Select Page
Anke Jien (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Anke Jien (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

“Kif tista’ tgħid hekk?” staqsejtha. “Jien ma nista’ nħobb lil ħadd iżjed! Kull mara li se niltaqa’ magħha, se nfittex lilek fiha! U int mhux se tkun hemm!”
“Inħobbok, Jason!” bkiet tal-aħħar.
U telqet.
Ma ridtx nemmen.
Filli kelli l-isbaħ fjura f’ħajti. U filli xejn.
Dlam. Skiet. Vojt. Uġigħ.
Amelia kienet siefret l-għada stess.
Kienet ħalliet sal-aħħar ġurnata biex tgħidli.
U għalkemm kont fittixtha u ppruvajt nibgħatilha kemm-il darba, qatt ma kienet weġbitni lura.
Qatt.
U maż-żmien inqata’ kull kuntatt.
Mhux għax kont insejtha. Mhux għax ma kontx għadni nħobbha. Mhux għax ma kontx erġajt mort kemm-il darba quddiem dak l-imbierek rixtellu.
Imma għax kont naf li kien aħjar hekk.
Għaliha.
U għalija.
Kien għadda wisq żmien. Amelia żgur ma kinitx għadha tiftakar fija.
Imma jien bqajt waħdi.
Għalkemm kienu għaddew ħafna snin minn dakinhar, qatt ma ħassejtni norbot qalbi ma’ ħadd.
Bqajt niftakar dik ir-riħa tfuħ ta’ xagħarha, dik it-tbissima, dak il-leħen sabiħ……..
U kont inħossni waħdi.
Kbirt.
Sibt xogħol tajjeb.
Kont affordjajt nixtri appartament sabiħ f’wieħed mill-isbaħ lokalitajiet ta’ Malta.
Kelli ħafna ħbieb.
Flus kemm irrid.
Imma ma kellix lilha.
Ma kellix lil Amelia.
U hekk, bħal sajjetta fil-bnazzi, ġara dak li kont ilni nibża’ minnu għal żmien twil.
Kont qiegħed bilwieqfa fil-karozza tal-linja li kienet teħodni lura d-dar mix-xogħol, nippjana dak li kont se nsajjar dik il-lejla, elf ħsieb kulinarju f’moħħi, xħin qalbi għamlet tikk.
Rajtha.
Ħassejt nifsi jinqata’. Saqajja jogħtru, hekk kif kont qed inżomm mal-ħadida tas-sedil ħalli nżomm bilanċ.
Amelia kienet qiegħda bilqegħda fil-karozza tal-linja!

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

L-attriċi li qed tinterpreta l-karattru ta’ Ġina f’Nostalġija – Shelby Aquilina

L-attriċi li qed tinterpreta l-karattru ta’ Ġina f’Nostalġija – Shelby Aquilina

Bosta segwew l-ewwel episodju tas-serje tant mistennija Nostalġija, fejn rajna wiċċ pjuttost ġdid għall-iskrin.

Nitkellmu ma’ Shelby Aquilina, l-attriċi li qed tinterpreta l-karattru ta’ Ġina.

Shelby, proprju llum fuq TVM, ixxandar l-ewwel episodju tas-serje Nostalġija. X’tista’ tgħidilna dwar il-karattru li qed tinterpreta?

Nostalġija huwa serje ambjentat fil-ġurnata tal-lum li jfakkar ħafna fi stil ta’ ħajja u tradizzjonijiet tal-imgħoddi. Jien qed ninterpreta l-parti ta’ Ġina, tfajla kwieta, eżemplari u li ġejja minn familja reliġjuża ħafna. Lil Ġina taraha dejjem il-knisja ma’ ommha u missierha, iżda se ssib ruħha f’sitwazzjoni li jaf twassal għal kunflitt kbir mal-ġenituri tagħha. Naturalment l-istorja se tiżvolġi ħafna matul is-serje għalhekk ma nistax niżvela wisq iżjed!

Għidilna ftit dwarek… Min hi eżattament Shelby Aquilina?

Jiena persuna li dejjem inħobb li jkolli xi ħaġa għaddejja, jekk hux xogħol tal-Università, filming jew rehearsals għal xi play, ma tantx se ssibli mumenti kwieti. Minkejja dan dejjem nipprova nsib ħin għall-familja u l-ħbieb li jfissru ħafna għalija. Inħobb ħafna l-ivjaġġar għalkemm bħalissa ma tantx huwa żmienu.

