“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom

“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom

Illum se nitkellmu mal-koppja Karl u Dorianne Azzopardi dwar l-esperjenza li għaddew minnha mill-mument li ddeċidew li jadottaw u x’differenza għamlet f’ħajjithom Valentina, it-tifla adottiva tagħhom li f’Lulju li ġej tagħlaq 4 snin.

Karl u Dorianne… għidulna ftit dwarkom..

It-tnejn ġejjin minn familji modesti, li jħaddnu l-prinċipji tal-ħajja, fuq kollox is-sagrifiċċji tal-ġenituri lejn il-bżonn tal-familja.

Ilna nafu lil xulxin ‘il fuq minn 30 sena, din is-sena nagħlqu 24 sena miżżewġin. Is-sigriet tar-relazzjoni hi sempliċi, relazzjoni bbażata fuq imħabba sinċiera, l-importanza tal-kommunikazzjoni bejn il-koppja, ħin ta’ kwalità u t-toleranza.

Kif wasaltu għad-deċiżjoni li tadottaw?

Aħna nemmnu ħafna bid-destin…..iżżewwiġna relattivament żgħar meta tikkumpara maż-żminijiet tal-lum u mingħajr kundizzjonijiet wara żmien ta’ għerusija fejn sirna nafu lil xulxin pass wara pass.

Bejn ix-xogħol u l-ħajja ta’ koppja normali, qatt ma konna koppja li noqogħdu nippjanaw meta rridu t-tfal, għax konna dejjem nemmnu li dan għandu jseħħ naturali. Iż-żmien beda għaddej u wasalna f’punt fejn ħassejna li nħarsu lejn din l-alternattiva….. alternattiva hekk sabiħa u li kien hemm qbil reċiproku. Ħadd ma sforza lil ħadd.

Kemm dam għaddej il-proċess sakemm ingħatajtu l-konferma li tistgħu tadottaw?

Madwar 16-il xahar minn meta ddeċidejna li mmorru għall-programm li jwassal għall-adozzjoni.

X’tiftakru mill-mument li sirtu tafu li kontu se ssiru l-ġenituri adottivi ta’ Valentina?

Ma tantx hemm kliem li tista tiddeskrivi dak il-mument hekk sabiħ….meta niftakru għadna nġorru dik l-emozzjoni sabiħa ferm sal-lum….

Il-proċess jinqasam fi tlett fażijiet. Fil-bidu tal-aħħar fażi, hemm dik li tissejjaħ ‘matching process’ u dan jiskattah l-aġenzija li l-koppja li tkun għażlet li tkompli l-proċess. L-aġenzija tibgħat profil u dettalji tat-tifel jew tifla li tkun ġiet matched mal-koppja, u l-koppja tkun trid tikkunsidra dan u tagħti risposta jekk tridx tkompli l-proċess fuq dan it-tifel jew tifla…fil-każ tagħna Valentina.

Niftakru li kien il-Ħadd filgħaxija, jien kont fis-sitting room u Dorianne kienet fil-kċina……irċevejna sms notification u e-mail f’dan ir rigward mill-aġenzija.

Ftehmna li naraw id-dettalji separatament, u li ‘nittestjaw’ dak li nħossu individwalment……..u li nkunu onesti mall-ewwel……… nista’ ngħid li fi ftit ħin, it-tnejn konna pożittivi u ħassejna ferħ kif ukoll dik ix xi ħaġa minn ġewwa li qed tgħidilna biex immexxu b’dik it-tifla tagħna u li rridu nkomplu din il-mixja flimkien!!

Kemm għadda żmien sakemm wasal il-waqt li tmorru għaliha? U x’kien jinvolvi l-proċess?

Il-matching seħħ għall-ħabta ta’ Diċembru u morna għal Valentina f’Ġunju – madwar sitt xhur. Il-proċess mhux faċli għax maqsum fi tlett fażijiet b’kollox.

L-ewwel fażi tinvolvi kors mal-appoġġ li bih il-koppja minbarra li taċċerta ruħha fuq dan il-pass tkun qed titgħallem x’inhu l-proċess tal-adozzjoni, qisu risk assessment fejn wieħed jiġi espost kemm għal dak li hu tajjeb kif ukoll għal dak li jista’ jkun iebes u diffiċli, ir-realtà.

