Teleskopju ġdid tan-NASA juri ritratti spettakolari tal-Univers

Teleskopju ġdid tan-NASA juri ritratti spettakolari tal-Univers

F’dawn l-aħħar sigħat ġew ippubblikati l-ewwel ritratti bil-kulur mit-teleskopju spazjali l-ġdid tan-NASA bl-isem ta’ James Webb Telescope.

Jingħad li r-ritratti juru l-aktar stampa profonda u dettaljata tal-Univers sal-lum, li fiha d-dawl mill-galassji li ħa ħafna biljuni ta’ snin biex jilħaqna.

It-teleskopju spazjali James Webb huwa l-aktar teleskopju b’saħħtu li qatt inbena.

Kien hemm snin ta’ dewmien biex dan it-teleskopju, li jinkludi strumenti mill-Aġenzija Spazjali Kanadiża u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, seta’ jintuża. Dan minħabba taħlita ta’ fatturi miġjuba mill-pandemija u sfidi tekniċi.

It-teleskopju spazjali James Webb, li jiswa $10 biljun, u li uffiċjalment ġie mniedi fil-25 ta’ Diċembru tas-sena l-oħra, huwa meqjus bħala s-suċċessur tal-famuż teleskopju spazjali Hubble.

Dan se jservi biex isiru kull xorta ta’ osservazzjonijiet, iżda hemm żewġ għanijiet ġenerali. Waħda hija li permezz tiegħu jittieħdu ritratti tal-ewwel stilel li bdew jiddu fl-Univers aktar minn 13.5 biljun sena ilu; l-ieħor huwa li ssir riċerka dwar pjaneti ‘l bogħod biex jiġi skopert jekk jistgħux ikunu abitabbli.

Huwa mistenni li dan it-teleskopju jiżvela l-misteri tal-univers u qed jingħad li għandu biżżejjed fjuwil biex jopera għall-20 sena li ġejjin!

Xi jfisser l-isem tal-grupp mużikali Skald? U x’hemm ippjanat għal din is-sena?

Xi jfisser l-isem tal-grupp mużikali Skald? U x’hemm ippjanat għal din is-sena?

Nitkellmu mal-membri tal-grupp mużikali Malti SKALD

Se tkunu qed ittellgħu żewġ kunċerti fi Spazju Kreattiv nhar il-Ġimgħa t-28 u s-Sibt id-29 ta’ Jannar. Kif wasaltu għall-pjan li ttellgħu dawn il-kunċerti? U x’għandhom jistennew mis-serata dawk li se jattendu?

Ġejna mistiedna biex intellgħu dan il-kunċert minn Spazju Kreattiv. Kull membru kien ilu bix-xewqa li jdoqq fi Spazju Kreattiv għal żmien twil. Il-post huwa wieħed intimu u laqa’ diversi passjonijiet artistiċi u xogħlijiet teatrali differenti bħal reċti, kunċerti u pantomimi. Ma naħsibx li qatt kellna l-opportunità li ndoqqu f’sala ċirkolari fejn l-ispettaklu jingħata ċ-ċentru tal-attenzjoni b’mod mhux biss figurattiv iżda letterali. Iddedikajna ħafna ġimgħat ta’ prattika akkost tar-restrizzjonijiet u intoppi li esperjenzajna minnħabba l-pandemija. Għandkom tistennew tnedija ta’ xogħol ġdid minn Skald u wirja t’iżjed talenti lokali bħal m’huma ta’ Rea u Ċikku l-Poplu.

Xi jfissru dawn il-kunċerti għal Skald? U għalikom personali?

Nixtiequ li nżommu l-kuntatt mal-pubbliku f’dawn iż-żminijiet tant diffiċli għall-arti. Nerġgħu ntennu li kienet ilha x-xewqa li niġu milqugħa fil-palk ta’ dan it-teatru żgħir. Inħossu li l-atmosfera sferika mudlama se tkun ta’ benefiċċju għall-għan li nerġgħu nolqtu l-udjenza fil-qalb u l-laħam il-ħaj.

Tistgħu tiżvelaw xi ħaġa dwar il-kunċerti?

