Select Page
Filmat: “Il-mużika kienet xi ħaġa li tgħaqqadna flimkien” – Moira Stafrace

Filmat: “Il-mużika kienet xi ħaġa li tgħaqqadna flimkien” – Moira Stafrace

L-aktar mument emozzjonanti waqt it-tieni serata ta’ Mużika Mużika lbieraħ, ċertament kien dak il-mument li Moira Stafrace, il-mara ta’ Chris, li ħalliena fit-18 ta’ Frar li għadda, tat l-ewwel prestazzjoni tagħha fuq il-palk mingħajr żewġha.

Moira, flimkien mal-kantanta Victoria Sciberras interpretaw waħda mill-kanzunetti klassiċi, Tgħidlix.

Żgur li l-mument li Moira tfaċċat fuq il-palk ta’ Mużika Mużika qanqal emozzjoni kemm lil dawk preżenti fis-sala kif ukoll lil dawk li kienu qed isegwu minn djarhom, iżda d-diskursata tagħha ma’ Keith Demicoli wara l-prestazzjoni ċertament li nisslet aktar minn demgħa waħda.

Għall-fatt li din kienet l-ewwel darba għal Moira fuq il-palk mingħajr Chris, hija qalet li tħoss li qisha ġiet maqsuma min-nofs.

Keith staqsa lil Moira, x’se jiġri mill-karriera mużikali tagħha issa wara l-mewt ta’ Chris. Għal dan Moira qalet li Chris, konxju li ma kienx se jibqa’ magħna, kien ifakkarha li fadlilha ħajja x’tgħix u jħeġġiġha biex tkompli tgħixha.

Fost iċ-ċapċip u l-emozzjonijiet tal-udjenza preżenti, u bejn tgħanniqa ta’ sapport u oħra minn Keith, Moira qalet li s-sigriet tas-suċċess taż-żwieġ tagħhom u l-imħabba ta’ bejniethom kienet il-mużika. Hija qalet li minkejja li kienu żewġ karattri b’saħħithom, il-mużika kienet il-ħaġa li tgħaqqadhom flimkien, anki waqt xi argumenti li kien ikollhom.

Fil-fatt, hija qalet li l-iktar ħaġa li se tibqa’ tgħożż mill-memorji ta’ Chris hija l-mużika.

Insellmulek Chris!

Il-Mediċina li tista’ ssalva lil Mandy – L-On. Chris Fearne iwieġeb

Il-Mediċina li tista’ ssalva lil Mandy – L-On. Chris Fearne iwieġeb

Ftit tal-jiem ilu wassalnilkom l-istorja ta’ Mandy Vella, iż-żagħżugħa li tbati mis-Cystic Fibrosis u t-talba tagħha għall-unika mediċina li tista’ ssalvalha ħajjitha, Trikafta.

B’rabta ma’ din l-istorja, skoperta.net għamel kuntatt mal-Ministru tas-saħħa l-On. Chris Fearne u staqsejnih dawn id-domandi:

  • Għaliex din il-mediċina għadha mhijiex tingħata b’xejn mill-Gvern għall-pazjenti li għandhom bżonnha f’Malta?
  • Hemm pjan li din il-mediċina tibda tingħata b’xejn fil-futur qarib?
  • X’qiegħed iżomm lura milli din il-mediċina tingħata b’xejn?

Fit-tweġiba sintetika tiegħu l-Ministru qal li ma jistgħux jiddaħħlu l-mediċini b’xejn kollha f’daqqa u li bil-mod dejjem iżidu.

Wara li ngħatajna din it-tweġiba saqsejnih ukoll jekk hemmx xi żmien partikolari li jaħseb li din il-mediċina tibda tingħata b’xejn.

L-On. Fearne irrisponda li ma jistax ikun jaf għalissa.

Il-mediċina Trikafta hija l-ewwel mediċina li tikkura pazjenti bl-aktar mutazzjoni komuni tas-Cystic Fibrosis. Din il-mediċina hija approvata għal pazjenti minn 12-il sena ‘l fuq li jbatu mill-kundizzjoni tas-Cystic Fibrosis.

Cystic Fibrosis hija marda rari, progressiva, li tista’ twassal għall-mewt, tirriżulta fil-formazzjoni ta’ fluwidu oħxon li jinbena fil-pulmuni, is-sistema diġestiva, u partijiet oħra tal-ġisem. Dan iwassal għal problemi respiratorji u diġestivi severi kif ukoll kumplikazzjonijiet oħra bħal infezzjonijiet u dijabete. Din il-marda hija kkawżata minn proteina difettuża li tirriżulta minn mutazzjonijiet fil-ġene CFTR.

