“Tkellimx stranġieri, Caroline” (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Tkellimx stranġieri, Caroline” (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Nann…..?”
In-nanna kienet qiegħda eżatt maġenb it-tieqa tal-kmajra umduża, taqra l-ġurnal tat-talb bil-paġni mikulin minn taħt l-ilsien. Il-kitla tal-misħun kienet ilha xi kwarta ssaffar iżda n-nanna tant kemm kienet medhija fil-ktieb, li lanqas biss kienet qiegħda tagħti kasha.
Kien sebaħ jum ieħor. Suppost kienet diġà lesta għall-iskola. Iżda n-nanna kienet xjaħet wisq. Dan l-aħħar lanqas kienet għadha tiflaħ twassalha sal-karozza tal-linja għax kienet saret tgħeja wisq.
“Nanna?” reġgħet għajtitilha Caroline, li kienet liebsa l-uniformi tal-iskola bil-lest. Il-qmis kienet nofsha ‘l barra minn taħt id-dublett, għax hi ma kinitx taf tilbisha sew u nannitha bilkemm kienet għadha tara. Għajnejha kienet għarrqithom fuq dak il-ktejjeb iċ-ċkejken tat-talb. Kienet diġà sejħitilha xi ħames darbiet oħra iżda nannitha kienet saret tinsa wkoll.
Kien propju dak il-ħin li tatha daqqa t’għajn ħafifa, in-nuċċali li kien fil-ponta ta’ mneħirha jiżżerżaq ftit ‘l isfel għal fuq il-ktejjeb ta’ quddiemha.
“Ara xi ġrali minħabba fik!” gergret in-nanna.
Caroline ħadet nifs twil, qamet bilwieqfa u marret fil-kċina titfi l-kitla kif kienet taf hi.
“Qatt ma tħallini nagħmel xejn……” kompliet tgerger nannitha hekk kif qamet minn fuq is-siġġu u marret tagħmel żewġ kikkri te. “Issa trid tibda titgħallem…..”
Caroline ħarset lejn nannitha u ggustatha. Għalkemm ftit li xejn kienet tkellimha, din kienet l-unika persuna li kellha f’ħajjitha. Ommha u missierha kienu ħallewha f’inċident tat-traffiku, meta hi kienet għadha tarbija u nannitha kienet ġabitha hawn f’dawn iż-żewġt ikmamar, toqgħod magħha. Illum, Caroline kellha sitt snin skorruti.
“Nann……ilbieraħ jien u ġejja mill-iskola fuq il-karozza tal-linja, rajt raġel liebes kowt iswed u kappell.”
“Allura?” staqsietha nannitha tħares lejha b’suspett. Ma kellhiex aptit priedki u ħafna paroli. Dawk il-kliem żgħar tal-ktejjeb donnhom kienu weġġgħulha rasha.
“Kien qed iħares lejja.”
Semgħet lil nannitha tisgħol u tidħaq fl-istess ħin. “L-għajnejn għalhekk qiegħdin binti……”
“Imma dan…..”
In-nanna kompliet tidħaq waħedha. Caroline ħassitha tinkwieta kif nannitha ma kinitx qiegħda tifhimha. Dan ir-raġel kien qagħad iħares lejha triq sħiħa u kienet beżgħet minnu.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Ara: Stephanie tesprimi l-emozzjonijiet tagħha dwar il-mewt ta’ missierha

Ara: Stephanie tesprimi l-emozzjonijiet tagħha dwar il-mewt ta’ missierha

Fir-ritorn tagħha għall-programm Illum ma’ Steph wara l-mewt ta’ missierha, ilbieraħ il-preżentatriċi Stephanie Spiteri esprimiet l-emozzjonijiet tagħha dwar dak li hi flimkien mal-familja tagħha għaddew minnu f’dawn l-aħħar jiem.

Fi spirtu differenti milli mdorrijin naraw lil Stephanie bih, hija qalet li ppreparat ruħha biex tipprova ma tibkix waqt il-programm.

Madanakollu, kif wieħed jista’ jistenna, Stephanie emozzjonat ruħha waqt li kienet qed tgħid li minkejja li l-papà tagħha kellu l-kundizzjoni tal-parkinson u kienu jafu li xi darba jew oħra dan il-mument kien se jasal, xorta waħda diffiċli.

