Kif nista’ nqajjem il-ħajja sesswali tiegħi meta għandi t-tfal id-dar?

Kif nista’ nqajjem il-ħajja sesswali tiegħi meta għandi t-tfal id-dar?

Xi drabi, speċjalment fi żmien il-Covid-19, mhuwiex dejjem possibbli biex nagħmlu dak li nkunu nixtiequ, partikolarment meta t-tfal kienu dejjem qed ikunu d-dar minħabba l-għeluq tal-iskejjel. Forsi għandek il-partner t/jaħdem u inti qiegħed/qiegħda d-dar, jew forsi t-tnejn li intom taħdmu u ssibuha diffiċli biex tqattgħu ħin flimkien, dan mhux bilfors sess imma forsi ma ssibux il-ħin u ċ-ċans biex titkellmu jew tqattgħu ħin ta’ kwalità flimkien. Il-ħajja sesswali tiegħek forsi mhijiex il-mod kif tixtieqha inti. L-iskop ta’ dan l-artiklu huwa biex int li qed taqrah issibu bħala mezz biex ittejjeb ir-relazzjoni mal-maħbub/a tiegħek.

Diversi studji jgħidu li relazzjonijiet sesswali huma tajbin għas-saħħa fiżika u anke għas-saħħa mentali. Is-sess jgħin ukoll sabiex wieħed iħossu aħjar emozzjonalment.

L-ewwel u qabel kollox, importanti li tkunu intimi ma’ xulxin. Forsi għal ċerti nies hija ovvja imma mhuwiex dejjem il-każ għal kulħadd. Billi tkun intimu ma jfissirx biss fis-sess, iżda jfisser li tkunu intimi emozzjonalment ukoll. Dan iseħħ meta ssibu ħin biex titkellmu ma’ xulxin anke fuq affarijiet li huma ‘żgħar’ (jew affarijiet ta’ kuljum), bħal fuq kif kienet il-ġurnata tiegħek jew kif mort ix-xogħol.

Is-sesswologu, Matthew Bartolo jgħid, “Li tgħix mat-tfal mhi faċli xejn tqatta’ ħin intimu, jekk b’ħin intimu tistenna l-istess mumenti li kellkom qabel ma kellkom it-tfal. Il-verità hi li jekk ma tisraqx mumenti flimkien għal xi bewsa jew tagħfisa, jew tippjana mumenti fejn it-tfal se jkunu ma’ adult ieħor, se tispiċċaw mingħajr ħajja sesswali.”

“Għandna bżonn nimxu lil hinn mill-idea ta’ ‘kollox jew xejn’ (all or nothing) għax ma tgħinx il-ħajja sesswali. Biex iżżomm il-ħajja sesswali għaddejja billi kultant tibgħat messaġġ, ritratt, tagħfas lis-sieħba tiegħek waqt li għaddejin minn ħdejn xulxin, sess orali, eċċ. Ħafna koppji jinsistu li s-sess mingħajr penetrazzjoni mhux sess komplut. Din l-idea ġejja minn kultura fejn l-għan tas-sess hu biss dak tal-orgażmu, meta f’relazzjoni l-konnessjoni għandha tilgħab parti wkoll.”

Avolja t-tfal huma parti importanti tal-ħajja tagħkom, m’hemmx għalfejn li titkellem dwar uliedek il-ħin kollu, qabel ma kellkom it-tfal – fuq xiex kontu titkellmu? Tajjeb li ssibu xi ħaġa li għandkom komuni u titkellmu dwarha. Imbagħad hemm ukoll intimità fiżika fejn pereżempju jekk tgħannqu lil xulxin tħossukom aktar intimi f’dan l-aspett. Affarijiet żgħar li jfissru ħafna. Ir-riċerka turi li koppji li jbusu u jkollhom kuntatt fiżiku ma’ xulxin, huwa relatat ma’ relazzjonijiet pożittivi. Dan għaliex l-oxytocin (li huwa hormone assoċjat mal-kuntentezza) huwa mreddes filwaqt li l-livelli tal-cortistol jinżlu (cortistol huwa l hormone assoċjat mad-dwejjaq u stress) meta hemm kuntatt fiżikali bejn il-maħbubin.

