“Ħarġu għalina tal-patrol boats għax ħasbu li ġralna xi ħaġa” – Shirley dwar il-vidjow mużikali tal-kanzunetta Electricity

“Ħarġu għalina tal-patrol boats għax ħasbu li ġralna xi ħaġa” – Shirley dwar il-vidjow mużikali tal-kanzunetta Electricity

Ilbieraħ, il-kantawtriċi Shirley Cachia nediet il-vidjow mużikali tal-kanzunetta oriġinali tagħha bl-isem ta’ Electricity.

Electricity hija l-kanzunetta li Shirley kantat parti minnha fl-audition tagħha tat-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta. Fil-fatt, Shirley tgħid li meta saret taf li ġiet aċċetata għal X Factor Malta, riedet tapplika b’kanzunetta oriġinali tagħha biex turi lill-udjenza l-kapaċità tagħha bħala awtriċi.

Shirley tgħid li waqt li kienet qed tikteb Electricity, kienet taf li din kienet il-kanzunetta li riedet tkanta fl-audition tagħha u għalhekk kitbet l-ewwel parti tal-kanzunetta għall-audition, li ntgħoġbot mill-ġurija kif ukoll mill-udjenza hekk kif ixxandret l-audition tagħha.

Kien għalhekk li Shirley ddeċidiet li tkompli tikteb il-kanzunetta sakemm proprju lbieraħ qasmet il-verżjoni sħiħa tal-kanzunetta flimkien ma’ vidjow mużikali mal-pubbliku.

Il-kanzunetta Electricity tittratta dwar iż-żewġ naħat tal-istorja mill-perspettiva ta’ partner, dwar l-uġigħ tal-passat u l-affarjiet li ma tkunx għamilt sew, li tibża’ imma xorta trid terġa’ tħobb lil xi ħadd. Tittratta wkoll dwar il-perspettiva l-oħra, li f’dan il-każ hija tar-raġel, id-dispjaċir li ma ttrattax lill-mara sew u issa jaf x’kellu u tilef.

Madanakollu, dejjem hemm tama li nagħmlu l-affarijiet sewwa jekk irridu, allura Electricity hija dwar it-tama li għandna bżonn biex inkomplu nimxu ‘l quddiem. Dan kollu huwa spjegat tajjeb fil-vidjow mużikali.

F’kuntatt li Shirley għamlet magħna, qaltilna li waqt il-ġbid tal-vidjow mużikali, xħin kienet qed tinġibed ix-xena ta’ fuq il-baħar, ħarġu għalihom tal-patrol boats għax ħasbu li ġralhom xi ħaġa peress li kienet dgħajsa waħedha, u naturalment dgħajsa oħra viċin tagħha minn fejn beda jinġibed il-vidjow.

“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili

“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili

Nitkellmu ma’ Ryan Hili, ir-rebbieħ tat-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta

Ryan, irnexxielek tirbaħ it-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta. Mill-espressjoni li stajna naraw fuq wiċċek kont tidher sorpriż ħafna. X’għadda minn moħħok f’dak il-mument li kont taf li int ir-rebbieħ?

Dak il-ħin meta Ben Camille għajjat ismi, ma stajtx nemmen dak li qed nisma’. Il-fatt li kont mal-ewwel tlieta kienet diġà sorpriża kbira għalija, imma l-fatt li rbaħt kien mument li żgur ma stajtx nemmnu u li mhux ħa ninsa qatt. Ovvjament, kuntent ħafna u grat lejn dawk kollha li tawni s-sapport mill-bidu sal-aħħar.

Xi tfisser din il-kisba għalik personali u għall-karriera tiegħek?

Jien il-mużika nqisha bħala xi ħaġa ferm important f’ħajti. Il-fatt li ddeċidejt li nieħu sehem kien diġà pass kbir u r-rispons li rċevejt mill-bidu kien pożittiv. Il-fatt li rbaħt komplejt nemmen iktar fit-talenti tieghi u se nkompli naħdem biex nibqa’ nuri x’kapaċi nagħmel fil-karriera mużikali tiegħi.

