Select Page
It-Tazza tal-Ilma (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

It-Tazza tal-Ilma (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Għal daqshekk?” dħaqtlu u kxift xedaq snien bojod sbieħ. Jekk ma kelli xejn sew, kelli snieni perfetti. “Tħallas int imma hux?”
“Mhux hekk………” weġibni.
Tajtu daqqa t’għajn ħafifa biex naċċerta ruħi li ma kienx qed jiċċajta.
“Tajjeb hekk.”
“Grazzi.”
Il-ġurnata li kellna mmorru Londra kienet waslet malajr. Peress illi kulħadd kien jgħid li hemm kien jagħmel ħafna ksieħ, ommi tgħidx kif kienet geżwritna f’xalel u ġkieket u kalzetti u qliezet fuq xulxin……..ħassejtni miexi lejn l-ajruport qisni robot. U lil ħija bilkemm kont qed narah fil-ħwejjeġ……..peress illi hu ma fih xejn.
Skont ħija, kien sab xi lukanda prima. Kelli seba’ mitt sena sakemm naraha.
Iżda malli wasalna Londra, qbadna karozza tal-kiri u wasalna quddiem ‘il-lukanda’. Jien xejn ma ħassejtni impressjonat. Anzi, għall-kuntrarju, ħarist minn fuq għal isfel u minn isfel għal fuq tal-lukanda u kelli aptit nitlaq niġri lura lejn l-ajruport u naqbad l-ewwel ajruplan lura lejn Malta.
“Sabiħa?” staqsieni ħija Leonard.
Bilkemm flaħt inwieġbu. Ħassejt għajnejja joħorġu xiber minn ġo rasi, xufftejja tkemmxu waħedhom u saqajja baqgħu stirati bi dritt.
“U ejja Mike, naf li stennejt aħjar. Imma ma kellix flus għal-lussu. U aħna mhux kemm norqdu?” qalli, hekk kif ħataf il-bagalja żgħira li kien ġab miegħu u telaq jimxi lejn ‘il-lukanda’ ħalli ma jagħtinix ċans neqred u ngerger.
“Kerha. Se taqa’ biċċiet. Il-ħġieġ tat-twieqi maħmuġ. U jekk hemm xi nsetti? Jien nibża’. Taf inti…….U tidher qadima. Donnu hawn………donnha waħda minn dawk il-lukandi li tara f’xi film tal-biża!” ridt ngħidlu.
Iżda gdimt ilsieni, berraqt għajnejja u dħalt warajh. Ir-riħa ta’ umdu li laqgħetni, ħassejtha nieżla sa griżmejja u terġa’ titla għal widnejja.
Iż-żebgħa tal-ħitan kienet imqaxxra kollha. L-injam tal-art kien qed jagħmel ħsejjes ta’ żaqżiq kontinwu. It-tfajla li kien hemm wara l-iskrivanija kienet tidher xi ftit imdellka u kellha ċ-ċrieki suwed taħt għajnejha.
“Kemm ilek ma torqod?” kelli aptit nistaqsiha iżda tbissimtilha għax kont qed nibża’.
Malli dħalt fil-kamra fejn konna se nqattgħu l-lejl ħassejt is-suf ta’ dahri jitla’ xewk, xewk ‘il fuq.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Dak kien! (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Dak kien! (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Emmnuni, dak li rajt dak il-ħin quddiem għajnejja dak il-ħin kexkixni għal ħajti kollha.
L-għażiża marti.
L-għażiża marti Fior.
Kienet hemm. Mixħuta mal-art f’għadira demm.
Għajnejha magħluqin.
Idejha miftuħin u mitluqin kif ġie ġie.
Inżilt lejha, qbadtha miegħi u tellajtha ‘l fuq lejja. Għamilt widnejja ma’ sidirha u ndunajt li qalbha kienet għadha qiegħda taħdem.
“Fior!” bdejt nibki, hekk kif bdejt inxengilha ftit forsi nara kif nagħmel ħalli tiġi f’tagħha.
Iżda Fior lanqas biss kellmitni.
Erfajtha.
Tlaqt niġri biha ‘l barra.
“X’għamlulek għażiża tiegħi?” bdejt inhewden, hekk kif soqt kif stajt lejn l-isptar.
Xħin konna f’nofs triq, jien insuq ippanikjat fi triq mimlija traffiku ġġamjat, rajtha tiftaħ għajnejha bilmod u tħares lejja.
“Louis…………..” qaltli b’dak il-leħen melodjuż tagħha.
“Ħanini, daqt naslu l-isptar…………..”
“Nispera li ma tliftx it-tarbija!” bdiet tgħidli.
“X’ġara eżatt?” bdejt nistaqsiha.
Indunajt bil-mod ta’ kif kienet qiegħda tkellimni, li ma kinitx qiegħda ħażin ħafna. Irrakkuntatli dak kollu li kienet għaddiet minnu bejn theżżiż ta’ snien, bl-uġigħ li kienet qiegħda tħoss.
“Noqtlu………..jekk inkun naf min…………….noqtlu!” għidtilha.
U kont nasal.
Iva, kont nasal. In-nervi li kelli għal dik il-persuna li kienet attakkat lil marti kien indeskrivabbli.
Xħin kont għaddej insuq, mitluf f’marti u fit-triq, rajtha żżebbeġ għajnejha lejn raġel liebes kollox iswed, li kien qiegħed bilwieqfa maġenb karozza qadima, donnu jħares fil-vojt lejn it-triq.
“Dak hu! Dak kien!” bdiet twerżaq marti, hekk kif bdiet tipponta subgħajha lejn it-triq.
Qalbi għamlet tikk.
“X’inti……….?”
“Iva dak hu! Dak kien! Ir-raġel! Li daħal fuqi!” bdiet tgħajjat u taġita ruħha.
Bla ma ħsibtha darbtejn, waqqaft il-karozza, ħriġt għalih bil-ħadida li kont ħadt miegħi, ġrejt tul ta’ triq warajh, tajtu daqqtejn tajba u rajt li ma kienx għadu jieħu nifs. Biex inkun onest, qabel ħassejt għadmu jċaqċaq taħt idejja ma waqaftx nagħtih bil-ħadida!
Kont lest.
Kont lest li mmur għand il-pulizija u ngħidilhom b’kollox.
Iva. Kont lest li nagħmel hekk. Imbasta kulħadd jieħu dak li ħaqqu.
Ħadt nifs twil.
Sibt lil marti tistennieni fil-karozza b’għajnejha miftuħin beraħ.
“Pattejthielu,” għidtilha. “Qatt mhu se jerġa’ jiġi tibżax!”
Bejn imbeżża’ u sodisfatt, komplejt inħaffef biha lejn l-isptar.
Eżatt malli ħaduha minn ħdejja, qabditli idi, għafsithieli, fetħet għajnejha mberrqin lejn it-tabib u minn taħt qaltli;
“Lou……………dak kien!”
“Fior?” staqsejtha jien, imbellah għall-aħħar.
“It-tabib?”
Imbagħad ħarset lejn raġel ieħor li kien għaddej b’kumbinazzjoni fil-kuritur.
“Le, Lou…………………dak kien!”
Kien propju dak il-ħin, li ħassejt il-kuritur tal-isptar idur bija.
Kellhom jirrikoveraw lili wkoll.

