din il-wirja se tittella’ bejn il-25 ta’ Novembru u l-10 ta’ Diċembru 2021, ġewwa Art by the Seaside, 65, Triq il-Mina tax-Xatt, Senglea.

Settembru – X’nafu dwar dan ix-Xahar? U xi jfisser għalik?

Settembru – X’nafu dwar dan ix-Xahar? U xi jfisser għalik?

Illum bdejna xahar ġdid, ix-xahar ta’ Settembru. Bosta jaraw dan ix-xahar bħala żmien tas-sena pjaċevoli ħafna.

Minkejja li f’Malta, Settembru nassoċjawh mar-riħ isfel li qed nesperjenzaw partikolarment matul dawn l-aħħar snin, normalment huwa x-xahar fejn fl-emisfera tat-Tramuntana, it-temp jibda jċedi ftit, u filwaqt li matul il-ġurnata tkun għadha s-sħana iżda l-iljieli jibdew ikunu aktar friski, b’dik iż-żiffa ħelwa ħelwa.

Settembru huwa wkoll żmien sabiħ fl-emisfera tan-Nofsinhar, speċjalment għal dawk li ma jħobbux ix-Xitwa għaliex il-ġranet xitwija jkunu waslu fi tmiemhom u jkun żmien tajjeb biex wieħed joħroġ barra u japprezza l-ewwel fjuri tar-rebbiegħa.

Bħal kull xahar ieħor, hemm diversi kurżitajiet u fatti interessanti x’niskopru dwar Settembru kif ukoll l-oriġini tiegħu..

Oriġinarjament Settembru kien is-seba’ xahar tal-kalendarju Ruman tal-qedem, u għalhekk kien imsemmi Septem, li tfisser is-seba’ xahar. Kien biss fl-451 QK li x-xhur ta’ Jannar u Frar ġew miżjuda mal-kalendarju, u b’hekk Settembru ġie d-disa’ xahar.

Settembru wkoll kellu 29 jum biss. Grazzi għar-riforma ta’ Ġulju Ċesari tal-kalendarju Ruman fis-46 QK li żdiedet ġurnata oħra f’dan ix-xahar.

Ir-Rumani kienu jassoċjaw xhur differenti ma’ allat differenti. Ix-xahar ta’ Settembru kien assoċjat ma’ Vulcan, l-alla Ruman tan-nar, possibilment minħabba li kien xahar sħun ħafna meta kien is-seba’ xahar tas-sena.

Fis-sena 1752, l-Imperu Brittaniku qabeż 11-il jum ta’ Settembru, bejn it-2 u l-14. Dan fil-fatt kien minħabba bidla oħra fil-kalendarju, għalkemm din id-darba kien meta l-Imperu Ingliż inbidel mill-kalendarju Ġiljan għal dak Gregorjan..

Lura fi żmien l-Anglo-Sassoni, Settembru kien jissejjaħ Gerst Monath, li jfisser “ix-xahar tax-xgħir”. Ingħata dan l-isem minħabba li kien iż-żmien tas-sena li kien isir il-ħsad tax-xgħir, u kien żmien speċjali wkoll minħabba li kienu għamlu xarba popolari minnu.

L-Anglo-Sassoni kellhom ukoll isem ieħor għal Settembru, li kien Haefest Monath. Din hija partikolarment interessanti peress li tfisser “ix-xahar tal-ħsad”, u l-użu modern tagħna tal-kelma harvest toriġina minn dan l-isem.

L-1 ta’ Settembru tal-1939, kienet ġurnata sewda għad-dinja. Kien f’dan il-jum li Hitler invada l-Polonja, konsegwentament beda Tieni Gwerra Dinjija.

L-istess kien il-jum tal-11 ta’ Settembru tal-2001. Il-ġurnata tat-traġedja fatali li xxukkjat id-dinja. Kien f’din il-ġurnata li seħħ l-agħar attakk terroristiku fuq l-art Amerikana, meta erba’ linji tal-ajru kummerċjali ġew maħtufa. Tnejn mill-ajruplani ttajru dritt fit-Twin Towers taċ-Ċentru tal-Kummerċ Dinji, u ieħor iġġarraf fil-Pentagon. Ir-raba’ ajruplan niżel f’għalqa f’Pennsylvania wara li l-passiġġieri tat-titjira ppruvaw jerġgħu jiksbu l-kontroll tal-ajruplan mit-terroristi.

Settembru jibda fl-istess jum tal-ġimgħa ta’ xahar ieħor biss, Diċembru.