Ritratt: Chanelle Demicoli (Emotive Media)

Minn fejn u kif nibtet l-imħabba tiegħek lejn id-drama?

Minn ta’ età żgħira dejjem urejt interess lejn dan il-qasam – id-dar kont nirreċta l-ħin kollu u kemm-il darba kellhom jieħdu paċenzja bija tal-familja, jitilqu minn idejhom u jpoġġu fis-salott ħalli jaraw xi ‘play’ li kont nivvinta dak il-ħin. Iz-zija tiegħi hija l-iktar waħda li kienet tkompli miegħi. Minjaf kemm kienet taqrali stejjer jew tivvintali xenarji biex imbagħad nirreċtawhom flimkien u dan kollu kkontribwixxa għall-imħabba kbira li għandi lejn ir-reċtar illum il-ġurnata.

Kif bdiet Il-karriera tiegħek bħala attriċi?

Ta’ erba’ snin bdejt nattendi l-lezzjonijiet tad-drama li servew ta’ bażi fuqiex stajt inkompli nkabbar il-passjoni tiegħi. Bqajt nattendi sakemm kelli erbatax-il sena meta l-għalliema tad-drama tiegħi ħeġġitni nieħu sehem bħala extra f’ ‘Il-Kappillan ta’ Malta’. Din kienet se tkun l-ewwel produzzjoni li kont se nieħu sehem fiha barra mill-iskola tad-drama. Kienet esperjenza mill-isbaħ fejn kelli l-opportunità naħdem ma’ wħud mill-aqwa atturi Maltin u fejn tgħallimt ħafna affarijiet, fosthom kemm ix-xogħol ta’ attur jirrikjedi dedikazzjoni u impenn.

Liem kienet l-ewwel produzzjoni teatrali li ħdimt fiha? U x’memorji għandek?

Ftit xhur wara li ffurmajt parti mill-ensemble f’‘Il-Kappillan ta’ Malta’ ingħatajt wieħed mill-irwoli ewlenin fi produzzjoni teatrali ġewwa t-Teatru Manoel bl-isem ta’ ‘Ix-Xitan Kunjomu Malti’. Niftakarni eċitata u mbeżża’ għall-ewwel rehearsal iżda kont kuntenta għall-fatt illi kelli opportunità ikbar biex nitjieb f’dak li nħobb nagħmel.

L-iktar memorja li tispikka minn dik il-produzzjoni hija l-emozzjoni li ħassejt l-ewwel darba li ħriġt għall-curtain call. M’hawn xejn isbaħ milli tara l-house lights tat-Teatru Manoel jinxtegħlu u juru mhux biss il-ġmiel tat-teatru nazzjonali, iżda sala mimlija b’udjenza li ħadet gost tara x-xogħol li int, l-atturi sħabek u l-crew kontu tant ilkom tippreparaw.

Televiżjoni jew teatru? U għaliex?

Ikolli nagħżel it-teatru. Apparti mill-fatt li għandi iktar esperjenza f’din l-isfera, it-teatru narah irawwem ċerta dixxiplina li naħseb kull attur jeħtieġ. Apparti minn hekk inħoss li m’hawn xejn isbaħ milli tara u tisma’ r-reazzjoni tal-udjenza int u tirreċta. Għalija din hija xi ħaġa li żżidli l-enerġija x’ħin inkun fuq il-palk u taffettwa ħafna l-prestazzjoni tiegħi. Naturalment, it-televiżjoni għandha s-sabiħ tagħha wkoll, fosthom li tista’ tasal għand u tkun ta’ divertiment għal ħafna iktar nies.

Liema produzzjonijiet li ħadt sehem fihom s’issa huma l-aktar għal qalbek? U liema minnhom tħoss li għenuk tikber aktar bħala attriċi?

Mill-ftit produzzjonijiet li kelli x-xorti nieħu sehem fihom s’issa nista’ ngħid li ma kienx hemm parti li ddejjaqt ninterpreta, iżda li kieku kelli nagħżel liema hi l-iktar produzzjoni għal qalbi żgur illi nsemmi ‘Ħabbilni ħa Nirbaħ’. Dan il-proġett, miktub minn Simon Bartolo, ittella’ l-ewwel darba bħala produzzjoni teatrali minn Staġun Teatru Malti fejn jien interpretajt il-karattru ta’ Ylenia – wieħed mill-iktar karattri li ħadt gost ninterpreta u ftit wara kelli x-xorti li nerġa’ ninterpretah għaliex adattaw l-iskript għal feature film.