Weraq Niexef (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Weraq Niexef (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Għaddew xi jiem. Il-bank tal-iskola ta’ Jean kien vojt. Kien ilu ftit ma jersaq lejn l-iskola.
Waqt il-lezzjonijiet, Christopher kien joqgħod jiċċassa jħares lejn il-bank ta’ Jean.
Dak il-mument li għajnejhom it-tnejn kienu ltaqgħu ma’ xulxin qatt ma kien se jinsih. Kien ħass ħafna emozzjonijiet għal dak it-tifel. F’temp ta’ sekonda kien esperjenza d-dulur li kien għaddej minnu Jean. Jean l-imwarrab. Għax hekk kienu jsibuh sħabu l-oħra.
Ma damx ma reġa’ ltaqa’ miegħu.
“Wara l-iskola tridu mmorru f’dik id-dar l-abbandunata li hemm fit-tarf tar-raħal illejla?” staqsihom Andrew dakinhar stess.
Kulħadd qallu iva. Mur għidlu le lil Andrew! Kieku kien idawwar lill-grupp kollha konfoffa kontrik!
U wara l-iskola erħewlha lejn din id-dar abbandunata.
Kienet dar qadima, mingħajr bibien u twieqi, snin twal ta’ abbandun totali kienu ġabuha lok perfett fejn grupp subien ta’ dik l-età setgħu jesploraw u jgħaddu ftit ħin.
Kien fiha ġnien kbir fuq wara, mimli għollieq, ħurrieq u xi ħaxix twil ieħor li s-subien ma setgħux jagħrfuh.
“Jien sejjer sas-sular ta’ fuq,” qalilhom Andrew.
Għalkemm ħadd minnhom ma ried imur miegħu, tefa’ ħarstu fuq Christopher.
“Ejja miegħi, Christ,” qallu.
“Jien………?” U għal mument, Christopher kien se jgħidlu le, iżda beża’ li jekk jirrifjuta, Andrew kien ipattihielu.
Sħabhom baqgħu jduru fil-ġnien.
Hekk malli qabdu tielgħin it-taraġ, Christopher għamel it-tarf tal-komma tal-flokk quddiem imnifsejh għax kien hemm riħa ta’ moffa taqsam. Anke l-kulur tal-ġebel kien sfar u l-injam tat-taraġ kien kollu mkisser u ċedut lejn is-sular t’isfel.
Malli telgħu fis-sular ta’ fuq indunaw li l-madum kien kollu maqlugħ, b’xi partijiet tal-art sfrondut. Ix-xorok li kien hemm taħt, ftit li xejn kienu jipprovdu protezzjoni.
“Tal-biża’ hawn fuq,” wieġbu Christopher, saqajh kważi tegħleb bil-biża’.
“Tgħidlix li qed tibża’?” staqsieh sieħbu.
“Ma tarax!” gideb l-ieħor.
U kien propju dak il-ħin. Instema’ ħoss kbir. Ix-xorok ċeda. Il-madum ixxaqqaq aktar. L-art tas-sular ta’ fuq bdiet isserraħ ‘l isfel. Christopher ħass ġismu jegħleb u beda nieżel ‘l isfel mill-parti li sfrondat!
“Andrew!” beda’ jwerżaq.
Andrew telaq lejn it-tarf tal-kamra, lejn it-taraġ.

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Enable Notifications    OK No thanks