“Għaliex dejjem l-istess artisti lokali jieħdu sehem f’kunċerti kbar?” – Celine Agius

“Għaliex dejjem l-istess artisti lokali jieħdu sehem f’kunċerti kbar?” – Celine Agius

Fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, il-kantanta Celine Agius esprimiet il-ħsibijiet tagħha dwar kwistjoni li fl-opinjoni tagħha mhijiex ġusta għal bosta kantanti.

Fil-post tagħha, Celine qalet li rċeviet stedina biex tattendi għal kunċert, li skont hi, hi u ħafna artisti oħrajn ma kellhomx idea li kien se jsir.

Il-kunċert li qed tirreferi għalih Celine huwa dak li se jtella’ l-kantant Sam Ryder f’Malta, f’Lulju li ġej, u li għalih se jiġi akkumpanjat minn diversi artisti lokali fosthom Destiny, Kurt Calleja, Red Electrick u Ryan Hili.

Celine qalet li hi personali tissapportja lill-artisti lokali li se jkunu qed jieħdu sehem f’dan il-kunċert, bħal ma dejjem għamlet u se tibqa’ tagħmel. Żiedet tgħid li għandhom talent kbir u li ħaqqhom dan u aktar.

Madankollu, hija stqarret li tħossha diżgustata li kważi kull xahar, hi u artisti oħra jiġu mistiedna għal dawn il-kunċerti u qatt ma jkollhom l-opportunità li jieħdu sehem fl-ebda minnhom.

Il-kantanta qalet li ilha żmien twil titkellem dwar l-inġustizzja fl-industrija tal-mużika lokali u sostniet li se tibqa’ timbotta din l-aġenda, ladarba l-awtoritajiet dejjem traskuraw l-integrità u r-rilevanza tal-artisti u saħansitra qalet li jittrattaw lill-artisti lokali agħar minn laned taż-żibel.

“Hija ħaġa sabiħa li tara lil dawn l-artisti jieħdu sehem f’kunċert daqshekk kbir għax iva, għandhom talent u m’hemm l-ebda kwistjoni dwar dan. Madankollu, nistaqsi, hemm xi ċans li artisti lokali oħra jieħdu sehem f’dawn il-kunċerti? Għaliex dejjem l-istess artisti jieħdu sehem f’kunċert wara l-ieħor? Għaliex f’Malta biss ma jsirux auditions biex tieħu sehem f’kunċert? Għaliex trid tirbaħ X Factor biss jew tkun l-id il-leminija tal-awtoritajiet biex tielu sehem it-f’dawn it-tip ta’ prestazzjonijiet?”

Celine Agius


Celine saħqet li hemm ħafna artisti li għandhom talent, jixxennqu għal xi ħadd biex jittrattahom b’rispett, biex xi ħadd jimbuttahom ‘il quddiem.

Hija temmen li ħafna artisti oħra jaħsbuha bħalha iżda ma jitkellmux fil-pubbliku. Saħqet li inutli li l-artisti jgergru flimkien dwar il-kwistjoni u ma jitkellmux dwarha pubblikament.

Fl-opinjoni tagħha, huwa għalhekk li l-arti f’Malta qatt ma tista’ titjieb għax ħafna artisti jibżgħu jitkellmu u ma jagħmlu xejn dwar il-kwistjoni minflok jingħaqdu flimkien u jsemmgħu leħinhom. “It-tgergir mingħajr forza huwa inutli u l-bidla qatt ma tista’ ssir. Persuna waħda waħedha ma tistax tagħmel bidla.”

Celine ikkonkludiet il-post tagħha bi kwotazzjoni ta’ Correy Taylor, imma qabel, qalet li dak kollu li nbidel u li qed ngawdu llum huwa frott ta’ dawk ta’ qabilna, li ngħaqdu flimkien u bidlu xi ħaġa.