Din kienet l-ewwel esperjenza tiegħi naħdem quddiem kamera u naħseb illi kienet introduzzjoni tajba ferm għaliex il-fatt illi ħdimt l-istess karattru kemm għat-teatru kif ukoll għaċ-ċinema għeni nagħraf id-differenzi li hemm fit-teknika tar-reċtar f’dawn iż-żewg oqsma.

Ritratt: Noel Mallia Photography

Kif tipprepara ruħek qabel kull interpretazzjoni?

Ġeneralment nibda billi nagħmel warm up mal-bqija tal-cast, imbagħad nieħu belgħa te’ u ndur is-sekwenza tax-xeni f’moħħi. Ftit qabel inkunu se nibdew inħobb nieħu ftit ħin waħdi għall-kwiet biex niffoka u nidħol fil-karattru. Fil-ħajja ta’ kuljum m’iniex persuna superstizzjuża però qabel kull produzzjoni dejjem inħoss il-bżonn illi nimxi eżatt mal-mod kif inkun preparajt ruħi għax-show ta’ qabel…dejjem jekk tkun marret tajjeb!

L-aktar karattru li kien ta’ sfida akbar minn oħrajn s’issa..

Sentejn ilu fil-play ‘Rajtha Fejsbuk’ interpretajt karattru ta’ tfajla ribelluża, b’mibgħeda qawwija lejn il-ġenituri tagħha u rabja kbira lejn il-ħajja. Huwa karattru totalment differenti minni u dan huwa s-sabiħ tar-reċtar. Din il-play kienet iebsa għaliex kelli ħafna xeni tqal u emozzjonanti li kienu jirrikjedu iżjed iffukar u preparazzjoni minn oħrajn, iżda kienet ukoll waħda mill-iktar plays li tatni sodisfazzjon.

Hemm xi tip ta’ karattru partikolari li tixtieq li jkollok l-opportunità li tinterpreta?

S’issa l-maġġoranza tal-produzzjonijiet li għamilt kienu drammatiċi allura fil-futur nixtieq illi ninterpreta iktar karattri komiċi.

Għidilna dwar is-sehem tiegħek fil-programm Serataron..

F’Serataron kelli parti żgħira fejn imitajt influencer Maltija li kisbet ħafna popolarita’ kemm f’pajjiżna kif ukoll barra minn xtutna. Kien ta’ unur għalija li ħadt sehem f’programm tant maħbub mill-Maltin u fuq kollox nittama li flimkien mal-bqija tat-tim irnexxieli ndaħħak ftit lin-nies.

Mument imbarazzanti jew partikolari li kellek relatat ma’ xi produzzjoni..

Mument li żgur ma ninsa qatt kien meta kelli xena fejn id-djalogu kollu kien fuq laptop li kellu jkun imqiegħed fuq il-mejda mill-bidu tal-play bħala parti mis-sett. Kif mort quddiem il-mejda biex naqbad il-laptop indunajt li dan ma kienx qiegħed hemm. Il-ħarsa li tani l-attur li kien miegħi fix-xena dak il-ħin tibqa’ stampata f’moħħi. It-tnejn li aħna xtaqna li naqbżu għax-xena li jmiss iżda naturalment dan ma kienx possibbli u b’xi mod irnexxielna ngħadduha mingħajr ma nagħtu wisq fil-għajn ta’ x’kien ġara!

Minbarra li ikklassifikajt fit-tielet post fil-kategorija ta’ Best Actress għall-interepretazzjoni tiegħek fil-Cospicua Short Play Festival fl-2019, is-sehem tiegħek fil-film qasir bl-isem ta’ Orrajt wasslek biex fis-sena li għaddiet tirbaħ il-premju ta’ Best Actress fil-kategorija tal-Comedy f’Iminese Indipendent Film Festival. Għidilna ftit dwar dan il-film u xi jfisser għalik premju bħal dan?

Il-film qasir ‘Orrajt’, b’kitba u direzzjoni ta’ Jeremy Vella, jirrelata fuq id-dibattitu lingwistiku li ilu jeżisti f’Malta għal snin twal – għandna nitkellmu bil-Malti jew bl-Ingliż? ‘Orrajt’ jittratta dan is-suġġett b’mod umoristiku u kontemporanju ħafna. Grata mmens tal-premju li rċevejt u onorata li kelli parti minn film li għamel ħafna suċċess f’film festivals barra minn xtutna.