It-tieni fażi tieħu forma aktar formali fejn il-koppja tgħaddi minn forma ta’ due diligence li jinkludi fost affarijiet oħra ‘home study’ report kif ukoll aspetti relatati mas-saħħa u l-qagħda ekonomika tal-koppja eċċ. Il-koppja finalment tkun soġġetta għal test ma’ psikologa professjonali wkoll.

It-tielet u l-aħħar fażi hi l-iktar iebsa għax tinvolvi dak il-matching process li hu żmien ta’ stennija, iżda wara l-matching jibda naħseb dak li hu l-aktar iebes ….. proċess legali li jieħu xhur u li waqtu kollox jista’ jiġri peress li jista’ jkun hemm ‘second thought’ mill-omm naturali kif ukoll il-koppja ma jkollhiex kontroll ta’ kemm se jdum il-proċess.

Fil-każ tagħna l-proċess dam bejn 5 u 6 xhur li waqthom tkun qed issegwi b’limitazzjoni t-tifla kif qed tikber fil-home u fl-istess ħin is-seduti tal-qorti jkunu qed jiġu aġġornati …….fl-aħħar però wasal il-mument biex immorru għax kienet waslet l-aħħar seduta u l-‘judge’ talab li l-ġenituri adottivi potenzjali jkunu preżenti fiżikament għall-aħħar seduta….. ferħ u ansjetà fl-istess ħin….. Valentina kienet matched magħna meta kellha bejn 2 to 3 months u meta morna għaliha kienet 9 to 10 months……

L-Aġenzija Tama kienet ta’ appoġġ kbir tul il-proċess kollu speċjalment meta morna għal Valentina…. Pajjiż li ma tantx tkun taf fuqu aktar u aktar tkun ġo post kemm xejn rimot….…qtajna one way għax ma tkunx taf eżatt l-eżittu kif ukoll hemm ħafna dokumentazzjoni fosthom passaport u visa la darba kollox ikun sew u tkun trid tiġi lura….

Aħna qattajna madwar sitt/seba’ ġimgħat hemmhekk però kienet esperjenza sabiħa għax tkun qed tibda tibbondja mat-tifla….

Kien hemm drabi li kellkom dubji jew biżgħat li ma kienx se jirnexxilkom taslu għal dak li xtaqtu?

Bħal kwalunkwe ħaġa fil-ħajja però speċjalment fil-proċess ta’ adozzjoni, kien hemm ansjetà kif ukoll dawk il-mumenti ta’ biża’….speċjalment meta tkun qed issegwi l-proċess day by day, qiegħdin ‘il bogħod u ma tantx tista’ tagħmel wisq ħlief tistenna…

X’tiftakru mill-mument li finalment mortu għal Valentina?

Determinazzjoni kbira, ħsibijiet u sa ċertu punt ‘stress’ li sejjer pajjiż daqshekk ‘il bogħod u ma tafx jekk hux se tiġi lura biż-żgħira jew le……però kemm jien u kemm Dorianne kellna dik il-paċi u serenità kif ukoll determinazzjoni li ndumu kemm hemm bżonn u niġu lura b’Valentina.

Matul dan kollu, sibtu s-sapport u l-għajnuna li kellkom bżonn?

Ħafna, familja, ħbieb, mill-Appoġġ, li l-ewwel u t-tieni fażi jsiru magħhom però ma nistgħux ma nsemmux l-Aġenzija TAMA speċjalment lil Debbie u Shirley…dawn it-tnejn marru lil hinn mill-ħin u d-dedikazzjoni li jagħtu.

Xi tfisser għalikom it-tifla tagħkom Valentina? U x’differenza għamlet f’ħajjitkom?

Ħajjitna. Imħabba reċiproka u motivazzjoni.

Qalbitilna ħajjitna ta’ taħt fuq, fil-pożittiv ovvjament. Ma nistgħux nimmaġinaw ħajjitna mingħajrha!! Nirringrazzjawha talli aċċettatna…

Kif tqassmu r-responsabilitajiet tagħkom bħala ġenituri? Kif tkun ġurnata tipika tagħkom?

Ix-xogħol tiegħi jirrkjedi ħinijiet twal għalhekk Dorianne avolja taħdem part time, tqatta’ ħafna mill-ħin għat-trobbija ta’ Valentina. Nippruvaw irrabbuha f’ambjent ta’ familja tradizzjonali. Ovvjament Dorianne bħala l-omm tradizjonali tqatta’ aktar ħin magħha. Però, jien nipprova nagħmel il-parti tiegħi ukoll speċjalment fil-weekend meta nitfi l-iswitch u nqatta’ ħafna mill-ħin ma’ Valentina u Dorianne……insibu bilanċ.

