Filmat: “Il-mużika kienet xi ħaġa li tgħaqqadna flimkien” – Moira Stafrace

Filmat: “Il-mużika kienet xi ħaġa li tgħaqqadna flimkien” – Moira Stafrace

L-aktar mument emozzjonanti waqt it-tieni serata ta’ Mużika Mużika lbieraħ, ċertament kien dak il-mument li Moira Stafrace, il-mara ta’ Chris, li ħalliena fit-18 ta’ Frar li għadda, tat l-ewwel prestazzjoni tagħha fuq il-palk mingħajr żewġha.

Moira, flimkien mal-kantanta Victoria Sciberras interpretaw waħda mill-kanzunetti klassiċi, Tgħidlix.

Żgur li l-mument li Moira tfaċċat fuq il-palk ta’ Mużika Mużika qanqal emozzjoni kemm lil dawk preżenti fis-sala kif ukoll lil dawk li kienu qed isegwu minn djarhom, iżda d-diskursata tagħha ma’ Keith Demicoli wara l-prestazzjoni ċertament li nisslet aktar minn demgħa waħda.

Għall-fatt li din kienet l-ewwel darba għal Moira fuq il-palk mingħajr Chris, hija qalet li tħoss li qisha ġiet maqsuma min-nofs.

Keith staqsa lil Moira, x’se jiġri mill-karriera mużikali tagħha issa wara l-mewt ta’ Chris. Għal dan Moira qalet li Chris, konxju li ma kienx se jibqa’ magħna, kien ifakkarha li fadlilha ħajja x’tgħix u jħeġġiġha biex tkompli tgħixha.

Fost iċ-ċapċip u l-emozzjonijiet tal-udjenza preżenti, u bejn tgħanniqa ta’ sapport u oħra minn Keith, Moira qalet li s-sigriet tas-suċċess taż-żwieġ tagħhom u l-imħabba ta’ bejniethom kienet il-mużika. Hija qalet li minkejja li kienu żewġ karattri b’saħħithom, il-mużika kienet il-ħaġa li tgħaqqadhom flimkien, anki waqt xi argumenti li kien ikollhom.

Fil-fatt, hija qalet li l-iktar ħaġa li se tibqa’ tgħożż mill-memorji ta’ Chris hija l-mużika.

Insellmulek Chris!

Il-Lejl Li Kienet Għamlet ix-Xita (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Lejl Li Kienet Għamlet ix-Xita (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Wara l-bieb dehret mara kemmxejn irqiqa żżejjed, b’karnaġġjon ċar u b’għajnejn żgħar skuri, tħares lejh.
Axel sogħol ftit ħalli jkun jista’ jitkellem ċar.
“Ġejt………..ġejt biex inkellem lil Nadia.”
Il-mara ma ċċaqalqitx. Induna li bdiet tagħfas subgħajha mal-bieb għax bjadu.
“Skużi……….ġejt biex……….” reġa’ qalilha bil-mod.
“Int trid tiċċajta jaqaw?” staqsietu.
“Sinjura……..jaqaw ma toqgħodx hawn Nadia?” infixel.
“It-tifla ilha mejta diġà sentejn,” qaltlu bla ma qagħdet togħmodha.
Kesaħ.
Immuta.
Beda jżomm mal-ħajt għax saqajh ħasshom jinqatgħu minn ġewwa.
“Naħseb għandek żball……” qalilha. “Ilbieraħ iltqajt magħha, qaltli li toqgħod hawn u jien tajtha l-ġakketta tiegħi. U qaltli biex niġi neħodha lura llum!”
“Ma jistax ikun,” qaltlu, wiċċha abjad karti. “Ejja miegħi.”
Daħlet fid-dar b’Axel warajha. Imxiet tul kuritur twil u waslet quddiem bieb. Għalkemm id-dar kienet tidher klassika u armata b’għamara sabiħa, malli fetħet dan il-bieb, li beda jżaqżaq, kull ma ra kienet kamra vojta b’ kaxxa kbira tal-injam fin-nofs, b’riħa ta’ moffa taqsam ma’ kullimkien, trab u ħmieġ.
“Din kienet il-kamra tagħha. Dak kollu li kellha, qiegħed f’dik il-kaxxa,” qaltlu. “Ma niflaħx nara………..memorji………” Daħlet fil-kamra mdallma. Axel mar warajha.
Il-kaxxa kienet magħluqa.
“L-aħħar li dħalt hawn, dakinhar tal-funeral……….” qaltlu mbikkma.
Fetħet l-għatu tal-kaxxa u Axel resaq ‘il quddiem. Ħarġet album tar-ritratti u tatulu. Għal mument ħass għoqla fi griżmejh u xtaq li r-ritratti kien fihom persuna oħra. Persuna oħra li ma kienx iltaqa’ magħha l-lejl ta’ qabel.
B’idu tirtogħod beda jiftaħ l-album.
Nadia.
Kienet hemm.
Titbissem fir-ritratti, isbaħ milli kien qatt immaġina! Ta’ etajiet differenti, f’sitwazzjonijiet differenti. Ma’ nies differenti.
“Biex mietet?” Kellu jistaqsiha. Ried ikun jaf.
“Inċident tat-traffiku. Tajritha karozza waqt maltempata bħal tal-bieraħ………” bdiet tgħidlu ommha.
U dak il-ħin raha.
Resaq ‘il quddiem u ħass nifsu jinqata’.
Il-ġakketta tiegħu.
Il-ġakketta tiegħu kienet mitwija pulita fil-wiċċ tal-kaxxa, fost oġġetti oħra. U malli qabadha b’idejh tirtogħod induna li kienet għadha niedja.
“Isma……….għada ejja għaliha, ejja u ħudha lura,” sema’ leħinha jidwi f’widnejh.
Tgħid x’kien ġara eżatt? X’kien ġara, f’dak il-lejl li kienet għamlet ix-xita?
“Nadia,” lissen minn taħt u waqgħet demgħa minn ma’ wiċċu għal fuq ir-ritratt tagħha.

