Dawra bid-Dgħajsa (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dawra bid-Dgħajsa (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Minjaf kemm se tkun sabiħa t-tarbija! Sabiħa bħalkom it-tnejn!” kienu ta’ spiss ilissnulhom in-nies.
U ma tantx damet aktar.
Ibnu Adam James twieled eżatt mat-tokki tat-tmienja ta’ filgħaxija.
U hekk malli rah għall-ewwel darba, Donald ħass għoqla tiela’ fi griżmejh.
Ibnu.
Suppost kellu jkun ferħan.
Suppost kellu jitbissem.
Ibusu.
Jgħannqu.
Suppost…………
Ra wiċċ martu jinbidel hekk ukoll malli tefgħet għajnejha fuqu.
Jiqras.
Jiddarras.
Dawk li kien hemm fil-kamra magħhom donnhom ippruvaw isabbruhom.
Donnhom ippruvaw jifirħulhom.
Donnhom…………..
Imma Donald bilkemm felaħ iċaqlaq xufftejh.
Hekk.
F’temp wieħed, ħass griżmejh jixxuttaw u rasu ddur bih.
Dan.
Dan kien ibnu.
Ma kienx kif kien qed jimmaġinah.
Kien ikrah.
Iva, ikrah.
Għajnejh żgħar żgħar kienu kważi deformati.
Xufftejh ma kinux kif suppost.
Rasu ovali.
U lanqas il-biki tiegħu ma kien wieħed ġust.
U ħass li għal mument, Donald kellu jgħattilu wiċċu.
Kien inħasad.
Iva, kien inħasad mhux ftit.
U hekk malli ħaduh id-dar, ma kienx hemm bżonn kliem bejniethom.
Qatgħu l-festini.
Ma baqgħu jistiednu lil ħadd id-dar.
Antonia ma baqgħetx toħroġ aktar mill-bieb ‘il barra.
Allaħares kellu jarah xi ħadd!
Ma ridux li xi ħadd jitfa’ għajnejh fuqhom!
Adam James ma kienx denju li jissejjaħ binhom.
Ma kien jixbaħ lil ħadd minnhom!
U ma kienx sabiħ!
Le, ma kienx sabiħ bħalhom!
U għaddew erba’ snin.
Erba’ snin eżatt.
Kienu ilhom jaħbuh hemm ġew f’darhom minn meta twieled.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Id-Diżgrazzja ta’ Henna (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Id-Diżgrazzja ta’ Henna (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Kien qed jistenniha bħas-soltu.
Lesthielha tazza ħalib u qagħad jistenniha fil-bieb.
Malli raha riesqa lejn ir-razzett tiegħu, tbissem u feraħ.
“Demetria!” qalilha hekk kif daħlet ġewwa.
“Nixtieq ngħidlek xi ħaġa,” qaltlu.
“Anke jien. Anke jien għandi xi ngħidlek.”
“Ibda inti,” qaltlu. Kienet taf li l-aħbar tagħha ma tantx kienet sabiħa u ma kellhiex aptit tgħidhielu.
“Jien nixtieq nirringrazzjak,” qalilha. “Għaliex minħabba fik, jien qed nerġa’ nħoss li qiegħed b’xi mod insib il-paċi miegħi nnifsi.”
“Tumas,” qaltlu. Ma xtaqitx togħmodha. Kienet se tgħidlu ċar u tond. “Dak li bdejt noħroġ miegħu ma jridnix niġi aktar hawn!” Mingħajr ma ħarset lejh. Kienet taf li kienet ser tweġġgħu.
Ma weġibhiex. Ma tkellimx.
Kien dak il-ħin li qamet bilwieqfa, qabdet il-ġiżirana li kellha madwar għonqha, neżgħetha u tathielu.
Ratu jirtogħod, hekk kif kien qed iħares lejn il-ġiżirana.
“Din minn fejn ġibtha?” staqsiha.
“Dik kienet tathieli ommi, qabel ma mietet is-sena l-oħra.”
“Ommok? Ommok?” staqsiha.