Filwaqt li qalet li r-rispett għandek turih matul waqt il-ħajja, Steph esprimiet il-gratitudni għall-ammont kbir ta’ nies li għamlu kuntatt magħha u mal-familja tagħha biex juru s-sapport f’dan iż-żmien tant diffiċli għalihom u qalet li kienu mumenti li se jibqgħu jgħożżu.

Stephanie qalet li sa nhar l-Erbgħa biss, hija rċeviet madwar 15,000 messaġġ.

Hija rringrazzjat b’mod speċjali lir-Residenza ta’ San Ġużepp, il-Fgura, fejn il-papà tagħha kien qed jgħix sal-jum tal-mewt tiegħu, nhar il-Ħadd 24 t’April, għad-dedikazzjoni u l-imħabba tagħhom.

Irringrazzjat ukoll lil Noeleen Miggiani u t-tim tal-programm tas-sapport u l-għajnuna biex il-programm seta’ jibqa’ għaddej anke fin-nuqqas tagħha.

Fl-aħħarnett, Stephanie qalet li l-papa tagħha dejjem kien jgħidilha li “the show must go on”, anki meta l-mamà tagħha kienet ħażin. Kien jgħidilha li permezz ta’ xogħolha qed tagħti servizz u allura għandha tibqa’ għaddejja anki fi żminijiet diffiċli.

Żiedet tgħid li għaldaqstant qed terġa’ lura għar-rutina bil-programm.

Il-Valz ta’ Mia (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Il-Valz ta’ Mia (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Imbagħad ilwejt sieqi u nżilt b’tisbita mal-art. Għal ftit ma tajjartx geddumi!
Imbagħad ħarist lejn idejja u nnutajt li idi kienet għadha mimlija demm.
Minn dakinhar…………..dakinhar tal-attakk……………..
Kien propju dak il-ħin li smajtu.
Il-bieb.
Il-bieb ta’ barra.
Smajt il-ħoss tal-muftieħ dieħel fis-serratura.
Waqaft.
Iċċassajt.
Qalbi għamlet tikk!
Qomt minn mal-art, irranġajt ftit in-nuċċali li kien kważi niżel minn fuq imnieħri bid-daqqa, għaddejt idi minn ġol-qoffa nokkli ħalli ma tantx ikun imħabbel u tlaqt niġri lejn il-bieb ta’ kamarti, li dejjem kien ikun magħluq.
Smajt is-serratura tal-bieb ta’ barra tinfetaħ.
Ħoss ta’ xi ħadd dieħel!
Żgur hu!
Żgur missieri!
Kien għadu ħaj!
Ma kien ġralu xejn!
“Papà!” bdejt ngħajjat, hekk kif poġġejt idi fuq il-pum ta’ kamarti.
Bdejt nipprova ndawwar il-pum. Iżda donnu kien imwaħħal u ma setax jinfetaħ!
“Mamà!” bdejt ngħajjat.
Kif ma stajtx niftaħ?
Ommi ma bdietx tweġibni. Bdejt inħabbat fuq il-bieb iżda ma riedx jinfetaħ!
Imbagħad smajt il-passi deħlin aktar ‘il ġewwa.
Smajt leħen missieri. Leħen ommi.
“Mia?” staqsieha missieri.
Waqaft nitħabat mal-bieb.
Ridt ngħajjatlu iżda leħni ma sibtux.
Stennejt ftit. Issa kienet se tgħidlu li kont qiegħda hawn ġew u kienu se jiġu jiftħuli żgur!
Imbagħad smajt lil ommi tibki. Lanqas weġbitu.
Rajt il-pum tal-bieb ta’ kamarti jdur bilmod.
“Ridt niżfen il-valz magħha……..” beda jgħid missieri hekk kif tfaċċaw it-tnejn li huma fil-bieb.
Rajthom hemm quddiemi.
Hemm barra kienet għadha x-xita. Kienet ilha nieżla ġimgħa sħiħa. Kienet naddfet kollox. Naddfet il-kruha li kienet ħalliet warajha l-gwerra.
U fl-aħħar attakk kienu mietu ħafna nies. Ħafna ismijiet li llum ħadd minnhom m’għadu jissemma. U waħda minnhom kont jiena………….
Jiena Mia. Vittma tal-gwerra.
“Irrid niżfen il-valz magħha,” qal missierha, hekk kif daħal f’kamritha, ġera lejn is-sodda tagħha u beda jgħannaq l-imħadda u jibki.
“Il-passi għadni niftakarhom………” weġbitu. “Bqajt nipprattikahom……..papà!”
Iżda ħadd minnhom ma semagħha. Leħinha ntilef mar-riħ, mal-isħab. Mad-dawl.