Se nkunu qiegħdin nużaw ‘props’ li jorbtu mas-sinifikat ta’ kull diska. Preparajna xogħol ġdid kif ukoll xogħol li diġà ssemma’ qabel. L-aħħar diski li nkitbu se jħejju d-direzzjoni għall-album li jmiss, dejjem jekk id-destin jippermetti.

Kif oriġina l-grupp mużikali SKALD? Kif ingħaqadtu u kif ġiet l-idea għall-isem?

Nixtiequ li nistgħu nirrakkuntawlek xi storja drammatika imma r-realtà hi li ma kellniex ħsieb li ningħaqdu għal tul ta’ żmien. Kien ġie avviċinat wieħed minna biex jgħaqqad grupp malajr ħalli ninterpretaw xi kitbiet ta’ Dun Karm Psaila u ġejna mitlubin nipprovdu isem ta’ band biex ikun jista’ jiġi inkluż fil-programm ta’ dakinhar.

Diġà ma konniex komdi bil-ħin li kellna għall-prattika allura ħriġna b’wieħed ta’ malajr, “Skald”. Ma kellu l-ebda sinifikat ħlief li konna qed indoqqu f’garaxx mimli injam u wieħed kellu joqgħod attent ma jdaħħalx skalda f’subgħajh.

Ftit wara sirna nafu li b’kumbinazzjoni, il-kelma ‘skald’ għandha sinifikat fl-Iskandinavja fejn kienet tiddeskrivi mużiċist jew għannej li kien jirrakkonta poeżiji fuq l-istejjer erojċi ta’ xi persuna.

Koinċidentalment, din kienet r-raġuni għaliex iltqajna, biex indoqqu poeżiji ta’ Dun Karm li fosthom kienu jfaħħru personaġġi bħal Mikiel Anton Vassalli. Meta eventwalment iddeċidejna nkomplu, żammejna l-isem.

Ġeneralment, minn fejn tkun ispirata l-mużika tagħkom?

Hija wisq varjata biex inpoġġuha f’qoffa waħda. Hemm diski li damu ġimgħat biex inkitbu. Hemm diski fejn il-maġġorparti tax-xogħol ikun tlesta waqt estru fis-sagħtejn ta’ filgħodu mill-kantant. Hemm diski li ġew maħsuba fis-sewqan lejn id-dar waqt li konna mwaħħlin fit-traffiku.

L-ispirazzjoni tiġi minn kullimkien. Esperjenzi personali, l-ambjent, l-istorja Maltija, il-letteratura, il-lingwa u anki xogħol artistiku. Il-kitba wkoll tista’ tiġi minn kull wieħed minna.

X’messaġġ tippruvaw twasslu permezz tal-mużika tagħkom?

Kull diska hija differenti imma fl-aħħar mill-aħħar, naħsbu li kollox jorbot mat-tama. Jekk nirrakkuntaw xi storja daqsxejn kiefra, hija dejjem bl-intenzjoni li ma jiġix ripetut l-iżball.

Liema tqisu li kienu l-isbaħ mumenti ta’ Skald s’issa?

Wieħed mill-akbar mumenti ta’ tferfir kien meta ġejna mwiegħda sapport biex naħdmu u eventwalment invaraw l-ewwel album tagħna. Ma nistgħux nenfasizzaw biżżejjed kemm hu diffiċli tipproduċi album u kemm hemm bżonn paċenzja, dedikazzjoni u investiment qawwi biex iseħħ kollox.

L-istess tferfir reġa’ tfaċċa meta ġietna l-opportunità li ndoqqu l-Portugal flimkien. Hija wisq sabiħa u t’unur li tkun tista’ tagħti wirja ta’ mużika Maltija ‘l barra minn xtutna.

Mument ieħor li jibqa’ ankrat fil-memorja hu l-kunċert li rrekordjajna ġewwa l-Manoel, Skaldatura. Kellna l-opportunità li npoġġu xogħlijiet tagħna maġenb dawk ta’ Trevor Zahra taħt l-istess bozza. Minħabba l-pandemija, ma setax ikollna udjenza preżenti, iżda jekk hemm post wieħed f’Malta fejn artist għandu jdoqq f’post baħħ bil-qalb kollha, dak il-post huwa l-Manoel. Il-maesta tat-teatru kienet l-unika spettatriċi tagħna, u kien privileġġ li ndoqqu għaliha.