Iddedikajt ir-rebħa għall-papà tiegħek. Għaliex? X’impatt għamel fuqek personali biex wasalt sa fejn wasalt illum?

Sfortunatament, il-papà marad u ħalliena f’temp ta’ xahar. Dan kollu fetaħli għajnejja u urieni biċ-ċar kemm illum hawn u għada ma nafx. Il-ħajja wisq qasira biex tieħu kollox for granted. Jekk għandek tagħmel xi ħaġa, aqbad u agħmilha issa.

X’messaġġ tixtieq twassal permezz ta’ din ir-rebħa?

Kull min għandu ħolma jagħmel mezz biex għallinqas jipprova jieħu l-ewwel pass. Qatt mhu tard wisq u jekk ma temminx li kapaċi u tkun tajjeb, ikun dispjaċir kbir.

Xi tgħidilna dwar it-tliet finalisti l-oħra?

F’din l-edizzjoni nħoss li veru konna grupp sabiħ. Ir-relazzjoni mal-kontestanti kienet waħda mill-isbaħ u baqgħet sal-aħħar mal-finalisti l-oħra. Kollha kemm huma bravi u l-fatt li d-distakk fil-punti kien ftit turi kemm ir-rebħa setgħet kienet ta’ kulħadd.

Kif għidt int ukoll, fl-edizzjoni ta’ din is-sena nħass spirtu ta’ għaqda bejn il-kontestanti. Ma’ liema kontestanti kont l-aktar viċin?

Kif għidt qabel, ir-relazzjoni mal-kontestanti l-oħra kienet waħda tajba ħafna. Ovvjament, inħoss li kont iktar viċin ma’ Kevin Paul u Drakard għax ħdimna flimkien mill-bidu nett. It-tnejn li huma kienu ta’ sapport kbir għalija.

Ryan, għidilna ftit dwarek u l-istorja tiegħek. Min hu eżattament Ryan Hili? Kif tiddeskrivi ħajtek sal-lum?

Ryan huwa persuna mistħi ħafna imma li lest li jagħmel kollox biex jgħix ħajtu bl-aħjar mod possibbli. Bħalissa naħdem bħala għalliem tad-disinn u teknoloġija fi skola sekondarja. Il-mużika nqisha bħala prijorità u nixtieq li fil-futur qarib inkompli nikber f’dan il-qasam.

B’mod inġenerali, x’kienu l-akbar ostakli li kellek tiffaċċja f’ħajtek?

L-aktar żewġ ostakli li kelli negħleb kienu l-fatt li ma nagħtix kas il-midja soċjali ħafna (fejn jidħlu kummenti negattivi) kif ukoll li noħroġ minn qoxorti meta ġejt biex nipprepara l-kanzunetti.

X’kien li ħajrek tipparteċipa f’X Factor Malta?

Jien qatt ma pparteċipajt f’xejn hawn Malta, però minn dejjem xtaqt li nagħmel dak il-pass. L-X Factor ilni nsegwih mindu kont żgħir u kont naffaxxina ruħi nara l-progress li kienu jagħmlu l-kantanti mill-bidu sal-aħħar. Apparti minn hekk jien inħobb insegwi l-Eurovision Song Contest, allura minn dejjem kien hemm dik il-ħajra għall-kompetizzjoni.

Kif tiddeskrivi l-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta mill-bidu sal-aħħar?

L-avventura kienet waħda surreali fis-sens li bdejt mix-xejn u rnexxieli nasal sal-quċċata. Tgħallimt ħafna minn din l-esperjenza u rnexxieli niltaqa’ ma’ ħafna nies bravi u naħdem ma’ ħafna nies stabbiliti.

Kif kienet l-esperjenza tiegħek mal-erba’ ġurija, partikolarment ma’ Howard?