Bint il-Konsulent Victor Calvagna tiċċara l-fatti dwar il-kundizzjoni preżenti ta’ missierha

Bint il-Konsulent Victor Calvagna tiċċara l-fatti dwar il-kundizzjoni preżenti ta’ missierha

Permezz ta’ post fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, bint Il-Konsulent mediku Victor Calvagna, spjegat li l-professjonisti mediċi ġibdu l-attenzjoni tal-familja Calvagna li missierha għadu mhux iddikjarat li huwa brain dead, iżda li għandu 95 fil-mija brain damage jiġifieri tilef b’mod permanenti 95 fil-mija tal-funzjoni tal-moħħ.

Filwaqt li esprimiet kemm missierha kien ifisser kollox għaliha, hija żiedet tgħid li sellmet lil missierha, u talbet lill-pubbliku biex iżomm lill-missierha fit-talb ħalli jkun ħieles mill-uġigħ u fil-paċi minkejja l-istat tiegħu.

“Jiġri x’jiġri, dak ir-raġel li hemm mimdud f’dik is-sodda tal-isptar kien, huwa u jibqa’ għal dejjem l-eroj tagħna…u wieħed mill-aqwa persuni li lkoll kellna l-privileġġ li nkunu nafu u nħobbu.” – Bint il-Konsulent Victor Calvagna

Hija qalet ukoll li minn issa ‘l quddiem se żżomm il-memorja ta’ missierha ħajja bil-mod kif tgħix, u billi timxi fuq il-passi tiegħu.

Filwaqt li awgurat is-sena t-tajba lil kulħadd, hija ħeġġet biex kulħadd iqatta’ dan iż-żmien mal-għeżież tiegħu għaliex għada mhuwiex garantit għal ħadd minnha.

Wara 13-il sena Britney Spears terġa’ tieħu l-kontroll ta’ ħajjitha f’idejha

Wara 13-il sena Britney Spears terġa’ tieħu l-kontroll ta’ ħajjitha f’idejha

Għal dawn l-aħħar 13-il sena, bosta aspetti tal-finanzi u l-ħajja personali tal-istilla tal-pop Britney Spears kienu qed jiġu kkontrollati minn missierha li kien il-gwardjan legali tagħha.

Dan beda fl-2008, wara li l-kantanta iffaċċjat kriżi pubblika ta’ saħħa mentali.

Ftit jiem ilu, il-qorti ħelset lill-kantanta minn kull irbit legali ma’ missierha. Hija ddeskriviet din il-ġurnata bħala l-isbaħ jum ta’ ħajjitha.

F’Ġunju, il-kantanta kienet talbet lill-imħallef biex iwaqqaf l-arranġament legali li kien sar, li fi kliemha kien wieħed abbużiv u qalet li kienet trawmatizzata.

F’Settembru, missierha, li ċaħad bil-qawwa kull aġir ħażin, tneħħa minn gwardjan legali. Madanakollu, issa l-imħallef iddeċieda li jtemm l-arranġament legali kompletament.

Dan ifisser li l-kantanta fl-aħħar għandha l-libertà li tieħu d-deċiżjonijiet mediċi, finanzjarji u personali tagħha għall-ewwel darba mill-2008.

Din id-deċiżjoni ġiet milqugħa minn ferħ u ċelebrazzjonijiet tal-fans ta’ Spears.

Min-naħa tagħha, hija qalet li l-fans tagħha salvawlha ħajjitha, għall-fatt li ma waqfux jistaqsu u jxerdu pubblikament dak li kienet għaddejja minnu waqt li hi kienet imsikkta u mhedda.

Enable Notifications OK No thanks