Tħossu li l-mużika Maltija hija apprezzata biżżejjed?

Kunfidenti ngħidu li s-sitwazzjoni sejra għall-aħjar. Kien hemm żmien fejn il-Malti ma kienx ikollu lanqas ċans imiss mar-radju popolari. Illum il-ġurnata, l-affarijiet inbidlu. Hemm ħafna iżjed gruppi li jkantaw bil-Malti. Hemm ħafna iżjed kittieba li jiktbu bil-Malti. Hemm kunċerti ferm akbar bħal mhu dak ta’ Mużika Mużika. Hemm opportunitajiet biex tirbaħ investiment għal kontribuzzjoni kulturali bħal mhu album bil-Malti jew filmat mużikali ta’ diska Maltija. Hemm artisti li huma diġà stabbiliti li qiegħdin joħorġu u jipproduċu iżjed mużika bil-Malti. Mexjin ‘il quddiem.

Liema mill-kanzunetti li ħriġtu s’issa tħossu li ħalliet impatt l-aktar?

Probabbilment hija Kura peress li kienet il-kavallier fuq quddiem tal-album tagħna. Hija l-iżjed diska minn tagħna li nstemgħet fuq radju, YouTube u anki Spotify. Kura hija diska pjuttost sempliċi li tittratta fuq tradiment romantiku. Madanakollu, dan hu suġġett li jolqot ħafna nies. Anki min m’għaddiex minnha kapaċi jifhem il-kuntest u jpoġġi ruħu fl-istess sitwazzjoni.

Għandkom xi pjanijiet oħra għax-xhur li ġejjin?

Hemm lok li naqgħu ftit kwieti immedjatament wara l-kunċert ġewwa Spazju Kreattiv minnħabba li hemm xi membri għandhom bżonn jiffukaw fuq il-ħajja personali. Iżda malli joqrob is-sajf, ħa nkunu qed noħorġu mużika ġdida. Hija x-xewqa tagħna li terġa’ tiġi opportunità biex nipproduċu album ieħor. Din id-darba, il-kontenut jirrifletti iżjed ideat ġodda wara l-ewwel album Kura. Qed nesperimentaw bi strumenti u tekniki ġodda li se rrendu materjal li joħloq kuntrast ma’ dak li ħdimna fuqu s’issa.

X’messaġġ tixtiequ twasslu lil min qed jaqra din l-intervista?

Sabiex jinkiteb album, ikun hemm bżonn li numru ta’ mużiċisti jiltaqgħu regolarment għal żmien twil ħafna. Dan kollu mill-ħin personali tagħhom. Biex il-mużika toħroġ sabiħa, qed jintużaw strumenti li jiswew l-eluf. Biex jinkera studjo u jiġi rrekordjat, hemm bżonn ġranet sħaħ ta’ xogħol u iżjed eluf. Hemm bżonn flus biex jipproduċu d-diski, biex jiġu ppublikati onlajn u biex jiġu reklamati fuq midja soċjali. Hemm bżonn l-eluf biex jittella’ kunċert sabiex tikri post, tikri d-dawl, tikri l-makkinarju u tqabbad id-diversi inġiniera, ħaddiema u nies tekniċi biex jarmaw kollox.

Appoġġjaw l-artisti lokali bil-but. Hija inutli li wieħed igerger fuq in-nuqqas ta’ mużika Maltija jekk iqarras wiċċu meta jara li jrid joħroġ karta t’għaxar ewri biex jixtri CD jew jara kunċert. Kunu afu li fil-maġġor parti tad-drabi, il-mużika mhi trendi kważi xejn lill-artist, anzi, tipikament jiġri bil-kontra u jispiċċaw jinħarġu flus mill-but. Iċ-ċirkostanzi li ġabet magħha l-pandemija għamlet l-affarijiet ħafna iżjed diffiċli. L-affarijiet iggravaw u l-artisti lokali għandhom bżonn il-pubbliku iżjed minn qatt qabel.