“L-affarijiet ħżiena jiġru meta nies tajbin jippretendu li xejn mhu ħażin” – Correy Taylor

“Wennisni tagħlaq il-kapitlu tiegħi fuq il-midja…il-kompetizzjoni mhix għalija” – Franklin Calleja

“Wennisni tagħlaq il-kapitlu tiegħi fuq il-midja…il-kompetizzjoni mhix għalija” – Franklin Calleja

Wara li ntemmet it-tieni edizzjoni ta’ Mużika Mużika, Franklin Calleja ħabbar fuq il-midja soċjali li l-kanzunetta Wennisni se tagħlaq il-kapitlu tiegħu fuq il-midja u qal li mil-lum ‘il quddiem se jħares lejn materjal ġdid mingħajr kompetizzjoni.

Franklin qal li jinsab kuntent li kien hemm min apprezza dak li għamel u l-abilità tal-vuċi. Huwa rringrazzja lil dawk li emmnu fih matul id-9 snin tal-karriera tiegħu u s-sapport tawh. Qal ukoll li l-mużika sabiħa u tgħaqqadna u għalhekk xorta se jibqa’ għaddej b’dak li jħobb mingħajr kompetizzjoni.

Huwa qal li l-festival Mużika Mużika kien festival prestiġjuż u ta’ skala għolja sostna li kien onorat li s-sehem tiegħu għall-aħħar darba kien f’festival bħal dan.

“Nawgura minn qalbi lil Kurt tar-rebħa, b’kanzunetta sabiħa immens”

Franklin Calleja

Franklin qal li se jimmisja l-kompetizzjoni iżda jemmen li l-kompetizzjoni mhix għalih. Żied jgħid li hu jemmen li m’għandux bżonn jiġi aktar iġġudikat fuq don li għandu minn opinjoni ta’ grupp ta’ nies.

Kompla jgħid li l-vuċi hija strument importanti ħafna għalih u se jibqa’ jaħdem għal karriera aħjar għax jixraqlu.

Fl-aħħarnett, huwa rringrazzja lil Emil Calleja Bayliss kif ukoll lil Cyprian Cassar li ħolqu l-kanzunetta Wennisni.