Is-17 ta’ Settembru huwa jum importanti ħafna għall-Istati Uniti, peress li kien f’dan il-jum fl-1787 li ġiet adottata l-Kostituzzjoni tal-Istati Uniti. Kieku ma kienx għall-Kostituzzjoni, l-Istati Uniti seta’ jkun pajjiż inkredibilment differenti llum, b’ħafna inqas libertajiet ċivili.

Filwaqt li jibda fl-istess ġurnata tal-ġimgħa ta’ Diċembru, l-aħħar ġurnata tal-ġimgħa tax-xahar tkun għall-ebda xahar ieħor.

Settembru għandu żewġ tipi ta’ fjuri assoċjati miegħu li huma, l-aster u l-morning glory. Is-sinifikat taż-żewġ fjuri huwa fil-fatt simili ħafna, bl-aster jingħad li tirrappreżenta l-imħabba, filwaqt li l-morning glory tirrappreżenta l-affezzjoni.

It-2 ta’ Settembru tal-1666 kien żmien terribbli għall-belt ta’ Londra, nar qawwi ħakem fis-sezzjoni l-antika tal-belt, u qered għal kollox kull ma mess fil-ħitan Ruman tal-qedem. L-iktar sorprendenti dwar din it-traġedja hija li kien hemm biss 6 imwiet irreġistrati!

Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi fl-emisfera tat-Tramuntana, Settembru huwa x-xahar li fih l-istudenti jibdew sena skolastika ġdida.

L-ewwel gazzetta li qatt ġiet stampata fl-Istati Uniti ġiet ippubblikata fil-25 ta’ Settembru tal-1690. Il-gazzetta kienet tissejjaħ Publick Occurrences Both Foreign and Domestick u ġiet ippubblikata f’Boston. Ma tantx damet wisq għaliex l-Ingliżi kienu qed jiddejqu bil-kontenut tagħha u waqqfuha mill-ewwel.

Fit-30 ta’ Settembru tal-1955, l-ikona kulturali Amerikan u l-istilla tal-films famużi, James Dean tilef ħajtu f’ħabta ta’ karozza f’Kalifornja fl-età ta’ 24 sena. Filwaqt li l-karriera tiegħu ta’ attur kienet qasira wisq, huwa għadu meqjus bħala attur inkredibilment influwenti, speċjalment għar-rwol tiegħu f’Rebel Without a Cause.

Bħal kull xahar, hemm diversi persuni famużi li twieldu f’dan ix-xahar, fosthom l-atturi Colin Firth u Bill Murray, il-kantanta Beyoncé u l-leġġenda tal-Queen Freddy Mercury.

Min huma t-Tfal li jidhru fl-Istatwa tal-Prinċipessa Diana?

Min huma t-Tfal li jidhru fl-Istatwa tal-Prinċipessa Diana?

L-1 ta’ Lulju, jimmarka għeluq is-60 sena tal-Prinċipessa Diana, u proprju f’dan il-jum, il-familja rjali mmarkat l-okkażjoni bl-inawgurazzjoni tant mistennija tal-istatwa tagħha fil-palazz ta’ Kensington.

L-istatwa turi lil Diana b’dirgħajha madwar żewġt itfal, j bit-tieled wieħed jidher fl-isfond. Ċertament li dawn it-tfal qanqlu kurżità lil xi wħud dwar l-identità tagħhom.

Fi stqarrija, il-Palazz qal li d-deċiżjoni li jiġu inklużi t-tfal fl-istatwa kienet mod kif tonora l-abilità speċjali ta’ Diana li tibni rabta ma’ tfal u żgħażagħ.

“L-istatwa għandha l-għan li tirrifletti l-affezzjoni, l-eleganza u l-enerġija ta’ Diana, il-Prinċipessa ta’ Wales, minbarra x-xogħol tagħha u l-impatt li kellha fuq tant nies,” tgħid l-istqarrija. “Il-figura tal-Prinċipessa Diana hija mdawra minn tlett itfal li jirrapreżentaw l-universalità u l-impatt ġenerazzjonali tax-xogħol tagħha. Il-figura u l-istil tal-libsa tagħha kienu bbażati fuq l-aħħar perjodu ta’ ħajjitha hekk kif kisbet il-fiduċja fir-rwol tagħha bħala ambaxxatriċi għal kawżi umanitarji u timmira li twassal il-karattru u l-kompassjoni tagħha.”

Diana ħadmet mill-qrib ma’ nista’ karitajiet orjentati lejn iż-żgħażagħ, u kienet patruna tal-isptar tat-tfal Great Ormond Street f’Londra. Il-premju Diana, li ġie stabbilit fl-1999, jonora speċifikament liż-żgħażagħ li jaħdmu biex itejbu l-ħajja ta’ ħaddieħor. Din il-karità twaqqfet biex tonora t-twemmin ta’ Diana li ż-żgħażagħ għandhom il-poter li jibdlu d-dinja.