Screengrab mill-film ‘Orrajt’ ta’ Jeremy Vella

X’jagħmlek l-aktar kuntenta?

Li nara lil ta’ madwari ferħanin.

L-isbaħ u l-agħar esperjenza ta’ ħajtek s’issa..

Uħud mill-isbaħ esperjenzi ta’ ħajti jinvolvu l-palk u s-sodisfazzjon li nħoss meta nlesti produzzjoni li tkun intgħoġbot min-nies u fejn kollox ikun mar kif xtaqna. Esperjenza kerha kienet meta sirna nafu li membru familjari qed ibati mid-dimenzja. Mhix faċli li tara lill-persuna li tħobb fi stat permanenti ta’ konfużjoni u inti ma tista’ tagħmel xejn biex tgħin.

Int tinsab fl-aħħar sena tal-istudji tiegħek fl-Università. X’qed tistudja? U kif jirnexxilek issib bilanċ bejn l-istudji u l-karriera ta’ attriċi?

Ninsab fir-raba’ sena fil-kors tal-liġi. Li nsib bilanċ bejn l-istudji u d-drama mhix ħaġa faċli. Ikun hemm bżonn ta’ ħafna mmaniġjar tal-ħin u tqassim sew tax-xogħol minn qabel. Fortunata ukoll għaliex għandi appoġġ kbir mingħand tal-familja li jgħinuni nleħħaq ma’ kollox. Fl-aħħar mill-aħħar nemmen li jekk verament għandek passjoni lejn xi ħaġa, li fil-każ tiegħi huma d-drama u l-edukazzjoni, se tipprova tagħmel minn kollox biex jirnexxielek twettaqha.

Persuni li jispirawk..

Bħala attriċi, persuna li tispirani hija Anne Hathaway. Kbirt naraha u nemmen li hija attriċi versatili immens. Ħadmet minn action films sa musicals u għandha repertorju verament vast, xi ħaġa illi naħseb hija ħolma ta’ kull attur – dik li ma jinterpretax dejjem l-istess tip ta’ karattru.

Lil hinn mid-drama, persuna li taspirani hija Jacinda Ardern, il-Prim Ministru ta’ New Zealand. Hija mara li kissret ħafna mill-isterjotipi relatati man-nisa fid-dinja tax-xogħol. Persuna umli, awtentika u li ma tarax biss il-poter abbinat mal-pożizzjoni tagħha iżda ukoll ir-responsabbiltà li għandha lejn il-pajjiż u dan nemmen li jikkontribwixxi għas-suċċess li qed tikseb waqt it-tmexxija tagħha.

Liema film rajt kemm-il darba u li ma tiddejjaq qatt tara?

Breakfast at Tiffany’s

Għandek xi proġetti relatati kemm mal-karriera kif ukoll personali, ippjanati għall-futur?

Sfortunatament bħalissa d-dinja tal-ispettaklu tinsab iktar kwieta mis-soltu minħabba l-pandemija. Kulħadd, inkluż jiena, jittama li kollox jerġa’ lura għan-normal ħalli nkunu nistgħu nerġgħu lura fuq il-palk u quddiem il-kamera mingħajr restrizzjonijiet. Tul dawn l-aħħar sentejn kont impjenjata bil-filming tas-serje Nostalġija. Nittama li fil-futur qarib ikolli iktar opportunitajiet fil-qasam tat-televiżjoni.

Ritratt: JTM Photography

X’messaġġ tgħaddi lis-segwaċi u l-qarrejja ta’ skoperta.net?

Naħseb illi din l-aħħar sena għenet lil ħafna nies jirrealizzaw ir-ritmu mgħaġġel illi konna għaddejjin bih u kemm ma konniex verament qed ingawdu l-ħajja u s-sabiħ kollu li ġġib magħha. Huwa importanti li jkollok ambizzjonijiet u li taħdem biex tilħaqhom iżda huwa importanti ukoll li xi kultant tieqaf, tħares madwarek u tapprezza dak li diġa’ għandek għaliex bosta drabi huma l-affarijiet iż-żgħar illi veru jġibulna kuntentizza.