Hawn taħt qed nippubblikaw Il-korrispondenza mal-Ministru b’mod sħiħ.

“Nixtiequ nkunu ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor” – Il-familja Vella Galea

“Nixtiequ nkunu ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor” – Il-familja Vella Galea

Nitkellmu ma’ Noel u Chris Vella Galea

Noel u Chris huma koppja miżżewġa u l-ġenituri ta’ Daniel, tifel li adottaw mill-Portugal sentejn ilu.

Ix-xewqa li jsiru ġenituri kienet minn dejjem, fil-fatt meta iddisinjaw it-tieni dar tagħhom kienu ippreparaw kamra apposta għat-tfal. Din kienet tqanqal mistoqsijiet minn min kien imur għandhom. Sikwit kienu jisimgħu “Mela intom xi darba ħa jkollkom it-tfal”.

Wara riċerka u konsiderazzjoni għall-isfidi li setgħu jiffaċċjaw fil-futur, ħadu d-deċiżjoni finali, dik li jagħmlu kuntatt ma’ aġenzija tal-adozzjoni u jibdew il-proċess. Bħal kull adozzjoni oħra, il-proċess ikun ftit fit-tul u diffiċli iżda Noel u Chris jistqarru li sabu kooperazzjoni u sapport kbir kemm mill-aġenzija tal-adozzjoni, social worker u l-psikologu, minkejja li din kienet l-ewwel darba tagħhom li kienu qed jittrattaw sitwazzjoni ta’ koppja tal-istess sess. Wara dan il-proċess huma ġew approvati bħala ġenituri prospettivi li jistgħu jadottaw, mill-bord tal-adozzjoni ta’ Malta. Minn hemm beda t-tieni pass, fejn raw profili ta’ tfal li huma għall-adozzjoni, sakemm finalment ġibed l-attenzjoni tagħhom b’mod partikolari wieħed minnhom, u dan kien Daniel.

Ritratt meħud minn My Lens Photography

Għaddew ġimgħat qabel ma Noel u Chris kellhom il-konferma li se jkunu l-ġenituri ta’ Daniel. L-istennija kienet waħda twila iżda qatt ma qatgħu qalbhom. Jiddeskrivu dik il-ġurnata li saru jafu li jistgħu jadottaw lil Daniel bħala waħda importanti ħafna f’ħajjithom. “Dak il-ħin infqajt nibki bil-ferħ u nirringrazzja lill-Mulej li Daniel ħa jkun tagħna” jgħidilna Noel.

L-awtoritajiet qalulhom ukoll li d-dar fejn kien jgħix Daniel kienet se tagħlaq u allura għamlu l-arranġamenti kollha meħtieġa biex jilħqu jmorru qabel id-data tal-għeluq sabiex it-tifel ma jgħaddix minn trawma oħra.

Jiddeskrivu l-mument li ltaqgħu għall-ewwel darba ma’ Daniel l-istess sensazzjoni bħal meta koppja tħaddan f’idejha l-ewwel wild tagħha. Il-proċess minn meta bdew sakemm finalment marru għal Daniel dam 9 xhur. Jispjegaw kif minkejja li qatt ma kienu raw lil xulxin personali, ħlief minn fuq ritratti u vidjos, ir-rabta ta’ bejniethom bdiet tinbet mill-ewwel ġurnata li ħaddnuh magħhom. “Niftakar waqt li kont qed ngħannqu għall-ewwel darba, f’qalbi għidtlu “ibni, daqshekk ħa tibqa’ waħdek fid-dlam tal-ħajja”. It-tifel kien diġà rabatna ma’ qalbu għaliex fl-aħħar sab dak li xtaq, imħabba, fiduċja u sigurtà.

Il-ġurnata ta’ din il-familja tibda minn kmieni filgħodu. Il-ħtiġijiet tad-dar kif ukoll f’dak li jirrigwarda t-trobbija ta’ Daniel jinqasmu bejn it-tnejn. M’hemmx irwol speċifiku, bħala ġenituri jaraw li jkunu preżenti t-tnejn ugwalment f’dak kollu li jkun hemm bżonn.