Beħsiebkom tkellmu lil Valentina dwar il-ħajja li kellha f’pajjiżha la darba tikber? X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar dan?

Fuq dan is-suġġett kien hemm qbil minn qabel bdejna l-proċess, aħna ħa nkunu open ma’ Valentina, pass wara pass……naħsbu li billi nkunu onesti magħha mill-ewwel għax meta tikber żgur tkun hi li tapprezza dan il-proċess kif ukoll dik hi l-verità, allura aħna mrobbijin li nkunu onesti ma’ xulxin, prinċipju li nħaddnu ta’ kuljum.

Bħala ġenituri, x’inhuma x-xewqat tagħkom għal Valentina?

Li jkollha trobbija normali, saħħa, imħabba u edukazzjoni tajba….li tikber kuntenta u li jkollha l-kwalitajiet biex issir indipendenti u tapprezza l-ħajja bħall-ġenituri adottivi tagħha…nisperaw ukoll li d-dinja ta’ għada tkun tista’ tippermetti dawn l-aspetti b’mod aħjar.

X’messaġġ tgħaddu lil dawk kollha li jixtiequ jagħmlu dan il-pass f’ħajjithom?

Għal dawk kollha li forsi bħalissa qed jikkunsidraw dan il-pass, ngħidulhom biex jagħmlu kuraġġ u jħarsu ‘l quddiem b’mod pożittiv. Ma jgħaġġlux għax il-pass hu kbir speċjalment għal koppji li forsi m’għandhomx jew s’issa ma kellhomx ulied naturali. Tridu tkunu preparati għal tibdil fir-rutina, u lesti għas-sagrifiċċji li jġib miegħu t-tkabbir tal-familja..

Però, serħu raskom li finalment hemm l-akbar sodisfazzjon li l-ħajja tista’ tagħtik speċjalment meta tara mħabba reċiproka kif ukoll l-iżvilupp tal-persuna tal-persuna miexja ‘l quddiem.

Kemm hi ħaġa sabiħa meta minn età daqshekk żgħira Valentina tgħajjatlek papà u mamà……emozzjoni li ma’ tistax tiddeskriviha….

Min kien eżattament William Shakespeare?

Min kien eżattament William Shakespeare?

Oriġinarjament, William Shakespeare twieled fit-23 t’April tal-1564. Dan ġie magħruf għaliex hemm prova dokumentarja li Shakespeare tgħammed fis-26 t’April tal-1564, u l-istudjużi jemmnu li, b’konfirmità mat-tradizzjonijiet ta’ dak iż-żmien, huwa tgħammed meta kellu tlett ijiem, u allura probabbilment twieled fit-23 t’April. Madanakollu, billi Shakespeare twieled taħt il-kalendarju Ġiljan l-antik, dak li kien it-23 t’April fil-ħajja ta’ Shakespeare fil-fatt ikun it-3 ta’ Mejju skont il-kalendarju Gregorjan tal-lum.

William Shakespeare, spiss imsejjaħ bħala l-poeta nazzjonali tal-Ingilterra, huwa meqjus bħala l-akbar drammaturist ta’ kull żmien fid-dinja kollha. Ix-xogħlijiet tiegħu huma maħbuba mad-dinja kollha, iżda l-ħajja personali tiegħu hija ftit jew wisq misterjuża.

Min kien William Shakespeare?

William Shakespeare kien poeta, drammaturgu u attur Ingliż tal-era tar-Rinaxximent. Huwa kien membru importanti tal-kumpanija teatrali King’s Men, bejn wieħed ieħor mill-1584 ‘il quddiem.

Magħrufa mad-dinja kollha, il-kitbiet ta’ Shakespeare jolqtu kull tip ta’ emozzjoni u kunflitt uman, u ilhom jiġu ċċelebrati għal aktar minn 400 sena. Madanakollu, il-ħajja personali tiegħu hija kemmxejn misteru.

Hemm żewġ sorsi primarji li jipprovdu lill-istoriċi deskrizzjoni ta’ ħajtu. Wieħed huwa x-xogħol tiegħu – id-drammi, il-poeżiji u s-sonetti, u l-ieħor huwa d-dokumentazzjoni uffiċjali bhar-rekords tal-Knisja u tal-qorti. Madanakollu, dawn jipprovdu biss ftit informazzjoni dwar avvenimenti speċifiċi f’ħajtu u jagħtu ftit għarfien dwar ir-raġel innifsu.