Ġunju – X’nafu dwar dan ix-xahar?

Ġunju – X’nafu dwar dan ix-xahar?

Ġunju huwa ż-żmien meta s-Sajf verament jibda jidħol fl-aqwa tiegħu u kull ġurnata titwal ftit aktar. Huwa xahar favorit partikolarment għal dawk li jħobbu l-istaġun tas-sajf.

Dan ix-xahar jimmarka wkoll it-tmiem tal-ewwel nofs tas-sena kalendarja, allura forsi jkun iż-żmien ideali li nirriflettu ftit fuq is-sena s’issa.

Madanakollu, Ġunju huwa ħafna aktar minn hekk!

X’nafu dwar dan ix-xahar?

L-isem Ġunju huwa l-adattament modern tal-kelma Latina Junius, li għandha l-oriġini tagħha li tmur lura għar-Rumani tal-qedem.

Hemm diversi teoriji dwar għal xiex ġie msemmi x-xahar ta’ Ġunju. Teorija waħda hija li ġie msemmi wara l-alla Rumana taż-żwieġ, Ġuno. Teorija oħra hija li l-isem joriġina mill-kelma Latina juvenis, li tfisser “persuni żgħar età”. Possibilità oħra hija li x-xahar ġie msemmi għal Lucius Junius Brutus, il-fundatur tar-Repubblika Rumana.

Żmien ilu, Ġunju kien ir-raba’ xahar tas-sena. Qabel Ġulju Ċesari daħal fil-poter, is-sena kellha biss 10 xhur. Fis-46 QK ħoloq il-kalendarju Ġiljan billi żied xahrejn oħra mas-sena, li għamel lil Ġunju s-sitt xahar.

L-ebda xahar ieħor fis-sena ma jibda fl-istess jum tal-ġimgħa bħal Ġunju.

Il-21 ta’ Ġunju hija l-itwal ġurnata tas-sena u l-ewwel ġurnata tas-sajf.

Apparentament, Ġunju ma tantx kien popolari ma’ William Shakespeare, għaliex ġie referenzjat biss f’żewġ drammi famużi tiegħu, Cleopatra, u Henry IV.

Il-perjodu ta’ żmien minn nofs Mejju sa nofs Ġunju kien ikkunsidrat mir-Rumani tal-qedem bħala żmien ħażin għaż-żwieġ. L-istorja tgħid li Ovidju, poeta Ruman, ikkonsulta mal-qassisin il-kbar ta’ Ġove u staqsa meta jkun żmien tajjeb għat-tieġ ta’ bintu. Il-qassisin iddeċidew li għandu jistenna sa wara l-15 ta’ Ġunju.

Kuntrarju għat-twemmin Ruman dwar l-aħjar u l-agħar żmien biex tiżżewweġ, Ġunju issa huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa xhur!

Il-fjuri simboliċi ta’ Ġunju huma l-honeysuckle u l-warda. Dawn iż-żewġ fjuri huma simboli tal-affarijiet relatati mal-imħabba, ix-xewqa, il-ġenerożità u l-affezzjoni.

Jekk int fan kbir tat-tennis, allura Ġunju huwa xahar tajjeb għalik! It-turnament Ingliż tat-tennis ta’ fama internazzjonali isir matul ix-xahar ta’ Ġunju.

Ġunju għandu tliet birthstones – l-alessandrite, il-moonstone u l-perla. L-alessandrite jingħad li jirrappreżenta l-lonġevità u s-saħħa. Il-moonstones min-naħa l-oħra jingħad li jġibu xorti tajba u huma assoċjati mal-imħabba u l-passjoni. Fl-aħħarnett għandna l-perli, il-birthstones ewlenin ta’ Ġunju. Fuq kollox, il-perli jirrapreżentaw il-purità u l-fidi.

Diversi pajjiżi għandhom ġranet speċifiċi li jiċċelebraw il-bandiera tagħhom matul dan ix-xahar inklużi l-Istati Uniti, l-Iżvezja, id-Danimarka, ir-Rumanija u l-Arġentina.

Ħafna nies importanti u influwenti matul l-istorja twieldu f’Ġunju. Fost ħafna oħrajn li twieldu f’Ġunju hemm Anne Frank, Che Guevara, Jean-Paul Sartre, Marilyn Monroe, George Orwell u George H.W. Bush.

Enable Notifications OK No thanks