Filmat: Jitnieda l-vidjow mużikali tal-kanzunetta ‘Lil Binti’ ta’ Mark Spiteri Lucas

Filmat: Jitnieda l-vidjow mużikali tal-kanzunetta ‘Lil Binti’ ta’ Mark Spiteri Lucas

Ftit tal-ħin ilu fuq il-programm The Entertainers, fuq NET TV, ġie mniedi l-vidjow mużikali tal-kanzunetta Lil Binti ta’ Mark Spiteri Lucas. Kanzunetta li hija ddedikata lil bintu Greta u li pparteċipa biha fil-Festival Mużika Mużika.

skoperta.net tkellem ma’ Mark Spiteri Lucas dwar it-tnedija tal-vidjow kif ukoll dwar l-esperjenza tiegħu b’din il-kanzunetta daqshekk sentimentali għalih, li kiteb u kkompona huwa stess..

Għidilna ftit dwar kif nibtet l-idea li toħloq il-kanzunetta Lil Binti..

Bla ħsieb… Qomt darba fost l-oħrajn filgħodu eżattament qabel ma tlaqt lejn ix-xogħol. Kien qed isir il-ħin biex nitlaq. Imma ppersistejt biex dik l-idea ta’ tliet versi u melodija mexxejja niktibha u nirrekordjaha fuq il-mobile bit-tama li niżviluppaha f’kanzunetta. Hekk għamilt. Bil-mod il-mod bdejt inħażżeż, inżid, innaqqas u l-bqija sa ma twieldet il-kanzunetta LIL BINTI.

Din il-kanzunetta hija miktuba għat-tifla tiegħek Greta. X’kienet ir-reazzjoni tagħha meta semgħetha għall-ewwel darba?

Domt ftit ma semmajthielha. Għaliex jien bniedem li qabel ma nkun mija fil-mija konvint minn biċċa xogħol u tkun finali ma nsemmagħhiex. Imma appena kienet lesta u daqqejtielha fuq il-pjanu u kantajt il-versi magħha, ħadet gost u spiċċat tgħallmitha bl-amment, apparti mill-fatt li kienet ivvintat korjografija għal magħha (Greta tħobb tiżfen ħafna) u kultant żmien kienet titlobni biex indoqqielha!

Minkejja li ma kinitx waħda mill-finalisti, din il-kanzunetta misset il-qlub ta’ ħafna. Sodisfatt bir-rispons li kellek s’issa?

Ħafna sodisfatt bir-rispons. Sintendi diżappuntat bir-riżultat fuq bażi personali. Madankollu l-fatt li rnexxielha tqanqal emozzjonijiet varji fil-qlub ta’ mijiet ta’ nies, għalija kienet xi ħaġa li mlietni b’kuraġġ liema bħalu. Dejjem għidt, anke matul il-ġranet tal-festival, li LIL BINTI ma ktibthiex għalija, imma ktibtha biex issir l-innu tal-imħabba bejn il-ġenituri u l-ulied. L-ulied mal-qalb kif jgħidu.. Nassigurak li f’perjodu qasir ta’ żmien LIL BINTI saret il-kanzunetta tal-poplu.