Ritratt meħud minn My Lens Photography

Huma ħafna li għandhom l-opinjoni li tfal li jiġu adottati minn koppji tal-istess sess ikollhom aktar ċans li jiġu bullied. Madanakollu, Noel u Chris jgħidulna li dan mhuwiex il-każ għal Daniel għaliex sal-ġurnata tal-lum qatt ma kellhom problemi ta’ bullying.

Huma jemmnu li l-bullying jista’ jgħaddi minnu kulħadd u f’sitwazzjonijiet differenti mhux biss f’każ ta’ ġenituri tal-istess sess imma anki dawk li jkunu ġejjin minn sfond partikolari.

Jisħqu li minkejja li huma qatt ma sabu l-ebda resistenza minn kapijiet tal-iskola, tal-Knisja u oħrajn imma jħossu li hemm bżonn ta’ aktar kuxjenza kemm fuq żwieġ u anki adozzjoni minn persuni ta’ persuni tal-istess sess. Jemmnu li l-edukazzjoni hi essenzjali fil-mentalità tal-individwu u għal daqstant l-edukazzjoni għandha tibda mid-dar u minn età żgħira. Il-ġenituri għandhom jgħallmu lill-uliedhom biex jaċċettaw lil kulħadd.

Kien proprju għalhekk li Noel u Chris iddeċiedew li joħolqu l-paġna tagħhom fuq Facebook, TWOPAPASMALTA, u anki jkunu involuti fil-midja sabiex jgħinu u jqajmu kuxjenza bl-esperjenzi tagħhom stess. Ir-rispons li jirċievu huwa wieħed pożittiv ħafna, iżda jkun hemm ukoll dak negattiv li juri kemm għad fadal x’naqdfu bħala soċjetà.

“Bħala progress sar ħafna matul dawn l-aħħar snin però għad fadal xi jsir fejn jidħlu reliġjon, edukazzjoni, u politika. Huma ħafna li jħaltu r-reliġjon mas-sesswalità tal-persuna, jew għax tkun omosesswali tista’ tabbuża mit-tfal, jew għax it-tfal jistgħu jitilgħu omosesswali peress li jkunu fi preżenza ta’ ġenituri tal-istess orjentazzjoni sesswali. Dan assolutament mhux minnu. Is-sesswalità titwieled biha u mhux taqlibha kif trid” jgħidulna l-koppja.

Għalkemm diġà esprimew li min-naħa tal-knisja ma kellhom l-ebda problema iżda jħossu li fadal ħafna xi jsir sabiex familja tal-istess sess jiġu verament rikonoxxuti. Jaraw l-aħħar stqarrija tal-Papa f’dan ir-rigward bħala xi ħaġa pożittiva u li tagħti tama.

Noel u Chris jenfasizzaw magħna li lil Daniel spiss isemmulu l-ġenituri bijoloġiċi tiegħu għaliex minkejja kollox, bl-ebda mod ma jridu li tinbet ċerta rabja għalihom min-naħa tiegħu.

Minkejja li kien proċess ta’ taqtigħ il-qalb, Noel u Chris iħeġġu lil dawk li jixtiequ jadottaw biex ma jaqtgħu qalbhom qatt, għaliex wara dak kollu, illum jinsabu kuntenti li rnexxilhom jagħtu dar, familja, imħabba, edukazzjoni u futur sabiħ lit-tifel tagħhom, tant li lesti jerġgħu jgħaddu minn proċess ieħor ta’ adozzjoni għal darb’oħra.

Bla dubju, il-koppja Noel u Chris Vella Galea ġibdu ammirazzjoni kbira lejhom mhux għall-fatt li adottaw tifel li jfisser id-dinja għalihom imma għar-raġuni li qed jaqsmu l-esperjenza tagħhom pubblikament minkejja li għad hawn ċerta stigma fejn jidħlu familji b’ġenituri tal-istess sess. Fil-fatt huma jappoġġjaw ukoll numru ta’ studenti li qed jagħmlu studji universitarji jew MCAST, fuq familji LGBTIQ. Ikunu parti mir-riċerka tagħhom.

Dan jagħtihom sodisfazzjon kbir għaliex fl-istess waqt jgħinhom jilħqu l-għan ewlieni tagħhom, dak li jqajmu kuxjenza u jkunu ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor.

Il-ħajja ta’ din il-familja twassal messaġġ wieħed u dan hu li d-definizzjoni ta’ familja hija biss imħabba, rispett u sigurtà.

Enable Notifications OK No thanks