36 sena ilu nstab ir-Relitt tat-Titanic minn Robert Ballard – 73 sena wara li għereq

36 sena ilu nstab ir-Relitt tat-Titanic minn Robert Ballard – 73 sena wara li għereq

Fis-sigħat bikrin tal-1 ta’ Settembru tal-1985, Robert Ballard, oċeanografu Amerikan u ġeoliku tal-baħar, irnexxielu jsib it-tifrik tal-vapur Titanic, 73 sena wara li għereq. It-tifrik kien madwar 400 mil fil-Lvant ta’ Newfoundland fit-Tramuntana tal-Atlantiku, xi 13,000 pied taħt il-baħar.

L-isforzi biex jinstab it-Titanic bdew kważi immedjatament wara li għereq iżda limitazzjonijiet tekniċi kif ukoll il-kobor immens taż-żona tat-tfittxija tal-Atlantiku tat-Tramuntana, għamluha diffiċli ħafna. L-oċeanografiku Amerikan u eks uffiċjal tan-Navy, Robert D. Ballard, li kien ibbażat mill-Istituzzjoni Oċeanografika Woods Hole f’Massachusetts, mexxa l-ewwel spedizzjoni ta’ tfittxija tiegħu fl-1977 iżda ma rnexxietx.

Fl-1985, flimkien mal-oċeanografu Franċiż Jean-Louis Michel, Ballard reġa’ telaq biex isib ir-relitt, din id-darba b’sommerġibbli sperimentali imsejjaħ l-Argo, żviluppat miln-Navy tal-Istati Uniti. L-Argo beda jivvjaġġa eżatt fuq il-qiegħ tal-oċean, bis-saħħa t’hekk huma setgħu jaraw ritratti ta’ minn fejn kien għaddej.

Filgħodu kmieni fl-1 ta’ Settembru, f’daqqa waħda l-Argo għadda minn fuq waħda mill-bojlers massivi tat-Titanic, li kienet tinsab f’fond ta’ madwar 13,000 pied.

L-għada, fil-viċin ġie skopert il-kumplament tal-vapur. Kien maqsum fi tnejn, iżda ħafna mill-karatteristiċi u l-interjuri tiegħu kienu ppreservati tajjeb ħafna. Mijiet ta’ eluf ta’ biċċiet ta’ debris kienu mxerrda f’raġġ ta’ 2 mili kwadri madwar il-vapur. Ir-relitt kompla jiġi esplorat u tefa’ dawl ġdid fuq id-dettalji tal-għaraq tiegħu fl-1912.

Minn dakinhar, it-Titanic baqa’ jiġi esplorat b’mod regolari u nstabu eluf ta’ artifatti li ġew irkuprati. Ballard, li ġie meqjus bħala eroj wara din l-iskoperta, mexxa diversi spedizzjonjiet importanti ta’ tfittxija, inklużi l-RMS Lusitania u l-USS Yorktown.

Fatt interessanti huwa li, kien madwar 14-il sena ilu biss li Robert Ballard żvela li kien hu li sab ir-relitt tat-Titanic. Possibilment ir-raġuni hija għaliex din l-iskoperta kienet ġejja minn investigazzjoni sigrieta tan-Navy tal-Istati Uniti ta’ żewġ sottomarini nukleari mġarrfa.

Informazzjoni li ħarġet proprju madwar xahrejn ilu kkonfermat li Titanic qiegħed bil-mod jisparixxi. Il-fdalijiet qed jiġu affettwati minn kurrenti tal-baħar fond u batterji li jikkunsmaw ammont kbir ta’ ħadid kuljum. Xi wħud bassru li l-vapur jista’ jisparixxi f’għexieren ta’ snin.

Problemi tekniċi waqt il-wirja ta’ Destiny fit-tieni prova tal-lum

Problemi tekniċi waqt il-wirja ta’ Destiny fit-tieni prova tal-lum

Waqt it-tieni prova tal-lum li saret ftit tal-ħin ilu, Destiny, flimkien mar-rappreżentanti tar-Rumanija u l-Ukrajna ngħataw ċans ieħor biex jerġgħu jagħmlu l-wirja tal-kanzunetta tagħhom quddiem il-ġurija, minħabba li nqalgħu problemi tekniċi.

Fi stqarrija, l-EBU qalet li qed tinvestiga dawn il-problemi tekniċi biex kemm jista’ jkun jiġu evitati fis-serata t’għada.

Enable Notifications OK No thanks