Il-mument li nagħrfu u nesprimu s-sesswalità tagħna – Jean Pierre Cassar

Il-mument li nagħrfu u nesprimu s-sesswalità tagħna – Jean Pierre Cassar

Forsi għal ħafna xebgħu jaqraw u jisimgħu fuq il-komunità LGBTIQ. Uħud jifhmuha li la darba f’pajjiżna konna progressivi u introduċejna ammont ta’ liġijiet li ġabu lil kulħadd ugwali, probabbli jaħsbu li kulħadd kuntent u kulħadd ferħan. Mentri r-realtà mhux hekk, u meta ngħid hekk mhux għax irridu iktar drittijiet u li qatt m’aħna kuntenti imma minħabba li għad hawn ħafna nies mill-komunità li għadhom qed ibatu s-sesswalità tagħhom fis-silenzju.

Int li qed taqra din u forsi għandek xi ħadd fil-familja jew ħabib/a li għadhom kemm qalulkom il-verità dwar is-sesswalità tagħhom u ma tafx kif għandek taġixxi, aqra dawn l-erba’ kelmiet biex forsi jgħinuk ftit.

Int li għadek qed ittella’ u tniżżel jekk tgħidx lil ta’ madwarek dwar is-sesswalità tiegħek kun af li qatt mhu tard, u wara kollox, m’għandekx għaġla biex tagħmel dan. Ħu ħinek u ara li tkun komdu qabel tagħmilha, jekk wara kollox, tħoss li għandek il-bżonn tagħmilha!

Jekk għandek xi ħbieb jew familjari li għadhom kif qalulek dwar dan għandek tkun taf:

Il-persuna li qaltlek tħobbok ħafna, tafdak u għalkemm beżgħet li forsi titilfek xorta kienet onesta biżżejjed miegħek biex qaltlek il-verità dwarha. Apprezza dan il-ġest sabiħ li sar miegħek.

Għandek tkun taf li persuna titwieled bis-sesswalità tagħha u kulħadd jibqa’ jitgħallem dwarha iktar ma jgħaddi ż-żmien.

Jien illum se nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi u ngħid minn dak kollu li għaddejt jien. Dan ma jfissirx li kulħadd jgħaddi mill-istess ħaġa iżda kulħadd għandu l-istorja unika tiegħu.

Ta’ età żgħira, kont imrobbi f’familja tradizzjonali Maltija u qatt ma kont espost għal dak kollu li ċerti nies iqisuh bħala xi influwenza ħażina għax “itellgħu t-tfal il-Gay Pride u jimpressjonaw ruħhom u jsiru bħalhom’’ jew għax “jaqraw l-istejjer dwar il-gays fil-kotba, allura jsiru gays”. Dawn huma frażijiet li mhux l-ewwel darba li smajt u fl-opinjoni tiegħi nemmen li huma ridikoli. Bdejt biha biex nispjega li l-ebda influwenza ma tibdillek is-sesswalità tiegħek, int titwieled hekk u tibqa’ hekk.

Kien fis-snin tas-sekondarja li bdejt nirrealizza li jien kelli xi ħaġa differenti minn ħafna mill-istudenti li kienu fil-klassi miegħi. Kont fi skola sekondarja tas-subien, u ta’ subien żgħar li konna, kulħadd kien jgħid dak li jaħseb fuq l-għalliema tagħna. Kont ninnota li wħud minna kienu jitkellmu b’ċertu mod fuq għalliema nisa, waqt li jien ma kont nara xejn li jiġbidni. F’mara kont nara persuna li komdu nitkellem magħha, kont nara ħabiba. Il-mod kif sħabi kienu jitkellmu dwar il-ġisem tal-mara ma kienx jeċitani kif jeċita lilhom u bdejt ninnota li kien hemm xi ħaġa li ma kinitx qed tagħmel sens u kont qed inħoss li kien hemm xi ħaġa differenti.

Ovvjament għalija kien żmien diffiċli, żmien ta’ ħafna mistoqsijiet. Ma kontx naf lil min se naqbad inkellem dwar dan u ma kontx naf jekk dak li qed nagħmel u ninnota hux “normali”. Edukazzjoni dwar gays u l-komunità LGBTIQ ftit li xejn kien hawn sa ftit tas-snin ilu. Allura sibtha diffiċli biex nifhem eżatt x’jien.