Shakespeare kien it-tielet tifel ta’ John Shakespeare, negozjant, u Mary Arden. Huwa kellu żewġt aħwa ikbar, Joan u Judith, u tliet aħwa iżgħar, Gilbert, Richard u Edmund.

Qabel twieled Shakespeare, missieru sar negozjant ta’ suċċess u kellu pożizzjonijiet uffiċjali bħala skrivan u marixall, u anki rwol li jixbaħ lil dak ta’ sindku. Madanakollu, ir-rekords jindikaw li dan is-suċċess naqas f’xi żmien mill-1570 ‘il quddiem.

Jeżistu ftit rekords dwar it-tfulija ta’ Shakespeare u prattikament l-ebda wieħed rigward l-edukazzjoni tiegħu. L-istudjużi jaħsbu li aktarx huwa kien jattendi King’s New School, fi Stratford, li kienet tgħallem il-qari, il-kitba u l-klassiċi.

Shakespeare żżewweġ lil Anne Hathaway fit-28 ta’ Novembru, 1582, f’Worcester, fil-Provinċja ta’ Canterbury. Shakespeare kellu 18-il sena filwaqt li hi kellha 26-il sena. Huma semmew l-ewwel wild tagħhom Susanna, li twieldet fis-26 ta’ Mejju tal-1583. Sentejn wara twieldu t-tewmin Hamnet u Judith. Aktar tard, Hamnet miet b’kawżi mhux magħrufa fl-età ta’ 11-il sena.

Hemm seba’ snin tal-ħajja ta’ Shakespeare fejn ma jeżistux rekords wara t-twelid tat-tewmin tiegħu fl-1585. L-istudjużi jsejħu dan il-perjodu bħala “is-snin mitlufa”, u hemm spekulazzjoni wiesgħa dwar dak li kien qed jagħmel matul dan il-perjodu.

Ġeneralment huwa maħsub li wasal Londra f’nofs sa l-aħħar tas-snin 1580 u jista’ jkun li seta’ sab xogħol bħala akkompanjatur taż-żwiemel f’xi wħud mill-ifjen teatri ta’ Londra, xenarju aġġornat sekli wara minn ħafna atturi aspiranti u drammaturgi f’Hollywood u Broadway.

Sal-bidu tal-1590, dokumenti juru li Shakespeare kien sieħeb maniġerjali fil-Lord Chamberlain’s Men, kumpanija tar-reċtar f’Londra li magħha kien marbut għal ħafna mill-karriera tiegħu. Meqjusa bħala l-iktar troupe importanti ta’ żmienha, il-kumpanija biddlet isimha għal King’s Men wara l-inkurunazzjoni tar-Re James I fl-1603. Din il-kumpanija kienet popolari ħafna. Ir-rekords juru li Shakespeare kellu xogħlijiet ippubblikati u mibjugħa bħala letteratura popolari.

Għalkemm il-kultura teatrali fl-Ingilterra tas-seklu 16 ma kinitx ammirata ħafna minn nies ta’ grad għoli, uħud min-nobbli kienu patruni tajbin tal-arti tal-ispettaklu u ħbieb tal-atturi.

Sal-1592, hemm evidenza li Shakespeare qala’ l-għixien tiegħu bħala attur u drammaturgu f’Londra u possibbilment ipproduċa diversi drammi.

Fil-bidu tal-karriera tiegħu, Shakespeare kien kapaċi jiġbed l-attenzjoni ta’ Henry Wriothesley, il-Konti ta’ Southampton, li lilu ddedika l-ewwel u t-tieni poeżiji ppubblikati tiegħu: Venere and Adonis (1593) u The Rape of Lucrece (1594).

Sal-1597, Shakespear kien diġà kiteb u ppubblika 15 mis-37 dramm tiegħu. Ir-rekords ċivili juru li f’dan iż-żmien huwa xtara t-tieni l-akbar dar fi Stratford, imsejħa New House, għall-familja tiegħu.

Kienet rikba ta’ erbat ijiem biż-żiemel minn Stratford għal Londra, allura huwa maħsub li Shakespeare qatta’ ħafna mill-ħin tiegħu fil-belt jikteb u jirreċta u jmur lura d-dar darba fis-sena matul il-perjodu tal-40 jum tar-Randan, meta t-teatri kienu jkunu magħluqa.

