Il-Covid sparixxa f’daqqa minħabba l-booster jew biex ma jtellifx il-kampanja elettorali?! – Lynn Aquilina

Il-Covid sparixxa f’daqqa minħabba l-booster jew biex ma jtellifx il-kampanja elettorali?! – Lynn Aquilina

Restoranti, skejjel u l-ajruport magħluq, laqgħat imħassra u quddies ma setgħux isiru aktar fil-knejjes. Anzjani u dawk in-nies kollha li huma vulnerabbli ġew imħeġġa u obbligati jibqgħu d-dar. Kumpaniji li setgħu jisfruttaw is-sistema tat-teleworking bdew jgħidu lill-impjegati biex jaħdmu mid-dar. Stay safe stay at home saret il-mantra li kont tisma’ xħin kont tixgħel it-televiżjoni b’mod partikolari fix-xhur bejn Marzu u Ġunju li għadda.

F’temp ta’ ġurnata ħajjitna nqalbet ta’ taħt fuq. Bħal donnu tpoġġiet bomba li ħadd ma seta’ jinduna biha u jaraha u f’daqqa waħda din splodiet u farrket il-ħajja li konna nafu u li konna mdorrijin ngħixu qabel. L-arja kienet tinħass tqila bit-tensjoni, ansjetà, biża’ u inċertezzi. Ma stajtx nimmaġina kif ħa ngħix mingħajr il-ħajja soċjali. Ħassejt li parti minni tqaċċqtet u mietet, għalija din hi l-pulmun li ttini nifs ġdid, meta ngħeja u nħossni li nkun qed nifga d-dar nara l-istess uċuħ. Li naħdem mid-dar, ukoll m’għenitx għax kieku naħdem barra mid-dar niltaqa’ ma’ xi kollegi, imma hekk il-kuntatt uman inqatagħli totalment.

Niskanta kif il-folja tinqaleb. Fejn qabel kont niġi kkritikata li kont inkun dejjem fuq facebook, għax ma jkollix x’nagħmel. Issa l-maġġoranza tan-nies ġiet bħali għax inkella ma nkunux in touch ma’ x’qed jiġri fid-dinja. Biex inżomm ruħi okkupata qed naqra ħafna aktar, qed nitgħallem l-Ispanjol u bdejt nikteb ktieb ukoll.

Madanakollu, issa ħafna mir-restrizzjonijiet qed jitneħħew, bdejna noħorġu u nissoċċjaliżżaw aktar. Qisu l-virus f’daqqa waħda sparixxa, tgħid għax issa ħafna minna ħadna l-booster u allura beda jaħdem? Jew għax qegħdin f’nofs kampanja elettorali, u allura bħal donnu l-Covid warrab min-nofs biex ma jtellifx liż-żewġ partiti ewlenin mill-kampanji elettorjali tagħhom?

Ma nafx x’inhi eżatt ir-raġuni, imma minn ħaġa waħda jien ċerta, li n-nies għadhom jimirdu bil-Covid. Saħansitra għad hawn min jidħol l-isptar u jmut b’dan il-misħut virus. Jiġifieri dan il-virus għadu magħna, għalkemm qed nippruvaw ninjorawh. Wisq nibża’ li ħa jerġa’ jqajjem rasu u jerġa’ jeħdilna l-libertà li ksibna dal-aħħar.

Jekk il-pandemija affettwatni f’kollox, fir-rigward tax-xogħol ma affettwatnix, għax minħabba d-diżabilità tiegħi kif diġà għidt dejjem ħdimt bit-teleworking. Anzi jkolli nistqarr li kont bdejt inħossni li sirt parti min-norma u ma bqajtx minoranza. Imma rajt ħafna posts fuq facebook u nies igergru li ma jistgħux jidraw jaħdmu mid-dar jew li m’għandhomx post adattat minn fejn jaħdmu.

Min bata u għadu jbati bis-solitudni bħali, għax kollox sar b’mod virtwali onlajn u allura kompla naqqas il-ftit kuntatt li kellu soċjalment, u min jieħu gost għax ħeles mill-problema tat-traffiku. Min jeqred li qed jeħxien bil-pasti u l-kejkiet li beda jsajjar u min beda jieħu gost li issa kellu aktar ħin għalih innifsu u biex igawdi n-natura ta’ madwarna. In-natura li sakemm domna msakkrin ġewwa djarna reġgħet ħadet ftit ruħ u ġedded lilha nnifisha.