Kien iż-żmien meta bdejt nesperimenta li bdejt nifhem eżatt x’jien. Ma’ sħabi konna noħorġu sikwit. U ta’ żgħar li konna, kulħadd jgħabbi minn hawn u jgħabbi minn hemm, però għalkemm kemm-il darba ħriġt ma’ xi ħadd tas-sess oppost dejjem ħassejt xi ħaġa nieqsa. Wara ċertu żmien imbagħad kien hemm realizzazzjoni li bdejt inħossni iktar attirat lejn nies tal-istess sess. Bdejt nieħu gost iktar bl-attenzjoni li jtuni nies tal-istess sess u maż-żmien bdejt nifhem eżatt għaliex inħoss xi ħaġa nieqsa ma’ mara u ma’ raġel kont inħossni iktar komdu.

Minkejja li lil sħabi kont għidtilhom il-verita kollha, ħadd qatt ma warrabni u ħadd ma waqaf ikellimni minħabba s-sesswalita tiegħi. Iżda dwar dan se nkompli nitkellem id-darba li jmiss…

Jekk tixtieq taqsam l-istorja tiegħek magħna, anki b’mod anonimu, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Filmat: “Fil-ħajja hemm ħafna aktar pożittiv milli negattiv. Ejjew niffukaw fuq dak li sejjer tajjeb f’ħajjitna u napprezzaw dak li jagħmilna tassew kuntenti….” – Keith Demicoli

Filmat: “Fil-ħajja hemm ħafna aktar pożittiv milli negattiv. Ejjew niffukaw fuq dak li sejjer tajjeb f’ħajjitna u napprezzaw dak li jagħmilna tassew kuntenti….” – Keith Demicoli

Nitkellmu ma’ Keith Demicoli

Fil-21 ta’ Novembru, għal darb’oħra Keith se jkun qed jippreżenta Miss World Malta, din is-sena flimkien ma’ Quinton Scerri.

It-tħejjijiet għal Miss World Malta mill-organizzaturi Sue Rossi u Claudia Calleja ilhom ix-xhur li bdew imma minħabba l-pandemija s-serata finali kellha tiġi posposta aktar minn darba u l-arranġamenti baqgħu jinbidlu s’issa. Għal din is-serata ttieħdu l-prekawzjonijiet kollha biex l-24 tfajla u l-15-il ġuvni li se jikkompetu u dawk kollha nvoluti jkollhom moħħhom mistrieħ li l-attività ssir skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Fil-fatt is-serata se tkun maħsuba aktar għat-televiżjoni milli għall-udjenza limitata li se tkun preżenti fis-sala.

Nistaqsu lil Keith x’jaħseb li jispikka l-aktar f’dan il-konkors, ‘lil hinn mis-sbuħija. “Din il-kompetizzjoni hija tas-sbuħija li fil-verità hija suġġettiva ħafna u tiddependi mill-perspettività ta’ kull individwu. Madanakollu, il-parteċipanti jiġu ġġudikati wkoll fuq il-personalità li jien personali nemmen ħafna fiha għax is-sbuħija estetika mhix hemm għal dejjem. L-impatt li tista’ tħalli persuna hu b’għemilha u l-personalità tagħha. Għalhekk nieħu gost nara li l-organizzaturi ta’ Miss World jisħqu ħafna fuq il-kunċett ‘beauty with a purpose’ fejn il-parteċipanti jieħdu inizjattivi volontarji li bihom jgħinu lil ħaddieħor u jxerrdu aktar tama u mħabba li fiċ-ċirkostanzi ta’ bħalissa huma ferm aktar importanti.” jgħidilna.

Bħalissa Keith u l-mara tiegħu Alexia jinsabu ħerqana u eċċitati ħafna, dan għaliex jekk kollox imur kif ippjanat, din se tkun is-sena li se jqattgħu l-ewwel Milied tagħhom fid-dar il-ġdida tagħhom fir-Rabat, li ilhom jirranġaw fiha kważi 10 snin. Minkejja li għalihom se tkun id-dar il-ġdida tagħhom, din id-dar hi waħda antika ħafna, ta’ aktar minn 500 sena!