L-esperjenza mall-ġurija kienet waħda tajba ħafna, tgħallimt ħafna mingħandhom u avolja ma kinux il-mentors tiegħi xorta għenuni. Howard kien l-aqwa mentor li qatt seta’ kelli. Irnexxielu joħroġni minn qoxorti u baqa’ sal-aħħar jgħallimni kif għandi nkun artist komplut. Kien hemm żmien fejn kienet diffiċli għalina biex insibu kanzunetta adattata għalija, però llum il-ġurnata nirringrazzja ‘l Alla bl-għażliet li għamilna għax nemmen li kienu kollha ta’ kwalità. Howard huwa peruna li jaf x’inhu jagħmel u kull suġġeriment li tani dejjem ħareġ il-frott minnu.

Fl-audition tiegħek esprimejt il-fatt li xtaqt tipparteċipa qabel f’X Factor Malta iżda ma kontx kunfidenti biżżejjed. Għaliex?

Domt ħafna biex iddeċidejt li nieħu sehem għas-sempliċi raġuni li jien qatt ma rajt lili nnifsi lest biex nidher quddiem in-nies. Il-fatt li jien għandi ‘bionic hand’ ma kinitx tgħin fid-deċiżjoni għax bżajt ħafna mill-kummenti ħżiena tan-nies. Il-midja soċjali tista’ tkun waħda pożittiva però tista’ tkun negattiva wkoll.

Liema mumenti mill-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta tgħożż l-aktar? U liema prestazzjoni hija l-aktar għal qalbek?

L-iktar mumenti għal qalbi apparti meta rbaħt huma meta kien ikollna r-rehearsals. Il-memorji li għandi huma ħafna u napprezza lil kull kontestant, lit-tim tal-midja soċjali, kif ukoll lill-crew kollu li tella xow mill-isbaħ. L-iktar prestazzjoni li ħadt gost nagħmel kienet tal-Live Show 4 għax kantajt f’nofs l-udjenza.

X’inhi r-reazzjoni tiegħek għar-rispons qawwi li rċevejt u għadek tirċievi mill-pubbliku? Stennejt daqshekk sapport?

Is-sapport li kelli mingħand in-nies kien kbir. L-għada li rbaħt irċevejt ħafna messaġġi u kummenti pożittivi u għadni nirċievi s’issa wkoll. Napprezza immens lil kull min b’xi mod jew ieħor tani s-sapport għax bis-saħħa tagħhom irnexxieli nasal s’hawn.

Int ukoll għalliem. X’reazzjonijiet kellek mill-kollegi u l-istudenti tiegħek wara li rbaħt?

Il-kollegi kienu ta’ sapport kbir għalija. Mill-ewwel ġurnata tawni ħafna sapport u anke sorpriżi wara l-finali għamluli. L-istudenti mhux inqas. Kull xħin rawni fil-kurituri tal-iskola kienu jgħajtuli biex jgħiduli li vvutawli u biex jgħiduli prosit.

Matul il-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta, ġieli rċevejt kritika li affettwatek? Kif taġixxi għall-kummenti li jkunux qed iwasslu kritika kostruttiva, iżda personali?

Fortunatament ma tantx kelli kritika negattiva u dik apprezzajta ħafna. Il-ftit li kien hemm pruvajt ma nagħtix kashom għax ħafna minnhom kienu jkunu minn ‘fake profiles’. Minn kollox issib u naf biċ-ċert li ħa nibqa’ nsib. Ma tistax tingħoġob ma’ kulħadd.

Irbaħt is-somma ta’ €50,000. X’beħsiebek tagħmel bihom?

Il-ħamsin elf beħsiebni ninvestihom fil-mużika billi nużahom biex nixtri xi apparat ħalli nkun nista’ naħdem fuq il-mużika tiegħi stess.

X’inhu l-pass li jmiss għal Ryan Hili?