Tiegħek Għal Dejjem (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Tiegħek Għal Dejjem (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Issa bdejt nisma’ lil Kurt u lil Patty ikellmuh fuq il-mobajl u bdew jgħidulu biex jiġi sad-dar!
Tgħid għax ma kontx qed inqum sew? Tgħid minħabba fija?
Għamilt l-almu tiegħi u qomt mis-sodda. Bdejt nimxi kif nista’ u ndur ‘l hemm u ‘l hawn ħalli nurihom li aħjar jgħidulu ma jiġi xejn lil dak l-għafrid!
Iżda xi nofs siegħa wara, hekk kif konna t-tlieta li aħna fuq is-sufan, nifirħu b’xulxin smajt karozza tasal, u ndunajt.
Indunajt li Dottor Mugliett kien wara l-bieb!
Kont diġa bdejt inxomm ir-riħa qawwija ta’ annimali oħra li kellu fuqu!
Kurt beda jagħmilli mossa biex immur fis-sodda tiegħi, u jien smajt minnu.
U daħal.
Daħal Dottor Mugliett, għamilli viżta bħal ma kien qed jagħmilli ta’ spiss u rajtu jċekċek snienu ma’ xulxin u jieħu nifsijiet strambi.
“Ma tantx fadallu. Il-kanċer kielu minn ġewwa………………” kien qed jgħidilhom.
Imma kanċer x’kien eżatt? Kelli xi mostru minn ġewwa? Forsi daħal ma’ dak il-laħam tajjeb li kien jagħtini Kurt? U le……………..Kurt kien iħobbni………….kien jieħu ħsieb jagħtini kollox tajjeb u bnin.
Mela x’kien qed jiekolni minn ġewwa?
Bdejt nibża’……………
Bdejt nibża’ ħafna…………………
Iżda malli telaq it-tabib, Kurt u Patty reġgħu refgħuni u żammewni ħdejhom.
Kemm kont ferħan!
Kemm kont inħobbhom!
“Jien tiegħek għal dejjem,” bdejt ngħid lil Kurt.
U naf……
Naf li kien jifhimni.
Iżda dak il-lejl kien iebes iżjed mis-soltu.
Ħassejt il-bard u bdejt nitriegħed.
U ġrat xi ħaġa li qatt ma kienet ġrat qabel.
Il-lajs kemm fraħt!
Kurt ħallieni norqod fis-sodda tiegħu!
Kemm kont ferħan!
Il-bniedem li jiena kont ngħix għalih, kien qed iżommni miegħu għas-sħana u ħassejtni protett u ferħan! Kollox kien perfett!
Beda’ jisbaħ. Rajt id-dawl tax-xemx dieħel minn ġol-purtieri tal-kamra tas-sodda u bdejt nistenna lil Kurt iqum ħalli joħroġni barra, inxomm ir-riħa nadifa tal-ħaxix u l-ħamrija friska ta’ sbieħ il-jum.
Iżda dakinhar, Kurt ma ħariġnix. Rajtu jħares lejja b’għajnejh ileqqu, iżommni aktar qrib tiegħu.
“Aħfirli, Benny……………..ma nistax inħallik tbati,” qalli.
Ma stajtx nifhem għalfejn kien qalli hekk, iżda wara ftit erġajt rajt lil Patty dieħla mill-bieb u anke lil Dottor Mugliett, b’dik il-misħuta bagalja sewda!
Ħarist lejn Kurt u rajtu jibki.
“Għalfejn qed tibki, għażiż ħabib tiegħi?” staqsejtu.
Iżda donnu llum ma kienx qed jifhimni.
Dottor Mugliett ħareġ xi ħaġa tleqq minn ġol-bagalja, ħassejt tingiża żgħira fuq koxxti u dak il-ħin donnu kollox inbidel.
Ħassejt sieqi tfieq, donnha reġgħet ġiet tajba, ħassejt l-uġigħ li kelli f’żaqqi jitlaq kollu, ħassejt il-muskoli ta’ ġismi kollha jieħdu s-saħħa!
“Kurt,” bdejt ngħidlu. Kont naf li għalkemm ma stajtx nitbissem bħall-umani, kelli għajnejja jleqqu bil-ferħ. “Jien tiegħek għal dejjem.”
Qomt bilwieqfa, eżatt malli t-tabib xengel rasu u telaq ‘il barra.
Kurt u Patty kienu t-tnejn li huma qegħdin jibku.
Ma stajtx nifhem għalfejn kienu qegħdin jibku.
Donnhom kellhom xi ħaġa f’idejhom. Qisu kellhom kelb ċkejken ieħor, eżatt bħali!
“Tibqax imdejjaq Kurt! Hawn jien għalik!” bdejt ngħidlu, hekk kif smajtu jolfoq u jbennen dak il-ġisem bla ħajja li kellu f’idu.
“Jien qatt mhu ser nitilqek! Jien tiegħek għal dejjem!”
U hu jaf.”

Tiegħek Għal Dejjem (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Tiegħek Għal Dejjem (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Iżda llum bilkemm flaħt niċċaqlaq.
Ftaħt għajnejja u ħarist lejn Kurt. U hu ħares lejja.
Ma kienx hemm bżonn kliem. Jien u Kurt konna niftehmu b’ħarsa biss.
Jien u Kurt.
Kurt kien l-iżjed persuna li jiena kont inħobb.
U jiena kont ngħix għalih.
F’mument wieħed smajt il-bieb jinfetaħ u jingħalaq u daħlet Patty.
Patty kienet ħabiba ta’ Kurt, u jiena tgħidx kemm kont inħobbha!
Mhux daqs Kurt tafx! Ejja nagħmluha ċara din!
Imma kienet waħda mill-iżjed bnedmin favoriti tiegħi.
Patty ġiet ħdejja u ħassejt denbi jiċċaqlaq bil-ferħ. Ma kienx ikolli kontroll fuqu. Kien jiċċaqlaq waħdu.
Ippruvajt inqum ftit minn taħt il-kutra u donnu beda jirnexxili. Ridtha tarani sabiħ. Ridtha tifraħ bija.
U refagħtni.
Kemm ħadt gost!
Bejnietna, għalkemm lil Kurt kont inħobbu aktar, Patty aktar kellha idejha delikati u ma kinitx goffa bħalu.
Imma eżatt malli refagħtni u bdiet tħares lejha, b’dawk l-għajnejn ċari tagħha, rajt demgħa nieżla minn ma’ wiċċha u bdiet tagħfasni magħha iżjed milli suppost.
“Iva,” qalet lil Kurt.
Iżda jiena ma kont qed nifhem xejn.
Reġgħu poġġewni fis-sodda tiegħi u bdew iċemplu lil iżjed persuna li kont nibża minnu!
Nisma’ ismu biss, ukoll jibdew jirtogħdu saqajja!
Dottor Mugliett!
It-tabib tal-annimali.
Kont nibża’ minnu. Kull darba li ltqajt miegħu, dejjem kien iweġġagħni. Kurt kien iwennisni wara, xħin immorru d-dar, iżda dan ir-raġel kattiv kellu bagalja sewda u minnha kienu joħorġu ħafna affarijiet ileqqu. U kienu jniggżu wkoll! U meta konna mmorru d-dar tiegħu, li Kurt kien isejħilha ‘Il-Klinika’, kien ikun hemm iżjed annimali, li kollha kemm huma kienu jkunu mwerwrin bħali. U dik ir-riħa, dik ir-riħa qawwija ta’ mediċinali kienet iddejjaqni, biex ma nsemmix il-bjuda li kien hemm kullimkien; mal-art, mal-ħajt u fuq l-imwejjed……………..
Ajma, ara, lanqas niftakar ma rrid!