“Ħafna qraba u ħbieb jibqgħu mistgħaġba kemm domna biex inlestu imma minbarra li kien fiha ħafna xogħol u spejjeż, kellna bżonn ħafna paċenzja u ridna nagħmlu ħafna sagrifiċċji fosthom finanzjarji. Niftakar li eżatt kif iżżewwiġna fl-2011, jien u Alexia iddeċidejna li nkomplu ninvestu aktar fir-relazzjoni tagħna minflok fil-ġebel. Ma ridniex nabbandunaw kollox u niffukaw biss fuq id-dar. Minflok, imxejna pass pass u b’mod li x-xogħol fid-dar ma jkunx ta’ piż finanzjarju u emozzjonali sproporzjonat fuqna t-tnejn. Għalhekk għamilna madwar ħames snin minnhom meta għażilna li nistudjaw flimkien l-Universitá ta’ Malta u dik kienet prioritá li flimkien max-xogħol full-time tagħna ma tantx ħallitilna wisq ħin niffukaw fuq il-proġett tad-dar li tajnih spinta f’dawn l-aħħar sentejn jew tlieta. Illum sfortunatament hawn uħud li biex jagħmlu suċċess, ikollhom aktar fama jew ikunu aħjar minn kulħadd, ikunu jridu kollox u possibilment jagħmlu kollox f’daqqa. Impossibbli. Ir-realtá hija differenti mir-ritratti jew filmati fuq il-midja soċjali li jafu jinfluwenzawna u nippruvaw nagħmlu l-istess. Inħossu li biex ir-relazzjoni tagħna tkompli tirnexxi, ma nistgħux noħolqu stress jew pressjoni żejda fuq xulxin. Kollox bilmod u bil-pass tiegħu.”

Il-pandemija b’xi mod jew ieħor qed taffettwa lil kulħadd, madanakollu Keith jgħidilna li hu dejjem jipprova jadatta għal kull sitwazzjoni u għalih dan hu perjodu ieħor x’aktarx storiku li qed jagħmel l-almu tiegħu biex jgħixu bħala opportunità li jirrifletti fuq x’inhu l-aktar importanti fil-ħajja. Waqt li mill-aspett personali qed jipprova jagħti aktar importanza lill-familja, fir-rigward tal-professjoni tiegħu qed jagħmel sforz akbar biex isib stejjer pożittivi. Waħda minn dawn l-istejjer kienet dik ta’ Żaren Borg li l-Covid-19 kien għoddu ħadlu ħajtu. Wara 21 ġurnata fuq il-ventilator fl-ITU, Żaren beda jirkupra u llum qed igawdi l-ħajja. “X’aktarx għadni nagħmel dan ix-xogħol għax ilaqqgħani ma’ stejjer u karattri straordinarji bħal Żaren u l-familja tiegħu.” jgħid Keith. Kif ukoll jisħaq li l-ġurnalisti huma wkoll frontliners u għandhom responsabbiltà kbira ħafna għax ir-rappurtaġġi u l-mistoqsijiet tagħhom jistgħu jkomplu jagħksu jew jagħtu aktar tama lil ħafna nies li jinsabu fuq ix-xwiek biex ikunu aġġornati bit-tagħrif u l-iżviluppi relatati mal-pandemija u t-tilqima b’mod fattwali u korrett.

Keith huwa ambaxxatur tal-kampanja Saving Our Blue. Waħda mill-isbaħ esperjenzi din is-sena kienet f’Settembru li għadda fil-bajja tal-Għadira waqt attività ta’ ġbir ta’ skart fl-għeluq tal-kampanja ta’ madwar tliet xhur, li matulha ġabru aktar minn 4,250kg skart mix-xtut u l-bajjiet. Keith jirrakonta kif darba bla mistenni kien mar raġel fuqu u qallu li wara li l-mara tiegħu kienet qed issegwih fuq il-midja ikkonvinċiet lill-familja kollha biex ma jużawx aktar plastik li jintuża darba biss bħat-tazzi tal-kafè u meta jmorru l-baħar joqgħodu b’seba’ għajnejn li ma jarmu xejn fil-baħar jew il-bajja għax irrealizzaw il-ħsara kbira għall-ambjent u saħħithom.

Bħala ambaxxatur ukoll tal-qari Keith jisħaq dwar l-importanza tal-qari minn età żgħira u l-influwenza tal-ġenituri f’dan ir-rigward. “Ironikament sakemm kelli madwar 12-il sena ma kontx inħobb naqra kotba. Dan kien rifless fir-riżultati li kont qed nikseb l-iskola. Kont ‘D’ student! Dan hu l-messaġġ ewlieni li nwassal lit-tfal kull darba li mmur naqralhom u nispjegalhom l-importanza tal-qari fl-iżvilupp tal-ħsieb, tal-personalitá u l-kreattivitá tagħhom. Kif jien personalment irrealizzajt is-sbuħija u l-effett inkredibbli tal-qari ta’ kotba u rivisti ta’ kwalitá, kont qed insibha aktar faċli biex nesprimi ħsibijieti b’mod verbali u bil-kitba. Nixtieq inħeġġeġ lill-ġenituri jaqbdu ktieb quddiem uliehom u jaqraw għal ftit minuti kuljum. L-eżempju jkaxkar u huma jistgħu jkunu l-aktar ‘influencers’ effettivi ta’ wliedhom.”