Il-pass li jmiss hu li niffoka iktar fuq mużika oriġinali kif ukoll anke naħdem ma’ kantanti oħra stabbiliti. Meta konna inkunu rehearsals konna nifthemu biex la jgħaddi kollox nibdew nikkollaboraw flimkien.

Kieku kellek tikteb kanzunetta f’dan il-mument, dwar xiex tkun?

F’dan il-mument probabbli nikteb kanzunetta dwar kif wieħed m’għandux jaqta’ qalbu. Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom.

Hemm xi artisti Maltin li tixtieq tikkollabora magħhom fil-futur?

Hemm ħafna kantanti li nixtieq naħdem magħhom, però l-iktar tnejn huma Amber u Brooke.

Għandek xi ħolm partikolari li tixtieq twettaq?

Waħda mill-ħolmiet tiegħi hi li nkanta jew nirrappreżenta lil Malta f’pajjiż differenti.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li qed jaqraw din l-intervista?

Minn qalbi nixtieq li kull min għandu xi ħolma u qed iżomm lura, jagħmel mezz biex għallinqas jipprova. Il-ħajja wisq qasira biex inżommu lura u importanti li ngħixu l-ħajja b’mod komplut.

Danica Muscat tirbaħ it-tielet edizzjoni ta’ Kantamagħna

Danica Muscat tirbaħ it-tielet edizzjoni ta’ Kantamagħna

Il-kantanta lokali ta’ 27 sena, Danica Muscat rebħet it-tielet edizzjoni ta’ Kantamagħna, kompetizzjoni tal-kant organizzata minn DCapitals Big Band taħt id-direzzjoni ta’ Mro. George Apap, bis-sapport tad-Direttorat Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, il-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria, Distinct Homes Ltd, kif ukoll it-Teatru Astra, il-post li jospita dan l-ispettaklu mużikali.


Danica interpretat il-kanzunetta ikonika The Best, l-aħħar waħda fost l-24 parteċipant, u ta’ din l-interpretazzjoni, il-ġurija professjonali komposta minn Sylvana Attard, Ludwig Galea u Antonella Vassallo għażlitha kemm bħala r-rebbieħa ta’ Sezzjoni Ċ, kif ukoll tal-festival.

Il-premju tagħha huwa sena kuntratt ma’ DCapitals Big Band fejn tingħaqad mal-kantanti residenti: Jolene Sahman, Fabian Galea u Francesca Sciberras waqt l-ispettakli li jtellgħu matul is-sena li ġejja.


Ir-rebbieħa l-oħra tat-tielet edizzjoni ta’ Kantamagħna jinkludu lil Elisa Buttiġieġ bil-premju Distinct Talent Award; Kylie Micallef u Krista Chircop fl-ewwel u t-tieni post ta’ Sezzjoni A; Eliana Gomez Blanco u Maya Cauchi fl-ewwel u t-tieni post ta’ Sezzjoni B; u Bradley Debono fit-tieni post ta’ Sezzjoni Ċ.

Ritratt: Kris Micallef


Il-kantanta Danica Muscat żgur li m’għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni fix-xena tal-mużika lokali, b’parteċipazzjonijiet fil-programm televiżiv Taljan, Io Canto; fil-Malta Junior Eurosong; il-Malta Eurovision Song Contest; is-Summer Hit Song Contest; il-Konkors Kanzunetta Indipendenza kif ukoll aktar riċenti; Mużika Mużika – Festival tal-Kanzunetta Maltija fejn aktar tard din is-sena ħa tkun qiegħda terġa’ tipparteċipa, din id-darba bil-kanzunetta Ossiġnu f’kollaborazzjoni ma’ Kapitlu Tlettax.


F’kummenti li tellgħet fuq il-midja soċjali tagħha, Danica qalet li lanqas biss tista’ temmen, speċjalment meta tħares lejn il-kumplament tat-talent li kien hemm fost il-parteċipanti ta’ din it-tielet edizzjoni.

