“Tkellimx stranġieri, Caroline” (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Tkellimx stranġieri, Caroline” (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“U tifla sbejħa bħalek xi tkun qiegħda tagħmel fuq tal-linja waħedha?” semgħet leħen maskili jgħidilha minn taħt l-ilsien, eżatt maġenb widnitha. Iffriżat. Ma ċċaqalqitx. Ma kellhiex għalfejn iddur tħares lejh. Kienet taf li kien hu. Mhux għax riedet imma ħasset in-nifs fietel tiegħu jaħbat mal-ġilda fina li kellha wara widnejha u ġisimha qam xewk xewk.
Mingħajr ma’ ċaqalqet rasha, għajnejha daru ‘l hemm u ‘l hawn ħalli tara kienx hemm xi ħadd li kien qed jinnota s-sitwazzjoni stramba illi kienet qiegħda fiha hi. Iżda donnu ħadd ma kien qed jagħti kashom.
Caroline għalqet għajnejha u għaqqdet idejha ponnijiet. Minn fejn kien ġie? Kif ma kinitx ratu?
“Jien taf kemm togħġobni tifla sabiħa bħalek?” qalilha.
Dan għax kien qed jgħidilha hekk? X’ried minnha?
Kienet se ddur u tistaqsih.
“Tkellimx stranġieri, Caroline.”
Fetħet għajnejha u berrqithom.
Iva, jekk ma tkellimx stranġieri kollox kien se jkun owkej.
U dak il-ħin ratha! Maġenha, in-naħa l-oħra tal-karozza tal-linja lemħet mara ftit imdaħħla fiż-żmien, tħares lejhom b’kurżita.
Caroline fetħet ħalqha bilmod. Indunat li l-mara kienet għadha qiegħda tiflihom. Bil-biża’ li kellha fuqha, Caroline kienet qiegħda tirtogħod u l-għaraq kien qed ixoqq għaliha.
“Għinni!” għamlet mossa b’xufftejha lejn il-mara.
“M’intix se tkellimni?” reġa’ nsista.
Eżatt malli x-xarabank waqfet ħalli joħorġu ftit nies minn ġo fiha, Caroline ħatfet il-basket tal-iskola li kienet waddbet maġenbha, qamet bilwieqfa u telqet tiġri ‘l barra b’kemm kellha saħħa.
Għal mument bdiet tħaffef minn ġon-nies ħalli titlaq ‘il bogħod kemm jista’ jkun. Ġriet u ġriet. Eżatt malli daret il-kantuniera, serrħet daharha mal-ħajt u daret tħares lura. Ħadet nifs twil. It-triq kienet vojta. Iżda eżatt malli ġiet biex tkompli timxi, ħasset lil xi ħadd jiġbidha mill-basket tal-iskola li kellha mdendel ma’ daharha.
“Caroline…….” qalilha.
Maħkuma b’biża’ kbir, daret tħares lejh.
Kien jaf x’jisimha!
“Int kif tafni?” staqsietu.
“Iżjed milli taħseb inti…..” weġibha.
Qalbha għamlet tikk. Reġgħet bdiet tirtogħod. Kien sabha! Kien qed iżommha mill-basket! F’sekonda waħda, ippruvat tinħall mill-basket tagħha li kien f’idejh u ppruvat titlaq tiġri b’kemm kellha saħħa. Iżda r-raġel tal-kappell ġibidha lejh.
“Int għal miegħi!” qalilha.