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Tiegħek Għal Dejjem (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Tiegħek Għal Dejjem (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Imma jiena ma’ stajtx nifhem għalfejn.
Is-soltu kien iħallini niġri ftit fil-ġnien, iżda llum reġa’ poġġieni fis-sodda tiegħi. Rajt wiċċu nkwetat, hekk kif mar fil-kċina u ġab dak il-bott li kellu kelb fuqu. Il-bott favorit tiegħi, li malli jiftħu tgħidx kemm kienet toħroġ riħa tfuħ!
Iżda le, ma ħarġitx riħa tfuħ minnu. Anzi bejnietna, donnu narah biss kien qed idejjaqni.
Għalkemm Kurt poġġieh fi plattina nadifa, maġenb buqar ilma frisk qrib is-sodda tiegħi, ħarist in-naħa l-oħra għax ridtu jinduna li ma kellix ġuħ.
U kien dak il-ħin, dak il-ħin, li bdejt inħoss il-bard.
“Trid kutra?” staqsieni, għajnejh ileqqu bid-dmugħ.
Tgħid għalfejn kien beda jibki? Tgħidx kemm ħassejtni ħażin! Verament kienet tinqasam qalbi, kull darba li kont narah imdejjaq.
Iżda dak il-ħin…………………
Dak il-ħin kien imdejjaq iżjed mis-soltu!
Rajtu sejjer iġibli kutra żgħira, b’rasu baxxuta lejn l-art, ħsejjes ta’ qsim il-qalb ħerġin minn fommu.
U malli ħassejt il-kutra fuq dahri, ħassejt il-wens………….ħassejt wens kbir, speċjalment xħin Kurt beda jħokkli wara widnejja! Bla ma rrid, eżatt malli jogħrokli dik il-parti fina, kienet tiċċaqlaq saqajja mingħajr ma ninduna! Kont nagħlaq għajnejja u nieħu gost!
Iżda llum, sieqi donnha ċċaqalqet bilmod aktar mis-soltu. Donnha kienet xi ftit għajjiena bħall-kumplament ta’ ġismi kollu.
Għalaqt għajnejja u erġajt irqadt.
Sadanittant kont naf li Kurt kien qed iċempel lil xi ħadd bil-mobajl. Smajt leħnu fil-viċin, imbagħad fid-distanza. Ħassejtni trankwill. Rilassat. U għajjien ħafna. Ħallejt in-ngħas jieħu kontroll ta’ ġismi kollu.
Imbagħad stenbaħt għax smajt taħbita ħafifa mal-bieb ta’ barra.
Is-soltu kont inqum ninbaħ, nifraħ u nħossni mħasseb għal min seta kien hemm hemm barra, kollox fl-istess ħin.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications OK No thanks