Imma ma jistax jingħad l-istess fuq in-natura tal-bniedem. Qisu l-bniedem meta jibda jieħu r-ruħ u jibda jara xaqq ta’ dawl f’tarf il-mina, f’dan il-każ qed nirreferi għas-saga tal-Covid, jara x’se jivvinta, issa r-Russja invadiet l-Ukrajna.

L-ansjetà u t-tensjoni qed terġa’ tiżdied fost iċ-ċittadini Ewropej, għax jista’ jkun li ninsabu fuq l-għatba tal-gwerra! Nitolbu u nittamaw li le, għax gwerra qatt ma ħalliet ġid, ħsara u tifrik ma’ kullimkien iġġib biss.

Hekk ngħid bejni u bejn ruħi, kif imma l-bniedem ma jitgħallimx mill-istorja passata tiegħu? Daqskemm ingħaqadna l-popli tad-dinja kollha u ħriġna għonqna għal xulxin fil-bidu tal-pandemija, x’ġara issa biex ir-Russja ddeċidiet li tattakka? Jalla, almenu li bejnietna l-Maltin ikomplu jsaltnu s-sliem u l-għaqda li kien hawn fil-bidu tal-Covid u ma nħallu xejn jifridna!

Pfizer u BioNTech jibdew jittestjaw vaċċin speċifiku għall-Omicron fuq in-nies

Pfizer u BioNTech jibdew jittestjaw vaċċin speċifiku għall-Omicron fuq in-nies

Pfizer u BioNTech bdew it-testijiet kliniċi għall-vaċċin speċifiku għall-Omicron.

L-istudju se jevalwa l-vaċċin għas-sigurtà, it-tollerabilità u l-livell ta’ rispons immuni, kemm bħala doża primarja kif ukoll bħala doża tal-booster f’madwar 1,420 adult f’saħħtu ta’ bejn it-18 u l-55 sena.

Il-possibilità li l-Omicron jikkawża infezzjoni anke f’nies imlaqqma hija akbar minn dik ta’ varjanti oħra, iżda għadu mhux ċar jekk hux se tibda tingħata tilqima speċifika għalih.

Fost il-kwistjonijiet li r-regolaturi qed jevalwaw huma li wħud mill-ewwel postijiet li ffaċċjaw żieda qawwija fil-każijiet tal-Omicron diġà qed jaraw il-mutant jonqos, u m’hemm l-ebda mod biex tkun taf jekk il-varjant li jista’ jkun hemm wara l-Omicron hux se jixbah l-Omicron jew ikun totalment differenti.

Possibbli li l-pandemija tiġi fi tmiemha din is-sena? – Fehmiet differenti mill-WHO

Possibbli li l-pandemija tiġi fi tmiemha din is-sena? – Fehmiet differenti mill-WHO

Il-mistoqsija li qiegħda fuq fomm kulħadd bħalissa hija dik jekk hux possibbli li l-pandemija tiġi fi tmiemha din is-sena, anki minħabba li dan l-aħħar ħarġu stqarrijiet li taw ftit tama li dan jista’ jkun possibbli.

Madanakollu, jidher li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qed twassal fehmiet totalment differenti dwar dan.

Id-direttur tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għall-Ewropa Hans Kluge qal li l-varjant Omicron mexxa l-pandemija f’fażi ġdida u jista’ jwassal ukoll biex il-pandemija tiġi fi tmiemha fl-Ewropa.

Huwa qal li jista’ jkun li r-reġjun miexi lejn l-aħħar fażi tal-pandemija, filwaqt li żied jgħid li l-Omicron jista’ jinfetta 60 fil-mija tal-Ewropej sa Marzu.

Kluge qal li ladarba ż-żieda ta’ każijiet tal-Omicron madwar l-Ewropa tonqos, se jkun hemm numru mhux ħażin ta’ xhur ta’ immunità globali, jew grazzi għall-vaċċin jew minħabba li n-nies ikollhom l-immunità minħabba l-infezzjoni, u wkoll ibaxxu l-istaġjonalità.

Żied jgħid li qed jantiċipaw li jkun hemm perjodu kwiet qabel ma l-Covid-19 jista’ jerġa’ lura lejn l-aħħar tas-sena, iżda mhux neċessarjament li terġa’ lura l-pandemija.