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Dak Li Nsejt (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dak Li Nsejt (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Iżda fl-istess ħin, dak il-ħsieb li kont insejt xi ħaġa warajja l-uffiċju, kien qed jiekolni minn ġewwa.
Qbadt u qomt bilwieqfa, erġajt lebbitt il-kowt miegħi, ġbidt il-basket għal ma’ spallejja u tlaqt inħaffef ‘il barra f’nifs wieħed.
Kelli bilfors immur.
Ridt immur nara.
Ħassejt li kont insejt xi ħaġa importanti.
Ħaffift tul it-triq kollha.
Għaġġilt u ħassejt nifsi kważi jinqata’. Ridt nilħaq il-bini miftuħ qabel ma’ dawk tas-siġurtà kienu jitilqu lejn id-dar.
U wasalt.
Wasalt quddiem il-bini tax-xogħol.
Mingħajr ebda ħsieb ieħor, ġrejt b’kemm kelli saħħa ‘l ġewwa. Dawk iż-żewġt irġiel ta’ qabel kienu għadhom hemm.
Ma ħaristx lejhom. Ġrejt lejn il-lift u tlajt fis-sular lejn l-uffiċju tiegħi.
Ridt insib dak li kont insejt.
Għax ma kontx se nħossni komda qabel ma nkun naf eżatt…………..
U dak il-ħin, eżatt malli wasalt quddiem l-uffiċju tal-ħġieġ tiegħi, ħassejtni ninqata’ mill-art bil-qata’.
Qabditni r-rogħda………….
Indunajt.
Naf x’kont insejt warajja.
Lili nnifsi.
Rajtni hemm, mixħuta mal-art b’għajnejja miftuħin beraħ u ħalqi mbexxaq.
Dak li nsejt warajja kont jien.
Il-flixkun tal-pirmli qawwija kien għadu f’idi, vojt. Kont blajthom kollha, waħda waħda. Ġisem bla ħajja. Ġisem bla ruħ.
Kont qiegħda naħseb fih.
André.
U dak il-ħin indunajt.
Indunajt li l-ħajja hija sabiħa.
U jien kont tlift iċ-ċans li ngħixha.

Dak Li Nsejt (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dak Li Nsejt (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

U eżatt malli kont se nkompli nimxi, qalbi għamlet tikk.
André.
Kien qiegħed hemm, miexi fuq il-bankina tan-naħa l-oħra tat-triq, għaddej labranzetta ma’ oħra, jidħaq kemm jiflaħ. U anke hi…………anke hi kienet qiegħda ċċarrat xufftejha.
Għal mument, kont se naqsam it-triq u nagħtih ħasla!
Mhux sew telaqni hekk mingħajr ma tani raġuni għalfejn, kif u x’fatta! Dan x’ħasibni lili? Xi pupazz li tista’ tużah imbagħad tarmih hekk, mingħajr valur? Mingħajr qalb? Mingħajr emozzjonijiet?
U hekk malli daru t-tnejn lura jħarsu lejja, indunajt li ma’ kienx hu. Ma kienx André.
Kont qiegħda nimmaġina.
Kont qiegħda nimmaġinah kullimkien.
U żammejt ruħi komposta ħalli ma ninfaqax nibki quddiem dawn iż-żewġ stranġieri li kienu nnotawni niskanta nħares lejhom minn wara.
Baxxejt rasi u tlaqt lejn id-dar.
Ma ridtx nerġa’ naħseb fuqu.
Iżda kont qiegħda nħossni skomda. Mhux minħabba André biss. Imma kelli preżentiment qawwi li kont insejt xi ħaġa warajja l-uffiċju.
Tgħid indur lura?
Tgħid immur niċċekkja ħallejtx xi ħaġa warajja hemm?
Imma xi stajt insejt?
Kollox donnu kont poġġejt fil-basket.
Forsi xi proġett? Kont ħallejt xi proġett nofs leħja?
Imma kif jista’ jkun! Jien is-soltu niċċekkja kollox darba, darbtejn, tlieta.
Imma hekk malli wasalt fi triqti, daħħalt iċ-ċavetta fil-bieb tal-komun, tlajt it-taraġ u ersaqt lejn il-bieb tal-appartament, dan is-sens li kont insejt xi ħaġa warajja donnu aktar beda jikber.
Ħadt nifs twil u dħalt ġewwa.
Mort nixgħel id-dawl. Iżda donnu l-iswiċċ ma kienx qed jaħdem sew.
Ajma ħej! Issa x’kien ġara?
Poġġejt bilqiegħda fuq is-sufan u ħarist lejn ir-ritratti li kelli mdendla mal-ħajt.
Wieħed kien tal-gradwazzjoni, ieħor mal-ħbieb, ieħor ma’ tal-familja………….
Kemm kont ilni ma nkellimhom. Jew niltaqa’ magħhom. Minħabba André lil kulħadd kont qtajt. Kont sirt ngħix għalih biss.
U f’dak il-mument, bdejt naħseb li l-ħajja kienet sabiħa. Il-ħajja kienet wisq sabiħa biex taħliha toqgħod imdejqa fuq persuna waħda.
Kelli aptit noħroġ. Immur niltaqa’ ma’ tal-familja, mal-ħbieb………

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

“Wennisni tagħlaq il-kapitlu tiegħi fuq il-midja…il-kompetizzjoni mhix għalija” – Franklin Calleja

“Wennisni tagħlaq il-kapitlu tiegħi fuq il-midja…il-kompetizzjoni mhix għalija” – Franklin Calleja

Wara li ntemmet it-tieni edizzjoni ta’ Mużika Mużika, Franklin Calleja ħabbar fuq il-midja soċjali li l-kanzunetta Wennisni se tagħlaq il-kapitlu tiegħu fuq il-midja u qal li mil-lum ‘il quddiem se jħares lejn materjal ġdid mingħajr kompetizzjoni.