“Nixtieq nirringrazzja lil Mro. George Apap u l-DCapitals Big Band tax-xogħol siewi tagħhom, lill- membri tal-ġurija li għażlu lili, u fl-aħħar u mhux l-inqas lit-tim tiegħi li m’għandix għalfejn insemmihom wieħed wieħed għaliex jafu li kieku ma kienx għas-sostenn u l-kuraġġ tagħhom, jiena ma nisfidax lili nnifsi”.

Liem huma l-favoriti tiegħek mit-22 kanzunetta semifinalista tal-MESC?

Liem huma l-favoriti tiegħek mit-22 kanzunetta semifinalista tal-MESC?

Issa tista’ tisma’ t-22 kanzunetta semifinalista tal-Malta Eurovision Song Contest!

Il-Malta Eurovision Song Contest, li bosta qiegħdin jistennew b’ħerqa kbira, se jkun qed jittella’ bejn is-17 u d-19 ta’ Frar.

Mit-22 kanzunetta semifinalista se jintgħażlu 16, li minnhom finalment tintgħażel il-kanzunetta rebbieħa. Ir-riżultat se jkun f’idejn il-ġurija u l-vot tal-pubbliku.

Dawn huma t-22 kanzunetta semifinalista:

A lover’s heart – Nicole Hammett

Aphrodisiac – Jessica Grech

Army – Janice Mangion

Boy – Denise

Come Around – Matt BLXCK

Electric Indigo – Baklava Ft Nicole

Heaven – Sarah Bonnici

Hey Little – Richard Edwards

How Special You Are – Norbert

II – Derrick

Into The Fire – Nicole Azzopardi

Kaleidoscope – Jessika

Look What You’ve Done Now – Miriana Conte

Out Of Sight – Emma Muscat

Over You – Raquel

Revelación – Giada

Rise – Francesca

Ritmu – Aidan

Serenity – Mark Anthony Bartolo

Shame – Enya Magri

We Came For Love – Malcolm Pisani

White Doves – Rachel Lowell

Liem minn dawn it-22 kanzunetta semifinalista huma favoriti tiegħek?

Jitħabbru d-dati tal-Malta Eurovision Song Contest

Jitħabbru d-dati tal-Malta Eurovision Song Contest

Ir-ritorn tal-Malta Eurovision Song Contest huwa mistenni minn ħafna, u l-eċitament ikompli jiżdied hekk kif ġew imħabbra d-dati tas-serati.

Il-Malta Eurovision Song Contest, li din is-sena għandu s-slogan What a feeling, se jkun qed jittella’ f’serati bejn is-17 u d-19 ta’ Frar.

Bħas-soltu, se jkun qed jixxandar dirett fuq TVM. Mit-22 semifinalist se jintgħażlu 16-il finalist, u minn dawn tingħażel il-kanzunetta rebbieħa fid-19 ta’ Frar.

Il-ġurija flimkien mal-vot tal-pubbliku se jiddeterminaw min se jkun qed jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest f’Mejju li ġej f’Turin, l-Italja.

Dawn huma t-22 semifinalista:

KanzunettiKantanti
A lover’s heartNicole Hammett
Aphrodisiac Jessica Grech
ArmyJanice Mangion
BoyDenise Mercieca
Come AroundMatt BLXCK
Electric IndigoBaklava Ft Nicole
HeavenSarah Bonnici
Hey LittleRichard Micallef
How Special You AreNorbert Bondin
IIDerrick Schembri
Into The FireNicole Azzopardi
Kaleidoscope Jessica Muscat
Look What You’ve Done NowMiriana Conte
Out Of SightEmma Muscat
Over YouRaquel Galdes Briffa
RevelaciónJade Vella
RiseFrancesca Sciberras
RitmuAidan Cassar
SerenityMark Anthony Bartolo
ShameEnya Magri
We Came For LoveMalcolm Pisani
White DovesRachel Lowell

Tista’ tisma’ l-ewwel 20 sekonda minn kull kanzunetta semifinalista minn hawn: Eurovision Song Malta | Facebook

Enable Notifications OK No thanks