Idea tajba oħra hija li ssibu lil xi ħadd li jkun jiista’ jieħu ħsieb lit-tfal ħalli jkollkom aktar ħin għalikom fejn tistgħu tesploraw lil xulxin bħala koppja. Mhux dejjem se jkun hemm in-nanniet li jkunu jistgħu jgħinu, f’dak il-każ, aħna qiegħdin hawnhekk għalik, it-tim tal-Willingness għandu s-servizz taċ-‘Childminders’. ‘Willingness Childminders’ huwa tim professjonali u b’esperjenza biex jieħdu ħsieb lil uliedkom, jagħmlu attivitajiet bħat-tpenġija u logħob edukattiv. Tista’ tagħżel liema persuna tixtieq li jieħu ħsieb uliedek minn fuq is-siti elettroniċi tagħna: Childminding – Willingness jew ChildMinders (childmindersmalta.com)

Dr. Mintz (2009) hija sessoloġista li temmen li hija idea tajba li l-koppji jippjanaw rutina għas-sess. Dan huwa essenzjali meta l-koppja tħossha għajjiena u stressjata. Dr. Mintz tispjega wkoll kif il-kobor tad-dar tinfluwenza r-relazzjoni sesswali bejn il-koppji, minħabba s-sempliċi raġuni li f’dar żgħira huwa aktar faċli li tagħmlu ħin flimkien bħala familja. Avolja dan huwa sabiħ fil-modi tiegħu biex tiksbu ħin għalikom, tridu taħsbu f’ideat innovattivi. Ħin ta’ kwalità tajjeb għalik u l-partner tiegħek. Dan il-ħin jista’ jkun waqt li t-tfal ikunu qed jagħmlu x-xogħol tad-dar jew ikunu qed jaraw xi programm televiżiv, b’hekk huma għandhom distrazzjoni fejn intom ikollkom siegħa jew sagħtejn għalikom. Il-faċendi huma essenzjali fil-ħajja ta’ kuljum, imma jekk taqbiżhom għal lejl wieħed biex jkollok naqra ħin mal-partner m’inti tagħmel xejn ħażin!

“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom

“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom

Illum se nitkellmu mal-koppja Karl u Dorianne Azzopardi dwar l-esperjenza li għaddew minnha mill-mument li ddeċidew li jadottaw u x’differenza għamlet f’ħajjithom Valentina, it-tifla adottiva tagħhom li f’Lulju li ġej tagħlaq 4 snin.

Karl u Dorianne… għidulna ftit dwarkom..

It-tnejn ġejjin minn familji modesti, li jħaddnu l-prinċipji tal-ħajja, fuq kollox is-sagrifiċċji tal-ġenituri lejn il-bżonn tal-familja.

Ilna nafu lil xulxin ‘il fuq minn 30 sena, din is-sena nagħlqu 24 sena miżżewġin. Is-sigriet tar-relazzjoni hi sempliċi, relazzjoni bbażata fuq imħabba sinċiera, l-importanza tal-kommunikazzjoni bejn il-koppja, ħin ta’ kwalità u t-toleranza.

Kif wasaltu għad-deċiżjoni li tadottaw?

Aħna nemmnu ħafna bid-destin…..iżżewwiġna relattivament żgħar meta tikkumpara maż-żminijiet tal-lum u mingħajr kundizzjonijiet wara żmien ta’ għerusija fejn sirna nafu lil xulxin pass wara pass.

Bejn ix-xogħol u l-ħajja ta’ koppja normali, qatt ma konna koppja li noqogħdu nippjanaw meta rridu t-tfal, għax konna dejjem nemmnu li dan għandu jseħħ naturali. Iż-żmien beda għaddej u wasalna f’punt fejn ħassejna li nħarsu lejn din l-alternattiva….. alternattiva hekk sabiħa u li kien hemm qbil reċiproku. Ħadd ma sforza lil ħadd.

Kemm dam għaddej il-proċess sakemm ingħatajtu l-konferma li tistgħu tadottaw?

Madwar 16-il xahar minn meta ddeċidejna li mmorru għall-programm li jwassal għall-adozzjoni.

X’tiftakru mill-mument li sirtu tafu li kontu se ssiru l-ġenituri adottivi ta’ Valentina?

Ma tantx hemm kliem li tista tiddeskrivi dak il-mument hekk sabiħ….meta niftakru għadna nġorru dik l-emozzjoni sabiħa ferm sal-lum….