“Iva ommi.”
“Kif jista’ jkun?” staqsiha. “X’kien jisimha ommok?”
Dawk l-għajnejn żoroq. Dak ix-xagħar ħamrani.
“Ommi Henna kien jisimha.”
Tumas ma lissinx kelma oħra. Għannaqha u telqet. Kien qed jgħannaqha tal-aħħar. Iva, kienet se tkun l-aħħar darba li raha. U li ratu.
Dakinhar sab il-kuraġġ. Qabad il-ġiżirana ta’ oħtu f’idu u mexa bilmod sal-kurċifiss.
Fuq il-kurċifiss kien hemm miktub: Tumas DeLedger, żagħżugħ li miet biex isalva lil oħtu fid-diżgrazzja ta’ nhar is-27 ta’ Ottubru, 1974.
“Henna ma mititx minħabba fija……” qal bejnu u bejn ruħu. Ħassu ferħan. Ħassu jistrieħ.
Minn dakinhar ‘l hawn, ħadd aktar ma ra lil Tumas Ledger. Tumas kien sab il-paċi.

Dak kien! (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Dak kien! (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

L-ewwel darba li ltqajt magħha, kont sirt inħobbha mill-ewwel.
Fior.
Kienet l-isbaħ mara li qatt kont rajt. Kellha dak kollu li xtaqt; figura perfetta, wiċċ ta’ anġlu u karattru taz-zokkor. X’ridt aktar minn hekk?
Kienet saret id-dinja tiegħi. Qabel, ftit li xejn kont nagħti kas romantiċiżmu. Jiena kont persuna kemxejn riservat, kultant saħansitra xi ftit stramb.
Iżda minn meta kont iltqajt ma’ Fior, kont bdejt nixtri l-ħwejjeġ, nirranġa ruħi, neħodha tiekol fl-aqwa ristoranti u nixtrilha dak kollu li xtaqet qalbha.
U jien……..
Jien kont naraha kuntenta miegħi.
Wara xi sentejn li konna ilna noħorġu ma’ xulxin u ninħabbu, mort f’ħanut tal-aqwa ġojjelli u xtrajtilha l-isbaħ ċurkett li laqat lil għajnejja. U biex inkun għidt kollox, lil buti ukoll. Skont sid il-ħanut, peress illi kien djamant ta’ veru, biċ-ċertifikat, xħin kont tħares lejh, kont tara ħafna kuluri assortiti inemnmu u jitħalltu flimkien. Ippruvajt nara dawn il-kuluri, iżda jiena ftit li xejn kont nifhem. Kuluri ma rajtx. Imma xorta xtrajtu. L-importanti kien li lil Fior inżommha kuntenta. U tfajla bħal dik kien jixirqilha l-aqwa mod biex nitlobha tkun marti.
Malli staqsejtha biex tiżżewwiġni, għalkemm kelli qalbi tħabbat mija mija għax bżajt li tgħidli le, aċċettat bil-qalb. Mhux talli aċċettat, iżda talli tant qabdet fija li għal ftit ma qalbitnix lura mill-pożizzjoni li kont qiegħed fiha!
Iltqajt ma’ ommha u missierha. U mal-ewwel daqqa t’għajn, donnhom anke huma, ħadu grazzja miegħi.
Kultant kont nieqaf naħseb waħdi. U kont nammetti. Kont ferħan. Kont l-iżjed bniedem ferħan tad-dinja. Minn meta żżewwiġt lil imħabbti Fior, id-dinja kienet tidher iżjed ikkulurita, iżjed sabiħa. Forsi minħabba l-fatt li l-kuluri taċ-ċurkett kien beda jirrifletti fl-abbissi ta’ moħħi. Jew forsi għax Fior kienet il-mara ideali għalija.
Kont inħobbha tabilħaqq.
Mhux hekk biss, kont iffissat fuqha.