Min-naħa l-oħra, il-kap tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus qed jibqa’ jwissi dwar il-possibilità li joħorġu aktar varjanti u qal li huwa perikoluż li wieħed jassumi li l-Omicron huwa l-aħħar wieħed jew li ninsabu fl-aħħar fażi tal-pandemija.

Madanakollu huwa qal li xorta jista’ jkun li l-agħar tal-pandemija jiġi fi tmiemu din is-sena, jekk jintlaħqu xi miri ewlenin.

It-Tazza tal-Ilma (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

It-Tazza tal-Ilma (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Naf li forsi se ninstema’ xi ftit stramb jew taċ-ċajt.
Issa aħsbu li tridu fuqi, kulħadd għandu opinjoni, però se nkun sinċier magħkom. Mhux se noqgħod naħsibha.
Għalkemm jiena għandi statura kbira, twil u mibni sew; u naf li dawk in-nies li ma jafunix malli jarawni miexi fit-triq jaħsbuni xi wieħed nippretendiha, jiena bniedem qalbi żgħira.
Mhux ftit.
Eħe, qalbi żgħira ħafna. Jgħidu li l-apparenza tinganna.
Kull tfajla li kien ikolli, meta jitilquni, tgħidx kemm kont nibki u ninkwieta. Kont ningħalaq waħdi d-dar u noqgħod innewwaħ.
Nerġa’ ngħid li għax għandi qalbi żgħira. Naf inħobb.
U nibża’ ħafna wkoll.
Minn meta konna żgħar…….jiena u ħija. Jiena ikbar minnu sew miż-żmien u anke mill-istatura. Iżda għall-kuraġġ…….għall-kuraġġ jgħaddini sew.
Meta konna ngħixu fid-dar t’ommi u kien ikolli nqum billejl ħalli nagħmel il-bżonnijiet tiegħi, kont ngħajjatlu u nqajmu ħalli jiġi miegħi. Kont inkun irridu ħalli nistaħba warajh u jixgħel id-dwalijiet tad-dar hu. Għax waħdi kont nibża.
Dik l-għodwa kont wasalt id-dar t’ommi, inżajt iż-żarbun u dħalt ħalli nagħmel kafè, kif is-soltu kelli drawwa nagħmel eżatt malli nidħol. Lanqas ilħaqt nibda nkewwes mal-bank tal-kċina li daħal ħija eżatt.
“Agħmel tnejn!” qalli.
Xi trid tagħmel bih hux? Mhux għax tant kelli aptit. Imma dejjem irrispettani u kien hemm għalija. Jien u ħija totalment l-oppost. Jien mibni u kbir. U hu qisu qażba tixxejjer mar-riħ u ftit qasir ukoll. F’kelma oħra ma kien fih xejn. Imma kellu kollox. Kellu dak kollu li jien ma kellix. Kuraġġ.
“Għandi bżonnok Mike,” qalli.
“Eħe?” ħtaftu fil-pront. Kont diġà daħħalt nofs biskuttell f’ħalqi u għal ftit ma xraqtx fih. “X’għandek bżonn?” għidtlu nibla’ l-kumplament f’nifs.
Poġġejt il-kikkri mimlija kafe fuq il-mejda u poġġa bilqiegħda ħdejja.
“Mike, għandi bżonn insiefer għal jumejn………lejl wieħed biss. Għandi bżonn inġib apparat minn barra biex inkun nista’ naħdem bih. Xtaqtek tiġi miegħi,” qalli bla ma’ qagħad jomgħodha.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Filmat: It-tieni prova ta’ Destiny għall-Eurovision Song Contest

Filmat: It-tieni prova ta’ Destiny għall-Eurovision Song Contest

Aktar kmieni dalgħodu, Destiny għamlet it-tieni prova tagħha għall-Eurovision Song Contest.

Wara r-reazzjoni u l-kontroversja li qamu dwar il-libsa ta’ Destiny, illum nistgħu naraw li Destiny għamlet it-tieni prova tagħha b’libsa totalment differenti minn ta’ qabilha, flimkien mal-famuż boots roża li wkoll qajjem reazzjoni mhux ħażin.

Minbarra li qed jingħad li hemm possibilità li Destiny tkun mal-10 li se jgħaddu għall-finali, wara t-tieni prova tagħha, Malta reġgħet qed tiġi kkunsidrata bħala l-aktar favorita li tirbaħ il-Eurovision Song Contest.

Enable Notifications OK No thanks