Franklin qal li jinsab kuntent li kien hemm min apprezza dak li għamel u l-abilità tal-vuċi. Huwa rringrazzja lil dawk li emmnu fih matul id-9 snin tal-karriera tiegħu u s-sapport tawh. Qal ukoll li l-mużika sabiħa u tgħaqqadna u għalhekk xorta se jibqa’ għaddej b’dak li jħobb mingħajr kompetizzjoni.

Huwa qal li l-festival Mużika Mużika kien festival prestiġjuż u ta’ skala għolja sostna li kien onorat li s-sehem tiegħu għall-aħħar darba kien f’festival bħal dan.

“Nawgura minn qalbi lil Kurt tar-rebħa, b’kanzunetta sabiħa immens”

Franklin Calleja

Franklin qal li se jimmisja l-kompetizzjoni iżda jemmen li l-kompetizzjoni mhix għalih. Żied jgħid li hu jemmen li m’għandux bżonn jiġi aktar iġġudikat fuq don li għandu minn opinjoni ta’ grupp ta’ nies.

Kompla jgħid li l-vuċi hija strument importanti ħafna għalih u se jibqa’ jaħdem għal karriera aħjar għax jixraqlu.

Fl-aħħarnett, huwa rringrazzja lil Emil Calleja Bayliss kif ukoll lil Cyprian Cassar li ħolqu l-kanzunetta Wennisni.

Evidenza (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Evidenza (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Filwaqt li Jonas kien liebes pulit, xagħru mimxut lura b’mod eleganti, b’dehra impekkabbli, wiċċ donnu dak ta’ żagħżugħ, ġisem imlaħħam sew u maġenb karozza sabiħa lussuża u skura.
Kont qed inħoss il-piż tal-kuxjenza tniggiżni, hekk kif għaffiġt il-basket li kelli mdendel miegħi, taħt idejja b’mod aġitat.
“Ġejt għalija?” staqsejtu b’leħen baxx, nipprova ma nħarisx f’għajnejn ħija.
“U ma tafx li niġi għalik. Issa ejja oqgħod għandi fil-bidu sakemm tissetilja x’imkien ieħor. Jien waħdi ngħix,” qalli Jonas.
U ħadni miegħu d-dar.
L-ewwel ftit jiem ma stajtx nidra l-ħajja normali.
Għalkemm kont naf li ma kinitx ħaġa faċli, bdejt nerġa’ nfittex xogħol. U wara kont beħsiebni nfittex appartament żgħir.
Ħajja ġdida.
Libera.
Iżda kont qed inħossni xi ftit imbarazzat minn ħija.
Kien iħares lejja b’mod stramb.
Ftit diskors.
Mill-inqas.
Sa dakinhar.
Dakinhar li Jonas kien mar lejn ix-xogħol u bħas-soltu kien ħallieni waħdi d-dar.
Ħarist barra lejn il-ġnien.
U lmaħt l-għeruq tas-siġra l-kbira fil-ġnien ħerġin minn hemm taħt b’mod mhux normali.
U kien propju dak il-ħin li ddeċidejt li nirranġalha l-għeruq.
Hekk jew hekk, ma kelli xejn x’nagħmel!
Sibt pala u bdejt nipprova naqla’ ftit il-ħamrija li kien hemm fil-wiċċ.
Wara li kont tellajt ammont ta’ ħamrija ġmielha ‘il fuq, sibt kaxxa tal-ħadid midfuna hemm taħt.
Tgħid din x’kienet?
Tħassibt!
Kienet imdaqqsa.
Ħriġtha.
Ftaħtha.
Qalbi għamlet tikk.
Ġakketta safra.
U mazza.
Kieku flejtha aħjar, kont ninduna.
Kienet imtebba’ bid-demm niexef ta’ ħamsa u għoxrin sena ilu!
U jien……………
Jien kont servejt is-sentenza ta’ ħija!
Ħija it-tewmi.
Ħija Jonas.
Li kien iħarisli b’mod stramb.
Minjaf għalfejn hux?
U din…………….
Din kienet l-evidenza!

Enable Notifications OK No thanks