Xi tfisser għalik din il-kanzunetta u x’fissret għalik li ipparteċipajt f’festival b’kanzunetta daqstant sentimentali?

Din il-kanzunetta tfisser il-ħsus u l-emozzjonijiet tiegħi bħala missier li forsi mhux dejjem, bħal ħafna missirijiet oħra wara kollox, ikolli ċ-ċans li nesprimihom bil-fomm, imma li permezz ta’ dil-kanzunetta rnexxieli norqomhom u llaħħamhom f’kanzunetta li tmiss il-qlub tal-ħafna. Il-fatt li pparteċipajt f’festival ta’ dan il-kalibru b’kanzunetta daqstant sentimentali wriet ukoll li wara kollox kanzunetti sempliċi b’lirika ħierġa mill-qalb kapaċi tintgħoġob ukoll. Mhux bilfors trid kanzunetta-splużjoni biex tqanqal lill-pubbliku.

Ritratt: Darrin Zammit Lupi

Kif ġiet l-idea li jitnieda vidjow mużikali għal din il-kanzunetta?

L-idea tal-vidjow ilha tberren f’moħħi minn qabel ma għaddiet għall-festival. Sintendi l-festival Mużika Mużika u r-rispons tal-pubbliku Malti u Għawdxi għall-kanzunetta kompliet saħħitli dan il-ħsieb. Ridt li din il-kanzunetta jkollha l-element viżwali wkoll. Ridt li binti għada pitgħada, meta tikber u forsi jien u hi ‘’nkunu ‘l bogħod minn xulxin’’ tħares lura u tħossha kburija li xi darba fi tfulitha missierha esprima s-sentimenti tiegħu lejha f’dil-kanzunetta u rnexxielu jbikki, jferraħ, iqanqal demgħa jew tbissima lill-bosta nies. Dak nemmen li huwa l-iskop tal-arti.

X’tgħidilna dwar il-preparamenti u l-produzzjoni ta’ dan il-vidjow? Sibtu xi sfidi partikolari fiċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom?

Sintendi fiċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom tkun naqra limitat x’tista’ tagħmel. Imma b’xi mod irnexxielna. Ħdimna vidjo personali ħafna u sempliċi ħafna, żewġ ingredjenti li huma l-qofol tal-kanzunetta Lil Binti. Ridt ukoll nitbiegħed mill-idea ta’ Mark Spiteri Lucas idoqq il-pjanu. In-nies jafuni hekk le?! U l-istess ħsieb wettaqtu, u jkolli ngħid li niżel tajjeb man-nies, waqt il-festival. Nixtieq nirringrazzja fost l-oħrajn lil Marlon Polidano li pproduċa l-vidjo u li flimkien ma’ Ludwig Galea kienu responsabbli għad-direzzjoni artistika tiegħu.

Liem xena mill-vidjow hija l-aktar għal qalbek?

Ma tantx irrid niżvela ħalli l-qarrejja ta’ Skoperta jsegwu l-vidjow.. Imma għoġbitni l-idea li fil-vidjow ħallatna filmati ta’ meta t-tifla kienet għadha iżgħar ħafna. Jogħġobni wkoll it-tmiem tal-vidjow… Arawh u tkunu tafu…

X’messaġġ tixtieq li jasal għand kull min jisma’ Lil Binti?

Mhux ħa nirrepeti b’daqshekk. Il-messaġġ huwa wieħed ċar. Prattikament kien u għadu l-motto tiegħi f’dan il-vjaġġ imsejjaħ LIL BINTI. Din il-biċċa xogħol ma ħloqthiex għalija waħdi, biex noqgħod nitpaxxa biha jien. Kitbtha biex kull min għandu għal qalbu lil uliedu jista’ jidentika ruħu magħħa. Ktibtha biex anke min m’għandux ulied jew għad irid ikollu, jerġa’ jixxennaq għall-imħabba u l-fsied li rċieva darba.

X’messaġġ tgħaddi lill-pubbliku Malti u Għawdxi?

Komplu kkunsmaw il-kanzunetta Maltija bi lsienna għax tirrifletti r-ruħ Maltija bil-ħsus u l- emozzjonijiet magħġuna magħha. Apparti minn hekk, ibqgħu segwu dak kollu li ħa jkun qiegħed naħdem fuqu billi tfittxu Mark Spiteri Lucas fuq il-midja soċjali.

Enable Notifications OK No thanks