Peress illi jiena kelli xogħol tajjeb, dak ta’ perit, xtrajt għalqa kbira fit-tarf tar-raħal fejn kont pożittiv li kien hemm veduta li ssaħħrek, fejn kont ċert li kienet se togħġobha. Għamilt pjanta u bnejt waħda mill-isbaħ djar li qatt eżistew f’Malta.
Forsi wieħed s’hawn jibda jgħid li ħajti kienet perfetta.
Iva, kienet.
Iżda ma tantx damet.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Tiegħek Għal Dejjem (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Tiegħek Għal Dejjem (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Issa bdejt nisma’ lil Kurt u lil Patty ikellmuh fuq il-mobajl u bdew jgħidulu biex jiġi sad-dar!
Tgħid għax ma kontx qed inqum sew? Tgħid minħabba fija?
Għamilt l-almu tiegħi u qomt mis-sodda. Bdejt nimxi kif nista’ u ndur ‘l hemm u ‘l hawn ħalli nurihom li aħjar jgħidulu ma jiġi xejn lil dak l-għafrid!
Iżda xi nofs siegħa wara, hekk kif konna t-tlieta li aħna fuq is-sufan, nifirħu b’xulxin smajt karozza tasal, u ndunajt.
Indunajt li Dottor Mugliett kien wara l-bieb!
Kont diġa bdejt inxomm ir-riħa qawwija ta’ annimali oħra li kellu fuqu!
Kurt beda jagħmilli mossa biex immur fis-sodda tiegħi, u jien smajt minnu.
U daħal.
Daħal Dottor Mugliett, għamilli viżta bħal ma kien qed jagħmilli ta’ spiss u rajtu jċekċek snienu ma’ xulxin u jieħu nifsijiet strambi.
“Ma tantx fadallu. Il-kanċer kielu minn ġewwa………………” kien qed jgħidilhom.
Imma kanċer x’kien eżatt? Kelli xi mostru minn ġewwa? Forsi daħal ma’ dak il-laħam tajjeb li kien jagħtini Kurt? U le……………..Kurt kien iħobbni………….kien jieħu ħsieb jagħtini kollox tajjeb u bnin.
Mela x’kien qed jiekolni minn ġewwa?
Bdejt nibża’……………
Bdejt nibża’ ħafna…………………
Iżda malli telaq it-tabib, Kurt u Patty reġgħu refgħuni u żammewni ħdejhom.
Kemm kont ferħan!
Kemm kont inħobbhom!
“Jien tiegħek għal dejjem,” bdejt ngħid lil Kurt.
U naf……
Naf li kien jifhimni.
Iżda dak il-lejl kien iebes iżjed mis-soltu.
Ħassejt il-bard u bdejt nitriegħed.
U ġrat xi ħaġa li qatt ma kienet ġrat qabel.
Il-lajs kemm fraħt!
Kurt ħallieni norqod fis-sodda tiegħu!
Kemm kont ferħan!
Il-bniedem li jiena kont ngħix għalih, kien qed iżommni miegħu għas-sħana u ħassejtni protett u ferħan! Kollox kien perfett!
Beda’ jisbaħ. Rajt id-dawl tax-xemx dieħel minn ġol-purtieri tal-kamra tas-sodda u bdejt nistenna lil Kurt iqum ħalli joħroġni barra, inxomm ir-riħa nadifa tal-ħaxix u l-ħamrija friska ta’ sbieħ il-jum.
Iżda dakinhar, Kurt ma ħariġnix. Rajtu jħares lejja b’għajnejh ileqqu, iżommni aktar qrib tiegħu.
“Aħfirli, Benny……………..ma nistax inħallik tbati,” qalli.
Ma stajtx nifhem għalfejn kien qalli hekk, iżda wara ftit erġajt rajt lil Patty dieħla mill-bieb u anke lil Dottor Mugliett, b’dik il-misħuta bagalja sewda!
Ħarist lejn Kurt u rajtu jibki.
“Għalfejn qed tibki, għażiż ħabib tiegħi?” staqsejtu.
Iżda donnu llum ma kienx qed jifhimni.