Nistaqsu wkoll lil Keith dwar x’inhuma l-ħsibijiet tiegħu fuq is-saħħa mentali. “Is-saħħa mentali nipprova nieħu ħsiebha iktar mis-saħħa fiżika. Il-ġirja ta’ 30 minuta li mmur nagħmel kważi kuljum hi l-aqwa mediċina li nsib biex nibqa’ mentalment b’saħħti u dan hu l-parir li nagħti lil kull min għaddej minn sfidi ta’ dan it-tip. L-eżerċizzju fiżiku, ġest ta’ qalb tajba u l-mogħdrija huma l-aqwa għodod biex tħossok tajjeb u parti mill-komunitá. Il-pandemija għenet ħafna nies jirrealizzaw aktar l-importanza tal-familja, tal-ambjent u tas-saħħa iżda wasslet ukoll biex iktar nies iħossuhom frustrati, mimlija tensjoni, waħedhom jew iżolati. Telefonata, messaġġ jew stedina għal kafé lil xi ħabib jew persuna li ilek ma tikkomunika magħha u tħoss li jaf qed tbati fis-skiet, jistgħu jagħmlu differenza kbira. Jekk aħna lkoll naħsbu aktar f’xulxin ngħixu b’aktar serenitá u kuntentizza.”

L-inġustizzja, id-diskriminazzjoni u n-nuqqas ta’ rispett jew apprezzament huma fost l-aktar li jweġġgħu lil Keith.

Għall-mistoqsija ta’ x’kienet l-akbar qlajja’ li qalgħu fuqu Keith qalilna li ma jiftakarx waħda partikolari. “Jiena mhux tip li nkun konfrontattiv jew ninkwieta fuq x’qal dak jew l-ieħor. Nipprova ngħix kull sekonda bl-aħjar mod li nista’ mingħajr ma nweġġa’ lil ħadd u meta jkun hemm min jipprova jweġġgħani, nipprova nżomm kalm billi nikkontrolla l-emozzjonijiet ‘negattivi’ tiegħi u ma nweġibx mill-ewwel. Ħafna drabi dan nagħmlu billi noqgħod ‘il bogħod minn dik is-sitwazzjoni jew persuna sakemm jikkalmaw l-affarijiet. Sibt li kull darba li naħfer inkun ferm aktar kuntent miegħi nnifsi u jkolli aktar enerġija ‘pożittiva’ biex nimxi ‘l quddiem. Fil-ħajja hemm ħafna aktar pożittiv milli negattiv. Ejjew niffukaw fuq dak li sejjer tajjeb f’ħajjitna u napprezzaw dak li jagħmilna tassew kuntenti bħall-familja, ħbieb, sport u volontorjat (speċjalment meta ngħinu lil ħaddieħor!)”.

Keith mat-tifla tiegħu Rianne

Keith jgħidilna li bin-natura tax-xogħol tiegħu ma tantx hemm affarijiet li ma tkellimx dwarhom fil-pubbliku. “Hemm min jaħseb li dan hu żvantaġġ. Jiena nħossni privileġġjat li għandi pjattaforma bħal din fosthom fuq ‘Skoperta’ fejn nista’ nesprimi ħsibijiet u esperjenzi li possibilment jistgħu jgħinu persuni oħrajn li jkunu għaddejjin minn żmien ta’ sfida jew inċertezza. Dan l-ahhar kont ferhan se ntir nara lit-tifla Rianne tghaddi mill-ezami tal-A level fis-soċjoloġija fl-ewwel sena tal-post-sekondarja. Inkwetaw inqas u tbissmu ferm iktar. Il-ħajja qasira wisq.”

Keith jikkonkludi l-intervista b’dan il-messaġġ għalikom is-segwaċi u l-qarrejja ta’ Skoperta. Ċertament li min jaf lil Keith, jista’ jikkonferma l-ġenwinità ta’ dan il-messaġġ.

Enable Notifications OK No thanks