Sal-1599, Shakespeare u l-imsieħba fin-negozju tiegħu bnew it-teatru tagħhom fuq South Bank ta’ Thames River, li huma semmew bħala Globe Theatre.

Fl-1605, Shakespeare xtara kirjiet ta’ propjetà qrib Stratford għal 440 lira, li rduppjat fil-valur u qala’ 60 lira fis-sena. Dan għamlu intraprenditur kif ukoll artist, u l-istudjużi jemmnu li dawn l-investimenti tawh il-ħin biex jikteb id-drammi tiegħu mingħajr interruzjoni.

Id-drammi bikrin ta’ Shakespeare inkitbu fl-istil konvenzjonali tal-ġurnata, b’metafori elaborati u frażijiet retoriċi li mhux dejjem li mhux dejjem qagħad b’mod naturali mal-komplott jew il-karattri tal-istorja.

Madanakollu, Shakespeare kien innovattiv ħafna, u adatta l-istil tradizzjonali għall-kitbiet tiegħu u ħoloq firxa aktar wiesgħa ta’ kliem.

Bi gradi żgħar biss ta’ varjazzjoni, Shakespeare primarjament kien juża mudell metriku li jikkonsisti f’linji ta’ iambic pentameter mhux rimat, jew vers vojt, biex jikkomponu d-drammi tiegħu. Fl-istess ħin hemm siltiet fid-drammi kollha li jiddevjaw minn dan u jintużaw forom ta’ poeżija jew proża sempliċi.

Filwaqt li huwa diffiċli li tiddetermina l-kronoloġija eżattament tad-drammi ta’ Shakespeare, matul l-għoxrin sena, minn madwar l-1590 sa l-1613, huwa kiteb total ta’ 37 dramm li jduru madwar bosta temi ewlenin: storiċi, traġedji, kummiedji u traġikomedji.

Bl-eċċezzjoni tal-istorja traġika ta’ mħabba Romeo and Juliet, l-ewwel drammi ta’ Shakespeare kienu fil-biċċa l-kbira storiċi . Henry VI (Partijiet I, II u III), Richard II u Henry V jiddramatizzaw ir-riżultati qerrieda ta’ mexxejja dgħajfa jew korrotti u ġew interpretati mill-istoriċi tad-drama bħala l-mod ta’ Shakespeare li jiġġustifika l-oriġini tat-Tudor Dynasty.

Shakespeare kiteb ukoll bosta kummiedji matul il-perjodu bikri tiegħu: A Midsummer Night’s Dream, Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, As You Like It u Twelfth Night.

Drammi oħra miktuba qabel l-1600 jinkludu Titus Andronicus, The Comedy of Errors, The Two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew, Love’s Labour’s Lost, King John, The Merry Wives of Windsor u Henry V.

Kien aktar tard, wara l-1600, li Shakespeare kiteb it-traġedji Hamlet, Othello, King Lear u Macbeth. F’dawn, il-karattri ta’ Shakespeare jippreżentaw impressjonijiet ħajjin ta’ temperament uman li huma adattati għal kull żmien u universali.

Possibilment l-iktar magħruf minn dawn id-drammi huwa Hamlet, li jesplora tradiment, tpattija, inċest u falliment morali. Dawn ħafna drabi jmexxu t-twists tal-komplotti ta’ Shakespeare, u jeqirdu l-eroj u dawk li jħobb.

Fl-aħħar perjodu tiegħu Shakespeare kiteb diversi traġikomedji. Fost dawn hemm Cymbeline, The Winter’s Tale u The Tempest. Għalkemm jitrattaw aktar l-aspett traġiku minn komiku, mhumiex traġedji intensivi daqs ta’ King Lear jew Macbeth għaliex jispiċċaw bir-rikonċiljazzjoni u l-maħfra.

Drammi oħra miktuba matul dan il-perjodu jinkludu All’s Well That Ends Well, Measure for Measure, Timon of Athens, Coriolanus, Pericles u Henry VIII.

Meta miet Shakespear?

Jingħad li Shakespeare miet f’għeluq it-52 tiegħu, fit-23 t’April, 1616, iżda xi studjużi jemmnu li din hija ħrafa. Ir-rekords tal-knisja juru li kien midfun fil-Knisja tat-Trinità fil-25 t’April, 1616.

Il-kawża eżatta tal-mewt tiegħu mhix magħrufa, għalkemm ħafna jemmnu li marda kkawżatlu l-mewt tiegħu fi żmien qasir.

Enable Notifications OK No thanks