Dottor Mugliett ħareġ xi ħaġa tleqq minn ġol-bagalja, ħassejt tingiża żgħira fuq koxxti u dak il-ħin donnu kollox inbidel.
Ħassejt sieqi tfieq, donnha reġgħet ġiet tajba, ħassejt l-uġigħ li kelli f’żaqqi jitlaq kollu, ħassejt il-muskoli ta’ ġismi kollha jieħdu s-saħħa!
“Kurt,” bdejt ngħidlu. Kont naf li għalkemm ma stajtx nitbissem bħall-umani, kelli għajnejja jleqqu bil-ferħ. “Jien tiegħek għal dejjem.”
Qomt bilwieqfa, eżatt malli t-tabib xengel rasu u telaq ‘il barra.
Kurt u Patty kienu t-tnejn li huma qegħdin jibku.
Ma stajtx nifhem għalfejn kienu qegħdin jibku.
Donnhom kellhom xi ħaġa f’idejhom. Qisu kellhom kelb ċkejken ieħor, eżatt bħali!
“Tibqax imdejjaq Kurt! Hawn jien għalik!” bdejt ngħidlu, hekk kif smajtu jolfoq u jbennen dak il-ġisem bla ħajja li kellu f’idu.
“Jien qatt mhu ser nitilqek! Jien tiegħek għal dejjem!”
U hu jaf.”

Tiegħek Għal Dejjem  (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Tiegħek Għal Dejjem (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

“Ilbieraħ kienet ġurnata stramba.
Mhux normali.
Ma stajtx nifhem ir-raġuni għalfejn ma stajtx inqum minn ġos-sodda tiegħi. Kellu jgħini nqum sieħbi Kurt.
“Toqgħodx tinkwieta, sbejjaħ…………” beda jgħidli.
Refagħni u niżżilni t-taraġ. Kemm hu ġentili hux! Normalment kont ninżel waħdi. Imma lbieraħ ma stajtx!
Kurt fetaħ il-bieb u ħriġna t-tnejn ‘il barra. Għalkemm verament ħadt gost għaliex ir-raġġi fietla tax-xemx kienu bdew iwennsuli l-pil kannella ċar li kelli fuq dahri, bdejt ninkwieta għaliex bdejt inħoss saqajja qishom jogħtru!
“Agħmel xogħlok sabiħ!” beda jgħidli Kurt bi tbissima.
Għalkemm bdejt inferfer denbi, ħassejt qalbi kważi tinqasam xħin rajt wiċċ Kurt qisu ferħan u mdejjaq fl-istess ħin.
Kurt.
Kurt kien kollox għalija.
Kien ħajti.
U jien kont ngħix għalih.
L-ewwel darba li kont rajtu, kont irbatt qalbi miegħu mill-ewwel! U kont għidtlu, għidtlu, “Kurt, jien tiegħek għal dejjem!” F’idejh kellu borża li kien dejjem iġorr miegħu kull darba li konna noħorġu.
“Inkomplu nimxu, Benny?” staqsieni, b’għajnejh kbar, kbar.
Ridt inwieġbu. Ridt ngħidlu li iva, imma lbieraħ kienet ġurnata stramba. Donnu s-saħħa kollha li kelli, kienet qiegħda tħallini bilmod.
Morna nimxu.
It-triq tas-soltu.
Minjaf kemm-il darba konna tlajna dik l-għolja fi żmienna! Iżda donnha t-telgħa dehret aktar kerha mis-soltu. Aktar twila. Aktar kiefra. Saqajja bdew jgħejjew.
Ħarsa waħda.
Ħarsa waħda tajtu.
U hu……….
Hu fehemni.
Ħassejt lil Kurt imellisli l-pil. U naf, naf li għajnejja xegħlu.
Ħassejtni ferħan, hekk kif dejjem kont inħossni!
Ħallejtu jerfagħni u bdejt nilgħaqlu wiċċu kif dejjem kont nagħmel. Smajtu jidħaq. Imma d-daħqa tiegħu llum kienet kemmxejn differenti. Kien qisu xi ftit imdejjaq.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications OK No thanks