Il-proċess jinqasam fi tlett fażijiet. Fil-bidu tal-aħħar fażi, hemm dik li tissejjaħ ‘matching process’ u dan jiskattah l-aġenzija li l-koppja li tkun għażlet li tkompli l-proċess. L-aġenzija tibgħat profil u dettalji tat-tifel jew tifla li tkun ġiet matched mal-koppja, u l-koppja tkun trid tikkunsidra dan u tagħti risposta jekk tridx tkompli l-proċess fuq dan it-tifel jew tifla…fil-każ tagħna Valentina.

Niftakru li kien il-Ħadd filgħaxija, jien kont fis-sitting room u Dorianne kienet fil-kċina……irċevejna sms notification u e-mail f’dan ir rigward mill-aġenzija.

Ftehmna li naraw id-dettalji separatament, u li ‘nittestjaw’ dak li nħossu individwalment……..u li nkunu onesti mall-ewwel……… nista’ ngħid li fi ftit ħin, it-tnejn konna pożittivi u ħassejna ferħ kif ukoll dik ix xi ħaġa minn ġewwa li qed tgħidilna biex immexxu b’dik it-tifla tagħna u li rridu nkomplu din il-mixja flimkien!!

Kemm għadda żmien sakemm wasal il-waqt li tmorru għaliha? U x’kien jinvolvi l-proċess?

Il-matching seħħ għall-ħabta ta’ Diċembru u morna għal Valentina f’Ġunju – madwar sitt xhur. Il-proċess mhux faċli għax maqsum fi tlett fażijiet b’kollox.

L-ewwel fażi tinvolvi kors mal-appoġġ li bih il-koppja minbarra li taċċerta ruħha fuq dan il-pass tkun qed titgħallem x’inhu l-proċess tal-adozzjoni, qisu risk assessment fejn wieħed jiġi espost kemm għal dak li hu tajjeb kif ukoll għal dak li jista’ jkun iebes u diffiċli, ir-realtà.

It-tieni fażi tieħu forma aktar formali fejn il-koppja tgħaddi minn forma ta’ due diligence li jinkludi fost affarijiet oħra ‘home study’ report kif ukoll aspetti relatati mas-saħħa u l-qagħda ekonomika tal-koppja eċċ. Il-koppja finalment tkun soġġetta għal test ma’ psikologa professjonali wkoll.

It-tielet u l-aħħar fażi hi l-iktar iebsa għax tinvolvi dak il-matching process li hu żmien ta’ stennija, iżda wara l-matching jibda naħseb dak li hu l-aktar iebes ….. proċess legali li jieħu xhur u li waqtu kollox jista’ jiġri peress li jista’ jkun hemm ‘second thought’ mill-omm naturali kif ukoll il-koppja ma jkollhiex kontroll ta’ kemm se jdum il-proċess.

Fil-każ tagħna l-proċess dam bejn 5 u 6 xhur li waqthom tkun qed issegwi b’limitazzjoni t-tifla kif qed tikber fil-home u fl-istess ħin is-seduti tal-qorti jkunu qed jiġu aġġornati …….fl-aħħar però wasal il-mument biex immorru għax kienet waslet l-aħħar seduta u l-‘judge’ talab li l-ġenituri adottivi potenzjali jkunu preżenti fiżikament għall-aħħar seduta….. ferħ u ansjetà fl-istess ħin….. Valentina kienet matched magħna meta kellha bejn 2 to 3 months u meta morna għaliha kienet 9 to 10 months……

L-Aġenzija Tama kienet ta’ appoġġ kbir tul il-proċess kollu speċjalment meta morna għal Valentina…. Pajjiż li ma tantx tkun taf fuqu aktar u aktar tkun ġo post kemm xejn rimot….…qtajna one way għax ma tkunx taf eżatt l-eżittu kif ukoll hemm ħafna dokumentazzjoni fosthom passaport u visa la darba kollox ikun sew u tkun trid tiġi lura….

Aħna qattajna madwar sitt/seba’ ġimgħat hemmhekk però kienet esperjenza sabiħa għax tkun qed tibda tibbondja mat-tifla….

Kien hemm drabi li kellkom dubji jew biżgħat li ma kienx se jirnexxilkom taslu għal dak li xtaqtu?

Bħal kwalunkwe ħaġa fil-ħajja però speċjalment fil-proċess ta’ adozzjoni, kien hemm ansjetà kif ukoll dawk il-mumenti ta’ biża’….speċjalment meta tkun qed issegwi l-proċess day by day, qiegħdin ‘il bogħod u ma tantx tista’ tagħmel wisq ħlief tistenna…

X’tiftakru mill-mument li finalment mortu għal Valentina?

Determinazzjoni kbira, ħsibijiet u sa ċertu punt ‘stress’ li sejjer pajjiż daqshekk ‘il bogħod u ma tafx jekk hux se tiġi lura biż-żgħira jew le……però kemm jien u kemm Dorianne kellna dik il-paċi u serenità kif ukoll determinazzjoni li ndumu kemm hemm bżonn u niġu lura b’Valentina.

Matul dan kollu, sibtu s-sapport u l-għajnuna li kellkom bżonn?

Ħafna, familja, ħbieb, mill-Appoġġ, li l-ewwel u t-tieni fażi jsiru magħhom però ma nistgħux ma nsemmux l-Aġenzija TAMA speċjalment lil Debbie u Shirley…dawn it-tnejn marru lil hinn mill-ħin u d-dedikazzjoni li jagħtu.

Xi tfisser għalikom it-tifla tagħkom Valentina? U x’differenza għamlet f’ħajjitkom?

Ħajjitna. Imħabba reċiproka u motivazzjoni.

Qalbitilna ħajjitna ta’ taħt fuq, fil-pożittiv ovvjament. Ma nistgħux nimmaġinaw ħajjitna mingħajrha!! Nirringrazzjawha talli aċċettatna…

Kif tqassmu r-responsabilitajiet tagħkom bħala ġenituri? Kif tkun ġurnata tipika tagħkom?

Ix-xogħol tiegħi jirrkjedi ħinijiet twal għalhekk Dorianne avolja taħdem part time, tqatta’ ħafna mill-ħin għat-trobbija ta’ Valentina. Nippruvaw irrabbuha f’ambjent ta’ familja tradizzjonali. Ovvjament Dorianne bħala l-omm tradizjonali tqatta’ aktar ħin magħha. Però, jien nipprova nagħmel il-parti tiegħi ukoll speċjalment fil-weekend meta nitfi l-iswitch u nqatta’ ħafna mill-ħin ma’ Valentina u Dorianne……insibu bilanċ.

Beħsiebkom tkellmu lil Valentina dwar il-ħajja li kellha f’pajjiżha la darba tikber? X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar dan?

Fuq dan is-suġġett kien hemm qbil minn qabel bdejna l-proċess, aħna ħa nkunu open ma’ Valentina, pass wara pass……naħsbu li billi nkunu onesti magħha mill-ewwel għax meta tikber żgur tkun hi li tapprezza dan il-proċess kif ukoll dik hi l-verità, allura aħna mrobbijin li nkunu onesti ma’ xulxin, prinċipju li nħaddnu ta’ kuljum.

Bħala ġenituri, x’inhuma x-xewqat tagħkom għal Valentina?

Li jkollha trobbija normali, saħħa, imħabba u edukazzjoni tajba….li tikber kuntenta u li jkollha l-kwalitajiet biex issir indipendenti u tapprezza l-ħajja bħall-ġenituri adottivi tagħha…nisperaw ukoll li d-dinja ta’ għada tkun tista’ tippermetti dawn l-aspetti b’mod aħjar.

X’messaġġ tgħaddu lil dawk kollha li jixtiequ jagħmlu dan il-pass f’ħajjithom?

Għal dawk kollha li forsi bħalissa qed jikkunsidraw dan il-pass, ngħidulhom biex jagħmlu kuraġġ u jħarsu ‘l quddiem b’mod pożittiv. Ma jgħaġġlux għax il-pass hu kbir speċjalment għal koppji li forsi m’għandhomx jew s’issa ma kellhomx ulied naturali. Tridu tkunu preparati għal tibdil fir-rutina, u lesti għas-sagrifiċċji li jġib miegħu t-tkabbir tal-familja..

Però, serħu raskom li finalment hemm l-akbar sodisfazzjon li l-ħajja tista’ tagħtik speċjalment meta tara mħabba reċiproka kif ukoll l-iżvilupp tal-persuna tal-persuna miexja ‘l quddiem.

Kemm hi ħaġa sabiħa meta minn età daqshekk żgħira Valentina tgħajjatlek papà u mamà……emozzjoni li ma’ tistax tiddeskriviha….

Enable Notifications OK No thanks